Suministros - 305040-2018

14/07/2018    S134    - - Suministros - Anuncio de licitación - Procedimiento abierto 

Polonia-Olsztyn: Dispositivos para hemodiálisis

2018/S 134-305040

Anuncio de licitación

Suministros

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
ul. Żołnierska 18
Olsztyn
10-561
Polonia
Persona de contacto: Działa Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia Stanisława Masłowska
Teléfono: +48 895386228
Correo electrónico: zamowienia@wss.olsztyn.pl
Fax: +48 895386228
Código NUTS: PL622

Direcciones de internet:

Dirección principal: www.wss.olsztyn.pl

I.2)Información sobre contratación conjunta
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: www.wss.olsztyn.pl
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse a la siguiente dirección:
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
ul. Żołnierska 16 B, pok. 2/9
Olsztyn
10-561
Polonia
Persona de contacto: Stanisława Masłowska
Teléfono: +48 895386228
Correo electrónico: zamowienia@wss.olsztyn.pl
Fax: +48 895386228
Código NUTS: PL622

Direcciones de internet:

Dirección principal: www.wss.olsztyn.pl

I.4)Tipo de poder adjudicador
Organismo de Derecho público
I.5)Principal actividad
Salud

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Dostawa płynów oraz wyrobów medycznych do zabiegów hemodializy i hemodiafiltracji wraz z dzierżawą aparatów – powtórka

Número de referencia: DZPZ/333/21UEPN/2018
II.1.2)Código CPV principal
33181000
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa płynów oraz wyrobów medycznych do zabiegów hemodializy i hemodiafiltracji wraz z dzierżawą aparatów.

II.1.5)Valor total estimado
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33181000
33181520
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL622
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie loco Apteki - Magazyn Medyczny ul. Żołnierska 16 A, Olsztyn

II.2.4)Descripción del contrato:

Dostawa płynów oraz wyrobów medycznych do zabiegów hemodializy i hemodiafiltracji wraz z dzierżawą aparatów

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 12
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.1)Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un registro profesional o mercantil
III.1.2)Situación económica y financiera
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Sytuacji ekonomicznej lub finansowej - Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert, posiada środki własne lub zdolność kredytową na kwotę nie mniejszą niż 462 600,00 PLN.

III.1.3)Capacidad técnica y profesional
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Zdolności technicznej lub zawodowej - Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert wykonał należycie co najmniej 2 dostawy, które odpowiadają rodzajem i wartością przedmiotowi zamówienia, o wartości nie mniejszej niż 462 600,00 PLN.

III.1.5)Información sobre contratos reservados
III.2)Condiciones relativas al contrato
III.2.2)Condiciones de ejecución del contrato:

Zgodnie z załącznikiem nr 4 do SIWZ

III.2.3)Información sobre el personal encargado de la ejecución del contrato

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
Procedimiento acelerado
Justificación:

Zamawiający na podstawie art. 43 ust. 2b pkt. 2 wyznaczył w przedmiotowym postępowaniu.

Krótszy termin składania i otwarcia ofert. Uzasadnienie faktyczne: Zamawiający w dniu 12.4.2018 wszczął pierwotną procedurę tak, aby zachować ciągłość umów w przedmiotowym zakresie. W postępowaniu wpłynęła 1 oferta, która przewyższyła kwotę jaka zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Postępowanie zostało unieważnione. Z uwagi na to że przedmiot zamówienia jest znaczący do zapewnienia działalności statutowej szpitala, a wykonywane zabiegi mają na celu ratowanie życia i zdrowia pacjentów przebywających na oddziałach szpitalnych, okres składania ofert w przedmiotowym postępowaniu został skrócony.

IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.4)Información sobre la reducción del número de soluciones u ofertas durante la negociación o el diálogo
IV.1.6)Información sobre la subasta electrónica
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 27/07/2018
Hora local: 10:30
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Polaco
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
Duración en meses: 2 (a partir de la fecha declarada de recepción de ofertas)
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 27/07/2018
Hora local: 11:00
Lugar:

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny, ul. Żołnierska 16 B pok. 2/ 9, Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia, 10–561 Olsztyn

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no
VI.2)Información sobre flujos de trabajo electrónicos
VI.3)Información adicional:

1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium.

Ustala się wadium dla całości przedmiotu zamówienia w wysokości: 20 800,00 PLN

(słownie: dwadzieścia tysięcy osiemset 00/100 złotych).

2. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert, tj. 18.7.2018 r. (art. 38 ust. 1).

3. Zamawiający zastosuje procedurę o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy.

4. Oferta powinna zawierać:

— Sporządzony przez wykonawcę, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ, Formularz ofertowy,

— Sporządzony przez wykonawcę, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ, Formularz cenowy, również w wersji edytowalnej Excel na płycie CD lub DVD,

— Oświadczenie o którym mowa w rozdziale VI A pkt. 1.1. SIWZ. – załącznik nr 3 do SIWZ przysłane w wersji elektronicznej,

— Dokument KRS lub CEDiG w celu weryfikacji osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy tym samym składania oświadczenia woli,

— Dowód wniesienia wadium.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polonia
Correo electrónico: odwolania@usp.gov.pl

Dirección de internet: www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
VI.4.3)Procedimiento de recurso
VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polonia
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
11/07/2018