Servicios - 306380-2018

14/07/2018    S134    - - Servicios - Anuncio de adjudicación de contrato - Procedimiento abierto 

Polonia-Uniejów: Servicio de organización de seminarios

2018/S 134-306380

Anuncio de adjudicación de contrato

Resultados del procedimiento de contratación

Servicios

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Gmina Uniejów
ul. Błogosławionego Bogumiła 13
Uniejów
99-210
Polonia
Persona de contacto: Aleksandra Borowska
Teléfono: +48 632889744
Correo electrónico: urzad@uniejow.pl
Fax: +48 632889743
Código NUTS: PL712

Direcciones de internet:

Dirección principal: http://www.uniejow.bip.net.pl/

I.2)Información sobre contratación conjunta
I.4)Tipo de poder adjudicador
Autoridad regional o local
I.5)Principal actividad
Servicios públicos generales

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Organizacja i przeprowadzenie wydarzenia promocyjnego typu „wizyta studyjna” w Uniejowie w ramach projektu: „Zwiększenie międzynarodowej rangi gospodarczej Regionu Łódzkiego (...)”

Número de referencia: ZP.271.9.2018
II.1.2)Código CPV principal
79951000
II.1.3)Tipo de contrato
Servicios
II.1.4)Breve descripción:

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie wydarzenia promocyjnego typu wizyta studyjna w Uniejowie w ramach projektu: „Zwiększenie międzynarodowej rangi gospodarczej Regionu Łódzkiego poprzez działania prowadzone w zakresie promocji gospodarczej regionu przez Gminę Uniejów"

Wykonawca w ramach przedmiotowego zamówienia odpowiada za realizację: 5-cio dniowej wizyty studyjnej – pod hasłem: „Prezentacja potencjału gospodarczego przedsiębiorców z regionu łódzkiego z różnych branż na arenie międzynarodowej”, w przewidywanym terminie 9-13.8.2018 r. Wykonawca w ramach przedmiotowego zamówienia odpowiada za realizację wizyty w zakresie: zakwaterowania i wyżywienia uczestników, zapewnienia atrakcji programowych, realizacji rozmów kuluarowych pomiędzy przedsiębiorcami oraz prezentacji ich ofert.

II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
55110000
55300000
22462000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL712
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Uniejów

II.2.4)Descripción del contrato:

Wykonawca w ramach przedmiotowego zamówienia odpowiada za realizację:

— 5-cio dniowej wizyty studyjnej – pod hasłem: „Prezentacja potencjału gospodarczego przedsiębiorców z regionu łódzkiego z różnych branż na arenie międzynarodowej”, w przewidywanym terminie 9-13.8.2018 r., przewidywana liczba osób została wskazana w programie ramowym stanowiącym załącznik do niniejszej SIWZ.

Wykonawca w ramach przedmiotowego zamówienia odpowiada za realizację wizyty w zakresie: zakwaterowania i wyżywienia uczestników, zapewnienia atrakcji programowych, realizacji rozmów kuluarowych pomiędzy przedsiębiorcami oraz prezentacji ich oferty na forum, zapewnienia wyżywienia podczas bankietu kończącego wizytę zgodnie opisem zawartym w pkt. Bankiet, transportu „lokalnego” – transfery między atrakcjami w regionie, ubezpieczenia uczestników, transfery z lotniska w dniu przyjazdu gości i na lotnisko w dniu wyjazdu, zapewnienia koordynatora oraz tłumacza, zapewnieniu dokumentacji zdjęciowej z wydarzenia, nagraniu filmu promocyjnego (minimum 2 minuty)

Wykonawca niniejszego zadania będzie odpowiedzialny za przygotowanie, sprawny przebieg oraz wsparcie organizacyjne dla przedstawicieli Zamawiającego całej wizyty od momentu przybycia gości do Uniejowa do momentu ich pożegnania. Ważne, by każda delegacja miała swojego przypisanego opiekuna od samego początku wizyty do końca.

Zamawiający wskazuje wstępny harmonogram planowanego wydarzenia w ramowym programie wydarzeń stanowiącym załącznik do niniejszej SIWZ.

Zamawiający zastrzega, iż wskazane we wstępnym harmonogramie działania mają charakter orientacyjny, tym samym nie stanowią zobowiązania Zamawiającego do faktycznego zrealizowania proponowanych działań w takim układzie. Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia koncepcji planowanego wydarzenia, uwzględniając co najmniej minimum atrakcji programowych oraz pozostałych wymagań określonych w niniejszej dokumentacji przetargowej. Wykonawca winien dokonać szczegółowej analizy wymogów oraz opisu zawartego we wstępnym harmonogramie, tak aby wydarzenie było interesujące dla odbiorców – zaproszonych gości i spełniało swoje zadanie w odniesieniu do projektu który realizuje Zamawiający tj. promocja regionu.Przewidywana ilość osób w ramach wizyty tj. uczestników personalnie wskazanych przez Zamawiającego na etapie realizacji umowy wynosi: około 100 osób łącznie, w tym:

— uczestnicy, których udział stały należy przewidzieć - około 25 osób, pobyt stały należy przewidzieć jako 5 dni programowych wizyty (cztery doby hotelowe)

— uczestnicy, których udział czasowy należy przewidzieć - około 20 osób, pobyt czasowy należy przewidzieć jako pojedyncze doby noclegowe tj. nocleg w dniu wydarzenia medialnego tj. w terminie 12/13 sierpnia 2018. Należy przewidzieć nocleg dla 20 osób,

— dodatkowo około 80 osób uczestników „lokalnych” których udział w wizycie będzie czasowy tj. wyłącznie dzienny (bez noclegów) w dniu konferencji i rozmów kuluarowych tj. 10 sierpnia 2018. Te osoby należy przewidzieć do zapewnienia im wyżywienia tego dnia oraz materiałów niezbędnych do uczestnictwa w konferencji.

Zakres zamówienia obejmuje: Zakwaterowanie,Wyżywienie Transfery Tłumaczenia Koordynację, Ubezpieczenie, przygotowania, organizacji oraz przeprowadzenia jednodniowych rozmów kuluarowych i prezentacji przedsiębiorców organizacja Bankietu –uroczystego zakończenie wizyty studyjnej.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio de calidad - Nombre: Sposób realizacji zamówienia / Ponderación: 40
Precio - Ponderación: 60
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

umowa numer RPLD.02.02.02.-10-0007/15

II.2.14)Información adicional

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 2000,00 PLN. W kryterium „Sposób realizacji zamówienia” oceniana będzie załączona do oferty wstępna koncepcja. Podkryteria: jakość, oryginalność, spójność zaproponowanej koncepcji z celami projektu tj. promocją bezpośrednią gospodarki regionu łódzkiego, promocja potencjału gospodarczego regionu łódzkiego w zakresie wykorzystania wód geotermalnych.

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.6)Información sobre la subasta electrónica
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
Número de anuncio en el DO S: 2018/S 089-200093
IV.2.8)Información sobre la terminación del sistema dinámico de adquisición
IV.2.9)Información sobre la anulación de la convocatoria de licitación en forma de anuncio de información previa

Apartado V: Adjudicación de contrato

Denominación:

Organizacja i przeprowadzenie wydarzenia promocyjnego typu „wizyta studyjna” w Uniejowie w ramach projektu: „Zwiększenie międzynarodowej rangi gospodarczej Regionu Łódzkiego (...)Uniejów”

Se adjudica un contrato/lote: no
V.1)Información relativa a la no adjudicación de un contrato
El contrato/lote no se ha adjudicado
Otros motivos (el procedimiento ha sido interrumpido)

Apartado VI: Información complementaria

VI.3)Información adicional:

Zgodnie z art. 93 ust 1 pkt 4 Prawa zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) Zamawiający unieważnia postępowanie jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty.Przed upływem terminu składania ofert do Zamawiającego wpłynęła 1 oferta złożona przez Smartlink Sp. z o.o., ul. Wieniawskiego 5/9, 61-712 Poznań - cena brutto oferty 233 287,95 PLN

Na sfinansowanie zamówienia, Zamawiający zamierza przeznaczyć 127 890,93 PLN.

Cena złożonej oferty przewyższa wartość jaką Zamawiający zamierzał i mógł przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, wobec powyższego Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polonia
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587700

Dirección de internet: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
Urząd zamówień publicznych
Warszawa
02-676
Polonia
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający był zobowiązany na podstawie ustawy.

W terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 ust. Pzp zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz postanowień SIWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym UE lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej Zamawiającego.

Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 18.2 i 18.3 SIWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

Odwołanie wnosi się do Prezesa KIO w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Na orzeczenie KIO stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego, którą wnosi się za pośrednictwem Prezesa KIO w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia KIO, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529) jest równoznaczne z jej wniesieniem

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polonia
Teléfono: +48 224587701
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587700

Dirección de internet: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
11/07/2018