Servicios - 306230-2018

14/07/2018    S134    - - Servicios - Anuncio de adjudicación de contrato - Procedimiento negociado sin convocatoria de licitación 

Polonia-Koszalin: Material de iluminación y lámparas eléctricas

2018/S 134-306230

Anuncio de adjudicación de contrato

Resultados del procedimiento de contratación

Servicios

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Zarząd Dróg i Transportu w Koszalinie
ul. Połczyńska 24
Koszalin
75-815
Polonia
Persona de contacto: Dorota Szarkowska
Teléfono: +94 3118060
Correo electrónico: dorota.szarkowska@zdit-koszalin.pl
Fax: +94 3425419
Código NUTS: PL426

Direcciones de internet:

Dirección principal: http://bip.zdit-koszalin.pl

I.2)Información sobre contratación conjunta
I.4)Tipo de poder adjudicador
Otro tipo: Administracja samorządowa
I.5)Principal actividad
Vivienda y servicios comunitarios

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Świadczenie usługi oświetlenia dróg i innych terenów publicznych na terenie miasta Koszalina

Número de referencia: TZP.221.16.2018.DSz
II.1.2)Código CPV principal
31500000
II.1.3)Tipo de contrato
Servicios
II.1.4)Breve descripción:

Świadczenie usługi oświetlenia ulic i innych terenów publicznych na terenie miasta Koszalina, urządzeniami oświetleniowymi w porze od zmierzchu do świtu.

II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.1.7)Valor total de la contratación (IVA excluido)
Valor IVA excluido: 14 500 000.00 PLN
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL426
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Miasto Koszalin

II.2.4)Descripción del contrato:

Utrzymanie urządzeń oświetleniowych obejmuje wszystkie niezbędne czynności eksploatacyjne i konserwacyjne, a w szczególności:

1) oględziny i przeglądy techniczne urządzeń aparatury zasilającej, pomiarowej i sterowniczej,

2) oględziny i przeglądy tras linii napowietrznych i kablowych,

3) przeglądy techniczne opraw,

4) wymianę źródeł światła,

5) naprawę po przez: malowanie, konserwację metalowych konstrukcji latarń, szafek i tablic rozdzielczych,

6) pomiary skuteczności ochrony od porażeń z częstotliwością przewidzianą przepisami,

7) wymianę wyeksploatowanych słupów i wysięgników, opraw, tablic i szafek, linii napowietrznych i kablowych,

8) wymianę uszkodzonych elementów zasilania i sterowania oświetleniem,

9) naprawę lub wymianę uszkodzonych kabli,

10) podwieszanie zerwanych przewodów,

11) wymianę opraw, oprawek, stateczników, kondensatorów,

12) likwidację i odnowienie punktu oświetleniowego po połamaniu lub uszkodzeniu słupa,

13) wymianę wysięgników, uszkodzonych tabliczek słupowych, drzwiczek wnękowych latarń,

14) uzupełnianie brakujących elementów słupów energetycznych, oraz szafek i tablic rozdzielczych,

15) pionowanie słupów energetycznych oraz szafek i tablic rozdzielczych

16) usuwanie skutków kolizji drogowych w wyniku, których następuje uszkodzenie latarni oświetleniowych – zdemontowane słupy po kolizji należy zutylizować na koszt ENERGA – Oświetlenie,

17) odnowienie nawierzchni po przeprowadzonych naprawach do nie gorszego stanu niż poprzedni w przypadku wykopów powyżej 0,5 m należy zgłosić prace do wykonania do ZDiT w Koszalinie w Dziale Administrowania Pasem Drogowym po przeprowadzonych wykopach dostarczyć pomiary zagęszczenia gruntu,

18) prac związanych z prawidłowymi i bezpiecznym utrzymaniem instalacji elektrycznej zewnętrznej - oświetlenia ulicznego

19) dyspozycyjność i dozór techniczny nad urządzeniami oświetleniowymi,

20) prowadzenie rejestru zdarzeń,

21) w przypadku wymiany kompleksowej, budowy nowego oświetlenia z źródłami światła powyżej 70 W, lub większej ilości należy zastosować oprawy energooszczędne z reduktorem mocy lub zastosować reduktor mocy bezpośrednio w szafce zasilającej,

22) wymiana oświetlenia rtęciowego energochłonnego na źródła sodowe niższej mocy.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Precio
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Adjudicación de un contrato sin publicación previa de una convocatoria de licitación en el Diario Oficial de la Unión Europea en los casos enumerados a continuación
  • No se han presentado ofertas u ofertas/solicitudes de participación adecuadas en respuesta a un procedimiento restringido
  • Las obras, suministros o servicios únicamente puede proporcionarlos un determinado operador económico por alguna de las siguientes razones:
    • ausencia de competencia por razones técnicas
Explicación:

Stosownie do przepisów ustawy Prawo Energetyczne art. 18 pkt.1 pod pkt. 3, Gmina Miasta Koszalin jako jednostka samorządu terytorialnego zobowiązana jest finansować oświetlenie miejsc publicznych i dróg znajdujących się na jej terenie. Gmina Miasta Koszalin realizuje to zadanie „systemem zleconym”, tzn. poprzez zawarcie umowy z podmiotem wybranym przez tryb postępowania inny niż przetarg nieograniczony, który odpłatnie świadczy usługi oświetlenia dróg i innych terenów publicznych. Oświetlenie dróg i innych terenów publicznych wymaga zastosowania instalacji elektrycznej zewnętrznej - oświetlenia, którego obecnie właścicielem jest ENERGA Oświetlenie Sp. z o.o., z siedzibą w Sopocie. ZDM w Koszalinie wystąpił do właściciela instalacji elektrycznej zewnętrznej - oświetlenia ENERGA Oświetlenie Sp. z o.o. - o wyrażenie zgody na dokonanie wyboru firmy świadczącej usługi eksploatacji i konserwacji oświetlenia ulicznego w drodze postępowania konkurencyjnego, zgodnie z ustawą - Prawo Zamówień Publicznych. W odpowiedzi (pismo nr L.dz. DT/1022/2011) Zarząd otrzymał odpowiedź negatywną stwierdzającą, że ENERGA nie znajduje możliwości wyrażenia zgody na wykonanie usługi oświetleniowej na terenie miasta Koszalin przez inne podmioty, przy wykorzystaniu instalacji elektrycznej zewnętrznej - oświetlenia, stanowiącej majątek spółki. W uzasadnieniu właściciel powołał się na art. 140 kodeksu cywilnego, na podstawie którego posiada uprawnienie do korzystania i rozporządzania własną rzeczą zgodnie ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem swego prawa, w szczególności może pobierać pożytki i inne dochody z rzeczy należącej do podstawowych uprawnień właściciela, czyli do istoty prawa własności, zaś na mocy art. 64 ust. 3 i art. 21 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej własność może być ograniczona tylko w drodze ustawy i tylko w zakresie, w jakim nie narusza ona istoty prawa własności. Wobec uzasadnienia powyżej wymienionych przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze w rozumieniu art. 67 ust.1 pkt. 1) pod pkt. a) PZP, w zakresie zamówienia publicznego, którego dotyczy następujący wniosek, usługi oświetlenia dróg i innych terenów publicznych mogą być wykonywane na rzecz Gminy Miasta Koszalin wyłącznie przez jednego wykonawcę – ENERGA Oświetlenie Sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie. W warunkach naturalnego monopolu związanego z własnością instalacji elektrycznej zewnętrznej - oświetlenia zawarcie umowy w trybie z wolnej ręki jest uzasadnione i nie ogranicza konkurencji na rynku.

IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.6)Información sobre la subasta electrónica
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
IV.2.8)Información sobre la terminación del sistema dinámico de adquisición
IV.2.9)Información sobre la anulación de la convocatoria de licitación en forma de anuncio de información previa

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: TZP.221.16.2018.DSz
Denominación:

Świadczenie usługi oświetlenia dróg i innych terenów publicznych na terenie miasta Koszalina

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
29/06/2018
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 1
Número de ofertas recibidas de PYME: 1
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Energa Oświetlenie Sp. z o.o.
ul. Rzemieślnicza 17/19
Koszalin
81-855
Polonia
Código NUTS: PL63
El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 11 751 446.05 PLN
Valor total del contrato/lote: 14 500 000.00 PLN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado VI: Información complementaria

VI.3)Información adicional:

Stosownie do przepisów ustawy Prawo Energetyczne art. 18 pkt.1 pod pkt. 3, Gmina Miasta Koszalin jako jednostka samorządu terytorialnego zobowiązana jest finansować oświetlenie miejsc publicznych i dróg znajdujących się na jej terenie. Gmina Miasta Koszalin realizuje to zadanie „systemem zleconym”, tzn. poprzez zawarcie umowy z podmiotem wybranym przez tryb postępowania inny niż przetarg nieograniczony, który odpłatnie świadczy usługi oświetlenia dróg i innych terenów publicznych. Oświetlenie dróg i innych terenów publicznych wymaga zastosowania instalacji elektrycznej zewnętrznej - oświetlenia, którego obecnie właścicielem jest ENERGA Oświetlenie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Sopocie. Zarząd Dróg Miejskich w Koszalinie wystąpił do właściciela instalacji elektrycznej zewnętrznej - oświetlenia ENERGA Oświetlenie Sp. z o.o. - o wyrażenie zgody na dokonanie wyboru firmy świadczącej usługi eksploatacji i konserwacji oświetlenia ulicznego w drodze postępowania konkurencyjnego, zgodnie z ustawą - Prawo Zamówień Publicznych. W odpowiedzi (pismo nr L.dz. DT/1022/2011) Zarząd otrzymał odpowiedź negatywną stwierdzającą, że ENERGA Oświetlenie Sp. z o.o. nie znajduje możliwości wyrażenia zgody na wykonanie usługi oświetleniowej na terenie miasta Koszalin przez inne podmioty, przy wykorzystaniu instalacji elektrycznej zewnętrznej - oświetlenia, stanowiącej majątek spółki. W uzasadnieniu właściciel powołał się na art. 140 kodeksu cywilnego, na podstawie którego posiada uprawnienie do korzystania i rozporządzania własną rzeczą zgodnie ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem swego prawa, w szczególności może pobierać pożytki i inne dochody z rzeczy należącej do podstawowych uprawnień właściciela, czyli do istoty prawa własności, zaś na mocy art. 64 ust. 3 i art. 21 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej własność może być ograniczona tylko w drodze ustawy i tylko w zakresie, w jakim nie narusza ona istoty prawa własności. Wobec uzasadnienia powyżej wymienionych przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze w rozumieniu art. 67 ust.1 pkt. 1) pod pkt. a) PZP, w zakresie zamówienia publicznego, którego dotyczy następujący wniosek, usługi oświetlenia dróg i innych terenów publicznych mogą być wykonywane na rzecz Gminy Miasta Koszalin wyłącznie przez jednego wykonawcę – ENERGA Oświetlenie Sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie. W warunkach naturalnego monopolu związanego z własnością instalacji elektrycznej zewnętrznej - oświetlenia zawarcie umowy o usługę oświetlenia dróg i innych terenów publicznych w trybie zamówienia z wolnej ręki jest uzasadnione i nie ogranicza konkurencji na rynku.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polonia
Teléfono: +48 224587840
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Dirección de internet: http://www.uzp/gov.pl

VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polonia
Teléfono: +48 224587840
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Dirección de internet: http://www.uzp/gov.pl

VI.4.3)Procedimiento de recurso
VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polonia
Teléfono: +48 224587840
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Dirección de internet: http://www.uzp/gov.pl

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
11/07/2018