Suministros - 305190-2018

14/07/2018    S134    - - Suministros - Anuncio de adjudicación de contrato - Procedimiento abierto 

República Checa-Zlín: Cerraduras de seguridad electrónicas

2018/S 134-305190

Anuncio de adjudicación de contrato

Resultados del procedimiento de contratación

Suministros

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
70883521
nám. T. G. Masaryka 5555
Zlín
760 01
República Checa
Persona de contacto: MT Legal s.r.o, advokátní kancelář, Jakubská 121/1, 602 00 Brno
Teléfono: +420 542210351
Correo electrónico: vz@mt-legal.com
Código NUTS: CZ072

Direcciones de internet:

Dirección principal: www.utb.cz

Dirección del perfil de comprador: https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilUtb

I.2)Información sobre contratación conjunta
I.4)Tipo de poder adjudicador
Organismo de Derecho público
I.5)Principal actividad
Educación

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

MoVI-FAI – dodávky výukové infrastruktury

Número de referencia: UTB_MoVI-FAI_Zahaj.
II.1.2)Código CPV principal
44521120
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Předmětem plnění veřejné zakázky jsou dodávky technického vybavení potřebného pro modernizaci výuky na Fakultě aplikované informatiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Jedná se o dodávky vybavení pro použití v jednotlivých laboratořích fakulty a specifických funkčních modulů, které budou sloužit pro praktickou výuku studentů, a to včetně potřebného softwaru ke zjišťování a analýze dat. Předmět plnění jednotlivých částí je detailně popsán v dílčích zadávacích dokumentacích, které tvoří přílohu č. 2 této zadávací dokumentace, a v příloze č. 3.

Předmět veřejné zakázky je dle ust. § 35 ZZVZ rozdělen na 48 částí.

II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: sí
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Laboratoř forenzních věd – sestava pro bezdotykové měření teplotních polí

Lote nº: 39
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
38300000
38126300
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: CZ072
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Místem plnění předmětné veřejné zakázky je sídlo Fakulty aplikované informatiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, Nad Stráněmi 4511, 760 05 Zlín.

II.2.4)Descripción del contrato:

Předmětem této části veřejné zakázky je pořízení sestavy pro bezdotykové měření teplotních polí – termovizního senzoru detekce zářivých toků a přesného kalibrátoru teploty včetně řídící jednotky a ovládacího softwaru.

Soustava pro bezdotykové měření teplotních polí slouží pro studium principů vytváření tepelných stop při haváriích, požárech a při pátrání po lidech nebo zvířatech a pro zjišťování emisivity vybraných látek měřením v laboratoři.

Součástí dodávky bude doprava všech komponentů, jejich instalace (případně jiné uvedení do provozu), zaškolení uživatele na obsluhu, příslušné manuály a záruka.

Součástí technické specifikace je tabulka „Technické parametry“. V tabulce jsou vymezeny požadavky zadavatele na technické parametry, které musí být nabízeným zbožím splněny.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Precio
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

Modernizace výukové infrastruktury FAI (MoVI-FAI)“, který je spolufinancován z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, registrační číslo projektu: CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002325.

II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Mechanické zábranné systémy – výukový komplet zámkových systémů

Lote nº: 2
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
44521120
44520000
44421000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: CZ072
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Místem plnění předmětné veřejné zakázky je sídlo Fakulty aplikované informatiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, Nad Stráněmi 4511, 760 05 Zlín.

II.2.4)Descripción del contrato:

Předmětem této části veřejné zakázky je pořízení sestavy zařízení zahrnující trezor, klíčový depozit a zámkové systémy, včetně elektronických uzamykacích systémů dle technické specifikace. Všechna zařízení slouží ke zkvalitnění výuky předmětů v oblasti mechanických zábranných systémů.

Součástí dodávky bude doprava všech komponentů, jejich instalace (případně jiné uvedení do provozu), zaškolení uživatele na obsluhu, příslušné manuály a záruka.

Součástí technické specifikace je tabulka „Technické parametry“. V tabulce jsou vymezeny požadavky zadavatele na technické parametry, které musí být nabízeným zbožím splněny.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Precio
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

Modernizace výukové infrastruktury FAI (MoVI-FAI)“, který je spolufinancován z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, registrační číslo projektu: CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002325.

II.2.14)Información adicional

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.6)Información sobre la subasta electrónica
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: sí
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
Número de anuncio en el DO S: 2018/S 066-146408
IV.2.8)Información sobre la terminación del sistema dinámico de adquisición
IV.2.9)Información sobre la anulación de la convocatoria de licitación en forma de anuncio de información previa

Apartado V: Adjudicación de contrato

Lote nº: 39
Denominación:

Laboratoř forenzních věd – sestava pro bezdotykové měření teplotních polí

Se adjudica un contrato/lote: no
V.1)Información relativa a la no adjudicación de un contrato
El contrato/lote no se ha adjudicado
No se ha recibido ninguna oferta o solicitud de participación, o todas las que se han recibido han sido rechazadas

Apartado V: Adjudicación de contrato

Lote nº: 2
Denominación:

Mechanické zábranné systémy - výukový komplet zámkových systémů

Se adjudica un contrato/lote: no
V.1)Información relativa a la no adjudicación de un contrato
El contrato/lote no se ha adjudicado
No se ha recibido ninguna oferta o solicitud de participación, o todas las que se han recibido han sido rechazadas

Apartado VI: Información complementaria

VI.3)Información adicional:
VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
tř. Kpt. Jaroše 7
Brno
604 55
República Checa
Teléfono: +420 542167111
Correo electrónico: posta@compet.cz
Fax: +420 542167112

Dirección de internet: http://www.compet.cz

VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítl nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních 4 let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
tř. Kpt. Jaroše 7
Brno
604 55
República Checa
Teléfono: +420 542167111
Correo electrónico: posta@compet.cz
Fax: +420 542167112

Dirección de internet: http://www.compet.cz

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
11/07/2018