Suministros - 305063-2018

14/07/2018    S134    - - Suministros - Anuncio de licitación - Procedimiento abierto 

Polonia-Wilkołaz Pierwszy: Captadores solares para la producción de calor

2018/S 134-305063

Anuncio de licitación

Suministros

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Gmina Wilkołaz
7151799358
Wilkołaz Pierwszy 9
Wilkołaz Pierwszy
23-212
Polonia
Persona de contacto: Bogumiła Daniel, Jacek Stec
Teléfono: +48 818212001
Correo electrónico: gmina@wilkolaz.pl
Fax: +48 818212695
Código NUTS: PL815

Direcciones de internet:

Dirección principal: www.wilkolaz.pl

I.2)Información sobre contratación conjunta
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: http://www.ugwilkolaz.e-bip.eu/index.php?id=83
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse a la dirección mencionada arriba
I.4)Tipo de poder adjudicador
Autoridad regional o local
I.5)Principal actividad
Servicios públicos generales

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Ochrona powietrza i zmniejszenie wykorzystania energii z tradycyjnych źródeł w Gminie Wilkołaz

Número de referencia: IG.271.10.2018
II.1.2)Código CPV principal
09331100
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż próżniowych kolektorów słonecznych oraz kotłów na biomasę na terenie gminy Wilkołaz.

Zamówienie jest realizowane w ramach projektu „Ochrona powietrza i zmniejszenie wykorzystania energii z tradycyjnych źródeł w Gminie Wilkołaz” współfinansowanego ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 4 Energia Przyjazna Środowisku Działanie 4.1. Wsparcie wykorzystania OZE.

II.1.5)Valor total estimado
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: sí
Pueden presentarse ofertas para número máximo de lotes: 2
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Dostawa i montaż próżniowych kolektorów słonecznych

Lote nº: 1
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
09331100
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL815
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Teren Gminy Wilkołaz

II.2.4)Descripción del contrato:

Przedmiotem części nr 1 jest dostawa i montaż próżniowych kolektorów słonecznych

W 587 lokalizacjach na budynkach prywatnych na terenie gminy Wilkołaz, obejmująca m.in.:

1) dostawę i montaż, w oparciu o dokumentację techniczną stanowiącą załącznik do SIWZ, zestawów próżniowych kolektorów słonecznych na potrzeby przygotowywania ciepłej wody użytkowej, zgodnie z poniższym zestawieniem:

a) instalacja 2100W/200 l – 207 lokalizacji, montowana na dachu/elewacji,

b) instalacja 3150W/300 l – 318 lokalizacji, montowana na dachu/elewacji,

c) instalacja 4200W/400 l – 62 lokalizacje, montowana na dachu/elewacji,

2) wniesienie i posadowienie podgrzewacza c.w.u.,

3) podłączenie podgrzewacza c.w.u. do istniejącej instalacji zimnej wody,

4) montaż reduktora ciśnienia (w ramach kosztów niekwalifikowanych),

5) montaż zespołu naczynia przeponowego (wzbiorczego) wodnego wraz z grupą zabezpieczającą (zawór zwrotny-bezpieczeństwa),

6) podłączenie do instalacji c.w.u. wraz z termostatycznym zaworem antyoparzeniowym,

7) montaż anody tytanowej w każdym podgrzewaczu c.w.u.,

8) wykonanie instalacji łączącej zestawy kolektorów z podgrzewaczem c.w.u. (dolna wężownica podgrzewacza c.w.u.) i jej ocieplenie,

9) montaż zespołu pompowego solarnego z osprzętem,

10) montaż instalacji układu sterującego, automatyki i modułu LAN.

11) montaż zespołu naczynia przeponowego (wzbiorczego) solarnego,

12) wykonanie płukania oraz prób ciśnienia instalacji,

13) napełnienie instalacji czynnikiem solarnym,

14) uruchomienie instalacji solarnej.

15) uzupełnienie ubytków ścian, stropów i podłóg, naprawa tynków, elewacji oraz jej ocieplenia, uszczelnienie pokrycia dachowego po przejściach przewodów.

16) przeszkolenie użytkowników oraz przekazanie Zamawiającemu protokołu

Z przeprowadzonego szkolenia z wyszczególnieniem, co było przedmiotem szkolenia.

17) sporządzenie i przekazanie instrukcji obsługi,

18) inne elementy ujęte w załączniku Nr 8a do SIWZ (dokumentacja techniczna) i wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 7a do SIWZ.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: Czas reakcji dotyczący przeglądu gwarancyjnego / Ponderación: 40
Precio - Ponderación: 60
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Fin: 30/10/2019
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

RPLU.04.01.00-06-0147/16-00

II.2.14)Información adicional

Każda oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości:

w przypadku składania oferty na część nr 1 – 70 000,00 PLN (słownie: siedemdziesiąt tysięcy 00/100 złotych),

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Dostawa i montaż kotłów na biomasę

Lote nº: 2
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
44621220
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL815
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Teren Gminy Wilkołaz

II.2.4)Descripción del contrato:

Przedmiotem części nr 2 jest dostawa i montaż kotłów na biomasę, obejmująca m.in.:

1) demontaż wyeksploatowanego źródła ciepła,

2) dostawę i montaż, w oparciu o dokumentację techniczną, w budynkach prywatnych na terenie gminy Wilkołaz:

d) 9 szt.kotłów opalanych pelletem, o mocy 20 kW,

e) 1 szt. kotła opalanego pelletem o mocy 24 kW,

f) 5 szt. kotłów zagazowujących niepełnowartościowe drewno o mocy 22 kW,

g) 20 szt. kotłów spalających niepełnowartościowe ziarno o mocy 20 kW,

3) podłączenie układu kotłowego do istniejącej instalacji c.o. poprzez wymiennik płytowy,

4) montaż armatury, ciepłomierza, zaworu bezpieczeństwa, naczyń przeponowych

I pozostałych elementów wg schematu technologicznego,

5) instalacja układu sterującego,

6) wykonanie odprowadzenia spalin z kotła do komina, spełniającego wymagania określone w dokumentacji technicznej,

7) wykonanie płukania oraz prób szczelności instalacji,

8) zabezpieczenie instalacji przed korozją,

9) wykonanie izolacji termicznej,

10) napełnienie instalacji,

11) uruchomienie instalacji,

12) przeszkolenie Użytkowników,

13) sporządzenie instrukcji obsługi i przekazanie jej Użytkownikom,

14) uzupełnienie ubytków ścian, stropów,

15) inne elementy ujęte w załączniku nr 8b do SIWZ (dokumentacja techniczna)

I wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 7b do SIWZ.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: Czas reakcji dotyczący przeglądu gwarancyjnego / Ponderación: 40
Precio - Ponderación: 60
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Fin: 31/05/2019
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

RPLU.04.01.00-06-0147/16-00

II.2.14)Información adicional

Każda oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości:

w przypadku składania oferty na część nr 2 – 10 000,00 PLN (słownie: dziesięć tysięcy 00/100 złotych),

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.1)Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un registro profesional o mercantil
Lista y breve descripción de las condiciones:

Zamawiający nie precyzuje tego warunku

III.1.2)Situación económica y financiera
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Zamawiający nie precyzuje tego warunku

III.1.3)Capacidad técnica y profesional
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Wykonawcy ubiegający się o udzielenie przedmiotowego zamówienia muszą posiadać doświadczenie:

1) w przypadku składania oferty na część nr 1 – wykonania co najmniej 1 zadania polegającego na dostawie i montażu min. 250 szt. zestawów instalacji solarnych,

2) w przypadku składania oferty na część nr 2 – wykonania co najmniej 1 zadania polegającego na dostawie i montażu min. 15 szt. kotłów na biomasę.

Warunek oceniony zostanie na podstawie wykazu dostaw (załącznik nr 6 do SIWZ) polegających na:

1) w przypadku części nr 1 - dostawie i montażu instalacji solarnych,

2) w przypadku części nr 2 - dostawie i montażu kotłów na biomasę, wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz, których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy dostawy zostały wykonane lub wykonywane należycie, przy czym dowodami są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy. W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące prze upływem terminu składania ofert.

Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże się:

1) w przypadku składania oferty na część nr 1 – należycie wykonanym co najmniej 1 zadaniem polegającym na dostawie i montażu min. 250 szt. zestawów instalacji solarnych,

2) w przypadku składania oferty na część nr 2 – należycie wykonanym co najmniej 1 zadaniem polegającym na dostawie i montażu min. 15 szt. kotłów na biomasę.

Wykonawcy mogą wykazać się doświadczeniem także wówczas, jeżeli realizowali wymagane zamówienia w formule robót budowlanych, a nie w formule dostaw z montażem.

III.1.5)Información sobre contratos reservados
III.2)Condiciones relativas al contrato
III.2.2)Condiciones de ejecución del contrato:

Wszelkie informacje zawarte są w projektach umów stanowiących załączniki nr 7a i 7b do SIWZ.

III.2.3)Información sobre el personal encargado de la ejecución del contrato

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.4)Información sobre la reducción del número de soluciones u ofertas durante la negociación o el diálogo
IV.1.6)Información sobre la subasta electrónica
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 28/08/2018
Hora local: 11:00
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Polaco
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
Duración en meses: 2 (a partir de la fecha declarada de recepción de ofertas)
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 28/08/2018
Hora local: 11:10
Lugar:

Urząd Gminy Wilkołaz, Wilkołaz Pierwszy 9, 23-212 Wilkołaz, pokój nr 1

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no
VI.2)Información sobre flujos de trabajo electrónicos
VI.3)Información adicional:

Zamawiający, na podstawie art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp, informuje, że najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polonia
Teléfono: +48 224587801
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Dirección de internet: www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

1. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy Pzp, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.

3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 1 i 2 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polonia
Teléfono: +48 224587801
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Dirección de internet: www.uzp.gov.pl

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
11/07/2018