Suministros - 305160-2018

14/07/2018    S134    - - Suministros - Anuncio de adjudicación de contrato - Procedimiento abierto 

Bulgaria-Svishtov: Electricidad

2018/S 134-305160

Anuncio de adjudicación de contrato

Resultados del procedimiento de contratación

Suministros

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Stopanska akademiya „D. A. TsENOV“
000124026
ul. „Emanuil Chakarov“ No. 2
Svishtov
5250
Bulgaria
Persona de contacto: Krasimir Parashkevov
Teléfono: +359 63166413
Correo electrónico: porachkizop@uni-svishtov.bg
Fax: +359 63188333
Código NUTS: BG32

Direcciones de internet:

Dirección principal: http://www.uni-svishtov.bg

Dirección del perfil de comprador: http://www.uni-svishtov.bg/default.asp?page=obp2&order_id=2712&vid=1%20

I.2)Información sobre contratación conjunta
I.4)Tipo de poder adjudicador
Organismo de Derecho público
I.5)Principal actividad
Educación

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Доставка на електрическа енергия и избор на координатор на балансираща група за нуждите на СА „Д. А. Ценов”

II.1.2)Código CPV principal
09310000
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Предметът на поръчката включва доставка на активна нетна електрическа енергия за нуждите на идентифицираните обекти на СА „Д. А. Ценов”, включване на обектите в стандартна балансираща група с координатор rзпълнителя, осигуряване на услуга по прогнозиране на потреблението, изготвяне и подаване на почасови дневни графици, поемане на отговорността за балансиране и всички дейности, свързани с участие на възложителя в свободния пазар на електрическа енергия.

II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.1.7)Valor total de la contratación (IVA excluido)
Valor IVA excluido: 144 302.40 BGN
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
09310000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: BG32
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Република България, на територията на обектите на СА „Д. А. Ценов” в град Свищов, с. Кранево, общ. Добрич, с. Орешак, общ. Троян и град София, описани в техническата спецификация.

II.2.4)Descripción del contrato:

Обществената поръчка включва доставка на активна нетна електрическа енергия за нуждите на идентифицираните обекти на СА „Д. А. Ценов”, включване на обектите в стандартна балансираща група с координатор rзпълнителя, осигуряване на услуга по прогнозиране на потреблението, изготвяне и подаване на почасови дневни графици, поемане на отговорността за балансиране и всички дейности, свързани с участие на възложителя в свободния пазар на електрическа енергия. Общото прогнозно количество за доставка на нетна активна електрическа енергия за срока на договора е 1760 MWh. Цената за един MWh нетна активна електрическа енергия е крайна и включва цената на нетна активна електрическа енергия, цената на доставката на електрическата енергия, разходите за балансиране, разходите за прогнозиране на потреблението, разходи по изготвяне и администриране на прогнозни графици (на дневните почасови товарови графици), такса за участие в балансиращата група и всички разходиq свързани с изпълнението на поръчката.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Precio
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Срок за изпълнение на поръчката: 12 месеца, считано от датата на регистрация на първия график за доставка.

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.6)Información sobre la subasta electrónica
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
Número de anuncio en el DO S: 2018/S 064-142075
IV.2.8)Información sobre la terminación del sistema dinámico de adquisición
IV.2.9)Información sobre la anulación de la convocatoria de licitación en forma de anuncio de información previa

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 1
Denominación:

Доставка на електрическа енергия и избор на координатор на балансираща група за нуждите на СА „Д. А. Ценов“

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
10/07/2018
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 7
Número de ofertas recibidas de PYME: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 0
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
„Енекод“ АД
203638768
бул. „Мария Луиза“ № 2, ЦУМ, ет. 2, офис 0601P
София
1000
Bulgaria
Teléfono: +359 24390403
Correo electrónico: g.nikolov@enekod.com
Fax: +359 24390403
Código NUTS: BG411

Dirección de internet: www.enekod.com

El contratista es una PYME: no
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 149 600.00 BGN
Valor total del contrato/lote: 144 302.40 BGN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado VI: Información complementaria

VI.3)Información adicional:

Стопанска академия „Д. А. Ценов” има 13 обекта с почасово мерене (профили) и 21 обекта със стандартизиран товаров профил (СТП). Според правилата за търговия с ел. енергия, Инструкция 1 и 2, регистрацията се осъществява между 1 и 10 число на месеца, предхождащ месеца на доставка. За обектите с профилно мерене, които за първи път излизат на свободен пазар, според правилата за търговия с ел. енергия регистрацията отнема 2 месеца. През първия месец се подават документи за предоставяне на достъп в рамките на 30 работни дни и се изготвя договор, подписан от пълномощник или титуляр, след което се подават документи за смяна на доставчик.

Обектите, обслужвани от ЧЕЗ, се подават на ръка на място в клиентския им център.

За СТП доставките започват от 1.8.2018 г., за обектите с профилно мерене от 1.9.2018 г.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Комисия за защита на конкуренцията
бул. „Витоша“ № 18
София
1000
Bulgaria
Teléfono: +359 29884070
Correo electrónico: cpcadmin@cpc.bg
Fax: +359 29807315

Dirección de internet: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

Съгласно чл. 197 от ЗОП.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
12/07/2018