Servicios - 306345-2018

14/07/2018    S134    - - Servicios - Anuncio de adjudicación de contrato - Procedimiento abierto 

Polonia-Varsovia: Servicios de eventos

2018/S 134-306345

Anuncio de adjudicación de contrato

Resultados del procedimiento de contratación

Servicios

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Polska Agencja Inwestycji i Handlu Spółka Akcyjna
012070669
ul. Bagatela 12
Warszawa
00-585
Polonia
Persona de contacto: Robert Zawadzki
Teléfono: +48 223349966
Correo electrónico: bpp@paih.gov.pl
Fax: +48 223349999
Código NUTS: PL91

Direcciones de internet:

Dirección principal: www.paih.gov.pl

I.2)Información sobre contratación conjunta
I.4)Tipo de poder adjudicador
Organismo de Derecho público
I.5)Principal actividad
Asuntos económicos y financieros

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Część III - Organizacja misji przyjazdowych - branża Sprzęt medyczny BOK/BR-25 -10/2018

Número de referencia: BOK/BR-25 -10/2018
II.1.2)Código CPV principal
79952000
II.1.3)Tipo de contrato
Servicios
II.1.4)Breve descripción:

Przedmiotem zamówienia jest Organizacja 2 (dwóch) misji przyjazdowych typu Study Tour dla zagranicznych kontrahentów oraz dziennikarzy w ramach realizacji Branżowych Programów Promocji. Pierwsza z misji zostanie zrealizowana w 2018 r., druga w 2019 r.

II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.1.7)Valor total de la contratación (IVA excluido)
Oferta más baja: 268 980.00 PLN / Oferta más elevada: 268 980.00 PLN considerada
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
79600000
55100000
55110000
55120000
55300000
60400000
60100000
66510000
39294100
79530000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL
II.2.4)Descripción del contrato:

1. Przedmiotem zamówienia jest Organizacja 2 (dwóch) misji przyjazdowych typu Study Tour dla zagranicznych kontrahentów oraz dziennikarzy w ramach realizacji Branżowych Programów Promocji. Pierwsza z misji zostanie zrealizowana w 2018 r., druga w 2019 r.

2. Pod pojęciem organizacji Zamawiający rozumie:

1) opracowanie i realizację programu merytorycznego na podstawie założeń przedstawionych przez Zamawiającego

2) zapewnienie lotów w obie strony dla uczestników misji

3) zorganizowanie oraz zapewnienie transportu na terenie Polski

4) zakwaterowanie dla wszystkich uczestników misji

5) zapewnienie wyżywienia w trakcie realizacji programu

6) zapewnienie tłumaczenia podczas misji z języka polskiego na język uczestników misji

3. Wykonawca zorganizuje misję przyjazdową Study Tour dla zagranicznych kontrahentów oraz dziennikarzy z Chin, ZEA, USA, Singapuru i RPA przy zachowaniu warunku, iż w latach 2018-2019, z każdego kraju do Polski powinno przyjechać 2 kontrahentów oraz 2 dziennikarzy. W misji powinno wziąć udział 5 kontrahentów i 5 dziennikarzy. W ciągu całego programu do Polski musi przyjechać 10 kontrahentów oraz 10 dziennikarzy.

4. Misja przyjazdowa na terenie Polski musi obejmować minimum trzy pełne dni.

5. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia – stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ (SOPZ).

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio de calidad - Nombre: Jakość (koncepcja programu misji przyjazdowej) / Ponderación: 60
Precio - Ponderación: 40
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

Zamówienie zrealizowane jest w ramach projektu: "promocja gospodarki w oparciu o polskie marki produktowe - Marka Polskiej Gospodarki – Brand” POIR.03.03.02-00-0001/15.

II.2.14)Información adicional

Całkowita wartość zamówienia wynosi: 249 750,00 PLN netto, co stanowi 57 923,78 EUR.

Wartość zamówienia podstawowego wynosi: 166 500,00 PLN netto, co stanowi 38 615,86 EUR.

Wartość zamówienia podobnego wynosi: 83 250,00 PLN netto, co stanowi 19 307,93 EUR.

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.6)Información sobre la subasta electrónica
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: sí
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
Número de anuncio en el DO S: 2018/S 072-159704
IV.2.8)Información sobre la terminación del sistema dinámico de adquisición
IV.2.9)Información sobre la anulación de la convocatoria de licitación en forma de anuncio de información previa

Apartado V: Adjudicación de contrato

Denominación:

Część III - Organizacja misji przyjazdowych - branża Sprzęt medyczny BOK/BR-25 -10/2018

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
28/06/2018
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 1
Número de ofertas recibidas de PYME: 1
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 0
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Międzynarodowe Targi Poznańskie Sp. z o.o.
004870933
ul. Głogowska 14
Poznań
60-734
Polonia
Código NUTS: PL415
El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total del contrato/lote: 268 980.00 PLN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado VI: Información complementaria

VI.3)Información adicional:

1. Na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp, w okresie trzech lat od udzielenia przedmiotowego zamówienia dotychczasowemu wykonawcy usług Zamawiający przewiduje udzielenia zamówienia do wartości 50 % wartości zamówienia podstawowego, polegającego na powtórzeniu podobnych usług, zgodnych

Z przedmiotem niniejszego zamówienia.

2. Zamówienie określone w ust. 1 będzie polegało na wykonaniu podobnych usług do zamówienia podstawowego określonych w rozdziale III SIWZ.

3. Sposób realizacji usług odbywać się będzie na zasadach przewidzianych dla realizacji niniejszego zamówienia w SOPZ i w Umowie.

4. Przewiduje się, że wartość udzielanych zamówień podobnych ustalona zostanie na podstawie dotychczasowych doświadczeń, zgodnie z metodyką przyjętą podczas szacowania wartości zamówienia podstawowego, z uwzględnieniem zmian cen rynkowych.

5. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 3 000,00 PLN (trzy tysiące złotych).

6. Zamawiający na podstawie art. 93 ust. 1a ustawy Pzp może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polonia
Teléfono: +48 224587801
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Dirección de internet: www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także innemu podmiotowi, zgodnie z Rozdziałem 2, Dział VI ustawy Pzp. jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.

4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

6. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

7. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

8. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

9. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego.

10. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.

11. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. – Prawo pocztowe (Dz.U. z 2017 r.poz. 1481) jest równoznaczne z jej wniesieniem.

12. Prezes Krajowej Izby Odwoławczej przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego właściwemu sądowi w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.

13. W terminie 21 dni od dnia wydania orzeczenia skargę może wnieść także Prezes Urzędu. Prezes Urzędu może także przystąpić do toczącego się postępowania.

14. Do czynności podejmowanych przez Prezesa Urzędu stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17.11.1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego.

15. Skarga powinna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarżonego orzeczenia, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także wniosek o uchylenie orzeczenia lub o zmianę orzeczenia w całości lub w części.

16. Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polonia
Teléfono: +48 224587801
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Dirección de internet: www.uzp.gov.pl

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
11/07/2018