Servicios - 317334-2020

07/07/2020    S129

Nederland-Haps: Afvalverzameling en –verwerking

2020/S 129-317334

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Diensten

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2020/S 122-299625)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Gemeente Weert
Nationaal identificatienummer: 411684491
Postadres: Wilhelminasingel 101, Burg. Moorenstraat 4
Plaats: Haps
NUTS-code: NL NEDERLAND
Postcode: 5443 AC
Land: Nederland
Contactpersoon: Rene Janssen
E-mail: aanbesteden@unitedquality.nl
Telefoon: +31 620143245
Fax: +31 495541554
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.weert.nl

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Op-, overslag, transport en verwerking huishoudelijke afvalstoffen met toepassing van nascheiding

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
90510000 Afvalverzameling en –verwerking
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Op-, overslag, transport en verwerking van groente, fruit, etensresten en tuinafval (GFT), plastic verpakkingen, drankenkartons en blik (PMD) en huishoudelijk restafval (HRA) met nascheiding voor de gemeente Weert.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
02/07/2020
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 122-299625

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
In plaats van:
Datum: 24/08/2020
Plaatselijke tijd: 14:00
Te lezen:
Datum: 14/09/2020
Plaatselijke tijd: 14:00
Afdelingsnummer: IV.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
In plaats van:
Datum: 24/08/2020
Plaatselijke tijd: 14:30
Te lezen:
Datum: 14/09/2020
Plaatselijke tijd: 14:30
VII.2)Overige nadere inlichtingen:

Zie eerste Nota van Inlichtingen, i.v.m. vakantieperiode.