Servicios - 305657-2018

14/07/2018    S134    - - Servicios - Anuncio de licitación - Procedimiento abierto 

Bulgaria-Gramatikovo: Servicios de reparación, mantenimiento y servicios asociados de vehículos y equipo conexo

2018/S 134-305657

Anuncio de licitación

Servicios

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
TP „DLS Gramatikovo“ pri YuIDP DP gr. Sliven
2016176540203
s. Gramatikovo
s. Gramatikovo
8166
Bulgaria
Persona de contacto: Evdokiya Delibaltova
Teléfono: +359 885248217
Correo electrónico: delibaltova@abv.bg
Fax: +000 000000
Código NUTS: BG341

Direcciones de internet:

Dirección principal: http://www.uidp-sliven.com/procedures

Dirección del perfil de comprador: http://www.uidp-sliven.com/procedures/2268

I.2)Información sobre contratación conjunta
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: http://www.uidp-sliven.com/site-min/procedures/form/2268
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse a la dirección mencionada arriba
I.4)Tipo de poder adjudicador
Organismo de Derecho público
I.5)Principal actividad
Otra actividad: Управление, стопанисване и опазване на горски територии, лов, развъждане на дивеч и свързаните с тях услуги

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Техническо обслужване на МПС по обособени позиции

II.1.2)Código CPV principal
50100000
II.1.3)Tipo de contrato
Servicios
II.1.4)Breve descripción:

„Техническо обслужване на МПС по обособени позицииq както следва:

Обособена позиция 1: Основен и текущ ремонт и профилактика на МПС;

Обособена позиция 2: Доставка на резервни части за МПС по заявка на Възложителя;

Обособена позиция 3: Доставка, монтаж и баланс на гуми и джанти за нуждите на автомобилния парк на ТП „ДЛС Граматиково“ за срок от 24 месеца.

II.1.5)Valor total estimado
Valor IVA excluido: 150 000.00 BGN
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: sí
Pueden presentarse ofertas para todos los lotes
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Основен и текущ ремонт и профилактика на МПС за срок от 24 месеца

Lote nº: 1
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
50110000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: BG341
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Сервизната база на изпълнителя.

II.2.4)Descripción del contrato:

Извършване на техническо обслужване и ремонт на автомобилна техника, както следва: сервизно обслужване в пълен обем и периодичност съгласно предписанията на производителя на съответната марка автомобилна техника — ремонти, диагностика, тенекеджийско-бояджийски дейности.

Ремонтните дейности ще бъдат извършвани при възникнала необходимост в сервизната база на изпълнителя, находяща се на територията на гр. Царево или гр. Приморско или гр.Бургас, като изпълнителят ще издава пълна писмена гаранция за качеството на извършените от него дейности по автомобилите, стопанисвани от ТП „ДЛС Граматиково“.

Обект на техническо обслужване са сухопътни моторни превозни средства, описани в техническата спецификация, част от документацията.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 40 000.00 BGN
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 24
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Критерий за оценка на ценовите предложения:

Най-ниска предложена цена – изчислява се на основа предложената цена на сервизен час, описан в ценовата оферта.

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Доставка на резервни части за МПС по заявка на възложителя за срок от 24 месеца.

Lote nº: 2
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
34300000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: BG341
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Административната сграда на ТП „ДЛС Граматиково“.

II.2.4)Descripción del contrato:

Услугата по Обособена позиция № 2 „Доставка на резервни части за МПС по заявка на възложителя“ включва:

Доставените резервни части и консумативи трябва да са оригинални за съответната марка автомобил и да отговарят на изискванията за качество в Република България и/или Европейския съюз. Гаранционният срок на доставените резервни части и консумативи е съобразно гаранцията на производителя им и започва да тече от датата на фактурата за извършената доставка.

Списък на най-често използваните резервни части и консумативи, без ТП „ДЛС Граматиково” да се ангажира с тяхното усвояване по видове и количества, е наличен в техническата спецификация, част от настоящата документация. Списъкът е примерен, като в същия не са посочени изчерпателно всички необходими резервни част и консумативи.

ТП „ДЛС Граматиково” ще заявява резервни части и консумативи при възникнала необходимост, като може при необходимост да заявява и други резервни части и консумативи по вид и количество извън посочените в списъка в рамките на общата прогнозна стойност по сключения договор.

Избраният изпълнител трябва да има възможност за доставка на резервни части и консумативи както за автомобилната техника, описана в техническата спецификация, така и за друга, в случай че ЮИДП ДП – гр. Сливен придобие нови МПС, които ще се стопанисват от ТП „ДЛС Граматиково” през срока на действие на сключения договор.

Всички разходи, свързани с доставката на резервните части и консумативи, са за сметка на изпълнителя.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 82 000.00 BGN
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 24
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Критерий за оценка на ценовите предложения:

Най-ниска предложена цена – изчислява се от сбора на предложените единични цени за резервни части, описани в ценовата оферта.

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Доставка, монтаж и баланс на гуми и джанти за нуждите на автомобилния парк на ТП „ДЛС Граматиково“

Lote nº: 3
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
34330000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: BG341
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Сервиза на изпълнителя.

II.2.4)Descripción del contrato:

Услугата за Обособена позиция № 3 — „Доставка, монтаж и баланс на гуми и джанти за нуждите на автомобилния парк на ТП „ДЛС Граматиково“ включва:

Периодична доставка чрез закупуване на нови (произведени през 2018 г., съответно през 2019 г. за вторите 12 месеца) автомобилни гуми за автомобилите от автомобилния парк на ТП „ДЛС Граматиково“ по заявка на възложителя, демонтаж, монтаж, баланс на гуми и ремонт на гуми и джанти. Доставката на новите гуми включва: демонтаж на старите гуми и монтажа и балансирането на новите (тези дейности трябва да са калкулирани в единичната цена на гумите). Ремонтът на гуми включва: демонтаж, лепене, балансиране и монтаж. Описание на гумите по вид и брой се съдържа по-долу в настоящата техническа спецификация. Ремонтът на джантите включва: демонтаж, изправяне и/или др. и монтаж. Участниците са длъжни да включат задължително в офертата си всички артикули, посочени в техническата спецификация.

Артикулите, предмет на обществената поръчка, се доставят в срок съгласно предложението на избрания изпълнител, но не по-дълъг от 10 работни дни, считано от датата на заявката за доставка. При доставката изпълнителят представя гаранционни карти и се подписва приемно-предавателен протокол. Доставените артикули трябва да отговарят на изискванията за качество в Република България и/или в Европейския съюз. Мястото на изпълнение на поръчката е сервизът на изпълнителя.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 28 000.00 BGN
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 24
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Критерий за оценка на ценовите предложенияЩ

Най-ниска предложена цена – изчислява се от сбора на предложените единични цени за демонтаж на стара и монтаж и балансиране на нова гума, описани в ценовата оферта.

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.1)Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un registro profesional o mercantil
Lista y breve descripción de las condiciones:

Няма.

III.1.2)Situación económica y financiera
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Няма.

III.1.3)Capacidad técnica y profesional
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

За Обособена позиция № 1„Основен и текущ ремонт и профилактика на МПС“ участниците следва да декларират, че в случай че бъдат определени за изпълнител на поръчката, ще могат за осигурят (разполагат) с един сервизен пункт/обект за ремонт на наличните МПС, стопанисвани от ТП „ДЛС Граматиково“, находящ се на територията на гр. Царево, гр. Приморско или гр. Бургас. Определеният за изпълнител на поръчката участник преди подписване на договора за възлагане на изпълнението следва да представи като доказателство зеверени копия на някой от следните документи: документ за собственост на сервизна база, договор за наем или ползване на сервизна база, обект за ремонт на МПС.

— За Обособена позиция № 2 „Доставка на резервни части и консумативи по заявка на възложителя” участниците следва да декларират, че в случай че бъдат определени за изпълнител на поръчката, ще могат да осигурят (разполагат ) с един търговски обект за продажба на авточасти и консумативи. Определеният за изпълнител на поръчката участник преди подписване на договора за възлагане на изпълнението следва да представи като доказателство заверени копия на някой от следните документи: документ за собственост на търговски обект за продажба на авточасти и консумативи, договор за наем или право на ползване на търговски обект за продажба на авточасти и консумативи,

— За обособена позиция № 3 „Доставка, монтаж и баланс на гуми и джанти за нуждите на автомобилния парк на ТП „ДЛС Граматиково“ участниците следва да декларират, че в случай че бъдат определени за изпълнител на поръчката, ще имат на разположение за срока на изпълнение на поръчката експерт, на който ще бъде възложено изпълнение на демонтаж, монтаж и баланс на гуми и джанти. Участниците следва да декларират, че в случай че бъдат определени за изпълнител на поръчката, ще разполагат за срока на изпълнение с минимум една сервизна база с възможност за монтаж и ремонт на гуми и джанти на територията на гр. Царево, гр. Приморско или гр. Бургас. Документи, доказващи съответствието с посочените критерии за подбор, ще се изискват преди сключването на договора от участника, който бъде определен за изпълнител на обществената поръчка.

Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse:

— За обособена позиция № 1: участниците следва да декларират, че случай че бъдат определени за изпълнител на поръчката, ще могат за осигурят (разполагат) с един сервизен пункт/обект за ремонт на наличните МПС, стопанисвани от ТП „ДЛС Граматиково“, находящ се на територията на гр. Царево, гр. Приморско или гр. Бургас,

— За обособена позиция № 2: участниците следва да декларират, че в случай че бъдат определени за изпълнител на поръчката, ще могат да осигурят (разполагат ) с един търговски обект за продажба на авточасти и консумативи,

— За обособена позиция № 3: участниците следва да декларират, че в случай че бъдат определени за изпълнител на поръчката разполагат с минимум 1 (едно) лице експерт, на което ще бъде възложено изпълнение на доставките, демонтаж, монтаж и баланс, предмет на настоящата поръчка. Участникът следва да притежава сервизна база на територията на гр. Царево, гр. Приморско или гр. Бургас.

III.1.5)Información sobre contratos reservados
III.2)Condiciones relativas al contrato
III.2.1)Información sobre una profesión concreta
III.2.2)Condiciones de ejecución del contrato:

Гаранция за изпълнение съгласно чл. 111, ал. 2 от ЗОП е определена в размер на 5 % от стойността на договора за съответната обособена позиция.

По отношение Гаранция за изпълнение важат разпоредбите на чл. 111 от ЗОП.

Гаранциите във формата на парична сума могат да се внасят по банков път по сметка на ТП „ДЛС Граматиково”: „Райфайзен банк България“ ЕАД, IBAN: BG67RZBB91551005710774; BIC: RZBBBGSF, а банковата гаранция – оригинал на безусловна, неделима и неотменяема банкова гаранция, издаден от българска или чуждестранна банка, следва да е със срок на валидност: с 45 (четиридесет и пет) дни по-дълъг от срока на договора.

Възложителят освобождава гаранциите за изпълнение, без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него.

Гаранцията за изпълнение се представя при подписване на договора от участника, определен за изпълнител на поръчката, за съответната обособена позиция.

III.2.3)Información sobre el personal encargado de la ejecución del contrato

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.4)Información sobre la reducción del número de soluciones u ofertas durante la negociación o el diálogo
IV.1.6)Información sobre la subasta electrónica
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 21/08/2018
Hora local: 17:00
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Búlgaro
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
Duración en meses: 3 (a partir de la fecha declarada de recepción de ofertas)
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 22/08/2018
Hora local: 11:00
Lugar:

Заседателната зала в административната сграда на ТП „ДЛС Граматиково“.

Información sobre las personas autorizadas y el procedimiento de apertura:

Получените оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no
VI.2)Información sobre flujos de trabajo electrónicos
VI.3)Información adicional:
VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Комисия за защита на конкуренцията
бул. „Витоша“ № 18
София
1000
Bulgaria
Teléfono: +359 29884070
Correo electrónico: cpcadmin@cpc.bg
Fax: +359 29807315

Dirección de internet: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

Съгл. чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Комисия за защита на конкуренцията
бул. „Витоша“ № 18
София
1000
Bulgaria
Teléfono: +359 29884070
Correo electrónico: cpcadmin@cpc.bg
Fax: +359 29807315

Dirección de internet: http://www.cpc.bg

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
11/07/2018