Suministros - 305358-2018

14/07/2018    S134    - - Suministros - Anuncio de adjudicación de contrato - Procedimiento abierto 

Polonia-Narewka: Instalación solar

2018/S 134-305358

Anuncio de adjudicación de contrato

Resultados del procedimiento de contratación

Suministros

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Gmina Narewka
ul. Białowieska 1
Narewka
17-220
Polonia
Teléfono: +48 856829880
Correo electrónico: sekretariat@ug.narewka.wrotapodlasia.pl
Fax: +48 856829885
Código NUTS: PL841

Direcciones de internet:

Dirección principal: http://bip.ug.narewka.wrotapodlasia.pl/

I.2)Información sobre contratación conjunta
I.4)Tipo de poder adjudicador
Autoridad regional o local
I.5)Principal actividad
Servicios públicos generales

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Modernizacja indywidualnych źródeł energii cieplnej i elektrycznej w gminie Narewka

Número de referencia: ZP.271.1.2.2018
II.1.2)Código CPV principal
09332000
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

1.Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa i montaż kolektorów słonecznych oraz dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Narewka w ramach projektu pt "Modernizacja indywidualnych źródeł energii cieplnej i elektrycznej w gminie Narewka" - (przetarg nieograniczony)

2.Zamawiający zgodnie z art. 36aa ust.1 (ustawy PZP) dopuszcza składanie ofert częściowych z podziałem na dwie części:

1)Część 1 – Dostawa i montaż w oparciu o uproszczoną dokumentację techniczną i wzór umowy stanowiące załącznik do SIWZ - 44 zestawów kolektorów słonecznych na potrzeby przygotowania ciepłej wody użytkowej na budynkach prywatnych na terenie gminy Narewka

2)Część 2 – Dostawa i montaż w oparciu o uproszczoną dokumentację techniczną i wzór umowy stanowiące załącznik do SIWZ 49 zestawów instalacji fotowoltaicznych na potrzeby produkcji energii elektrycznej w budynkach prywatnych na terenie gminy Narewka

II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: sí
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Dostawa i montaż 44 zestawów kolektorów słonecznych na potrzeby przygotowania ciepłej wody użytkowej na budynkach prywatnych na terenie gminy Narewka

Lote nº: 1
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
09331100
09300000
09330000
39370000
42511110
44112410
45000000
45300000
45320000
45330000
71313430
71313450
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL841
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Teren Gminy Narewka

II.2.4)Descripción del contrato:

1) Dostawa i montaż w oparciu o uproszczoną dokumentację techniczną i wzór umowy stanowiące załącznik do SIWZ 44 zestawów kolektorów słonecznych na potrzeby przygotowania ciepłej wody użytkowej na budynkach prywatnych na terenie gminy Narewka zgodnie z poniższym zestawieniem:

a) Zestaw 4 – do 4 mieszkańców – 25 zestawów

b) Zestaw 6 – od 5 do 6 mieszkańców – 15 zestawów

c) Zestaw 8 – powyżej 6 mieszkańców – 4 zestawów

2) Zamawiający zastrzega możliwość zmiany adresów nieruchomości, na których będą montowane zestawy, lub w przypadku braku możliwości zamiany – zmniejszenie zakresu dostaw i montażu.

3) Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w szczegółowym opisie zamówienia oraz we wzorze umowy stanowiącym Załącznik do SIWZ

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio de calidad - Nombre: Okres gwarancji za wady / Ponderación: 40
Precio - Ponderación: 60
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

WND-RPPD.05.01.00-20-0129/17

II.2.14)Información adicional

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.6)Información sobre la subasta electrónica
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
Número de anuncio en el DO S: 2018/S 072-159022
IV.2.8)Información sobre la terminación del sistema dinámico de adquisición
IV.2.9)Información sobre la anulación de la convocatoria de licitación en forma de anuncio de información previa

Apartado V: Adjudicación de contrato

Lote nº: 1
Denominación:

Dostawa i montaż 44 zestawów kolektorów słonecznych na potrzeby przygotowania ciepłej wody użytkowej na budynkach prywatnych na terenie gminy Narewka

Se adjudica un contrato/lote: no
V.1)Información relativa a la no adjudicación de un contrato
El contrato/lote no se ha adjudicado
Otros motivos (el procedimiento ha sido interrumpido)

Apartado VI: Información complementaria

VI.3)Información adicional:

Zamawiający Gmina Narewka, ul. Białowieska 1, 17-220 Narewka, działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017, poz. 1579 z późn. zm.) dalej zwaną ustawą, zawiadamia o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pt. „Modernizacja indywidualnych źródeł energii cieplnej i elektrycznej w gminie Narewka” Część 1 – Dostawa i montaż kolektorów słonecznych.

Uzasadnienie

Zamawiający w trybie przewidzianym w art. 86 ust. 3 ustawy bezpośrednio przed otwarciem ofert w dniu 28.5.2015 podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia określając ją na 540 374,00 PLN brutto (słownie: pięćset czterdzieści tysięcy trzysta siedemdziesiąt cztery 00/100 zł.).

W ramach prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wpłynęły oferty:

Sanito Sp. z o.o.

ul. Puławska 476

02-884 Warszawa

Cena ofertowa 542 156,76

Arena Projektów

Sp. z o.o.

ul. Masztowa 65

05-503 Antoninów

Cena ofertowa 575 640,00

Rzońca Sp. z o.o.

ul. Żabia 2a

18-400 Łomża

Cena ofertowa 649 296,00

Mając na względzie powyższe okoliczności tj. że wszystkie oferty zawierają cenę przewyższającą kwotę przewidzianą przez Zamawiającego na sfinansowanie zamówienia, Zamawiający działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego prowadzonego w ramach projektu nr WND-RPPD.05.01.00-20-0129/17 realizowanego na podstawie umowy nr UDA-RPPD.05.01.00-20-0129/17-00 z dnia 28.3.2018 roku na dofinansowanie projektu pt. „Modernizacja indywidualnych źródeł energii cieplnej i elektrycznej w gminie Narewka” w ramach RPO WP na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Gospodarka niskoemisyjna Działania 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polonia
Teléfono: +48 224587801
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Dirección de internet: https://www.uzp.gov.pl/

VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1) Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy zdanie drugie ustawy Pzp albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

2) Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.

Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 1 i 2 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

Szersze informacje zostały opisane w rozdziale XXII SIWZ.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polonia
Teléfono: +48 224587801
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Dirección de internet: https://www.uzp.gov.pl/

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
11/07/2018