Servicios - 306279-2018

14/07/2018    S134    - - Servicios - Anuncio de adjudicación de contrato - Procedimiento abierto 

Polonia-Kołobrzeg: Comidas para hospitales

2018/S 134-306279

Anuncio de adjudicación de contrato

Resultados del procedimiento de contratación

Servicios

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Regionalny Szpital w Kołobrzegu
PL42
ul. Łopuskiego 31-33
Kołobrzeg
78-100
Polonia
Persona de contacto: Monika Derwisz
Teléfono: +48 943530262
Correo electrónico: Monika.Derwisz@szpital.kolobrzeg.pl
Fax: +48 943554408
Código NUTS: PL42

Direcciones de internet:

Dirección principal: www.szpital.kolobrzeg.pl

I.2)Información sobre contratación conjunta
I.4)Tipo de poder adjudicador
Otro tipo: szpital
I.5)Principal actividad
Salud

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Świadczenie usług żywienia pacjentów szpitala i inne usługi żywieniowe dla potrzeb Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu

Número de referencia: EP/12/2018
II.1.2)Código CPV principal
15894220
II.1.3)Tipo de contrato
Servicios
II.1.4)Breve descripción:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie kompleksowej usług żywienia pacjentów szpitala i inne usługi

Żywieniowe. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w załączniku nr 1 do SIWZ.

Zamawiający zastrzega sobie prawo zakupu mniejszych ilości usług niż podane w Załączniku nr 1 i 2.

Kody Wspólnego Słownika Zamówień:

2. Kody Wspólnego Słownika Zamówień:

1) 15.89.42.20-9 - posiłki szpitalne,

2) 55.32.10.00-6 - usługi przygotowywania posiłków,

3) 55.32.20.00-3 - usługi gotowania posiłków,

4) 55.30.00.00-3 – usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków.

3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych

5. Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest zawarcie umowy ramowej

6. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6.

7. Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 20

II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
55321000
55322000
55300000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL42
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Regionalny Szpital, ul. Łopuskiego 31-33, 78-100 Kołobrzeg

II.2.4)Descripción del contrato:

Przedmiotem zamówienia jest usługa świadczenia usług żywienia pacjentów szpitala i inne usługi żywieniowe.

Zamawiający informuje, że ilość osobodni żywieniowych wynosi około 92 900 / wartość średnia z okresu

2015-2017/.

Jeden osobodzień żywieniowy to całodzienne wyżywienie pacjenta tj. śniadanie, II śniadanie, obiad i kolacja.

Podana przez Zamawiającego przewidywana ilość osobodni będąca przedmiotem niniejszego postępowania

Przetargowego jest liczbą szacunkową i w trakcie realizacji umowy może ulec zmianie (zmniejszyć lub

Zwiększyć) w zależności od bieżących rzeczywistych potrzeb Zamawiającego wynikających z ilości

Hospitalizowanych pacjentów.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w załączniku nr 1 do SIWZ.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Precio
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.6)Información sobre la subasta electrónica
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
Número de anuncio en el DO S: 2018/S 102-233373
IV.2.8)Información sobre la terminación del sistema dinámico de adquisición
IV.2.9)Información sobre la anulación de la convocatoria de licitación en forma de anuncio de información previa

Apartado V: Adjudicación de contrato

Se adjudica un contrato/lote: no
V.1)Información relativa a la no adjudicación de un contrato
El contrato/lote no se ha adjudicado
No se ha recibido ninguna oferta o solicitud de participación, o todas las que se han recibido han sido rechazadas

Apartado VI: Información complementaria

VI.3)Información adicional:

W postępowaniu zostały złożone 4 oferty. Postępowanie zostaje unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4, ponieważ ceny wszystkich ofert złożonych w postępowaniu przewyższają kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polonia
Teléfono: +48 224587801
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Dirección de internet: www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polonia
VI.4.3)Procedimiento de recurso
VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polonia
Teléfono: +48 224587801
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Dirección de internet: www.uzp.gov.pl

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
11/07/2018