Para más información sobre licitaciones relacionadas con las necesidades de equipos médicos, consulte nuestra página dedicada a la COVID-19.

La Conferencia sobre el Futuro de Europa le ofrece la oportunidad de compartir sus ideas y conformar el futuro de Europa. ¡Denos su opinión!

Servicios - 317278-2019

08/07/2019    S129

Polonia-Świdnik: Supervisión del proyecto y documentación

2019/S 129-317278

Corrigenda

Anuncio relativo a modificaciones o información adicional

Servicios

(Suplemento al Diario Oficial de la Unión Europea, 2019/S 113-277734)

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador/entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Powiat Świdnicki w Świdniku
Dirección postal: Niepodległości 13
Localidad: Świdnik
Código NUTS: PL814 Lubelski
Código postal: 21-047
País: Polonia
Persona de contacto: Michał Woś
Correo electrónico: wosm@powiatswidnik.pl
Fax: +48 814687112
Direcciones de internet:
Dirección principal: http://www.powiatswidnik.pl/

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Kontrola i monitoring realizacji prac związanych z utworzeniem oraz modernizacją cyfrowych baz danych: EGiB, BDOT500 oraz GESUT dla potrzeb realizacji projektu „e-Geodezja ...

Número de referencia: WBG.272.3.2019.PP
II.1.2)Código CPV principal
71248000 Supervisión del proyecto y documentación
II.1.3)Tipo de contrato
Servicios
II.1.4)Breve descripción:

Kontrola i monitoring realizacji prac związanych z utworzeniem oraz modernizacją cyfrowych baz danych: EGiB, BDOT500 oraz GESUT dla potrzeb realizacji projektu „e-Geodezja cyfrowy zasób geodezyjny województwa lubelskiego”

— dla część 1 (powiat świdnicki, gm. Mełgiew, gm. Piaski – obszar wiejski) – Załącznik nr 1 do SIWZ,

— dla część 2 (powiat świdnicki, gm. Rybczewice, gm. Trawniki) – Załącznik nr 2 do SIWZ.

Apartado VI: Información complementaria

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
03/07/2019
VI.6)Referencia del anuncio original
Número de anuncio en el DO S: 2019/S 113-277734

Apartado VII: Modificaciones

VII.1)Información que se va a modificar o añadir
VII.1.2)Texto que se va a corregir en el anuncio original
Número de apartado: III.1.3
En lugar de:

5.3.3. Wykonawca spełni warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej, o którym mowa w pkt 5.2.1. lit. c) SIWZ, jeżeli wykaże, że:

5.3.3.1 dla części: 1 zamówienia - gmina Mełgiew i Piaski

a) wykonał w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie:

— co najmniej 2 (dwie) usługi, polegające na wykonaniu modernizacji EGiB, przeprowadzonej w trybie art. 24a ustawy z dnia 17.5.1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne, zwanej dalej „ustawą Pgik”, lub wykonaniu weryfikacji (kontroli) wykonania modernizacji EGiB przeprowadzonej w trybie art. 24a ustawy Pgik

oraz

— co najmniej 1 (jedną) usługę, polegającą na wykonaniu założenia mapy zasadniczej w postaci wektorowej albo na utworzeniu zbiorów danych GESUT i BDOT500 lub wykonaniu weryfikacji (kontroli) wykonania założenia mapy zasadniczej w postaci wektorowej albo utworzenia zbiorów danych GESUT i BDOT500.

Wartość każdej z usług polegających na:

— wykonaniu modernizacji EGiB, nie może być mniejsza niż 300 000,00 PLN brutto,

— wykonaniu weryfikacji (kontroli) wykonania modernizacji nie może być mniejsza niż 20 000,00 PLN brutto,

— wykonaniu założenia mapy zasadniczej w postaci wektorowej lub na utworzeniu zbiorów danych GESUT i BDOT500 nie może być mniejsza niż 100 000,00 PLN brutto,

— wykonaniu weryfikacji (kontroli) wykonania założenia mapy zasadniczej w postaci wektorowej albo utworzenia zbiorów danych GESUT i BDOT500 nie może być mniejsza niż 10 000,00 PLN brutto.

b) dysponuje następującym osobami skierowanymi przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, odpowiedzialnych za świadczenie usług:

— 2 osobami posiadającymi kwalifikacje i uprawnienia zawodowe, o których mowa w art. 43 pkt. 2 ustawy ustawy Pgik,

— 1 osobą posiadającą kwalifikacje i uprawnienia zawodowe, o których mowa w art. 43 pkt. 1 ustawy ustawy Pgik

5.3.3.2 dla części: 2 zamówienia - gmina Rybczewice i Trawniki

a) wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie:

— co najmniej 2 (dwie) usługi, polegające na wykonaniu modernizacji EGiB, przeprowadzonej w trybie art. 24a ustawy z dnia 17.5.1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne, zwanej dalej „ustawą Pgik” lub wykonaniu weryfikacji (kontroli) wykonania modernizacji EGiB przeprowadzonej w trybie art. 24a ustawy Pgik

Oraz

— co najmniej 1 (jedną) usługę, polegającą na wykonaniu założenia mapy zasadniczej w postaci wektorowej albo na utworzeniu zbiorów danych GESUT i BDOT500 lub wykonaniu weryfikacji (kontroli) wykonania założenia mapy zasadniczej w postaci wektorowej albo utworzenia zbiorów danych GESUT i BDOT500.

Wartość każdej z usług polegających na:

— wykonaniu modernizacji EGiB, nie może być mniejsza niż 300 000,00 PLN brutto,

— wykonaniu weryfikacji (kontroli) wykonania modernizacji nie może być mniejsza niż 20 000,00 PLN brutto,

— wykonaniu założenia mapy zasadniczej w postaci wektorowej lub na utworzeniu zbiorów danych GESUT i BDOT500 nie może być mniejsza niż 100 000,00 PLN brutto,

— wykonaniu weryfikacji (kontroli) wykonania założenia mapy zasadniczej w postaci wektorowej albo utworzenia zbiorów danych GESUT i BDOT500 nie może być mniejsza niż 10 000,00 PLN brutto;

b) dysponuje następującym osobami skierowanymi przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, odpowiedzialnych za świadczenie usług:

— 2 osobami posiadającymi kwalifikacje i uprawnienia zawodowe, o których mowa w art. 43 pkt. 2 ustawy Pgik,

— 1 osobą posiadającą kwalifikacje i uprawnienia zawodowe, o których mowa w art. 43 pkt. 1 ustawy ustawy Pgik

Léase:

5.3.3. Wykonawca spełni warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej, o którym mowa w pkt 5.2.1 lit. c) SIWZ, jeżeli wykaże, że:

5.3.3.1 dla części: 1 zamówienia - gmina Mełgiew i Piaski

a) wykonał w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie:

— co najmniej 2 (dwie) usługi, polegające na wykonaniu modernizacji EGiB, przeprowadzonej w trybie art. 24a ustawy z dnia 17.5.1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne, zwanej dalej „ustawą Pgik”, lub wykonaniu weryfikacji (kontroli) wykonania modernizacji EGiB przeprowadzonej w trybie art. 24a ustawy Pgik,

oraz

— co najmniej 1 (jedną) usługę, polegającą na wykonaniu założenia mapy zasadniczej w postaci wektorowej albo na utworzeniu zbiorów danych GESUT i BDOT500 lub wykonaniu weryfikacji (kontroli) wykonania założenia mapy zasadniczej w postaci wektorowej albo utworzenia zbiorów danych GESUT i BDOT500.

Wartość każdej z usług polegających na:

— wykonaniu modernizacji EGiB, nie może być mniejsza niż 100 000,00 PLN brutto,

— wykonaniu weryfikacji (kontroli) wykonania modernizacji nie może być mniejsza niż 20 000,00 PLN brutto,

— wykonaniu założenia mapy zasadniczej w postaci wektorowej lub na utworzeniu zbiorów danych GESUT i BDOT500 nie może być mniejsza niż 100 000,00 PLN brutto,

— wykonaniu weryfikacji (kontroli) wykonania założenia mapy zasadniczej w postaci wektorowej albo utworzenia zbiorów danych GESUT i BDOT500 nie może być mniejsza niż 10 000,00 PLN brutto;

b) dysponuje następującym osobami skierowanymi przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, odpowiedzialnych za świadczenie usług:

— 2 osobami posiadającymi kwalifikacje i uprawnienia zawodowe, o których mowa w art. 43 pkt 2 ustawy ustawy Pgik,

— 1 osobą posiadającą kwalifikacje i uprawnienia zawodowe, o których mowa w art. 43 pkt 1 ustawy ustawy Pgik

5.3.3.2 dla części: 2 zamówienia - gmina Rybczewice i Trawniki

a) wykonał w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie:

— co najmniej 2 (dwie) usługi, polegające na wykonaniu modernizacji EGiB, przeprowadzonej w trybie art. 24a ustawy z dnia 17.5.1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne, zwanej dalej „ustawą Pgik” lub wykonaniu weryfikacji (kontroli) wykonania modernizacji EGiB przeprowadzonej w trybie art. 24a ustawy Pgik,

oraz

— co najmniej 1 (jedną) usługę, polegającą na wykonaniu założenia mapy zasadniczej w postaci wektorowej albo na utworzeniu zbiorów danych GESUT i BDOT500 lub wykonaniu weryfikacji (kontroli) wykonania założenia mapy zasadniczej w postaci wektorowej albo utworzenia zbiorów danych GESUT i BDOT500.

Wartość każdej z usług polegających na:

— wykonaniu modernizacji EGiB, nie może być mniejsza niż 100 000,00 PLN brutto,

— wykonaniu weryfikacji (kontroli) wykonania modernizacji nie może być mniejsza niż 20 000,00 PLN brutto,

— wykonaniu założenia mapy zasadniczej w postaci wektorowej lub na utworzeniu zbiorów danych GESUT i BDOT500 nie może być mniejsza niż 100 000,00 PLN brutto,

— wykonaniu weryfikacji (kontroli) wykonania założenia mapy zasadniczej w postaci wektorowej albo utworzenia zbiorów danych GESUT i BDOT500 nie może być mniejsza niż 10 000,00 PLN brutto;

b) dysponuje następującym osobami skierowanymi przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, odpowiedzialnych za świadczenie usług:

— 2 osobami posiadającymi kwalifikacje i uprawnienia zawodowe, o których mowa w art. 43 pkt 2 ustawy Pgik,

— 1 osobą posiadającą kwalifikacje i uprawnienia zawodowe, o których mowa w art. 43 pkt 1 ustawy ustawy Pgik.

Número de apartado: IV.2.6
En lugar de:
Fecha: 16/09/2019
Léase:
Fecha: 19/09/2019
Número de apartado: IV.2.2
En lugar de:
Fecha: 19/07/2019
Hora local: 11:00
Léase:
Fecha: 22/07/2019
Hora local: 12:00
Número de apartado: IV.2.7
En lugar de:
Fecha: 19/07/2019
Hora local: 11:30
Léase:
Fecha: 22/07/2019
Hora local: 12:30
VII.2)Otras informaciones adicionales: