Obras - 306619-2018

14/07/2018    S134    - - Obras - Modificación de un contrato / concesión durante su periodo de vigencia - Adjudicación de contrato sin publicación previa 

Polonia-Bełchatów: Conducciones

2018/S 134-306619

Anuncio de modificación

Modificación de un contrato/concesión durante su vigencia

Legal Basis:

Directiva 2014/25/UE

Apartado I: Poder adjudicador/entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Spółka Akcyjna
ul. Węglowa 5
Bełchatów
97-400
Polonia
Persona de contacto: Cezary Pędziwiatr
Teléfono: +48 447377352
Correo electrónico: cezary.pedziwiatr@gkpge.pl
Código NUTS: PL713

Direcciones de internet:

Dirección principal: www.pgegiek.pl

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Rurociągi z pompowni T-7 do oczyszczalni nad potokiem Ślad dla PGE GiEK S.A. Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Turów

Número de referencia: GEK/PMR-CSS/00264/2017
II.1.2)Código CPV principal
44161000
II.1.3)Tipo de contrato
Obras
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL51
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

PGE GiEK S.A. Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Turów.

II.2.4)Descripción del contrato en el momento de celebración del contrato:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych, polegających na budowie rurociągów tłocznych zpompowni – T- 7 wraz z niezbędną infrastrukturą do oczyszczalni nad potokiem Ślad tj.:

— rurociągów tłocznych stalowych 4Ø600, o długości rzeczywistej L=4 x 3 089 = 12 356 m,

— rurociągów tłocznych stalowych 6Ø600, o długości rzeczywistej L=6 x 210 = 1 260 m,

— konstrukcji fundamentów, podpór i stalowych słupów wsporczych na przejściach nad drogami,

— elementów instalacji odwodnienia, odpowietrzenia, ppoż., studni i klap zwrotnych zlokalizowanych

Na trasie rurociągów,

— komory rozdzielczej służącej do odprowadzenia wody z projektowanych rurociągów.

II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco, concesión o sistema dinámico de adquisición
Fin: 30/04/2018
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no

Apartado IV: Procedimiento

IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Anuncio de adjudicación de contrato relativo al presente contrato
Número de anuncio en el DO S: 2017/S 078-151267

Apartado V: Adjudicación de contrato/concesión

Contrato nº: 1
Denominación:

Rurociągi z pompowni T-7 do oczyszczalni nad potokiem Ślad dla PGE GiEK S.A. Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Turów

V.2)Adjudicación de contrato/concesión
V.2.1)Fecha de celebración del contrato/de la decisión de adjudicación de la concesión:
14/04/2017
V.2.2)Información sobre las ofertas
El contrato/la concesión se ha adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista/concesionario
Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne Eltur-Serwis Sp. z o.o.
ul. Młodych Energetyków 12
Bogatynia
59-916
Polonia
Código NUTS: PL51
El contratista/concesionario es una PYME: no
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote/concesión (en el momento de celebración del contrato;IVA excluido)
Valor total de la contratación: 16 100 000.00 PLN

Apartado VI: Información complementaria

VI.3)Información adicional:
VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polonia
Teléfono: +48 224587801
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Dirección de internet: www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Ustawy, przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI Ustawy.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Krajowa Izba Odwoławcza
Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polonia
Teléfono: +48 224587801
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Dirección de internet: www.uzp.gov.pl

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
09/07/2018

Apartado VII: Modificaciones del contrato/concesión

VII.1)Descripción del contrato tras las modificaciones
VII.1.1)Código CPV principal
44161000
VII.1.2)Código(s) CPV adicional(es)
VII.1.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL51
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

PGE GiEK S.A. Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Turów.

VII.1.4)Descripción del contrato:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych, polegających na budowie rurociągów tłocznych z pompowni – T- 7 wraz z niezbędną infrastrukturą do oczyszczalni nad potokiem Ślad tj.:

— rurociągów tłocznych stalowych 4Ø600, o długości rzeczywistej L=4 x 3 089 = 12 356 m,

— rurociągów tłocznych stalowych 6Ø600, o długości rzeczywistej L=6 x 210 = 1 260 m,

— konstrukcji fundamentów, podpór i stalowych słupów wsporczych na przejściach nad drogami,

— elementów instalacji odwodnienia, odpowietrzenia, ppoż., studni i klap zwrotnych zlokalizowanych

Na trasie rurociągów,

— komory rozdzielczej służącej do odprowadzenia wody z projektowanych rurociągów.

VII.1.5)Duración del contrato, acuerdo marco, concesión o sistema dinámico de adquisición
Fin: 30/06/2018
VII.1.6)Información sobre el valor del contrato/lote/concesión (IVA excluido)
Valor total del contrato/lote/concesión: 21 498 055.52 PLN
VII.1.7)Nombre y dirección del contratista/concesionario
Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne Eltur-Serwis Sp. z o.o.
ul. Młodych Energetyków 12
Bogatynia
59-916
Polonia
Código NUTS: PL51
El contratista/concesionario es una PYME: no
VII.2)Información sobre las modificaciones
VII.2.1)Descripción de las modificaciones
Naturaleza y alcance de las modificaciones (con indicación de posibles cambios anteriores del contrato):

Podstawa prawna zmiany określona została w art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych.

VII.2.2)Justificación de la modificación
Necesidad de modificación derivada de circunstancias que un poder adjudicador diligente no podría prever [artículo 43, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/23/UE; artículo 72, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/24/UE y artículo 89, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/25/UE]
Descripción de las circunstancias que hicieron necesaria la modificación y explicación de la naturaleza imprevista de estas circunstancias:

W związku z koniecznością usunięcia kolizji z napotkaną infrastrukturą podziemną oraz wykonania dodatkowych prac dostosowujących trasę rurociągów do rzeczywistego ukształtowania terenu, a których to prac nie można było przewidzieć na etapie pierwszego aneksowania Umowy (gdyż pojawiały się one w trakcie realizacji zadania), zachodzi konieczność zwiększenia zakresu prac. Zwiększony zakres zadania wymaga wydłużenia terminu realizacji, który pozwoli na wykonanie dodatkowych prac, oraz spowoduje wzrost kosztów inwestycji.

VII.2.3)Aumento de precio
Valor total actualizado del contrato antes de las modificaciones (habida cuenta de las posibles modificaciones anteriores del contrato y las adaptaciones en cuanto al precio, así como, en el caso de la Directiva 2014/23/UE, la inflación media en el Estado miembro en cuestión)
Valor IVA excluido: 21 000 000.00 PLN
Valor total del contrato tras las modificaciones
Valor IVA excluido: 21 498 055.52 PLN