Suministros - 305049-2018

14/07/2018    S134    - - Suministros - Anuncio de licitación - Procedimiento abierto 

Polonia-Urzędów: Captadores solares para la producción de calor

2018/S 134-305049

Anuncio de licitación

Suministros

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Gmina Urzędów
7151787639
ul. Rynek 26
Urzędów
23-250
Polonia
Persona de contacto: Alicja Kozik
Teléfono: +48 818227682
Correo electrónico: przetargi@urzedow.pl
Fax: +48 818225150
Código NUTS: PL814

Direcciones de internet:

Dirección principal: https://ugurzedow.bip.lubelskie.pl/index.php?id=84

I.2)Información sobre contratación conjunta
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: https://ugurzedow.bip.lubelskie.pl/index.php?id=84
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse a la siguiente dirección:
Gmina Urzędów
7151787639
ul. Rynek 26
Urzędów
23-250
Polonia
Persona de contacto: Alicja Kozik
Teléfono: +48 818227682
Correo electrónico: przetargi@urzedow.pl
Fax: +48 818225150
Código NUTS: PL814

Direcciones de internet:

Dirección principal: https://ugurzedow.bip.lubelskie.pl/index.php?id=84

I.4)Tipo de poder adjudicador
Autoridad regional o local
I.5)Principal actividad
Servicios públicos generales

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Urzędów w ramach projektu pn. Montaż instalacji fotowoltaicznych na terenie gminy Urzędów

Número de referencia: ZP:271.17.2018
II.1.2)Código CPV principal
09331100
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Przedmiotem zamówienia jest „Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Urzędów” w ramach projektu pn.: „Montaż instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Urzędów”.

1. Zamówienie jest realizowane w ramach naboru nr RPLU.04.01.00-IZ.00-06-001/16 w ramach Osi Priorytetowej 4 Energia przyjazna środowisku, Działanie 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

2. Przedmiot zamówienia obejmuje m.in. dostawę i montaż 131 zestawów instalacji fotowoltaicznych na budynkach prywatnych, 3 instalacje fotowoltaiczne na budynkach użyteczności publicznej oraz dostawę i montaż 24 szt. kotłów c.o. na biomasę o mocy 23-25 kW.

II.1.5)Valor total estimado
Valor IVA excluido: 2 455 500.59 PLN
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: sí
Pueden presentarse ofertas para todos los lotes
Número máximo de lotes que pueden adjudicarse a un único licitador: 2
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Urzędów

Lote nº: 1
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
45310000
45300000
45311200
45261215
45312310
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL814
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Teren gminy Urzędów, województwo lubelskie

II.2.4)Descripción del contrato:

Część I

a) Dostawę i montaż 131 zestawów instalacji fotowoltaicznych na budynkach prywatnych oraz 3 instalacje na budynkach użyteczności publicznych działających w systemie otwartym (on-grid) posiadające zabezpieczenie przed pracą wyspową wraz z oprzyrządowaniem, niezbędnym okablowaniem, w oparciu o posiadaną modułową dokumentację techniczną, w tym:

— dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych o mocy 2 kW (8 paneli), montaż na budynku mieszkalnym – ilość – 43 instalacje,

— dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych o mocy 2,5 kW(10 paneli), montaż na budynku mieszkalnym – ilość – 10 instalacji,

— dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych o mocy 3 kW (12 paneli), montaż na budynku mieszkalnym – ilość – 26 instalacji,

— dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych o mocy 2 kW (8 paneli), montaż na budynku gospodarczym – ilość – 24 instalacje,

— dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych o mocy 2,5 kW (10 paneli), montaż na budynku gospodarczym – ilość – 9 instalacji,

— dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych o mocy 3 kW (12 paneli), montaż na budynku gospodarczym – ilość – 10 instalacji,

— dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych o mocy 2 kW (8 paneli), montaż na gruncie – ilość – 3 instalacje,

— dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych o mocy 3 kW (12 paneli), montaż na gruncie – ilość – 6 instalacji,

— dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 3 kW (12 paneli), montaż na budynku usługowo-biurowym Urzędu Miejskiego w Urzędowie,

— dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 23,8 kW (85 paneli), montaż na budynku gospodarczym ZGK w Urzędowie,

— dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 15,6 kW (56 paneli), montaż na gruncie na stacji wodociągowej w miejscowości Mikuszewskie.

Zamawiający dopuszcza zastosowanie modułów o innych wymiarach niż podane w STWiOR (szerokość x długość panelu pod warunkiem że powierzchnia panelu nie może być mniejsza niż podana w dokumentacji oraz dopuszcza się wysokość panelu (rama) minimum 38 mm.

W parametrach modułów fotowoltaicznych zawartych w dokumentacji tj.:

— Moc znamionowa (Pmax)

— Napięcie obwodu otwartego (Uoc)

— Napięcie w punkcie MPP (Umpp)

— Prąd zwarcia (Isc)

— Prąd w punkcie MPP (Impp)

Zamawiący dopuszcza tolerancje (+ – 2 %)

Zamawiający zastrzega, aby gwarancja producenta wynosiła:

Na panel fotowoltaiczny - minimum 10 lat (120 miesięcy),

Na falownik – minimum 8 lat (96 miesięcy).

Zakres prac instalacyjnych obejmuje:

— weryfikacja stanu instalacji elektrycznej obiektu pod kątem budowy instalacji fotowoltaicznej, w tym weryfikacja istniejącego systemu ochrony od porażeń oraz dokonanie pomiarów rezystencji uziemienia i izolacji,

— w przypadku braku żyły ochronnej PE należy wykonać dodatkowo uziemienie ochronne - na koszt właściciela budynku,

— montaż konstrukcji pod panele fotowoltaiczne,

— montaż paneli PV – data produkcji paneli nie starsza niż 1 rok od dnia podpisania umowy,

— montaż falownika, z systemem monitorowania pracy instalacji producenta falownika zgodny z pkt. 3h,

— położenie okablowania do podłączenia paneli PV,

— zamontowanie rozdzielnicy wraz z zabezpieczeniami do obsługi paneli,

— modernizacji istniejącej instalacji elektrycznej w niezbędnym zakresie mającym na celu wyeliminowanie nieprawidłowości związanych z ochroną osób przed porażeniem elektrycznym oraz bezpieczeństwem p.poż. Czynności te należy wykonać na koszt właściciela obiektu,

— podłączenie instalacji do systemu elektrycznego budynku,

— rozruch instalacji,

— przeprowadzenie w niezbędnym zakresie prób eksploatacyjnych i nastaw współpracy instalacji z siecią energetyczną,

— umożliwienie instalacji dostępu do sieci Internet, poprzez montaż modemu GPRS z kartą SIM,

— przeszkolenie osób do bezpiecznej obsługi instalacji.

b) Ustalenie przebiegu trasy i doprowadzenie przewodów od miejsca montażu instalacji do wpięcia w istniejące instalacje – opis w dalszej części umieszczono w cz.III SIWZ str. 2-4

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: okres gwarancji / Ponderación: 40
Precio - Ponderación: 60
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 2 131 596.59 PLN
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Fin: 30/11/2018
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

Zamówienie jest realizowane w ramach naboru nr RPLU.04.01.00-IZ.00-06-001/16 w ramach Osi priorytetowej 4 Energia przyjazna środowisku, Działanie 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE Regionalnego Programu O

II.2.14)Información adicional

W niniejszym postępowaniu Zamawiający na podstawie art. 24 aa ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Dostawa i montaż kotłów na biomasę w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Urzędów

Lote nº: 2
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
45331110
45300000
45330000
45321000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL814
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Teren gminy Urzędów, województwo lubelskie

II.2.4)Descripción del contrato:

a) Dostawę i montaż kotłów c.o. na biomasę (z możliwością palenia owsem - informacja w opisie technicznym producenta kotła), o mocy 23-25 kW w oparciu o posiadaną dokumentację techniczną – ilość 24 szt.

Kocioł wyposażony jest w zbiornik paliwa o pojemności min. 170 dm3. Dla możliwości adaptacji kotłów w pomieszczeniach o małych rozmiarach zakłada się że szerokość kotła nie może być większa niż 65 cm, wysokość kotła nie powinna przekroczyć 150 cm.

Podane w dokumentacji technicznej wymiary kotłów mają wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach użytkowych i cechach jakościowych co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych lub lepszych parametrach.

W celu ochrony powrotu kotła, podany w dokumentacji technicznej schemat hydrauliczny podłączenia kotła zawiera zastosowanie zaworu czterodrogowego z napędem, jeżeli producent kotła dopuszcza zastosowanie automatycznego trójdrogowego zaworu ochrony powrotu Zamawiający akceptuje zamianę osprzętu.

b) Demontaż istniejącego węglowego kotła c.o., odłączenie go od instalacji oraz wyniesienie na zewnątrz budynku leży po stronie Wykonawcy.

c) Kocioł c.o. na biomasę musi być wyposażony w regulator elektroniczny posiadający możliwość zdalnej wizualizacji pracy przy wykorzystaniu sterownika wyposażonego w złącze typu Ethernet umożliwiające podłączenie do sieci LAN.

d) Przeprowadzenie wymaganych prób i badań, dokonanie próbnego rozruchu przed odbiorem robót, dokonanie regulacji i rozruchu poszczególnych instalacji.

e) Przeszkolenie użytkowników co do zasad prawidłowej eksploatacji wykonanych instalacji centralnego ogrzewania wraz z opracowaniem szczegółowych instrukcji obsługi i ich przekazanie użytkownikom.

f) Wykonywanie przeglądów gwarancyjnych oraz bezpłatnych usług serwisowych w okresie obowiązywania gwarancji, zgodnie z zapisami specyfikacji technicznej.

g) Wykonanie innych elementów ujętych w dokumentacji technicznej i wzorze umowy stanowiącym załącznik Nr 7 do SIWZ.

Inne wymagania:

1. Wszystkie urządzenia, armatura i osprzęt muszą być nowe nie starsze niż 12 miesięcy od daty podpisania umowy i spełniające wymagania z dokumentacji technicznej.

2. Zamawiający, wymaga, aby wykonanie instalacji fotowoltaicznych dla budynku mieszkalnego w ramach jednej lokalizacji nie trwało dłużej niż 5 dni roboczych następujące po sobie.

3. Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji w terenie, gdzie będą realizowane dostawy i instalacje będące przedmiotem zamówienia oraz zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty i podpisania umowy.

4. Realizacja przedmiotu zamówienia powinna być wykonana w oparciu o obowiązujące przepisy, w szczególności ustawy z dnia 7.7.1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 290 ze zm.) wraz z przepisami wykonawczymi, przez Wykonawcę posiadającego odpowiednie doświadczenie, potencjał wykonawczy oraz dysponującego osobami posiadającymi odpowiednie doświadczeni i kwalifikacje.

5. Materiały dostarczone i użyte przez wykonawcę powinny odpowiadać, co do jakości, wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, określonych w art. 10 ustawy z dnia 7.7.1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 290 ze zm.).

6. Wykonanie przedmiotu zamówienia musi być również zgodne ze wszelkimi aktami prawnymi właściwymi dla przedmiotu zamówienia, z przepisami techniczno-budowlanymi, obowiązującymi polskimi normami, wytycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej. Niewyszczególnienie przez Zamawiającego aktów prawnych nie zwalnia Wykonawcy od ich stosowania.

7. Jeżeli opis przedmiotu zamówienia (projekt techniczny) wskazywałby w odniesieniu do niektórych materiałów lub urządzeń znaki towarowe, patenty lub pochodzenie - Zamawiający, zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Pzp, dopuszcza oferowanie materiałów lub urządzeń równoważnych. ze względu na ograniczoną liczbę znaków dalsze w cz. III SIWZ.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: okres gwarancji / Ponderación: 40
Precio - Ponderación: 60
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 323 904.00 PLN
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Fin: 30/11/2018
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

Zamówienie jest realizowane w ramach naboru nr RPLU.04.01.00-IZ.00-06-001/16 w ramach Osi priorytetowej 4 Energia przyjazna środowisku, Działanie 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE Regionalnego Programu O

II.2.14)Información adicional

W niniejszym postępowaniu Zamawiający na podstawie art. 24 aa ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.1)Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un registro profesional o mercantil
Lista y breve descripción de las condiciones:

O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

1) nie podlegają wykluczeniu;

2) spełniają warunki udziału w postępowaniu, określone w ogłoszeniu o zamówieniu oraz niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz o nie podleganiu wykluczeniu - wypełnione i podpisane przez wykonawcę, które stanowić będzie wstępne potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.Oświadczenie wykonawcy składają na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ), sporządzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE oraz art. 80 ust. 3 dyrektywy 2014/25/UE. Oświadczenie JEDZ w niniejszym postępowaniu składane jest obligatoryjnie w formie elektronicznej poprzez platformę e-usług SMART Pzp, opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, zgodnie z niżej wskazaną instrukcją dla wykonawców. ze względu na ograniczoną ilość znaków dalsze informacje określono w cz. V i cz VII SIWZ

Uwaga: złożenie JEDZ wraz z ofertą na nośniku danych (np. CD, pendrive) jest niedopuszczalne, nie stanowi bowiem jego złożenia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18.7.2002 r. o świadczeniu usług droga elektroniczną.

Działalność zawodowa prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych kompetencji lub uprawnień. Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie;

III.1.2)Situación económica y financiera
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

W zakresie części I zamówienia:

Wykonawca posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w kwocie minimum 800 000,00 PLN.

Warunek zostanie oceniony na podstawie informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy w wysokości minimum 800 000,00 PLN, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert.

b) w zakresie części II zamówienia:

Zamawiający nie precyzuje warunku.

III.1.3)Capacidad técnica y profesional
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

W zakresie części I zamówienia:

Wykonania co najmniej jednego zamówienia polegającego na dostawie wraz z montażem instalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy nie mniejszej niż 90 kW – w ramach jednego kontraktu.

W zakresie części II zamówienia:

Wykonania co najmniej jednego zamówienia polegające na dostawie wraz z montażem kotłów centralnego ogrzewania w budynkach w ilości min. 5 kotłów centralnego ogrzewania – w ramach jednego kontraktu.

Warunek oceniony zostanie na podstawie wykazu dostaw (zał. nr 4 do SIWZ) polegających na dostawie i montażu zestawów fotowoltaicznych oraz piecow c.o. wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, mocy, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz z załączeniem dowodów określających czy dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych łub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze

Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy, w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie powinny być wydane nie wcześniej 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

Uwaga: Wykonawcy mogą się wykazać doświadczeniem, także wówczas, jeżeli realizowali ww. przedmiot zamówienia w formule robot budowlanych, nie tylko w formule dostaw z montażem.

Ze względu na ograniczona ilość znaków - zamawiający wskazuje że postanowienia dotyczące dokumentów i oświadczeń podmiotów udostępniających zasoby, wykonawców występujących wspólnie, wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP- zakreślił odpowiednio w cz. V i cz. VII SIWZ.

Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego https://ugurzedow.bip.lubelskie.pl/index.php?id=84, informacji o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp (Informacja o treści złożonych ofert, z otwarcia ofert) Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.2.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2015 r. poz. 184, 1618, i 1634). Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w niniejszym postępowaniu. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do SIWZ.

W celu wykazania braku podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, oraz w art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp, należy na wezwanie zamawiającego, pod rygorem wykluczenia z postępowania, złożyć w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie następujące oświadczenia i dokumenty: 1) informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

2) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

Dalsze warunki dot. wykluczenia - umieszczono w SIWZ w cz. VI punkt 1-5, cz.VII p. 2

III.1.5)Información sobre contratos reservados
III.2)Condiciones relativas al contrato
III.2.2)Condiciones de ejecución del contrato:

Wszelkie informacje w zakresie warunków realizacji umowy 9 cz. I i II) w tym także możliwości wprowadzenia zmian do umowy (warunki i okoliczności) zostały uwzględnione w propozycjach umowy - załączniki nr 5 i nr 5a do SIWZ.

W przypadku braku możliwości zrealizowania w całości przedmiotu zamówienia tj. części I i części II - nie z winy zamawiającego (np. brak złożenia ofert na poszczególne określone przez zamawiającego części, czy też na jedną z wydzielonych części), zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania na podstawie z art. 93 ust. 1a ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 poz. 1579 ze zm.).

Zamówienie jest realizowane z dofinansowaniem w ramach Osi priorytetowej 4 Energia przyjazna środowisku, Działanie 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, gdzie przyznanie dotacji uzależnione zostało od osiągnięcia założonych we wniosku o dofinansowanie wskaźników i celu (realizacja projekt w całości

III.2.3)Información sobre el personal encargado de la ejecución del contrato

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.4)Información sobre la reducción del número de soluciones u ofertas durante la negociación o el diálogo
IV.1.6)Información sobre la subasta electrónica
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 22/08/2018
Hora local: 10:00
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Polaco
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
La oferta debe ser válida hasta: 20/10/2018
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 22/08/2018
Hora local: 10:15
Lugar:

Urząd Miejski w Urzędowie, ul. Rynek 26, 23-250 Urzędów, pokój nr 1 - sala konferencyjna

Información sobre las personas autorizadas y el procedimiento de apertura:

Zamawiający przystąpi do otwarcia ofert w obecności Wykonawców, którzy będą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert w miejscu i terminie wskazanym wyżej. Przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotu zamówienia, oraz nazwy (firmy) i adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatn

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no
VI.2)Información sobre flujos de trabajo electrónicos
VI.3)Información adicional:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 str.1), dalej RODO, zamawiający informuje, że:

•administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Urzędów z siedzibą ul. Rynek 26, 23-250 Urzędów, kontakt e-mail przetargi@urzedow.pl, tel. 81 822 76 82;

• kontakt do inspektora ochrony danych osobowych w Gminie Urzędów e-mail: gmina@urzedow.pl

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Urzędów w ramach projektu pn. „Montaż instalacji fotowoltaicznych na terenie gminy Urzędów" numer sprawy ZP:271.17.2018r., prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp

• odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja niniejszego postępowania w oparciu o art. 8, oraz art. 86 i 96 ust. 3 ustawy z dnia 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”;

• Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

• obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących - jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;

Konsekwencje nie podania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

• w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;

• posiada Pani/Pan:- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych; (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp, oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników)

Pozostałe zapisy w cz. VII punkt 12 SIWZ. Wykonawca przystępujący do przetargu jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości:

— dla części I – 50 000,00 PLN (słownie: piętnaście tysięcy i 00/100 złotych),

— dla części II – 10 000,00 PLN (słownie: dziesięc tysięcy złotych),Zamawiającego w wyznaczonym terminie złoży następujące dokumenty: w zakresie części nr I zamówienia: a) certyfikat TUV Rheinland lub inny równoważny wydany przez właściwą jednostkę certyfikacyjną poświadczającą parametry techniczne modułu fotowoltaicznego.

b) karta techniczna panelu fotowoltaicznego i falownika obejmująca informacje potwierdzające spełnienie przez te urządzenia parametrów zawartych w opisie przedmiotu zamówienia;

W zakresie części nr II zamówienia:

a) certyfikat oraz raport z badań potwierdzający zgodność kotła z normą EN 303-5:2012 (lub równoważną) wydany przez jednostkę oceniającą zgodność zgodnie z art. 30b ustawy Prawo zamówień publicznych;

b) karta techniczna pieca na biomasę obejmująca informacje potwierdzające spełnienie przez piec parametrów zawartych w opisie przedmiotu zamówienia.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polonia
Teléfono: +48 224587801
Fax: +48 224587800
VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

1. Środki ochrony prawnej (Odwołanie, Skarga do Sądu) w niniejszym postępowaniu przysługują wykonawcom, a także innym podmiotom, jeżeli mają lub miały interes w uzyskaniu niniejszego zamówienia lub poniosły lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

2. Wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia środki ochrony prawnej przysługują również organizacjom wpisanym na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej prowadzoną przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.

3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od:

1) niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia, lub

2) zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

5. Odwołanie wnosi się w terminie:

1) 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, lub

2) 15 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli zostało ono przesłane w inny sposób niż określono w ppkt. 1),

6. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej zamawiającego - https://ugurzedow.bip.lubelskie.pl/index.php?id=84

7. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 5, 6 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

8. Jeżeli zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

9. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

10. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Przesłanie kopii odwołania może nastąpić pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną.

11. Brak przekazania zamawiającemu kopii odwołania, w sposób oraz w terminie określonym powyżej, stanowi jedną z przesłanek odrzucenia odwołania przez Krajową Izbę Odwoławczą.

12. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia zamawiający może przedłużyć termin składania ofert.

13. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą orzeczenia.

14. Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy.

15. Kopię odwołania zamawiający:

1) przekaże niezwłocznie innym wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia,

Pozostałe zapisy dotyczące środków ochrony prawnej - w części XVIII SIWZ

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postepu 17A
Warszawa
02-676
Polonia
Teléfono: +48 224587801
Fax: +48 224587800
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
11/07/2018