Suministros - 305264-2018

14/07/2018    S134    - - Suministros - Anuncio de adjudicación de contrato - Procedimiento abierto 

Bulgaria-Sofía: Productos farmacéuticos

2018/S 134-305264

Anuncio de adjudicación de contrato

Resultados del procedimiento de contratación

Suministros

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
„Peta MBAL — Sofiya“ EAD
000689061
bul. „Gen. Nikolay Stoletov“ No. 67
Sofiya
1233
Bulgaria
Persona de contacto: Rositsa Kirilova, Valentin Slavkov
Teléfono: +359 2-9268173
Correo electrónico: op_peta_mbal@abv.bg
Fax: +359 2-8323054
Código NUTS: BG411

Direcciones de internet:

Dirección principal: http://www.5mbal-sofia.com

Dirección del perfil de comprador: http://www.5mbal-sofia.com/bg/profil-na-kupuvacha/obshchestveni-poruchki.html#proc/163

I.2)Información sobre contratación conjunta
I.4)Tipo de poder adjudicador
Otro tipo: чл. 5, ал. 2, т. 16 от ЗОП
I.5)Principal actividad
Salud

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Доставка на лекарствени продукти за нуждите на „Пета МБАЛ — София“ ЕАД

II.1.2)Código CPV principal
33600000
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Предмет на настоящата обществена поръчка e дoставка на лекарствени продукти за нуждите на „Пета МБАЛ — София“ ЕАД.

II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33600000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: BG411
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Аптеката на „Пета МБАЛ — София“ ЕАД с адрес гр. София, бул. „Ген. Николай Г. Столетов“ № 67А.

II.2.4)Descripción del contrato:

Предмет на настоящата обществена поръчка e доставка на лекарствени продукти за нуждите на „Пета МБАЛ — София“ ЕАД.

Обществената поръчка е за периодични дoставки на лекарствени продукти по смисъла на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина за нуждите на „Пета МБАЛ — София“ ЕАД по прогнозните количества от техническата спецификация към документацията за участие в откритата процедура.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Precio
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.6)Información sobre la subasta electrónica
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
Número de anuncio en el DO S: 2018/S 018-036634
IV.2.8)Información sobre la terminación del sistema dinámico de adquisición
IV.2.9)Información sobre la anulación de la convocatoria de licitación en forma de anuncio de información previa

Apartado V: Adjudicación de contrato

Denominación:

Доставка на лекарствени продукти за 74 бр. номенклатури от техническата спецификация

Se adjudica un contrato/lote: no
V.1)Información relativa a la no adjudicación de un contrato
El contrato/lote no se ha adjudicado
No se ha recibido ninguna oferta o solicitud de participación, o todas las que se han recibido han sido rechazadas

Apartado V: Adjudicación de contrato

Denominación:

Доставка на лекарствени продукти за номенклатури №№ 304, 364, 367 и 391 от техническата спецификация

Se adjudica un contrato/lote: no
V.1)Información relativa a la no adjudicación de un contrato
El contrato/lote no se ha adjudicado
No se ha recibido ninguna oferta o solicitud de participación, o todas las que se han recibido han sido rechazadas

Apartado V: Adjudicación de contrato

Denominación:

Доставка на лекарствени продукти за номенклатури №№ 79, 133 и 135 от техническата спецификация

Se adjudica un contrato/lote: no
V.1)Información relativa a la no adjudicación de un contrato
El contrato/lote no se ha adjudicado
No se ha recibido ninguna oferta o solicitud de participación, o todas las que se han recibido han sido rechazadas

Apartado VI: Información complementaria

VI.3)Información adicional:

Процедурата се прекратява на основание чл. 110. ал. 1, т. 1 от Закона за обществените поръчки.

Мотиви за прекратяването:

Не е подадена нито една оферта за номенклатури №№ 21, 47, 49, 50, 64, 65, 68, 97, 98, 99, 108, 109, 121, 122, 132, 142, 143, 144, 145, 163, 167, 171, 174, 177, 178, 182, 183, 184, 186, 188, 189, 190, 191, 194, 195, 196, 199, 200, 201, 202, 204, 212, 216, 220, 231, 234, 239, 240, 245, 250, 257, 286, 299, 308, 329, 337, 345, 350, 365, 366, 377, 378, 380, 384, 387, 419, 423, 425, 427, 429, 433, 436, 458 и 459.

Процедурата се прекратява на основание чл. 110. ал.1, т. 2 от Закона за обществените поръчки.

Мотиви за прекратяването:

Нито една от подадените оферти не отговаря на предварително обявените условия, заложени в документацията за участие за номенклатури №№ 304, 364 367 и 391.

Процедурата се прекратява на основание чл. 110. ал. 1, т. 4 от ЗОП.

Мотиви за прекратяването:

Класираните на първо и второ място участници отказват да сключат договор за ном. №№ 79, 133 и 135.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Комисия за защита на конкуренцията
бул. „Витоша“ № 18
София
1000
Bulgaria
Teléfono: +359 29884070
Correo electrónico: cpcadmin@cpc.bg
Fax: +359 29807315

Dirección de internet: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
VI.4.3)Procedimiento de recurso
VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
12/07/2018