Suministros - 305062-2018

14/07/2018    S134    - - Suministros - Anuncio de licitación - Procedimiento abierto 

Polonia-Cracovia: Electricidad, calefacción, energías solar y nuclear

2018/S 134-305062

Anuncio de licitación

Suministros

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Sąd Apelacyjny w Krakowie (Zamawiający) reprezentowany przez Centrum Zakupów dla Sądownictwa Instytucja Gospodarki Budżetowej
ul. Farmaceutów 2
Kraków
31-463
Polonia
Persona de contacto: Biuro - Centrum Zakupów dla Sądownictwa Instytucja Gospodarki Budżetowej
Teléfono: +48 602491691
Correo electrónico: biuro@czdsigb.gov.pl
Fax: +48 124175665
Código NUTS: PL213

Direcciones de internet:

Dirección principal: www.czdsigb.gov.pl

I.2)Información sobre contratación conjunta
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: www.czdsigb.gov.pl
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse a la dirección mencionada arriba
I.4)Tipo de poder adjudicador
Organismo de Derecho público
I.5)Principal actividad
Otra actividad: Zakupy dla sądownictwa

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Dostawa energii elektrycznej dla sądów powszechnych.

Número de referencia: WZP-421-8/2018
II.1.2)Código CPV principal
09300000
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej w rozumieniu ustawy Prawo Energetyczne (Dz.U.z 2017 r. poz. 220 z późn. zm.) dla sądów powszechnych w podziale na 11 części.

W wyniku przeprowadzenia niniejszego postępowania zawarta zostanie umowa generalna sprzedaży energii elektrycznej, na podstawie której poszczególne sądy zawrą samodzielnie umowy wykonawcze i będą samodzielnie odpowiadać za realizację warunków umowy wykonawczej w odniesieniu do podlegających im punktów poboru energii elektrycznej oraz nie będą odpowiadać solidarnie za zobowiązania i realizację umów wykonawczych przez inne sądy. Szacunkowe ilości zamawianej energii elektrycznej w rozbiciu na poszczególne części oraz grupy taryfowe wykazane zostały w Załączniku nr 1 do SIWZ - Formularz ofertowy - oraz w Załączniku nr 5.1-5.11 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia.

Zamówienie nie obejmuje czynności związanych z dystrybucją energią elektrycznej.

II.1.5)Valor total estimado
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: sí
Pueden presentarse ofertas para todos los lotes
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Część nr 1 – dostawa energii elektrycznej dla sądów obszaru apelacji białostockiej.

Lote nº: 1
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
09300000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL
II.2.4)Descripción del contrato:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej w rozumieniu ustawy Prawo Energetyczne (Dz.U. z 2017 r. poz. 220 z późn. zm.) zwaną dalej Prawo Energetyczne, dla sądów powszechnych obszaru apelacji białostockiej.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Comienzo: 01/01/2019
Fin: 31/12/2019
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: sí
Descripción de las opciones:

Zamawiający, korzystając z prawa opcji, zastrzega sobie prawo do ograniczenia maksymalnej wielkości przedmiotu zamówienia wskazanej w nr 5.1-5.11 do SIWZ o maksymalnie 20 % maksymalnej wartości przedmiotu zamówienia, poprzez złożenie stosownego oświadczenia/oświadczeń w przedmiocie skorzystania z prawa opcji. Niewykonanie przez Zamawiającego umowy w zakresie pozostałych 20 % maksymalnej wartości przedmiotu zamówienia nie wymaga podania przyczyn i nie stanowi podstawy jego odpowiedzialności z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Wykonawca składając ofertę zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 30 000,00 PLN. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy pełnomocnika Zamawiającego (tj. Centrum Zakupów dla Sądownictwa Instytucji Gospodarki Budżetowej): Bank Gospodarstwa Krajowego 73 1130 1150 0012 1269 43200004 z dopiskiem: Wadium – postępowanie nr WZP-421-8/2018 część 1

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Część nr 2 – dostawa energii elektrycznej dla sądów obszaru apelacji gdańskiej.

Lote nº: 2
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
09300000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL
II.2.4)Descripción del contrato:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej w rozumieniu ustawy Prawo Energetyczne (Dz.U. z 2017 r. poz. 220 z późn. zm.) zwaną dalej Prawo Energetyczne, dla sądów powszechnych obszaru apelacji gdańskiej.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Comienzo: 01/01/2019
Fin: 31/12/2019
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: sí
Descripción de las opciones:

Zamawiający, korzystając z prawa opcji, zastrzega sobie prawo do ograniczenia maksymalnej wielkości przedmiotu zamówienia wskazanej w nr 5.1-5.11 do SIWZ o maksymalnie 20 % maksymalnej wartości przedmiotu zamówienia, poprzez złożenie stosownego oświadczenia/oświadczeń w przedmiocie skorzystania z prawa opcji. Niewykonanie przez Zamawiającego umowy w zakresie pozostałych 20 % maksymalnej wartości przedmiotu zamówienia nie wymaga podania przyczyn i nie stanowi podstawy jego odpowiedzialności z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Wykonawca składając ofertę zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 53 000,00 PLN. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy pełnomocnika Zamawiającego (tj. Centrum Zakupów dla Sądownictwa Instytucji Gospodarki Budżetowej): Bank Gospodarstwa Krajowego 73 1130 1150 0012 1269 43200004 z dopiskiem: Wadium – postępowanie nr WZP-421-8/2018 część 2

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Część nr 3 – dostawa energii elektrycznej dla sądów obszaru apelacji katowickiej.

Lote nº: 3
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
09300000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL
II.2.4)Descripción del contrato:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej w rozumieniu ustawy Prawo Energetyczne (Dz.U. z 2017 r. poz. 220 z późn. zm.) zwaną dalej Prawo Energetyczne, dla sądów powszechnych obszaru apelacji gdańskiej.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Comienzo: 01/01/2019
Fin: 31/12/2019
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: sí
Descripción de las opciones:

Zamawiający, korzystając z prawa opcji, zastrzega sobie prawo do ograniczenia maksymalnej wielkości przedmiotu zamówienia wskazanej w nr 5.1-5.11 do SIWZ o maksymalnie 20 % maksymalnej wartości przedmiotu zamówienia, poprzez złożenie stosownego oświadczenia/oświadczeń w przedmiocie skorzystania z prawa opcji. Niewykonanie przez Zamawiającego umowy w zakresie pozostałych 20 % maksymalnej wartości przedmiotu zamówienia nie wymaga podania przyczyn i nie stanowi podstawy jego odpowiedzialności z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Wykonawca składając ofertę zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 47 000,00 PLN. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy pełnomocnika Zamawiającego (tj. Centrum Zakupów dla Sądownictwa Instytucji Gospodarki Budżetowej): Bank Gospodarstwa Krajowego 73 1130 1150 0012 1269 43200004 z dopiskiem: Wadium – postępowanie nr WZP-421-8/2018 część 3

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Część nr 4 – dostawa energii elektrycznej dla sądów obszaru apelacji krakowskiej.

Lote nº: 4
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
09300000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL
II.2.4)Descripción del contrato:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej w rozumieniu ustawy Prawo Energetyczne (Dz.U. z 2017 r. poz. 220 z późn. zm.) zwaną dalej Prawo Energetyczne, dla sądów powszechnych obszaru apelacji gdańskiej.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Comienzo: 01/01/2019
Fin: 31/12/2019
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: sí
Descripción de las opciones:

Zamawiający, korzystając z prawa opcji, zastrzega sobie prawo do ograniczenia maksymalnej wielkości przedmiotu zamówienia wskazanej w nr 5.1-5.11 do SIWZ o maksymalnie 20 % maksymalnej wartości przedmiotu zamówienia, poprzez złożenie stosownego oświadczenia/oświadczeń w przedmiocie skorzystania z prawa opcji. Niewykonanie przez Zamawiającego umowy w zakresie pozostałych 20 % maksymalnej wartości przedmiotu zamówienia nie wymaga podania przyczyn i nie stanowi podstawy jego odpowiedzialności z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Wykonawca składając ofertę zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 47 000,00 PLN. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy pełnomocnika Zamawiającego (tj. Centrum Zakupów dla Sądownictwa Instytucji Gospodarki Budżetowej): Bank Gospodarstwa Krajowego 73 1130 1150 0012 1269 43200004 z dopiskiem: Wadium – postępowanie nr WZP-421-8/2018 część 4

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Część nr 5 – dostawa energii elektrycznej dla sądów obszaru apelacji lubelskiej.

Lote nº: 5
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
09300000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL
II.2.4)Descripción del contrato:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej w rozumieniu ustawy Prawo Energetyczne (Dz.U. z 2017 r. poz. 220 z późn. zm.) zwaną dalej Prawo Energetyczne, dla sądów powszechnych obszaru apelacji gdańskiej.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Comienzo: 01/01/2019
Fin: 31/12/2019
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: sí
Descripción de las opciones:

Zamawiający, korzystając z prawa opcji, zastrzega sobie prawo do ograniczenia maksymalnej wielkości przedmiotu zamówienia wskazanej w nr 5.1-5.11 do SIWZ o maksymalnie 20 % maksymalnej wartości przedmiotu zamówienia, poprzez złożenie stosownego oświadczenia/oświadczeń w przedmiocie skorzystania z prawa opcji. Niewykonanie przez Zamawiającego umowy w zakresie pozostałych 20 % maksymalnej wartości przedmiotu zamówienia nie wymaga podania przyczyn i nie stanowi podstawy jego odpowiedzialności z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Wykonawca składając ofertę zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 45 000,00 PLN. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy pełnomocnika Zamawiającego (tj. Centrum Zakupów dla Sądownictwa Instytucji Gospodarki Budżetowej): Bank Gospodarstwa Krajowego 73 1130 1150 0012 1269 43200004 z dopiskiem: Wadium – postępowanie nr WZP-421-8/2018 część 5

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Część nr 6 – dostawa energii elektrycznej dla sądów obszaru apelacji łódzkiej.

Lote nº: 6
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
09300000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL
II.2.4)Descripción del contrato:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej w rozumieniu ustawy Prawo Energetyczne (Dz.U. z 2017 r. poz. 220 z późn. zm.) zwaną dalej Prawo Energetyczne, dla sądów powszechnych obszaru apelacji gdańskiej.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Comienzo: 01/01/2019
Fin: 31/12/2019
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: sí
Descripción de las opciones:

Zamawiający, korzystając z prawa opcji, zastrzega sobie prawo do ograniczenia maksymalnej wielkości przedmiotu zamówienia wskazanej w nr 5.1-5.11 do SIWZ o maksymalnie 20 % maksymalnej wartości przedmiotu zamówienia, poprzez złożenie stosownego oświadczenia/oświadczeń w przedmiocie skorzystania z prawa opcji. Niewykonanie przez Zamawiającego umowy w zakresie pozostałych 20 % maksymalnej wartości przedmiotu zamówienia nie wymaga podania przyczyn i nie stanowi podstawy jego odpowiedzialności z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Wykonawca składając ofertę zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 36 000,00 PLN. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy pełnomocnika Zamawiającego (tj. Centrum Zakupów dla Sądownictwa Instytucji Gospodarki Budżetowej): Bank Gospodarstwa Krajowego 73 1130 1150 0012 1269 43200004 z dopiskiem: Wadium – postępowanie nr WZP-421-8/2018 część 6

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Część nr 7 – dostawa energii elektrycznej dla sądów obszaru apelacji poznańskiej.

Lote nº: 7
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
09300000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL
II.2.4)Descripción del contrato:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej w rozumieniu ustawy Prawo Energetyczne (Dz.U. z 2017 r. poz. 220 z późn. zm.) zwaną dalej Prawo Energetyczne, dla sądów powszechnych obszaru apelacji gdańskiej.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Comienzo: 01/01/2019
Fin: 31/12/2019
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: sí
Descripción de las opciones:

Zamawiający, korzystając z prawa opcji, zastrzega sobie prawo do ograniczenia maksymalnej wielkości przedmiotu zamówienia wskazanej w nr 5.1-5.11 do SIWZ o maksymalnie 20 % maksymalnej wartości przedmiotu zamówienia, poprzez złożenie stosownego oświadczenia/oświadczeń w przedmiocie skorzystania z prawa opcji. Niewykonanie przez Zamawiającego umowy w zakresie pozostałych 20 % maksymalnej wartości przedmiotu zamówienia nie wymaga podania przyczyn i nie stanowi podstawy jego odpowiedzialności z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Wykonawca składając ofertę zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 33 000,00 PLN. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy pełnomocnika Zamawiającego (tj. Centrum Zakupów dla Sądownictwa Instytucji Gospodarki Budżetowej): Bank Gospodarstwa Krajowego 73 1130 1150 0012 1269 43200004 z dopiskiem: Wadium – postępowanie nr WZP-421-8/2018 część 7

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Część nr 8 – dostawa energii elektrycznej dla sądów obszaru apelacji rzeszowskiej.

Lote nº: 8
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
09300000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL
II.2.4)Descripción del contrato:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej w rozumieniu ustawy Prawo Energetyczne (Dz.U. z 2017 r. poz. 220 z późn. zm.) zwaną dalej Prawo Energetyczne, dla sądów powszechnych obszaru apelacji gdańskiej.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Comienzo: 01/01/2019
Fin: 31/12/2019
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: sí
Descripción de las opciones:

Zamawiający, korzystając z prawa opcji, zastrzega sobie prawo do ograniczenia maksymalnej wielkości przedmiotu zamówienia wskazanej w nr 5.1-5.11 do SIWZ o maksymalnie 20 % maksymalnej wartości przedmiotu zamówienia, poprzez złożenie stosownego oświadczenia/oświadczeń w przedmiocie skorzystania z prawa opcji. Niewykonanie przez Zamawiającego umowy w zakresie pozostałych 20 % maksymalnej wartości przedmiotu zamówienia nie wymaga podania przyczyn i nie stanowi podstawy jego odpowiedzialności z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Wykonawca składając ofertę zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 21 000,00 PLN. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy pełnomocnika Zamawiającego (tj. Centrum Zakupów dla Sądownictwa Instytucji Gospodarki Budżetowej): Bank Gospodarstwa Krajowego 73 1130 1150 0012 1269 43200004 z dopiskiem: Wadium – postępowanie nr WZP-421-8/2018 część 8

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Część nr 9 – dostawa energii elektrycznej dla sądów obszaru apelacji szczecińskiej.

Lote nº: 9
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
09300000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL
II.2.4)Descripción del contrato:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej w rozumieniu ustawy Prawo Energetyczne (Dz.U. z 2017 r. poz. 220 z późn. zm.) zwaną dalej Prawo Energetyczne, dla sądów powszechnych obszaru apelacji gdańskiej.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Comienzo: 01/01/2019
Fin: 31/12/2019
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: sí
Descripción de las opciones:

Zamawiający, korzystając z prawa opcji, zastrzega sobie prawo do ograniczenia maksymalnej wielkości przedmiotu zamówienia wskazanej w nr 5.1-5.11 do SIWZ o maksymalnie 20 % maksymalnej wartości przedmiotu zamówienia, poprzez złożenie stosownego oświadczenia/oświadczeń w przedmiocie skorzystania z prawa opcji. Niewykonanie przez Zamawiającego umowy w zakresie pozostałych 20 % maksymalnej wartości przedmiotu zamówienia nie wymaga podania przyczyn i nie stanowi podstawy jego odpowiedzialności z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Wykonawca składając ofertę zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 26 000,00 PLN. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy pełnomocnika Zamawiającego (tj. Centrum Zakupów dla Sądownictwa Instytucji Gospodarki Budżetowej): Bank Gospodarstwa Krajowego 73 1130 1150 0012 1269 43200004 z dopiskiem: Wadium – postępowanie nr WZP-421-8/2018 część 9

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Część nr 10 – dostawa energii elektrycznej dla sądów obszaru apelacji warszawskiej.

Lote nº: 10
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
09300000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL
II.2.4)Descripción del contrato:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej w rozumieniu ustawy Prawo Energetyczne (Dz.U. z 2017 r. poz. 220 z późn. zm.) zwaną dalej Prawo Energetyczne, dla sądów powszechnych obszaru apelacji gdańskiej.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Comienzo: 01/01/2019
Fin: 31/12/2019
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: sí
Descripción de las opciones:

Zamawiający, korzystając z prawa opcji, zastrzega sobie prawo do ograniczenia maksymalnej wielkości przedmiotu zamówienia wskazanej w nr 5.1-5.11 do SIWZ o maksymalnie 20 % maksymalnej wartości przedmiotu zamówienia, poprzez złożenie stosownego oświadczenia/oświadczeń w przedmiocie skorzystania z prawa opcji. Niewykonanie przez Zamawiającego umowy w zakresie pozostałych 20 % maksymalnej wartości przedmiotu zamówienia nie wymaga podania przyczyn i nie stanowi podstawy jego odpowiedzialności z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Wykonawca składając ofertę zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 72 000,00 PLN. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy pełnomocnika Zamawiającego (tj. Centrum Zakupów dla Sądownictwa Instytucji Gospodarki Budżetowej): Bank Gospodarstwa Krajowego 73 1130 1150 0012 1269 43200004 z dopiskiem: Wadium – postępowanie nr WZP-421-8/2018 część 10

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Część nr 11 – dostawa energii elektrycznej dla sądów obszaru apelacji wrocławskiej.

Lote nº: 11
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
09300000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL
II.2.4)Descripción del contrato:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej w rozumieniu ustawy Prawo Energetyczne (Dz.U. z 2017 r. poz. 220 z późn. zm.) zwaną dalej Prawo Energetyczne, dla sądów powszechnych obszaru apelacji gdańskiej.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Comienzo: 01/01/2019
Fin: 31/12/2019
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: sí
Descripción de las opciones:

Zamawiający, korzystając z prawa opcji, zastrzega sobie prawo do ograniczenia maksymalnej wielkości przedmiotu zamówienia wskazanej w nr 5.1-5.11 do SIWZ o maksymalnie 20 % maksymalnej wartości przedmiotu zamówienia, poprzez złożenie stosownego oświadczenia/oświadczeń w przedmiocie skorzystania z prawa opcji. Niewykonanie przez Zamawiającego umowy w zakresie pozostałych 20 % maksymalnej wartości przedmiotu zamówienia nie wymaga podania przyczyn i nie stanowi podstawy jego odpowiedzialności z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Wykonawca składając ofertę zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 40 000,00 PLN. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy pełnomocnika Zamawiającego (tj. Centrum Zakupów dla Sądownictwa Instytucji Gospodarki Budżetowej): Bank Gospodarstwa Krajowego 73 1130 1150 0012 1269 43200004 z dopiskiem: Wadium – postępowanie nr WZP-421-8/2018 część 11

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.1)Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un registro profesional o mercantil
Lista y breve descripción de las condiciones:

Zamawiający uzna warunek dotyczący posiadania uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej za spełniony, w każdej z części zamówienia, jeżeli Wykonawca posiada aktualną koncesję na prowadzenie działalności w zakresie obrotu energią elektryczną wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, zgodnie z ustawą Prawo energetyczne.

W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, co najmniej jeden z członków konsorcjum musi samodzielnie spełniać warunek dotyczący posiadania uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej.

W celu wstępnej oceny spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia, Zamawiający wymaga, aby Wykonawca złożył wraz z ofertą aktualne na dzień składania ofert oświadczenie wstępne w formie standardowego jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (zwane dalej „JEDZ”), sporządzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w Rozporządzeniu Wykonawczym Komisji Europejskiej 2016/7 z dnia 5.1.2016 r. ustanawiającego standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (Dz. Urz. UE L 3/16). Wzór dokumentu stanowi Załącznik nr 2 do SIWZ. Uwaga – JEDZ należy wypełnić zgodnie z instrukcją zawartą na stronie: www.uzp.gov.pl. Wykonawca zobowiązany jest wypełnić JEDZ w następującym zakresie: część: II, III, IV (Wykonawca wypełnia jedynie Sekcję α, nie wypełnia Sekcji A-D części IV), VI. JEDZ należy złożyć w oryginale.

Uwaga – W związku z wejściem w życie w dniu 18.4.2018 regulacji dotyczących przekazywania JEDZ przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, szczegółowe informacje dotyczące formy i sposobu złożenia JEDZ w postępowaniu, określono w Rozdz. X pkt 3 SIWZ. JEDZ należy przesłać w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Środkiem komunikacji elektronicznej, służącym złożeniu JEDZ przez wykonawcę, jest poczta elektroniczna. JEDZ należy przesłać na adres email: jedz@czdsigb.gov.pl

W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Zamawiający wymaga złożenia przez Wykonawcę: Aktualnej koncesji na prowadzenie działalności w zakresie obrotu energią elektryczną wydana przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

III.1.2)Situación económica y financiera
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu.

III.1.3)Capacidad técnica y profesional
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Zamawiający uzna warunek dotyczący posiadania zdolności zawodowej za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże się odpowiednim doświadczeniem, tj. Wykonawca wykaże, że w okresie 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – to w tym okresie, wykonał co najmniej 2 dostawy energii elektrycznej (rozumiane jako 2 umowy sprzedaży energii elektrycznej bez usługi dystrybucji), o wartości nie mniejszej niż:

a) dla części 1 – 550 000,00 PLN brutto każda,

b) dla części 2 – 1 000 000,00 PLN brutto każda,

c) dla części 3 – 900 000,00 PLN brutto każda,

d) dla części 4 – 850 000,00 PLN brutto każda,

e) dla części 5 – 800 000,00 PLN brutto każda,

f) dla części 6 – 650 000,00 PLN brutto każda,

g) dla części 7 – 600 000,00 PLN brutto każda,

h) dla części 8 – 400 000,00 PLN brutto każda,

i) dla części 9 – 500 000,00 PLN brutto każda,

j) dla części 10 – 1 300 000,00 PLN brutto każda,

k) dla części 11 – 750 000,00 PLN brutto każda,

W przypadku składania oferty na więcej niż jedną część zamówienia, wartości wykonanych dostaw nie podlegają sumowaniu – Wykonawca musi wykazać spełnianie warunku udziału w postępowaniu dla części, dla której wartość dostaw jest najwyższa – w ramach części dla których składa ofertę.

W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, co najmniej 1 z członków konsorcjum musi samodzielnie spełniać warunek dotyczący posiadania zdolności zawodowej.

Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse:

W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, co najmniej jeden z członków konsorcjum musi samodzielnie spełniać warunek dotyczący posiadania uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej.

W celu wstępnej oceny spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia, Zamawiający wymaga, aby Wykonawca złożył wraz z ofertą aktualne na dzień składania ofert oświadczenie wstępne w formie standardowego jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (zwane dalej „JEDZ”), sporządzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w Rozporządzeniu Wykonawczym Komisji Europejskiej 2016/7 z dnia 5.1.2016 r. ustanawiającego standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (Dz.Urz. UE L 3/16). Wzór dokumentu stanowi Załącznik nr 2 do SIWZ. Uwaga – JEDZ należy wypełnić zgodnie z instrukcją zawartą na stronie: www.uzp.gov.pl. Wykonawca zobowiązany jest wypełnić JEDZ w następującym zakresie: część: II, III, IV (Wykonawca wypełnia jedynie Sekcję α, nie wypełnia Sekcji A-D części IV), VI. JEDZ należy złożyć w oryginale.

Uwaga – W związku z wejściem w życie w dniu 18.4.2018 regulacji dotyczących przekazywania JEDZ przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, szczegółowe informacje dotyczące formy i sposobu złożenia JEDZ w postępowaniu, określono w Rozdz. X pkt 3 SIWZ.

JEDZ należy przesłać w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Środkiem komunikacji elektronicznej, służącym złożeniu JEDZ przez wykonawcę, jest poczta elektroniczna. JEDZ należy przesłać na adres email: jedz@czdsigb.gov.pl

W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Zamawiający wymaga złożenia przez Wykonawcę: Wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane wraz z załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Wzór wykazu stanowi Załącznik nr 4 do SIWZ. Wykaz wraz z dowodami muszą zawierać informacje potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie zdolności zawodowej Wykonawcy. Dowodami, o których mowa powyżej są: referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy. W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych, referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

III.1.5)Información sobre contratos reservados
III.2)Condiciones relativas al contrato
III.2.2)Condiciones de ejecución del contrato:

1.Wzór umowy generalnej stanowi Załącznik nr 6A do SIWZ.

2.Wzór umowy wykonawczej stanowi Załącznik nr 6B do SIWZ.

III.2.3)Información sobre el personal encargado de la ejecución del contrato

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.4)Información sobre la reducción del número de soluciones u ofertas durante la negociación o el diálogo
IV.1.6)Información sobre la subasta electrónica
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: sí
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 22/08/2018
Hora local: 10:00
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Polaco
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
Duración en meses: 2 (a partir de la fecha declarada de recepción de ofertas)
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 22/08/2018
Hora local: 10:15
Lugar:

Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Centrum Zakupów dla Sądownictwa Instytucja Gospodarki Budżetowej w Krakowie, ul. Farmaceutów 2, 31-463 Kraków

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no
VI.2)Información sobre flujos de trabajo electrónicos
VI.3)Información adicional:

1. Zamawiający-Sąd Apelacyjny w Krakowie działa w imieniu własnym jak i na rzecz sądów powszechnych, których wykaz stanowi Załącznik nr 7 do SIWZ, na podstawie upoważnienia Ministra Sprawiedliwości dokonanego Zarządzeniem z dnia 28.3.2017 r. w sprawie organizacji zakupów dostawi usług w sądownictwie powszechnym oraz wskazania zamawiającego (Dz.Urz. MS. 2017 r., poz. 122).

2. Z postępowania, Zamawiający wykluczy Wykonawcę, gdy stwierdzi, że wobec Wykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp oraz gdy stwierdzi, że wobec Wykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania, o których mowa w art. 24 ust. 5 pkt. 1 i 8 ustawy Pzp.

3. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp Zamawiający żąda od Wykonawców złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, o których mowa poniżej, z zastrzeżeniem ppkt. 8). Zamawiający żąda następujących dokumentów wskazanych w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju w sprawie rodzajów dokumentów jakich może żądać zamawiający od wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. 27.7.2016 poz.1126):

1) wskazanych w par. 5 pkt 1

2) wskazanych w par. 5 pkt 2

3) wskazanych w par. 5 pkt 3

4) wskazanych w par. 5 pkt 4

5) wskazanych w par. 5 pkt 5

6) wskazanych w par. 5 pkt 6

7) wskazanych w par.5 pkt 9

8) wskazanych w par. 5 pkt 10 zgodnie z art.24 ust.11 Ustawy Pzp

4. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia składa także JEDZ dotyczące tych podmiotów oraz dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w pkt. 3 ppkt 1)-7)

5. W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie Zamówienia JEDZ składa każdy z Wykonawców.

6. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 3:

1) ppkt 3.1) – składa dokumenty zgodnie z par.7 ust.1 pkt 1 Rozporządzenia

2) ppkt 3.2)-3) – składa dokumenty zgodnie z par.7 ust.1 pkt 2a) Rozporządzenia

3) ppkt 3.4) – składa dokumenty zgodnie z par. 7 ust.1 pkt 2b) Rozporządzenia

7. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w par 7 ust 1 Rozporządzenia, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.

8. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby, mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w par. 5 pkt 1 Rozporządzenia, składa dokument, o którym mowa w par. 7 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia, w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt. 14 i 21 ustawy Pzp.

9. Okres związania ofertą 60 dni.

10. Ofertę należy sporządzić wg Załącznika nr 1 do SIWZ-Formularz ofertowy. Ponadto do oferty należy załączyć:

1) Oświadczenie wstępne, składane na formularzu „JEDZ” – Załącznik nr 2 do SIWZ

2) Dokument wadium w oryginale w przypadku wniesienia wadium w formie określonej w art. 45 ust. 6 pkt 2-5 ustawy Pzp (jeżeli dotyczy)

3) Stosowne pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy)

4) Zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia lub inne dokumenty (jeżeli dotyczy – w przypadku określonym w Rozdz. VI pkt 4 SIWZ).

11. Upoważnienie do podpisania oferty musi być dołączone do oferty w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza, o ile nie wynika ono z innych dokumentów.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polonia
Teléfono: +48 22458701
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 22458770

Dirección de internet: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

Zgodnie z Rozdz. VI ustawy Pzp.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polonia
Teléfono: +48 22458701
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 22458770

Dirección de internet: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
11/07/2018