Suministros - 305052-2018

14/07/2018    S134    - - Suministros - Anuncio de licitación - Procedimiento abierto 

Bélgica-Lovaina: Impresoras y trazadores gráficos

2018/S 134-305052

Anuncio de licitación

Suministros

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Regionaal ziekenhuis H. Hart Leuven vzw
Naamsestraat 105
Leuven
B-3000
Bélgica
Persona de contacto: Mevrouw Irouchka Moyersoen
Teléfono: +32 16209211
Correo electrónico: irouchka.moyersoen@hhleuven.be
Código NUTS: BE242

Direcciones de internet:

Dirección principal: http://www.hhleuven.be

I.2)Información sobre contratación conjunta
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: https://cloud.3p.eu/Downloads/1/97/VM/2018
Puede obtenerse más información en otra dirección:
Regionaal ziekenhuis H. Hart Leuven vzw
Naamsestraat 105
Leuven
B-3000
Bélgica
Persona de contacto: Mevrouw Irouchka Moyersoen
Teléfono: +32 16209211
Correo electrónico: irouchka.moyersoen@hhleuven.be
Código NUTS: BE242

Direcciones de internet:

Dirección principal: http://www.hhleuven.be

Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse por vía electrónica a: https://eten.publicprocurement.be
I.4)Tipo de poder adjudicador
Otro tipo: Ziekenhuis
I.5)Principal actividad
Salud

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Aankoop en onderhoud Printerpark Regionaal Ziekenhuis Heilig Hart Leuven

Número de referencia: 2017.080
II.1.2)Código CPV principal
30232100
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Zie II.2.4

II.1.5)Valor total estimado
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
30232110
30232150
48773000
50310000
50313200
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: BE242
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Regionaal Ziekenhuis H.Hart vzw, Naamsestraat 105 te B-3000 Leuven, B-3000 Leuven

II.2.4)Descripción del contrato:

Deze opdracht bestaat uit het leveren van nieuwe mulitfunctionele fotokopieertoestellen en printers op aankoopbasis met een all-in onderhoudscontract voor 60 maanden voor de service, onderhoud, wisselstukken, verplaatsingen, uurloon en alle verbruiksproducten met inbegrip van ondermeer toners, nietjes, drums, ... maar met uitzondering van papier.

De opdracht behelst het zoeken van een partner voor het beheer van het printerpark. Deze partner dient het ziekenhuis te ontlasten in het beheer. Het partnership omvat onder meer het aanleveren van een robuust en functioneel printerpark zorgt voor een goed onderhoud en tevreden gebruikers, gedurende de looptijd van 5 jaar. Gezien de gebruikers in een ziekenhuis 24/24 werken zijn betrouwbare toestellen onontbeerlijk. Een managementsoftware zorgt ervoor dat het beheer van het printerpark vlot loopt, dat kostenopvolging kan gebeuren, nieuwe toestellen vlot kunnen worden toegevoegd aan het contract, toestellen makkelijk kunnen worden verplaatst en dat kan worden gewerkt met follow-me printing via de personeelsbadge.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: Technische performantie en gebruiksgemak / Ponderación: 25
Criterio de calidad - Nombre: SLA-Onderhoud / Ponderación: 25
Criterio de calidad - Nombre: Management / Ponderación: 10
Precio - Ponderación: 40
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 60
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: sí
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: sí
Descripción de las opciones:

Toegestane opties (De toegestane opties dienen te voldoen aan de gestelde specificaties in de excel.)

Vrije opties (Vrije opties mogen worden ingediend, indien deze een meerwaarde kunnen vormen voor het dossier én indien ze geen deel uitmaken van de eisen van het lastenboek (in welk geval ze als inclusief worden beschouwd))

II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.1)Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un registro profesional o mercantil
Lista y breve descripción de las condiciones:

De inschrijver legt het door hen ingevulde Uniform Europees Aanbestedingsdocument voor, dat bestaat uit een bijgewerkte eigen verklaring en dat door de aanbestedende overheid als voorlopig bewijs wordt aanvaard ter vervanging van door overheidsinstanties of derden afgegeven documenten of certificaten die bevestigen dat de betrokken inschrijver aan alle hierna vermelde voorwaarden voldoet:

1) hij bevindt zich niet in een van de uitsluitingssituaties als bedoeld in de artikelen 67 tot 69 van de wet van 17.06.2016;

2) hij voldoet aan de toepasselijke selectiecriteria als vastgesteld overeenkomstig artikel 71 van de wet van 17.06.2016.

III.1.2)Situación económica y financiera
Criterios de selección indicados en los pliegos de la contratación
III.1.3)Capacidad técnica y profesional
Criterios de selección indicados en los pliegos de la contratación
III.1.5)Información sobre contratos reservados
III.2)Condiciones relativas al contrato
III.2.2)Condiciones de ejecución del contrato:
III.2.3)Información sobre el personal encargado de la ejecución del contrato

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
El anuncio se refiere al establecimiento de un acuerdo marco
Acuerdo marco con un solo operador
En caso de acuerdos marco – justificación de cualquier duración superior a cuatro años:

Het ziekenhuis zoekt een partner voor printing services. Gezien aankoop van de toestellen, en de verwachte afschrijfduur van 5 jaren, wordt de looptijd van de raamovereenkomst op 5 jaren gesteld.

IV.1.4)Información sobre la reducción del número de soluciones u ofertas durante la negociación o el diálogo
IV.1.6)Información sobre la subasta electrónica
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: sí
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 31/08/2018
Hora local: 11:00
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Neerlandés
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
La oferta debe ser válida hasta: 28/01/2019
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 31/08/2018
Hora local: 11:00
Información sobre las personas autorizadas y el procedimiento de apertura:

Er is een gesloten opening van de offertes voorzien

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no
VI.2)Información sobre flujos de trabajo electrónicos
VI.3)Información adicional:

Plaatsbezoek vereist en verzuimen aan plaatsbezoek leidt tot nietigheid van de offerte:

17.08.2018

Het plaatsbezoek vindt plaats op 17.08.2018 en wordt gecombineerd met een infomoment

Tijdens het plaatsbezoek wordt volgende overlopen:

— bezoek aan huidig printerpark

— bezoek aan magazijn (leveringen)

— infomoment, waarbij proces van het dossier wordt overlopen, en op voorhand gestelde vragen worden beantwoord.

De inschrijver heeft tijdens het plaatsbezoek en infomoment de kans zich te vergewissen van de situatie en werkwijze in HHLeuven en bedoeling van de offerte, waardoor hij zijn offerte hieraan kan aanpassen. De inschrijver kan zich later niet beroepen op onbekend zijn met de situatie.

U dient zich verplicht in te schrijven voor een gecombineerd plaatsbezoek-infomoment. U schrijft zich in bij Irouchka.Moyersoen@hhleuven.be vóór 8 augustus met een voorkeur voor een bepaald uur.

Er worden 2 mogelijke uren voorzien op die dag. De aanbestedende overheid zal bij veel inschrijvingen voor een bepaald uur zelf een ander uur toewijzen.

Er wordt met aandrang gevraagd stipt aanwezig te zijn, zodat de aangegeven uren gerespecteerd kunnen worden.

17.08.2018

09:00 - 10:00 uur: plaatsbezoek

10:00 - 11:30 uur: infomoment

OF

17.08.2018

10:00-11:30 uur: infomoment

11:30 -12:30 uur: plaatsbezoek.

De inschrijver dient het attest van plaatsbezoek in bijlage correct ingevuld toe te voegen aan zijn offerte.

Informatiesessie:

Regionaal ziekenhuis H. Hart Leuven vzw, Naamsestraat 105 te B-3000 Leuven

De offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden via de e-Tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be/.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Rechtbank Leuven
F. Smoldersplein 5
Leuven
3000
Bélgica
VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
VI.4.3)Procedimiento de recurso
VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
12/07/2018