Servicios - 306086-2018

14/07/2018    S134    - - Servicios - Anuncio de adjudicación de contrato - Procedimiento abierto 

Polonia-Varsovia: Paquetes de software de seguridad

2018/S 134-306086

Anuncio de adjudicación de contrato

Resultados del procedimiento de contratación

Servicios

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Urząd Dozoru Technicznego
ul. Szczęśliwicka 34
Warszawa
02-353
Polonia
Persona de contacto: Paweł Moch
Teléfono: +48 225722325
Correo electrónico: przetargi@udt.gov.pl
Fax: +48 225722388
Código NUTS: PL911

Direcciones de internet:

Dirección principal: www.udt.gov.pl

I.2)Información sobre contratación conjunta
I.4)Tipo de poder adjudicador
Otro tipo: państwowa osoba prawna
I.5)Principal actividad
Otra actividad: bezpieczeństwo funkcjonowania urządzeń technicznych

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Zakup i wdrożenie infrastruktury klucza publicznego PKI, nr ZP-AI-16/17

Número de referencia: ZP-AI-16/17
II.1.2)Código CPV principal
48730000
II.1.3)Tipo de contrato
Servicios
II.1.4)Breve descripción:

W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca dokona dostawy i wdroży w środowisku informatycznym Zamawiającego system PKI (Public Key Infrastructure) czyli tzw. systemu Infrastruktury Klucza Publicznego z wykorzystaniem sprzętowych modułów szyfrujących HSM (Hardware Security module). W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca dostarczy kompletny system PKI wraz z min. 2 szt. urządzeń fizycznych HSM połączonych w redundantny klaster (np. dedykowane serwery typu rack). Zamawiany system PKI składa się z elementów sprzętu serwerowego wraz z oprogramowaniem systemowym (Sprzęt) i licencji oprogramowania niezbędnego do budowy i uruchomienia systemu (Oprogramowanie). Realizując przedmiot zamówienia Wykonawca dostarczy, skonfiguruje i połączy ze sobą wszelkie dostarczone urządzenia i oprogramowanie, tworząc działający system PKI

II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.1.7)Valor total de la contratación (IVA excluido)
Valor IVA excluido: 1 002 000.00 PLN
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
48821000
72260000
72611000
30200000
30236000
48900000
72263000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL91
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Warszawa

II.2.4)Descripción del contrato:

1. Przedmiot zamówienia został opisany w:

Wzorze umowy (z załącznikami) stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ;

Specyfikacji Technicznej stanowiącej załącznik nr 3 do SIWZ, którego kopia stanowi załącznik nr 2 do umowy;

Formularzu cenowym stanowiącym załącznik 2 do SIWZ, którego kopia stanowi załącznik nr 1 do umowy.

2. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca dokona dostawy i wdroży w środowisku informatycznym Zamawiającego system PKI (Public Key Infrastructure) czyli tzw. systemu Infrastruktury Klucza Publicznego z wykorzystaniem sprzętowych modułów szyfrujących HSM (Hardware Security module). W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca dostarczy kompletny system PKI wraz z min. 2 szt. urządzeń fizycznych HSM połączonych w redundantny klaster (np. dedykowane serwery typu rack). Zamawiany system PKI składa się z elementów sprzętu serwerowego wraz z oprogramowaniem systemowym (Sprzęt) i licencji oprogramowania niezbędnego do budowy i uruchomienia systemu (Oprogramowanie). Realizując przedmiot zamówienia Wykonawca dostarczy, skonfiguruje i połączy ze sobą wszelkie dostarczone urządzenia i oprogramowanie, tworząc działający system PKI.

3. Oferowany sprzęt musi być fabrycznie nowy.

4. Okres rękojmi jest równy okresowi gwarancji.

5. Podane w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia parametry należy traktować jako minimalne, wymagane parametry oferowanego wyposażenia. Zamawiający dopuszcza oferowanie wyposażenia o parametrach lepszych niż żądane

6. Standardy jakościowe, o których mowa w art. 91 ust. 2a ustawy Pzp zostały opisane w Specyfikacji technicznej stanowiącej załącznik nr 3 do wzoru umowy.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio de calidad - Nombre: Usługi utrzymania / Ponderación: 40
Precio - Ponderación: 60
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Zamawiający wymaga wykonania zamówienia w terminie 7 miesięcy od daty zawarcia umowy do podpisania bezusterkowego Protokołu Końcowego przedmiotu Umowy (z wyłączeniem usług Utrzymania i Rozwoju). Usługi Utrzymania dla systemu PKI będą świadczone w okresie 36/48/60 miesięcy (zgodnie z ofertą), licząc od daty podpisania bezusterkowego Protokołu Odbioru Technicznego

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.6)Información sobre la subasta electrónica
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: sí
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
Número de anuncio en el DO S: 2018/S 040-087495
IV.2.8)Información sobre la terminación del sistema dinámico de adquisición
IV.2.9)Información sobre la anulación de la convocatoria de licitación en forma de anuncio de información previa

Apartado V: Adjudicación de contrato

Denominación:

Zakup i wdrożenie infrastruktury klucza publicznego PKI, nr ZP-AI-16/17

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
09/07/2018
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 5
Número de ofertas recibidas de PYME: 3
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 0
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Malkom Systems Spółka z o.o.
ul. Bodycha 18
Warszawa
02-495
Polonia
Teléfono: +48 605956843
Correo electrónico: przetargi@malkomsystems.pl
Fax: +48 227230066
Código NUTS: PL911
El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 1 002 000.00 PLN
Valor total del contrato/lote: 876 506.00 PLN
V.2.5)Información sobre la subcontratación
Es probable que el contrato sea objeto de subcontratación
Breve descripción de la parte del contrato que se subcontratará:

Realizacja wszystkich usług związanych z projektowaniem, budową, wdrożeniem oraz utrzymaniem systemu poza dokumentacja w p.2 oraz dostawą sprzętu komputerowego.

Wykonanie dokumentacji zgodnie z wdrożonym ISO 27001

Apartado VI: Información complementaria

VI.3)Información adicional:

1. Wymagane jest wniesienie wadium w wysokości 25 000,00 PLN (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych 00/100)

2. Wykonawca wnosi wadium:

2.1. w pieniądzu (wadium w formie pieniężnej należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego nr rachunku: 73 1130 1017 0020 1214 7720 0038 - Bank Gospodarstwa Krajowego – Swift BGK: GOSKPLPW zaznaczając w tytule przelewu: Wadium zakup i wdrożenie PKI, ZP-AI-16/17.

Lub w jednej z poniżej podanych form:

2.2. w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

2.3. gwarancjach bankowych,

2.4. w gwarancjach ubezpieczeniowych,

2.5. w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. 2007 nr 42 poz. 275, z późn. zm.).

3. Wadium wnoszone w formie: poręczenia bankowego poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, należy złożyć w siedzibie Zamawiającego - pokój nr 2 Kancelaria UDT, w formie oryginału lub innej formie gwarantującej bezwarunkowe, nieodwołalne, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego wypłaty pełnej kwoty wadium.

Zaleca się, by Wykonawca do oferty załączył jedynie kopię dokumentu wadialnego a oryginał umieścił w oddzielnej kopercie i złożył wraz z ofertą.

Uwaga! Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowe, nieodwołalne, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 5 ustawy Pzp oraz w art. 46 ust. 4a ustawy Pzp.

4. Termin wniesienia wadium upływa wraz z terminem składania ofert.

5. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie składania ofert znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego.

6. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium zostanie odrzucona.

7. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy Pzp.

8. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

9. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.

10. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium zgodnie z ust. 7, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.

11. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej.

12. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polonia
Teléfono: +48 224587801
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Dirección de internet: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Odwołanie wnosi się: w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy Pzp albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej. Odwołanie wobec czynności innych niż określone powyżej wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Departament Odwołań UZP
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polonia
Teléfono: +48 224587801
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Dirección de internet: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
10/07/2018