Servicios - 305855-2018

14/07/2018    S134    - - Servicios - Anuncio de licitación - Procedimiento abierto 

Polonia-Lębork: Paquetes de software y sistemas de información

2018/S 134-305855

Anuncio de licitación

Servicios

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lęborku
ul. Juliana Węgrzynowicza 13
Lębork
84-300
Polonia
Persona de contacto: Eliza Kruk, Leszek Kaiser, Aleksandra Bojarska
Teléfono: +48 598635249
Correo electrónico: zampub@szpital-lebork.com.pl
Fax: +48 598635249
Código NUTS: PL636

Direcciones de internet:

Dirección principal: www.szpital-lebork.com.pl

I.2)Información sobre contratación conjunta
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: www.szpital-lebork.com.pl
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse a la dirección mencionada arriba
I.4)Tipo de poder adjudicador
Otro tipo: samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
I.5)Principal actividad
Salud

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Informatyzacja SPS ZOZ w Lęborku służąca poprawie jakości i efektywności obsługi pacjentów

Número de referencia: ZP-PN/UE/30/18
II.1.2)Código CPV principal
48000000
II.1.3)Tipo de contrato
Servicios
II.1.4)Breve descripción:

Przedmiotem zamówienia jest Informatyzacja SPS ZOZ w Lęborku, służąca poprawie jakości i efektywności obsługi pacjentów w ramach projektu współfinansowanego przez UE ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WP na lata 2014-2020 w podziale na 3 zadania:

a) Zad.1: Dostawa i wdrożenie systemu/systemów informatycznych służących do wymiany danych z Systemem Informacji Medycznej oraz z systemami innych podmiotów medycznych;

b) Zad.2: Dostawa sprzętu komputerowego, w tym m.in. serwerów, macierzy, przełączników, stacji roboczych, urządzeń mobilnych i wielofunkcyjnych wraz z instalacją i konfiguracją;

c) Zad.3: Wykonanie modernizacji infrastruktury informatycznej w komórkach organizacyjnych Zamawiającego objętych projektem, tj. modernizacja i adaptacja pomieszczeń serwerowni, wykonanie okablowania strukturalnego sieci komputerowej LAN, wykonanie instalacji elektrycznej zasilania punktów PD, dostawa i montaż urządzeń.

II.1.5)Valor total estimado
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
72000000
80500000
30000000
31154000
32420000
38520000
45300000
45400000
31000000
32410000
72263000
80510000
30162000
30200000
30214000
30213100
30231200
30232100
30233300
30233320
48600000
48700000
48760000
48761000
48710000
48820000
72320000
71320000
72611000
72710000
45310000
45314300
45330000
45331200
31682510
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL636
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lęborku, ul. Juliana Węgrzynowicza 13, 84-300 Lębork

II.2.4)Descripción del contrato:

1. Przedmiotem zamówienia jest informatyzacja SPS ZOZ w Lęborku, służąca poprawie jakości i efektywności obsługi pacjentów w ramach projektu „Wdrożenie interoperacyjnych i przygotowanych do integracji z platformą P1/P2 systemów informatycznych, w tym HIS/RIS/PAC9 w SPS ZOZ w Lęborku poprzez rozbudowę systemu obsługi informatycznej wszystkich procesów związanych z funkcjonowaniem szpitala zgodnie z zasadami określonymi w aktach prawnych dotyczących prowadzenia dokumentacji medycznej w wersji elektronicznej wraz z zakupem niezbędnego sprzętu komputerowego” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

2. W skład przedmiotu zamówienia wchodzi:

a) Zadanie nr 1: Dostawa i wdrożenie systemu/systemów informatycznych służących do wymiany danych z Systemem Informacji Medycznej oraz z systemami innych podmiotów medycznych. Szczegółowo przedmiot zamówienia został opisany w Załączniku nr 2a do SIWZ

CPV:

48000000-8 - Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

72000000-5 - Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia (w tym 72263000-6 - Usługi wdrażania oprogramowania)

80500000-9 - Usługi szkoleniowe (w tym 80510000-2 - Usługi szkolenia specjalistycznego)

b) Zadanie nr 2: Dostawa sprzętu komputerowego, w tym m.in. serwerów, macierzy, przełączników, stacji roboczych, urządzeń mobilnych i wielofunkcyjnych wraz z instalacją i konfiguracją. Szczegółowo przedmiot zamówienia został opisany w Załączniku nr 2b do SIWZ

CPV:

30000000-9 – Maszyny biurowe i liczące, sprzęt i materiały z wyjątkiem mebli i pakietów oprogramowania (w tym: 30162000-2 - Karty inteligentne, 30200000-1 – Urządzenia komputerowe, 30214000-2 - Stacje robocze, 30213100-6 - Komputery przenośne, 30231200-9 Konsole, 30232100-5 - Drukarki i plotery, 30233300-4 - Czytniki kart inteligentnych, 30233320-0 - Zintegrowane czytniki kart chipowych i odcisków palców)

31154000-0 - Bezprzestojowe źródła energii

32420000-3 - Urządzenia sieciowe

38520000-6 – Skanery

48000000-8 - Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne (w tym 48600000-4 - Pakiety oprogramowania dla baz danych i operacyjne, 48700000-5 - Pakiety oprogramowania użytkowego, 48760000-3 - Pakiety oprogramowania do ochrony antywirusowej, 48761000-0 - Pakiety oprogramowania antywirusowego, 48710000-8 - Pakiety oprogramowania do kopii zapasowych i odzyskiwania, 48820000-2 – Serwery)

72000000-5 - Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia (w tym 72263000-6 - Usługi wdrażania oprogramowania, 72320000-4 - Usługi bazy danych)

80500000-9 - Usługi szkoleniowe (w tym 80510000-2 - Usługi szkolenia specjalistycznego)

c) Zadanie nr 3: Wykonanie modernizacji infrastruktury informatycznej w komórkach organizacyjnych Zamawiającego objętych projektem, tj. modernizacja i adaptacja pomieszczeń serwerowni, wykonanie okablowania strukturalnego sieci komputerowej LAN, wykonanie instalacji elektrycznej zasilania punktów PD, dostawa i montaż urządzeń. Szczegółowo przedmiot zamówienia został opisany w Załączniku nr 2c do SIWZ

CPV:

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

72611000-6 - Usługi w zakresie wsparcia technicznego

72710000-0 - Usługi w zakresie lokalnej sieci komputerowej.

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach,

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45314300-4 - Instalowanie infrastruktury okablowania

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45331200-8 - Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

45400000-0 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

31000000-6 - Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne, oświetlenie

31682510-8 - Awaryjne układy energetyczne

32410000-0 - Lokalna sieć komputerowa

32420000-3 - Urządzenia sieciowe

32421000-0 - Okablowanie sieciowe

32422000-7 - Elementy składowe sieci

50730000-1 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji układów chłodzących

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: pakiet usług wykonawczych / Ponderación: 20
Criterio de calidad - Nombre: gwarancja / Ponderación: 20
Precio - Ponderación: 60
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Fin: 20/02/2019
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

RPPM.07.02.00-22-0019/16-00

II.2.14)Información adicional

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.1)Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un registro profesional o mercantil
Lista y breve descripción de las condiciones:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie 24 ust. 1 pkt 12-23 i ust. 5 pkt 1, 2, 4 i 8 ustawy PZP. Wraz z ofertą Wykonawca jest zobowiązany złożyć JEDZ. JEDZ należy wypełnić i złożyć poprzez platformę elektroniczną dostępną pod adresem https://platformazakupowa.pl/spszoz_lebork/aukcje JEDZ należy złożyć WYŁĄCZNIE w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowalnym podpisem elektronicznym. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów potwierdzających brak podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu:

a) informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy PZP, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

b) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert w Postępowaniu, lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

c) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert Postępowaniu, lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

d) odpisu z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy PZP

e) oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne,

Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP – Załącznik nr 3 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

III.1.2)Situación económica y financiera
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie niższą niż 2 000 000,00 PLN.

Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse:

Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej:

a) kopię opłaconej polisy lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego.

III.1.3)Capacidad técnica y profesional
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że:

a) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał co najmniej dwie usługi o wartości co najmniej 2 000 000, 00 PLN brutto każda, polegające na wdrożeniu w podmiocie leczniczym systemu informatycznego służącego do obsługi procesów leczenia pacjentów, w tym e-usług, zrealizowane dla podmiotu leczniczego w rozumieniu art. 4 ust. 1 ustawy z 15.4.2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 160 ze zm.), z czego:

— każda z usług obejmowała dostawę, wdrożenie i konfigurację oprogramowania HIS oraz integrację oprogramowania HIS, RIS, PACS, LIS oraz dostawę, wdrożenie i konfigurację oprogramowania obejmującego e-usługi oraz

— przynajmniej jedna z usług obejmowała budowę sieci komputerowej zawierającej co najmniej 200 punktów logicznych oraz

— przynajmniej jedna z usług obejmowała dostawę sprzętu komputerowego.

b) dysponuje lub będzie dysponował następującymi osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:

— Kierownik projektu (min. jedna osoba), który: posiada wykształcenie wyższe, posiada certyfikat z zakresu zarządzania projektami PRINCE2 Practitioner lub równoważny (np.: IPMA CPM, PMI PMP), wykaże się niezbędnym doświadczeniem zawodowym tj. kierował realizacją co najmniej dwóch zamówień o wartości co najmniej 2 000 000 PLN brutto każde (np. w roli kierownika projektu lub zastępcy kierownika), polegających na wdrożeniu systemu informatycznego dla podmiotu leczniczego, obejmujących co najmniej dostawę i wdrożenie infrastruktury sprzętowej oraz dostawę, wdrożenie i konfigurację oprogramowania, w tym oprogramowania obejmującego e-usługi,

— Ekspert ds. wdrożeń systemu medycznego (min. 3 osoby), z których każda posiada doświadczenie w pełnieniu funkcji osoby odpowiedzialnej za analizę wymagań, wdrożenie i utrzymanie systemu informatycznego w co najmniej dwóch zamówieniach realizowanych w podmiotach leczniczych,

— Specjalista ds. baz danych (min. 1 osoba), który: posiada co najmniej trzyletnie doświadczenie zawodowe w zakresie tworzenia, administrowania i strojenia baz danych; posiada ważny certyfikat potwierdzający wiedzę i umiejętności w zakresie projektowania, tworzenia i obsługi baz danych,

— Specjalista ds. bezpieczeństwa systemów informatycznych (min. 1 osoba), który: zrealizował co najmniej dwie usługi audytu bezpieczeństwa infrastruktury teleinformacyjnej, realizowanego na zasadzie testów penetracyjnych; posiada ważny certyfikat bezpieczeństwa CISA lub CISSP,

— Osoby odpowiedzialne za tworzenie i rozwój oprogramowania (min. 3 osoby) z których każda posiada doświadczenie w zakresie modyfikacji wdrożonego oprogramowania w zależności od potrzeb Zamawiającego (klienta) i zapewniania rozwoju systemu, oraz realizacji wdrożenia równolegle w kilku jego obszarach, w co najmniej dwóch zamówieniach,

— Specjalista certyfikowany (min. 1 osoba) przez producenta oferowanego sprzętu komputerowego, który będzie uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialny za świadczenie usług instalacyjno-konfiguracyjnych oferowanego sprzętu,

— Specjalista ds. budowy sieci LAN (min. 2 osoby), z których każdy posiada ważne certyfikaty instalatorskie (firma instalacyjna posiadająca status Certyfikowanego Partnera oferowanego systemu okablowania strukturalnego) uprawniające do ubiegania się u producenta o udzielenie 25 letniej gwarancji na oferowany system sieci LAN, certyfikat (dokument imienny) poświadczający ukończenie kursu certyfikacyjnego, wydany na określony okres przez producenta sieci LAN (dopuszcza się certyfikaty wydane w języku innym niż polski), min. 3 letnie doświadczenie w realizacji projektów z zakresu IT, tzn. dostawa sprzętu aktywnego z konfiguracją, wraz z budową infrastruktury pasywnej.

Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse:

Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej:

a) wykazu dostaw lub usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ)

b) wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ)

Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że oferowane dostawy i usługi odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego na podstawie art. 25 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP:

a) próbki oferowanego Systemu zgodnie z wymaganiami opisanymi w załączniku nr 9 do SIWZ.

III.1.5)Información sobre contratos reservados
III.2)Condiciones relativas al contrato
III.2.1)Información sobre una profesión concreta
III.2.2)Condiciones de ejecución del contrato:

Wzór umowy stanowi Załącznik nr 7 do SIWZ. Termin płatności wymagany przez Zamawiającego to 60 dni od daty dostarczenia do siedziby Zamawiającego faktury. Zamawiający dopuszcza płatności częściowe, po wykonaniu każdego z zadań, o których mowa w Rozdziale I pkt. 2 SIWZ.

Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany będzie do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy najpóźniej w dniu jej zawarcia, w wysokości 5 % ceny całkowitej brutto podanej w ofercie. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach pieniądzu; poręczeniach bankowych lub poręczeniach Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; gwarancjach bankowych; gwarancjach ubezpieczeniowych; poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9.11.2000 r. o utworzeniu PARP

III.2.3)Información sobre el personal encargado de la ejecución del contrato
Obligación de indicar los nombres y cualificaciones profesionales del personal asignado a la ejecución del contrato

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.4)Información sobre la reducción del número de soluciones u ofertas durante la negociación o el diálogo
IV.1.6)Información sobre la subasta electrónica
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 28/08/2018
Hora local: 12:00
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Polaco
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
Duración en meses: 2 (a partir de la fecha declarada de recepción de ofertas)
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 28/08/2018
Hora local: 12:30
Lugar:

Siedziba Zamawiającego, ul. Juliana Węgrzynowicza 13, 84-300 Lębork

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no
VI.2)Información sobre flujos de trabajo electrónicos
VI.3)Información adicional:

1. Przed terminem składania ofert Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 100 000 PLN (słownie: sto tysięcy złotych). Wadium może być wniesione w:

a) pieniądzu;

b) poręczeniach bankowych, lub poręczeniach Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

c) gwarancjach bankowych;

d) gwarancjach ubezpieczeniowych;

e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 110).

3. Wadium w formie pieniężnej należy wnieść przelewem na rachunek w Banku PKO SA nr: 34 1240 3800 1111 0010 6434 1782 z dopiskiem na przelewie: „Wadium do przetargu nieograniczonego ZP-PN/UE/30/18 e-zdrowie”

4. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym Zamawiającego, o którym mowa w ust. 3, przed upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert).

5. Zamawiający zaleca, aby w przypadku wniesienia wadium w formie:

a) pieniężnej – dokument potwierdzający dokonanie przelewu wadium został załączony do oferty;

b) innej niż pieniądz – oryginał dokumentu został złożony w oddzielnej kopercie, a jego kopia w ofercie.

6. Z treści gwarancji/poręczenia winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp.

7. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy zostanie odrzucona.

8. Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego przepadku oraz zasady jego zaliczenia na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa ustawa Pzp

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polonia
Teléfono: +48 224587801
Fax: +48 224587800

Dirección de internet: www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy PZP przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy PZP jak dla postępowań powyżej kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP.

Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy PZP.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polonia
Teléfono: +48 224587801
Fax: +48 224587800

Dirección de internet: www.uzp.gov.pl

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
11/07/2018