Suministros - 305211-2018

14/07/2018    S134    - - Suministros - Anuncio de adjudicación de contrato - Procedimiento abierto 

Polonia-Wroclaw: Mobiliario para uso médico

2018/S 134-305211

Anuncio de adjudicación de contrato

Resultados del procedimiento de contratación

Suministros

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu
pl. Hirszfelda 12
Wrocław
53-413
Polonia
Persona de contacto: Andrzej Wręczycki
Teléfono: +48 713689585
Correo electrónico: dzp@dco.com.pl
Fax: +48 713689581
Código NUTS: PL514

Direcciones de internet:

Dirección principal: www.dco.com.pl

I.2)Información sobre contratación conjunta
I.4)Tipo de poder adjudicador
Organismo de Derecho público
I.5)Principal actividad
Salud

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Dostawa mebli medycznych dla Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu z podziałem na 2 pakiety: Pakiet 1 - dostawa mebli do Pracowni Endoskopowej, Pakiet 2 - dostawa mebli do Oddziału Urologii

Número de referencia: ZP/PN/24/18/LAM/AW
II.1.2)Código CPV principal
33192000
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Dostawa mebli medycznych dla Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu z podziałem na 2 pakiety:

— Pakiet 1 - dostawa i montaż mebli medycznych do Pracowni Endoskopowej,

— Pakiet 2 - dostawa mebli medycznych (szafki, stojaki do kroplówek, wózki, łóżka) dla Oddziału Urologii

II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: sí
II.1.7)Valor total de la contratación (IVA excluido)
Valor IVA excluido: 317 109.00 PLN
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Pakiet nr 1

Lote nº: 1
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33192000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL514
II.2.4)Descripción del contrato:

Pakiet 1 - dostawa i montaż mebli medycznych do Pracowni Endoskopowej

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio de calidad - Nombre: Termin realizacji / Ponderación: 15
Criterio de calidad - Nombre: Okres gwarancji i rękojmi / Ponderación: 20
Criterio de calidad - Nombre: Czas naprawy / Ponderación: 5
Precio - Ponderación: 60
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

8.1. Wykonawca zobowiązany jest wpłacić wadium w kwocie 3 000,00 PLN (trzy tysiące złotych)

8.1.1. Pakiet nr 1 – 1 000,00 PLN (tysiąc złotych)

8.1.2. Pakiet nr 2 –2 000,00 PLN (dwa tysiące złotych)

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Pakiet nr 2

Lote nº: 2
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33192000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL514
II.2.4)Descripción del contrato:

Pakiet 2 - dostawa mebli medycznych (szafki, stojaki do kroplówek, wózki, łóżka) dla Oddziału Urologii

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio de calidad - Nombre: Termin realizacji / Ponderación: 15
Criterio de calidad - Nombre: Okres gwarancji i rękojmi / Ponderación: 20
Criterio de calidad - Nombre: Czas naprawy / Ponderación: 5
Precio - Ponderación: 60
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

8.1. Wykonawca zobowiązany jest wpłacić wadium w kwocie 3 000,00 PLN (trzy tysiące złotych)

8.1.1. Pakiet nr 1 – 1 000,00 PLN (tysiąc złotych)

8.1.2. Pakiet nr 2 –2 000,00 PLN (dwa tysiące złotych)

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.6)Información sobre la subasta electrónica
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
Número de anuncio en el DO S: 2018/S 069-152777
IV.2.8)Información sobre la terminación del sistema dinámico de adquisición
IV.2.9)Información sobre la anulación de la convocatoria de licitación en forma de anuncio de información previa

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 1
Lote nº: 1
Denominación:

Pakiet nr 1

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
27/06/2018
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 1
Número de ofertas recibidas de PYME: 1
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 0
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
TRIBO Sp. z o.o.
al. Pokoju 5
Nowa Wieś Wielka
86-060
Polonia
Código NUTS: PL61
El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 115 801.00 PLN
Valor total del contrato/lote: 115 801.00 PLN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 2
Lote nº: 2
Denominación:

Pakiet nr 2

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
27/06/2018
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 1
Número de ofertas recibidas de PYME: 1
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 0
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
STIEGELMEYER Sp. z o.o.
Grubno 63
Stolno
86-212
Polonia
Código NUTS: PL61
El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 201 308.00 PLN
Valor total del contrato/lote: 182 316.00 PLN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado VI: Información complementaria

VI.3)Información adicional:

1. Na potwierdzenie spełnienia wymagań Wykonawca przedstawi następujące dokumenty dotyczące potwierdzające dopuszczenie do obrotu na terenie RP:

a) deklaracja/e zgodności lub certyfikat CE dla oferowanego wyrobu wydany przez jednostkę notyfikowaną - z tym zastrzeżeniem, że do wyrobów medycznych w rozumieniu ustawy z dnia 20.5.2010 r o wyrobach medycznych deklaracja zgodności jest obligatoryjnie wymagana,

b) potwierdzenie, że oferowany wyrób medyczny (o ile dotyczy) został zgłoszony/wpisany do rejestru wyrobów medycznych i podmiotów odpowiedzialnych za ich wprowadzenie do obrotu lub dokonano powiadomienia o wyrobie w trybie art. 58 ustawy o wyrobach medycznych (nazwa wyrobu zgłoszona/wpisana do rejestru winna odpowiadać nazwie handlowej /katalogowej oferowanego wyrobu), a w przypadku oferowania wyrobów medycznych, które nie były jeszcze wprowadzone na teren RP – oświadczenie Wykonawcy dla wyrobów medycznych, o zobowiązaniu się do dostarczenia wraz z dostawą wyrobów medycznych, właściwych dokumentów opisanych powyżej.

Jeżeli dany wyrób medyczny nie podlega wpisowi do Rejestru Wyrobów Medycznych i podmiotów odpowiedzialnych za ich wprowadzenie do obrotu i używania, należy załączyć oświadczenie z uzasadnieniem, dlaczego wpisowi nie podlega.

c) atesty lub inne świadectwa dopuszczenia do obrotu wydane przez Państwowy Zakład Higieny lub inne uprawnione instytucje – dotyczy Pakietu nr 1

d) Dla Pakietu 1 i Pakietu 2 (za wyjątkiem pozycji 5 i 6) Deklaracja Wykonawcy potwierdzająca, że oferowane produkty, jeżeli nie są wyrobami medycznymi w rozumieniu ustawy o wyrobach medycznych (Dz.U. nr 107 poz. 697 ze zmianami) to procesy nadzorowania ich wytworzenia, montażu i nadzoru w trakcie eksploatacji są zgodne wymaganiami określonymi w dyrektywie Unii Europejskiej 93/42 EWG; Na tę okoliczność należy dołączyć:

— Certyfikat ISO 9001:2000 lub równoważny potwierdzający zdolność do ciągłego dostarczania wyrobów zgodnie z wymaganiami,

— Certyfikat ISO 13485:2003 lub równoważny potwierdzający, że producent wdrożył i utrzymuje system zarządzania jakością dla wyrobów medycznych.

2. W celu potwierdzenia spełnienia wymaganych parametrów Wykonawca przedłoży odpowiednie katalogi producenta (zawierające numery katalogowe oferowanych produktów) lub nazwy własne w braku katalogów, foldery lub materiały źródłowe producenta/oświadczenia producenta w czytelny i jasny sposób potwierdzające spełnianie parametrów techniczno-użytkowych opisanych przez Zamawiającego w załączniku 6a-6b do SIWZ. Brak potwierdzenia parametrów wymaganych zostanie uznany za niespełnienie przez oferowany sprzęt tychże parametrów i spowoduje odrzucenie oferty, chyba ze zachodzić będą przesłanki określone w art. 26 ust. 3 ustawy. W przypadku sporządzenia ww. dokumentów w języku obcym należy przedłożyć dokument (y) wraz z tłumaczeniem na język polski. Zamawiający zastrzega sobie prawo do sprawdzenia wiarygodności podanych przez Wykonawcę parametrów we wszystkich dostępnych źródłach w tym również poprzez zwrócenie się o złożenie dodatkowych wyjaśnień przez Wykonawcę.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polonia
VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polonia
VI.4.3)Procedimiento de recurso
VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polonia
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
10/07/2018