Suministros - 305053-2018

14/07/2018    S134    - - Suministros - Anuncio de licitación - Procedimiento abierto 

Polonia-Bielsko-Biała: Productos farmacéuticos

2018/S 134-305053

Anuncio de licitación

Suministros

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Beskidzkie Centrum Onkologii - Szpital Miejski im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej
ul. Wyzwolenia 18
Bielsko-Biała
43-300
Polonia
Persona de contacto: Aurelia Wójcik
Teléfono: +48 334984042
Correo electrónico: zam.publiczne@onkologia.bielsko.pl
Fax: +48 334984044
Código NUTS: PL225

Direcciones de internet:

Dirección principal: http://www.onkologia.bielsko.pl

I.2)Información sobre contratación conjunta
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: www.onkologia.bielsko.pl
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse a la dirección mencionada arriba
I.4)Tipo de poder adjudicador
Organismo de Derecho público
I.5)Principal actividad
Salud

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Dostawa leków cytostatycznych dla potrzeb Beskidzkiego Centrum Onkologii – Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Bielsku – Białej

Número de referencia: ZDT-ZP.271.1.2018
II.1.2)Código CPV principal
33600000
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, w ramach wyodrębnionych zadań (pakietów) leków cytostatycznych, w tym leków cytostatycznych - spełniających wymagania określone w katalogach leków refundowanych stosowanych w chemioterapii, programach lekowych i terapeutycznych programach zdrowotnych określonych:

• Zarządzeniem Nr 68/2016/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 30.6.2016 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia (z późn. zm);

• Zarządzeniem nr 125/2017/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 19.12.2017 r. w sprawie określania warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe (z późn. zm); - w asortymencie i ilościach określonych szczegółowo w załączniku nr 4 do SIWZ.

II.1.5)Valor total estimado
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: sí
Pueden presentarse ofertas para todos los lotes
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Pakiet nr 1

Lote nº: 1
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33652100
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL225
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Magazyn Apteki Szpitalnej Beskidzkiego Centrum Onkologii - Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej mieszczący się w lokalizacji przy ul. Wyzwolenia 18.

II.2.4)Descripción del contrato:

W zakres zamówienia wchodzi lek cytostatyczny Anagrelide hydrochloride, który jest szczegółowo opisany w załączniku nr 4 do SIWZ - formularzu asortymentowo - cenowym.

II.2.5)Criterios de adjudicación
El precio no es el único criterio de adjudicación, y todos los criterios figuran únicamente en los pliegos de la contratación
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Fin: 07/05/2019
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Pakiet nr 2

Lote nº: 2
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33652100
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL225
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Magazyn Apteki Szpitalnej Beskidzkiego Centrum Onkologii - Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej mieszczący się w lokalizacji przy ul. Wyzwolenia 18.

II.2.4)Descripción del contrato:

W zakres zamówienia wchodzi lek cytostatyczny Trastuzumab, który jest szczegółowo opisany w załączniku nr 4 do SIWZ - formularzu asortymentowo - cenowym.

II.2.5)Criterios de adjudicación
El precio no es el único criterio de adjudicación, y todos los criterios figuran únicamente en los pliegos de la contratación
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Fin: 07/05/2019
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.1)Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un registro profesional o mercantil
Lista y breve descripción de las condiciones:

Na potwierdzenie warunku Zamawiający wymaga złożenia:

a) Koncesji, zezwolenia, licencji lub dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest wpisany do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych, prowadzonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania;

— Wykonawca w celu spełnienia powyższego zobowiązany jest przedstawić dokument potwierdzający, że obrót asortymentem będącym przedmiotem oferty jest prowadzony w trybie i na zasadach przewidzianych w aktualnych i powszechnie obowiązujących przepisach prawnych - koncesji lub zezwolenia Głównego Inspektora Farmaceutycznego albo ministra właściwego do spraw zdrowia na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia hurtowni farmaceutycznej oraz, w przypadkach uzasadnionych przedmiotem zamówienia, dodatkowego właściwego aktualnego zezwolenia na prowadzenie obrotu hurtowego środkami odurzającymi, substancjami psychotropowymi i prekursorami grupy I-R.

III.1.2)Situación económica y financiera
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Zamawiający nie określił warunku w tym zakresie.

III.1.3)Capacidad técnica y profesional
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Na potwierdzenie Zamawiający wymaga złożenia:

a) wykazu dostaw wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane należycie. Dowodami potwierdzającymi należyte wykonanie zamówienia są referencje, bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy;

Dla Zamawiającego warunkiem wystarczającym będzie wykazanie wykonania w w/w okresie co najmniej dwóch zamówień na dostawę leków.

III.1.5)Información sobre contratos reservados
III.2)Condiciones relativas al contrato
III.2.2)Condiciones de ejecución del contrato:

1.Szczegółowe warunki realizacji umowy zostały zawarte w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ.

2. Integralną część umowy stanowi: formularz asortymentowo - cenowy Wykonawcy, Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami oraz oferta Wykonawcy.

3. Przewidywane istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy określa paragraf 2 pkt 5 oraz 8-12, paragraf 4 pkt 5 - 6 oraz paragraf 6.

III.2.3)Información sobre el personal encargado de la ejecución del contrato

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.4)Información sobre la reducción del número de soluciones u ofertas durante la negociación o el diálogo
IV.1.6)Información sobre la subasta electrónica
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 21/08/2018
Hora local: 10:00
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Polaco
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
La oferta debe ser válida hasta: 19/10/2018
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 21/08/2018
Hora local: 10:30
Lugar:

Dział Zamówień Publicznych Beskidzkiego Centrum Onkologii – Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej mieszczący się przy ul. Wyzwolenia 18, w budynku Dyrekcji – II piętro pokój nr 14.

Información sobre las personas autorizadas y el procedimiento de apertura:

Wszyscy zainteresowani bez ograniczeń

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no
VI.2)Información sobre flujos de trabajo electrónicos
VI.3)Información adicional:

1. Ponadto o udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy:

a) wykażą brak podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, o których mowa w art. 24 ust.1 ustawy Pzp;

b) wykażą brak podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, o których mowa w art. 24 ust.5 pkt 1) oraz 4) ustawy Pzp;

c) spełnią warunki dodatkowe:

— - złożą wypełniony formularz asortymentowo – cenowy (dla wybranego pakietu) – zał. nr 4 do SIWZ,

— zaoferują nie krótszy niż 60 dniowy termin płatności za wykonaną dostawę – zał. nr 1 do SIWZ,

— zapewnią, że termin ważności oferowanych produktów nie będzie krótszy niż 6 miesięcy licząc od daty dostarczenia ich do Zamawiającego. Termin ważności winien być uwidoczniony na opakowaniu (czytelna data) - zał. nr 1 do SIWZ,

— zapewnią niezmienność cen jednostkowych netto przez cały okres realizacji zamówienia – zał. nr 1 do SIWZ,

— złożą wypełniony formularz ofertowy – zał. nr 1 do SIWZ,

— zabezpieczą ofertę wadium w kwocie: pakiet nr 1 - 5 860 PLN, pakiet nr 2 - 9960 PLN, w formie i na zasadach określonych w SIWZ,

— potwierdzą stosownym oświadczeniem, że posiadają wystawione dla konkretnego oferowanego leku będącego produktem leczniczym w rozumieniu ustawy z dnia 6.9.2001 r. Prawo farmaceutyczne aktualne pozwolenie na dopuszczenie do obrotu w rozumieniu Prawa farmaceutycznego,

— przedstawią (na każde żądanie Zamawiającego) kartę charakterystyki produktu leczniczego w przypadku kiedy oferowany przedmiot zamówienia będzie budził wątpliwości co do wymagań stawianych przez Zamawiającego w SIWZ – dotyczy wszystkich pozycji formularza asortymentowo-cenowego.

2. Oświadczenia i dokumenty, które Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty;

a) oświadczenie w formie jednolitego dokumentu stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu;

b) zobowiązanie innego podmiotu do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia - dotyczy Wykonawców, którzy w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w sekcji III pkt 1.3) polega na zdolnościach innych podmiotów;

c) wypełniony formularz ofertowy – zał. nr 1 do SIWZ;

d) wypełniony formularz asortymentowo – cenowy (dla wybranego pakietu) w formie pisemnej elektronicznej (płyta CD) – zał. nr 4 do SIWZ;

e) dokument potwierdzający wniesienie wadium w formie i na zasadach określonych w rozdziale XVII pkt 1 SIWZ;

f) pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego -udzielone osobom nie wymienionym w dokumencie, o którym mowa w rozdziale VI pkt 4 ppkt 4.2. SIWZ a reprezentującym Wykonawcę, w szczególności poprzez podpisywanie/poświadczanie dokumentów składających się na ofertę oraz innych składanych w toku postępowania;

g) oświadczenie potwierdzające, że oferowane leki będące produktami leczniczymi w rozumieniu ustawy z dnia 6.9.2001 r. Prawo farmaceutyczne posiadają aktualne pozwolenie na dopuszczenie do obrotu w rozumieniu Prawa farmaceutycznego.

3. Na potwierdzenie spełnienia warunków o których mowa w sekcji III należy złożyć w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, dokumenty o których mowa w sekcji III pkt 1.1) i 1.3.);

4. W celu wykazania brak podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia o których mowa w art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust. 5 ustawy Pzp, w zakresie pkt 1) oraz 4) należy złożyć w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, dokumenty o których mowa w rozdziale VI pkt 4 ppkt 4.1. - 4.4. SIWZ;

5. W celu wykazania spełnienia warunków dodatkowych w przypadku kiedy oferowany przedmiot zamówienia będzie budził wątpliwości co do wymagań stawianych przez Zamawiającego w SIWZ, należy złożyć w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, dokument o którym mowa w rozdziale VI pkt 5 ppkt 5.1.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polonia
VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polonia
VI.4.3)Procedimiento de recurso
VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polonia
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
11/07/2018