Suministros - 305606-2018

14/07/2018    S134    - - Suministros - Modificación de un contrato / concesión durante su periodo de vigencia - Procedimiento abierto 

Polonia-Olsztyn: Productos farmacéuticos

2018/S 134-305606

Anuncio de modificación

Modificación de un contrato/concesión durante su vigencia

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador/entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Olsztynie
ul. Warszawska 30
Olsztyn
10-082
Polonia
Persona de contacto: Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Olsztynie, ul. Warszawska 30, 10-082 Olsztyn, Zbigniew Skorupski
Teléfono: +48 895245380
Correo electrónico: przetargi@szpital.uwm.edu.pl
Fax: +48 895245380
Código NUTS: PL622

Direcciones de internet:

Dirección principal: http://www.szpital.uwm.edu.pl

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Dostawa immunoglobulin oraz leków do leczenia SM. Program lekowy

Número de referencia: 37/2017
II.1.2)Código CPV principal
33600000
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Zadanie Nr 3.

Lote nº: 3
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL622
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Olsztynie, 10-082 Olsztyn, ul. Warszawska 30

II.2.4)Descripción del contrato en el momento de celebración del contrato:

Leczenie SM I

II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco, concesión o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 12
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no

Apartado IV: Procedimiento

IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Anuncio de adjudicación de contrato relativo al presente contrato
Número de anuncio en el DO S: 2018/S 010-018004

Apartado V: Adjudicación de contrato/concesión

Contrato nº: 3
Lote nº: Zadanie 3.
Denominación:

Leczenie SM

V.2)Adjudicación de contrato/concesión
V.2.1)Fecha de celebración del contrato/de la decisión de adjudicación de la concesión:
04/01/2018
V.2.2)Información sobre las ofertas
El contrato/la concesión se ha adjudicado a un grupo de operadores económicos: sí
V.2.3)Nombre y dirección del contratista/concesionario
PGF Urtica Sp. z o.o.
ul. Krzemieniecka 120
Wrocław
64-613
Polonia
Código NUTS: PL514
El contratista/concesionario es una PYME: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista/concesionario
Polska Grupa Farmaceutyczna S.A.
ul. Zbąszyńska 3
Łódź
91-342
Polonia
Código NUTS: PL711
El contratista/concesionario es una PYME: no
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote/concesión (en el momento de celebración del contrato;IVA excluido)
Valor total de la contratación: 155 999.84 PLN

Apartado VI: Información complementaria

VI.3)Información adicional:

1. Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Zadanie 1 w wysokości 4 600,00 PLN,

Zadanie 2 w wysokości 1 500,00 PLN,

Zadanie 3 w wysokości 3 600,00 PLN,

Zadanie 4 w wysokości 2 000,00 PLN.

2. Wykonawca wnosi wadium w jednej lub kilku formach szczegółowo określonych w SIWZ rozdział IX.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polonia
Teléfono: +48 224587801
Fax: +48 224587800

Dirección de internet: http://www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy Pzp. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.

3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

5. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

6. Terminy wniesienia odwołania:

1) Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy Pzp zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

2) Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.

3) Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 6 pkt. 1. i 2. Niniejszego rozdziału wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

4) Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

a) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

b) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

7. Szczegółowe zasady postępowania po wniesieniu odwołania, określają stosowne przepisy Działu VI ustawy Pzp.

8. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

9. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego,

Za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. - Prawo pocztowe (Dz.U. z 2012 r. poz. 1529) jest równoznaczne z jej wniesieniem.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polonia
Teléfono: +48 224587801
Fax: +48 224587800

Dirección de internet: http://www.uzp.gov.pl/kio

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
09/07/2018

Apartado VII: Modificaciones del contrato/concesión

VII.1)Descripción del contrato tras las modificaciones
VII.1.1)Código CPV principal
33661700
VII.1.2)Código(s) CPV adicional(es)
VII.1.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL622
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Olsztynie, 10-082 Olsztyn, ul. Warszawska 30

VII.1.4)Descripción del contrato:

Zwiększenie ilości dostaw leku Tecfidera 240 mg. kaps. dojelit. twarde, 56 szt. KOD EAN 0646520415452, Producent: Biogen Idec Limited. Zwiększenie ilości spowodowane jest objęciem leczenia dodatkowych 4 pacjentów oraz wyrażeniem zgody na dodatkowe sfinansowanie przez płatnika NFZ. Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp, przewidywał możliwość udzielenia zamówień na dodatkowe dostawy w przypadku konieczności objęcia programem lekowym nowych pacjentów ujawnionych w trakcie wykonywania ww. umowy.

VII.1.5)Duración del contrato, acuerdo marco, concesión o sistema dinámico de adquisición
Comienzo: 04/07/2018
Fin: 04/01/2019
VII.1.6)Información sobre el valor del contrato/lote/concesión (IVA excluido)
Valor total del contrato/lote/concesión: 216 666.45 PLN
VII.1.7)Nombre y dirección del contratista/concesionario
Urtica Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Krzemieniecka 120
Wrocław
54-613
Polonia
Código NUTS: PL514
El contratista/concesionario es una PYME: no
VII.1.7)Nombre y dirección del contratista/concesionario
Polska Grupa Farmaceutyczna S.A.
ul. Zbąszyńska 3
Łódź
91-342
Polonia
Código NUTS: PL712
El contratista/concesionario es una PYME: no
VII.2)Información sobre las modificaciones
VII.2.1)Descripción de las modificaciones
Naturaleza y alcance de las modificaciones (con indicación de posibles cambios anteriores del contrato):

Na podstawie § 5 ust. 3 pkt 3 umowy, zmianie ulega dotychczasowa nazwa Wykonawcy z PGF Urtica Sp. z o.o. na Urtica Sp. z o.o.

Na podstawie § 5 ust. 3 pkt 8 Umowy nr 4/DZP/2018 z dn. 27.6.2017 r., Strony zwiększają ilość dostaw określonych w załączniku nr 1 do Umowy. Szczegółowy opis przedstawia Załącznik nr 1 do Aneksu nr 2.

Wartość umowy netto określona w § 4 ust. 2 zostaje zwiększona o 72 222,15 PLN. 316 666,35 i wynosi 243 055,00 PLN.

Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp, przewidywał możliwość udzielenia zamówień na dodatkowe dostawy w przypadku konieczności objęcia programem lekowym nowych pacjentów ujawnionych w trakcie wykonywania ww. umowy.

VII.2.2)Justificación de la modificación
Necesidad de obras, servicios o suministros adicionales, a cargo del contratista/concesionario inicial [artículo 43, apartado 1, letra b), de la Directiva 2014/23/UE; artículo 72, apartado 1, letra b), de la Directiva 2014/24/UE y artículo 89, apartado 1, letra b), de la Directiva 2014/25/UE]
Descripción de las razones económicas o técnicas y de los inconvenientes o el aumento de costes que impiden cambiar de contratista:

Zgodnie z par. 5 ust. 3 pkt 8 Zamawiający włącza do programu lekowego 4 dodatkowych pacjentów zakwalifikowanych do leczenia, dla których uzyskano dodatkowe finansowanie z NFZ. Wartość zam dodatkowego nie przekracza 50 % zamówienia podstawowego. Lek Tecfidera 240 mg. kaps. dojelit. twarde, 56 szt. KOD EAN 0646520415452, Producent: Biogen Idec Limited jest rekomendowany przez NFZ. Szpital obecnie leczy pacjentów ww. lekiem, który został zakupiony w konkurencyjnej procedurze. Zmiana leku oraz posiadanie 2 rodzajów mogło by spowodować pomyłkę podania pacjentowi różnych leków, które w swojej ciągłości leczenia muszą być tożsame (nie wolno mieszać). Ponadto procedura zakupu musiałaby zostać przeprowadzona w długim terminie przewidzianym w trybie przetargu nieograniczonego powyżej progu art. 11.8 ustawy Pzp - włączeni pacjenci do programu lekowego wymagali pilnego zastosowania terapii.

VII.2.3)Aumento de precio
Valor total actualizado del contrato antes de las modificaciones (habida cuenta de las posibles modificaciones anteriores del contrato y las adaptaciones en cuanto al precio, así como, en el caso de la Directiva 2014/23/UE, la inflación media en el Estado miembro en cuestión)
Valor IVA excluido: 144 444.30 PLN
Valor total del contrato tras las modificaciones
Valor IVA excluido: 216 666.45 PLN