Servicios - 308654-2019

03/07/2019    S126

Polska-Szczecin: Usługi zarządzania projektem inne niż w zakresie robot budowlanych

2019/S 126-308654

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Województwo Zachodniopomorskie, Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
Adres pocztowy: ul. Korsarzy 34
Miejscowość: Szczecin
Kod NUTS: PL424 Miasto Szczecin
Kod pocztowy: 70-540
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego - Wydział Organizacji i Rozwoju Zasobów Ludzkich, pl. Hołdu Pruskiego 8, 70-550 Szczecin, pok. 28
E-mail: zamowienia.publiczne@wzp.pl
Tel.: +48 914419127
Adresy internetowe:
Główny adres: www.przetargi.wzp.pl
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://zamowienia.wzp.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://zamowienia.wzp.pl
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Usługi Inżyniera Kontraktu wraz z weryfikatorem jakości danych przyjmowanych do PZGiK (Państwowy Zasób Geodezyjny i Kartograficzny)

Numer referencyjny: WOiRZL.II.272.25.2019.DR
II.1.2)Główny kod CPV
79421000 Usługi zarządzania projektem inne niż w zakresie robot budowlanych
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu oraz weryfikatora jakości danych przyjmowanych do PZGiK - Państwowy Zasób Geodezyjny i Kartograficzny w ramach realizacji Projektu Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego. Szczegółowy opis oraz sposób realizacji zamówienia zawiera Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia SOPZ, stanowiący Załącznik nr 10 do SIWZ oraz wzór umowy stanowiący Załącznik nr 9 do SIWZ.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 3 625 403.33 PLN
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
66171000 Doradztwo finansowe
79110000 Usługi w zakresie doradztwa prawnego i reprezentacji prawnej
79131000 Usługi w zakresie dokumentów
79212500 Usługi kontroli rachunkowej
79341100 Doradcze usługi reklamowe
79420000 Usługi związane z zarządzaniem
79500000 Dodatkowe usługi biurowe
79995100 Usługi archiwizacyjne
79996100 Zarządzanie dokumentami
79994000 Usługi zarządzania umowami
72212517 Usługi opracowywania oprogramowania informatycznego
72263000 Usługi wdrażania oprogramowania
72000000 Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia
72240000 Usługi analizy systemu i programowania
72266000 Usługi doradcze w zakresie oprogramowania
72224000 Usługi doradcze w zakresie zarządzania projektem
85312320 Usługi doradztwa
71248000 Nadzór nad projektem i dokumentacją
71630000 Usługi kontroli i nadzoru technicznego
72300000 Usługi w zakresie danych
72322000 Usługi zarządzania danymi
72316000 Usługi analizy danych
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL42 Zachodniopomorskie
II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu oraz weryfikatora jakości danych przyjmowanych do PZGiK - Państwowy Zasób Geodezyjny i Kartograficzny w ramach realizacji Projektu Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego. Szczegółowy opis oraz sposób realizacji zamówienia zawiera Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia - SOPZ, stanowiący Załącznik nr 10 do SIWZ oraz wzór umowy stanowiący Załącznik nr 9 do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Wartość merytoryczna oferty / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie zespołu / Waga: 30
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 3 625 403.33 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 04/02/2022
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Zamówienie współfinansowane przez Unię Europejską z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 w ramach Projektu „Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego”

II.2.14)Informacje dodatkowe

Kryteria oceny ofert zostały szczegółowo opisane w SIWZ. Szczegółowe zapisy dotyczące terminów pośrednich zostały zawarte we Wzorze Umowy, stanowiącym Załącznik nr 9 do SIWZ. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości 100 000,00 PLN (słownie: sto tysięcy 00/100 złotych). Szczegółowe wymagania dotyczące wadium określono w Rozdziale XV SIWZ.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Wykonawca spełni warunek jeśli wykaże, że:

a) posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 500 000,00 PLN;

b) jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 1 000 000,00 PLN;

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Wykonawca spełni warunek jeśli wykaże, że:

a) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie co najmniej:

• 1 usługę doradczą – w skład której wchodziło co najmniej: opracowanie architektury rozwiązania Systemu Informacji Przestrzennej, opracowanie dokumentacji przetargowej, nadzór nad Wykonawcą systemu, uczestnictwo w testach i odbiorach systemu – o wartości co najmniej 1 000 000,00 PLN brutto polegającą w szczególności na wsparciu Zamawiającego w zaprojektowaniu, budowie i/lub rozbudowie systemu informacji przestrzennej odpowiadającego wymaganiom wynikającym z Dyrektywy Parlamentu Europejskiego z dnia 25.4.2004 r. Inspire, gdzie wartość budowanego i/lub rozbudowanego systemu wynosiła co najmniej 10 000 000,00 PLN brutto;

• 1 usługę doradczą o wartości co najmniej 1 000 000,00 PLN brutto, w skład której wchodziło w szczególności zaprojektowanie i wdrożenie architektury korporacyjnej umożliwiającej przechowywanie i udostępnianie danych przestrzennych oraz danych gromadzonych, przetwarzanych zgodnie z wymaganiami Dyrektywy Parlamentu Europejskiego z dnia 25.4.2004 r. Inspire;

• 1 usługę doradczą o wartości co najmniej 100 000,00 PLN brutto, w skład której wchodziło w szczególności pozyskanie i weryfikacja jakości danych oraz przekazanie ich do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego, do którego zostały przyjęte;

b) dysponuje lub będzie dysponował podczas realizacji zamówienia co najmniej następującymi osobami spełniającymi poniższe wymagania:

• Kierownik Projektu - 1 osoba posiadająca:

— wykształcenie wyższe,

— znajomość zasad zarządzania projektem potwierdzoną posiadaniem ważnego/aktualnego certyfikatu Prince2/EPM/PCM/lub równoważnego, uzyskanego po zdaniu egzaminu przeprowadzonego przez niezależny podmiot lub instytucję,

— doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika/koordynatora/menadżera projektu w co najmniej 3 zakończonych projektach geoinformatycznych o wartości każdego z projektów co najmniej 5 000 000,00 PLN brutto, w ramach których wdrażane były e-usługi dla Systemu Informacji Przestrzennej realizujących zapisy Dyrektywy Parlamentu Europejskiego z dnia 25.4.2004 r. Inspire.

• Zastępca Kierownika Projektu – 1 osoba posiadająca:

— wykształcenie wyższe,

— znajomość zasad zarządzania projektem potwierdzoną posiadaniem ważnego/aktualnego certyfikatu Prince2/EPM/PCM/lub równoważnego, uzyskanego po zdaniu egzaminu przeprowadzonego przez niezależny podmiot lub instytucję,

— doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika/koordynatora/menadżera projektu lub ich zastępcy w co najmniej 3 zakończonych projektach geoinformatycznych o wartości każdego z projektów co najmniej 3 000 000,00 PLN brutto.

• Ekspert ds. architektury SOA – 1 osoba posiadająca:

— wykształcenie wyższe,

— znajomość projektowania architektury systemów zorientowanych na usługi potwierdzoną certyfikatem TOGAF (The Open Group Architecture Framework) lub równoważnym (tj. zapewniającym kompleksowe podejście do projektowania, planowania, implementacji oraz zarządzania informacyjną architekturą organizacji),

— doświadczenie, w ostatnich 5 latach przed upływem terminu składania ofert, w pełnieniu funkcji architekta w co najmniej 2 zakończonych projektach, z których każdy obejmował swym zakresem budowę architektury rozproszonych systemów geoinformatycznych opartych o architekturę SOA, uwzględniających mechanizmy bezpieczeństwa oraz udostępniających usługi sieciowe OGC oraz wykorzystujące brokery e-usług, gdzie wartość zaprojektowanych systemów wynosiła co najmniej 10 000 000,00 PLN brutto każdy.

Z uwagi na limit znaków ciąg dalszy poniżej:

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Dalszy ciąg poniżej:

• Ekspert ds. architektury systemów GIS – 1 osoba posiadającą:

— wykształcenie wyższe,

— co najmniej 4-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie projektowania (tworzenia) architektury systemów informacji przestrzennej,

— doświadczenie, w ostatnich 5 latach przed upływem terminu składania ofert, w pełnieniu funkcji architekta w co najmniej 2 zakończonych projektach, z których każdy obejmował swym zakresem budowę systemów informacji geofraficznej (GIS) udostępniajacych usługi sieciowe OGC w architekturze rozproszonej, będąc odpowiedzialnym za zaprojektowanie architektury IT systemu zorientowanego na usługi (SOA).

• Ekspert ds. wdrażania systemów informatycznych – 2 osoby, z których każda posiada:

— co najmniej 4-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie wdrażania systemów informatycznych, w tym poprzez udział w weryfikacji, testach i odbiorach systemów informatycznych, w których wykorzystywano język UML 2.0 i język GML/XML oraz systemy bazodanowe w architekturze rozproszonej,

— doświadczenie, w ostatnich 5 latach przed upływem terminu składania ofert, w co najmniej 2 zakończonych projektach, z których każdy obejmował swym zakresem budowę elektronicznego systemu informacji przestrzennej udostępniającego usługi sieciowe OGC oraz wykorzystującego brokery e-usług.

Uwaga:

1. W przypadku, gdy jakakolwiek wartość dotycząca powyższych warunków wyrażona będzie w walucie obcej, Zamawiający przeliczy tę wartość w oparciu o średni kurs walut NBP dla danej waluty z dnia, w którym nastąpi otwarcie ofert w przedmiotowym postępowaniu. Jeżeli w tym dniu nie będzie opublikowany średni kurs NBP, Zamawiający przyjmie średni kurs z ostatniego dnia przed dniem otwarcia ofert.

2. W przypadku warunku dotyczącego doświadczenia Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza wykazanie się tą samą usługą dla spełnienia warunku określonego w poszczególnych punktorach o ile zakres i wartość takiej usługi odpowiada wymaganiom opisanym w poszczególnych punktorach.

3. W przypadku warunku dotyczącego wymaganego zespołu (kadry) Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza łączenie przez tą samą osobę najwyżej 2 funkcji, z wyłączeniem Kierownika Projektu oraz Eksperta ds. architektury SOA dla których nie dopuszcza się sprawowania żadnej innej funkcji.

3. Zamawiający, w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w odniesieniu do warunku dotyczącego:

1) sytuacji ekonomicznej lub finansowej – dopuszcza łączne spełnianie warunku przez Wykonawców;

2) zdolności technicznej lub zawodowej – dopuszcza łączne spełnianie warunku przez Wykonawców, z zastrzeżeniem, iż warunek określony w ust. 2 pkt 3 lit. a) punktor pierwszy i drugi musi łącznie spełniać co najmniej jeden z Wykonawców samodzielnie.

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Zgodnie ze Wzorem Umowy, stanowiącym Załącznik nr 9 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 13/08/2019
Czas lokalny: 10:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 13/08/2019
Czas lokalny: 10:30
Miejsce:

pl. Hołdu Pruskiego 8, 70-550 Szczecin, POLSKA, pok. 3

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Zamawiający otworzy oferty złożone w postaci elektronicznej poprzez ich odszyfrowanie w systemie Platformy do obsługi postępowań przetargowych.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, w stosunku do których zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych:

1) w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Pzp;

2) w art. 24 ust. 5 pkt 1-2 ustawy Pzp.

2. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia, Wykonawca zobowiązany jest złożyć:

1) Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (ESPD), zgodnie z Rozdziałem IX ust. 1 SIWZ;

2) oświadczenie dotyczące przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, zgodnie z Rozdz. IX ust. 3 SIWZ;

3) oświadczenia i dokumenty wskazane w Rozdz. IX ust. 4 SIWZ, tj.

— dokument, o którym mowa w § 2 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2016 r. poz. 1126 ze zm.; zwanego dalej rozporządzeniem.),

— dokument, o którym mowa w § 2 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia,

— wykaz usług wraz z referencjami, o których mowa w § 2 ust. 4 pkt 2 rozporządzenia,

— wykaz osób, o którym mowa w § 2 ust. 4 pkt 10 rozporządzenia,

— informacji, o których mowa w § 5 pkt 1 rozporządzenia,

— odpisu, o którym w § 5 pkt 4 rozporządzenia,

— oświadczenia, o którym mowa w § 5 pkt 5 rozporządzenia,

— oświadczenia, o którym mowa w § 5 pkt 6 rozporządzenia.

W przypadku Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w § 5 pkt 1 i 4 rozporządzenia, Wykonawca składa dokumenty, o których mowa odpowiednio w § 7 ust. 1 pkt 1 oraz pkt 2 lit. b) rozporządzenia.

W przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany § 5 pkt 1 rozporządzenia, Wykonawca składa dokument wskazany w § 8 ust. 1 rozporządzenia.

3. Zgodnie z art. 93 ust. 1a ustawy Pzp Zamawiający może unieważnić przedmiotowe postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, jeżeli środki, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane.

4. Ofertę sporządza się w języku polskim na Formularzu Ofertowym – zgodnie z Zał. 1 do SIWZ. Wraz z ofertą Wykonawca jest zobowiązany złożyć:

1) oświadczenie w formie JEDZ (ESPD), o którym mowa w Rozdz. IX ust. 1 SIWZ;

2) Rozbicie Cenowe Oferty (RCO) – zgodnie z Zał. 1a do SIWZ;

3) Doświadczenie zespołu – zgodnie z Zał. 1b do SIWZ (na potrzeby kryterium oceny ofert – jeżeli dotyczy);

4) Wstępny harmonogram prac IKW – zgodnie z Zał. 1c do SIWZ;

5) Koncepcja, zgodnie z Rozdz. XVIII ust. 2 pkt 2 lit. a) SIWZ (na potrzeby kryterium oceny ofert);

6) zobowiązanie innego podmiotu oraz oświadczenie w formie JEDZ, zgodnie z Rozdz X ust. 3 pkt 1 i 2 SIWZ (jeżeli dotyczy);

7) dowód wniesienia wadium (w przypadku wadium w formie poręczeń lub gwarancji;

5. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, będzie zobowiązany przed podpisaniem umowy do:

1) wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości i formie określonej w Rozdziale XX SIWZ;

2) przedłożenia polisy ubezpieczeniowej na warunkach określonych we Wzorze Umowy, stanowiącym Załącznik nr 9 do SIWZ;

3) przedłożenia Harmonogramu pracy IKW, zgodnie z Załącznikiem nr 9 do Wzoru Umowy (złożony Harmonogram musi być zgodny ze Wstępnym harmonogramem prac dołączonym do oferty oraz musi uwzględniać wszystkie elementy wskazane w Załączniku nr 9 do Wzoru Umowy i te wynikające ze złożonej przez Wykonawcę oferty);

4) przedłożenia wykazu personelu przewidywanego do realizacji zamówienia, zgodnie z Załącznikiem nr 6 do SOPZ.

6. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy Pzp. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania podjętej czynności, do której Zamawiający był zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.

3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

5. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

6. Odwołanie wnosi się w terminach określonych w art. 182 ustawy Pzp.

7. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

8. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego, za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. - Prawo pocztowe (Dz.U. z 2018 r. poz. 2188 ze zm.) jest równoznaczne z jej wniesieniem.

9. Skarga powinna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarżonego orzeczenia, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także wniosek o chylenie orzeczenia lub zmianę orzeczenia w całości lub w części.

Informujemy, że Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie jest Województwo Zachodniopomorskie. Dokładne informacje dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych znajdują się w Rozdziale II SIWZ.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza, Departament Odwołań
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
28/06/2019