Suministros - 306637-2018

14/07/2018    S134    - - Suministros - Anuncio de licitación - Procedimiento abierto 

Bulgaria-Sliven: Productos químicos inorgánicos básicos

2018/S 134-306637

Anuncio de licitación – sectores especiales

Suministros

Legal Basis:

Directiva 2014/25/UE

Apartado I: Entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
„Toplofikatsiya Sliven“ EAD
119004654
bul. „Stefan Karadzha“ No. 23
Sliven
8800
Bulgaria
Persona de contacto: Nadezhda Ivanova
Teléfono: +359 887501864
Correo electrónico: toplo-sliven@abv.bg
Fax: +359 44662285
Código NUTS: BG342

Direcciones de internet:

Dirección principal: http://toplo.sliven.net/

Dirección del perfil de comprador: http://toplo.sliven.net/

I.2)Información sobre contratación conjunta
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: http://toplo.sliven.net/
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse a la dirección mencionada arriba
I.6)Principal actividad
Producción, transporte y distribución de gas y calefacción

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

„Доставка на химични реагенти за нуждите на „Топлофикация Сливен“ ЕАД“

II.1.2)Código CPV principal
24310000
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Предметът на настоящата обществена поръчка е dоставка на химични реагенти за нуждите на „Топлофикация Сливен“ ЕАД по 9 (девет) обособени позиции с технически спецификации за всяка отделна обособена позиция. Доставката включва калциев оксид, хидратна вар, натриева основа, натриев хлорид, сярна киселина, ферихлорид, фосфат, хидразин хидрат и хидро хикс съгласно техническа спецификация.

II.1.5)Valor total estimado
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: sí
Pueden presentarse ofertas para todos los lotes
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Доставка на калциев оксид (CaO)

Lote nº: 1
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
44921200
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: BG342
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Франко склад на възложителя — „Топлофикация Сливен“ ЕАД

II.2.4)Descripción del contrato:

Доставка чрез покупка на химичен реагент: калциев оксид (CaO) — негасена вар — прах без мирис или представлява твърда хигроскопична маса с бял (сиво-бял) цвят, получен при пълното изпичане на карбонатни суровини — варовици. В комбинация с вода образува гасена вар.

Доставката е ежедневно след подадена заявка от възложителя, всеки петък за следващия седмичен период зависимост от натовареността на централата.

Ежедневна доставка от 2 партиди (24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата). Всяка партида е около 25 тона (1 бетоновоз).

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 2 400 000.00 BGN
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 12
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Доставката е ежедневно след подадена заявка от възложителя, всеки петък за следващия седмичен период зависимост от натовареността на централата.

Ежедневна доставка от 2 партиди (24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата). Всяка партида е около 25 тона (1 бетоновоз).

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Доставка на калциев хидроксид Cа(ОH)2

Lote nº: 2
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
24213000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: BG342
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Франко склад на „Топлофикация Сливен“ ЕАД

II.2.4)Descripción del contrato:

Доставка чрез покупка на химичен реагент: калциев хидроксид — Cа(ОH)2 — хидратна вар (гасена вар) — техническа, за предварителна обработка на сурова вода чрез варова декарбонизация при производството на омекотена и обезсолена вода в химичен цех.

Прогнозно количество: 75 тона.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 13 000.00 BGN
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 12
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Количествата се определят съобразно текущите заявки на възложителя, регулярно през срока на действие на договора и ще зависят от дейността и натовареността на дружеството.

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Доставка на натриева основа NaOH

Lote nº: 3
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
24311520
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: BG342
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Франко склад на „Топлофикация Сливен“ ЕАД

II.2.4)Descripción del contrato:

Доставка чрез покупка на химичен реагент: натриев хидрооксид — NaOH — натриева основа — течна (47 ? 50 %) — техническа, за регенерация на йонообменна смола при производството на омекотена и обезсолена вода.

Прогнозно количество: 150 тона.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 81 000.00 BGN
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 12
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Количествата се определят съобразно текущите заявки на възложителя, регулярно през срока на действие на договора и ще зависят от дейността и натовареността на дружеството.

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Доставка на натриев хлорид NaCl

Lote nº: 4
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
14430000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: BG342
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Франко склад на „Топлофикация Сливен“ ЕАД

II.2.4)Descripción del contrato:

Доставка чрез покупка на химичен реагент: натриев хлорид — NaCl — технически, за регенерация на йонообменна смола при производството на омекотена вода.

Прогнозно количество: 75 тона.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 9 000.00 BGN
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 12
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Количествата се определят съобразно текущите заявки на възложителя, регулярно през срока на действие на договора и ще зависят от дейността и натовареността на дружеството.

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Доставка на сярна киселина H2SO4

Lote nº: 5
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
24311411
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: BG342
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Франко склад на „Топлофикация Сливен“ ЕАД

II.2.4)Descripción del contrato:

Доставка чрез покупка на химичен реагент: сярна киселина — H2SO4 — техническа — намаля карбонатната твърдост на водата.

Прогнозно количество: 220 тона.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 28 000.00 BGN
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 12
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Количествата се определят съобразно текущите заявки на възложителя, регулярно през срока на действие на договора и ще зависят от дейността и натовареността на дружеството.

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Доставка на ферихлорид — течен 45 %

Lote nº: 6
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
24312122
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: BG342
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Франко склад на „Топлофикация Сливен“ ЕАД

II.2.4)Descripción del contrato:

Доставка чрез покука на химичен реагент: ферихлорид — течен 45 % — технически, за предварителна обработка на сурова вода.

Прогнозно количество: 30 тона.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 7 200.00 BGN
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 12
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Количествата се определят съобразно текущите заявки на възложителя, регулярно през срока на действие на договора и ще зависят от дейността и натовареността на дружеството.

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Доставка на тринатриев фосфат Na3PO4

Lote nº: 7
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
24313220
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: BG342
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Франко склад на „Топлофикация Сливен“ ЕАД

II.2.4)Descripción del contrato:

Доставка чрез покупка на химичен реагент: тринатриев фосфат — Na3PO4 — технически за поддържане на фосфатен режим на енергиен котел. Прогнозно количество: 6 тона

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 7 800.00 BGN
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 12
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Количествата се определят съобразно текущите заявки на възложителя, регулярно през срока на действие на договора и ще зависят от дейността и натовареността на дружеството.

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Доставка на хидразин хидрат 100 % — активиран /64 %

Lote nº: 8
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33696300
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: BG342
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Франко склад на „Топлофикация Сливен“ ЕАД

II.2.4)Descripción del contrato:

Доставка на химичен реагент — хидразин хидрат 100 % — активиран (64 % хидразин — N2Н4).

Прогнозно количество: 400 кг.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 5 000.00 BGN
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 12
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Количествата се определят съобразно текущите заявки на възложителя, регулярно през срока на действие на договора и ще зависят от дейността и натовареността на дружеството.

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Доставка на хидро хикс

Lote nº: 9
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33696300
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: BG342
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Франко склад на „Топлофикация Сливен“ ЕАД

II.2.4)Descripción del contrato:

Доставка на химичен реагент — хидро хикс — за обработка на топлофикационната вода с цел забавяне на корозията в магистралните тръбопроводи. Прогнозно количество — 2 тона.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 7 000.00 BGN
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 12
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Количествата се определят съобразно текущите заявки на възложителя, регулярно през срока на действие на договора и ще зависят от дейността и натовареността на дружеството.

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.1)Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un registro profesional o mercantil
Lista y breve descripción de las condiciones:

Неприложимo

III.1.2)Situación económica y financiera
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Не се изисква.

Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse:

Не се изисква.

III.1.3)Capacidad técnica y profesional
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Участниците трябва да са изпълнили доставки с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката.

Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse:

През последните 3 години, считано от датата на подаване на офертата, да са изпълнили поне 2 доставки с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката.

III.1.4)Normas y criterios objetivos de participación
Lista y breve descripción de las normas y criterios:

Възложителят отстранява от участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка участник, за когото са налице обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1—7 и чл. 55, ал. 1, т. 1 от ЗОП.

Участникът следва да предостави (декларира, като декларацията се прилага към ЕЕДОП) в част III, буква „Г“ от единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) липсата на основания по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици.

III.1.5)Información sobre contratos reservados
III.1.6)Depósitos y garantías exigidos:

Възложителят изисква гаранция за обезпечаване изпълнението на договора в размер, описан документацията на обществената поръчка. Определеният изпълнител сам избира формата на гаранцията за изпълнение — парична сума, банкова гаранция или застраховка, обезпечаваща изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.

III.1.7)Principales condiciones de financiación y de pago y/o referencia a las disposiciones que las regulan:

Срок на плащане — не по малък от 60 (шейсет) работни дни от датата на издаване на фактурата за съответната доставка.

Начин на плащане — в български лева по банков път.

III.1.8)Forma jurídica que deberá adoptar la agrupación de operadores económicos adjudicataria del contrato:

Не се изисква създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица. Договорът за обществена поръчка се сключва, след като изпълнителят представи на възложителя заверено копие от удостоверение за данъчна регистрация по БУЛСТАТ на създаденото обединение. Ако обединението се състои от чуждестранни физически и/или юридически лица, те представят еквивалентен документ за регистрация от държавата, в която са установени.

III.2)Condiciones relativas al contrato
III.2.2)Condiciones de ejecución del contrato:

Участниците трябва да предлагат химични реагенти, съответстващи на техническата спецификация. Не се приемат представяне на варианти на офертата. Финансирането е със средства на възложителя.

III.2.3)Información sobre el personal encargado de la ejecución del contrato

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.4)Información sobre la reducción del número de soluciones u ofertas durante la negociación o el diálogo
IV.1.6)Información sobre la subasta electrónica
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 16/08/2018
Hora local: 16:30
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Búlgaro
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
Duración en meses: 4 (a partir de la fecha declarada de recepción de ofertas)
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 17/08/2018
Hora local: 11:00
Lugar:

„Топлофикация — Сливен“ ЕАД, гр. Сливен, ул. „Стефан Караджа“ № 23, стая 204

Información sobre las personas autorizadas y el procedimiento de apertura:

Надежда Иванова — експерт „Обществени поръчки“

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: sí
Calendario estimado para la publicación de futuros anuncios:

май 2019 г.

VI.2)Información sobre flujos de trabajo electrónicos
VI.3)Información adicional:

Участниците представят:

1. единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП).

Участниците декларират липсата на основанията за отстраняване и съответствие с критериите за подбор чрез представяне на единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП). Когато участникът е посочил, че ще използва капацитета на трети лица за доказване на съответствието с критериите за подбор или че ще използва подизпълнители, за всяко от тези лица се представя отделен ЕЕДОП. Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, се представя ЕЕДОП за всеки от участниците в обединението.

* Забележка: ЕЕДОП се подава в електронен вариант.

Документите, свързани с участието в процедурата, се представят от участниците в запечатана непрозрачна опаковка, като ценовото предложение — образец № 3, се слага в отделен непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри“. Върху опаковката се посочва наименованието на участника, включително участниците в обединението, когато е приложимо, адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес и наименованието на поръчката.

Документите, свързани с участието в процедурата, се представят от участника или от упълномощен от него представител лично или чрез пощенска или друга куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна разписка на адрес гр. Сливен, бул. „Стефан Караджа“ № 23.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Комисия за защита на конкуренцията
бул. „Витоша“ № 18
София
1000
Bulgaria
Teléfono: +359 29884070
Correo electrónico: cpcadmin@cpc.bg
Fax: +359 29807315

Dirección de internet: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

Съгласно чл. 197 от ЗОП

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
12/07/2018