Servicios - 319511-2017

12/08/2017    S154    - - Servicios - Anuncio de licitación - Procedimiento abierto 

Bulgaria-Sofía: Servicios de investigación

2017/S 154-319511

Anuncio de licitación

Servicios

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Izpalnitelna agentsiya po okolna sreda
831901762
bul. „Tsar Boris III“ No. 136
Sofiya
1618
Bulgaria
Persona de contacto: Evelina Turmakova
Teléfono: +359 29559798
Correo electrónico: e.turmakova@eea.government.bg
Fax: +359 29559015
Código NUTS: BG411

Direcciones de internet:

Dirección principal: www.eea.government.bg

Dirección del perfil de comprador: http://eea.government.bg/bg/obyavi/obshtestveni-porachki-2017/13_OTP

I.2)Información sobre contratación conjunta
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: http://eea.government.bg/bg/obyavi/obshtestveni-porachki-2017/13_OTP
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse a la dirección mencionada arriba
I.4)Tipo de poder adjudicador
Ministerio o cualquier otra autoridad nacional o federal, incluidas sus delegaciones regionales o locales
I.5)Principal actividad
Medio ambiente

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

„Изпълнение на програмите за хидроморфологичен мониторинг на повърхностни води за 2017 г.“.

II.1.2)Código CPV principal
73110000
II.1.3)Tipo de contrato
Servicios
II.1.4)Breve descripción:

Изпълнение на програмите за хидроморфологичен мониторинг на повърхностни води за 2017 г.

II.1.5)Valor total estimado
Valor IVA excluido: 425 000.00 BGN
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
73110000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: BG411
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

София.

II.2.4)Descripción del contrato:

Изпълнение на програмите за хидроморфологичен мониторинг на повърхностни води за 2017 г.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: Техническото предложение / Ponderación: 70
Precio - Ponderación: 30
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 425 000.00 BGN
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 12
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.1)Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un registro profesional o mercantil
Lista y breve descripción de las condiciones:

В настоящата обществена поръчка не се поставят изисквания за правоспособност на участниците.

III.1.2)Situación económica y financiera
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Б.1. Участникът трябва да има минимален общ оборот (сумарно) за последните 3 (три) приключили финансови години, или в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си, 450 000 (четиристотин и петдесет хиляди) BGN без ДДС.

В случаите, когато участникът е обединение/консорциум, което не е юридическо лице, изискването за общ оборот се отнася за обединението като цяло, а документите, чрез които това се доказва, се представят само от участниците в обединението/ консорциума, чрез които обединението/консорциума доказва съответствието си с този критерий за подбор.

В случаите, когато участникът ще използва подизпълнители, изискването за реализиран общ оборот се прилага съобразно вида и дела на тяхното участие.

Б.2. Участникът трябва да има минимален оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката* (сумарно) за последните 3 (три) приключили финансови години, или в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си, 250 000 (двеста и петдесет хиляди) BGN без ДДС.

Оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката, е сума равна на частта от нетните приходи от услуги, реализирана от дейности, попадащи в обхвата на обществената поръчка (пар. 2, т. 67 ДР ЗОП). За целите на изчисляване на нетните приходи от услуги, под „дейности, попадащи в обхвата на обществената поръчка“ следва да се разбира Дейности/услуги, свързани с подготовката на методики за мониторинг, провеждане на теренни изследвания, разработване на планове и/или програми в областта на околната среда.

В случаите, когато участникът е обединение/консорциум, което не е юридическо лице, изискването за специализиран оборот се отнася за обединението/консорциума като цяло, а документите, чрез които това се доказва се представят само от участниците в обединението/ консорциума, чрез които обединението/консорциума доказва съответствието си с този критерий за подбор.

В случаите, когато участникът ще използва подизпълнители, изискването за реализиран специализиран оборот се прилага съобразно вида и дела на тяхното участие.

Документи: За доказване на икономическото и финансовото състояние на участниците на основание чл. 67, ал. 5 от ЗОП назначената от възложителя комисия по чл. 103, ал. 1 от ЗОП може да изиска от участниците да представят всички или част от документите, чрез които се доказва информацията в ЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата. В тези случаи изискването се доказва с представянето на един или няколко от следните документи: 1. годишните финансови отчети или техни съставни части, когато публикуването им се изисква; 2. справка за общия оборот и оборота в сферата, попадаща в обхвата на поръчката.

III.1.3)Capacidad técnica y profesional
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

В.1. Участникът трябва да предложи екип от експерти за изпълнението на описаните в техническите спецификации задачи и задължително да посочи като минимум следните ключови експерти:

1. Ключов експерт № 1: Ръководител на екипа.

— да притежава висше образование, степен „магистър“, от специалности ВиК или ХТС или ХМС, Хидрология, Екология или еквивалентна;

— 7 години професионален опит по признатата му специалност;

— да е участвал минимум в 2 успешно завършили проекта като ръководител на проект/договор/дейност с предмет, идентичен или сходен с предмета на поръчката.

2. Ключов експерт № 2: Хидробиолог.

— да притежава висше образование, степен „магистър“, в областта на биология и/или екология или еквивалентна;

— минимум 5 години професионален опит по признатата му специалност;

— да е участвал минимум в 2 успешно завършили проекта с предмет, идентичен или сходен с предмета на поръчката.

3. Ключов експерт № 3: Хидролог.

— да притежава висше образование, степен „магистър“, от специалности ВиК или ХТС или ХМС или Хидрология или еквивалентна;

— минимум 5 години професионален опит по признатата му специалност;

— да е участвал минимум в 2 успешно завършили проекта с предмет, идентичен или сходен с предмета на поръчката.

Под сходни с предмета на настоящата поръчка се имат предвид дейности/услуги, свързани с подготовката на методики за мониторинг, провеждане на теренни изследвания, разработване на планове и/или програми в областта на околната среда.

4. Неключови експерти.

4.1. Кандидатът следва да предложи в екипа си неключови експерти според разработената стратегия за изпълнение на поръчката, които да са взели участие в поне 1 от следните дейности:

— теренни проучвания за избор на подходящи пунктове/участъци за провеждане на хидрологичен, морфологичен и хидробиологичен мониторинг;

— планиране и извършване на хидрологични и морфологични изследвания и оценка;

— извършване на анализи и оценки за състоянието на повърхностните води;

— изготвяне на методики за оценка на екологично състояние на повърхностни водни тела по нормативно дефинираните елементи за качество;

— оценка на нарушенията в оттока, причинени от антропогенна намеса, оценка на нарушенията в непрекъснатостта на реките (речния континуум), причинени от изграждането на изкуствени напречни миграционни бариери, възпрепятстващи миграциите на рибите и нарушаващи наносния режим, оценка на нарушенията в морфологията на реките, причинени от изграждането на различни ХТС, корекции, андигиране, изземване на инертни материали и т.н., валидиране на методики за оценка на екологично състояние със съществуващи данни за биологични елементи за качество за повърхностни водни тела, където е оценено екологичното състояние по БЕК.

4.2. Предложените неключови експерти трябва да притежават висше образование, степен „бакалавър“ или по-висока, в областта, в която попада задачата, за която са предложени.

4.3. Предложените неключови експерти следва да са взели участие в минимум един успешно завършен проект с предмет, идентичен или сходен с този на поръчката.

4.4. Предложеният екип от неключови експерти общо следва да покрива всички от изброените по-горе дейности.

4.5. Не се допуска едно и също лице да заема едновременно две (ключова и неключова) експертни позиции.

Обстоятелствата по т. В.1. (1–4) се декларират от участника в ЕЕДОП, Част IV: „Критерии за подбор“, Раздел В: „Технически и професионални способности“, т. 6.

В.2. Участникът трябва да е изпълнил успешно дейности с предмет и обем, идентичен или сходен с предмета и обема на поръчката, в рамките на последните 3 години от датата на подаване на офертата.

Под идентични с предмета и обема на настоящата поръчка се имат предвид дейности/услуги по изпълнение на програми за хидроморфологичен мониторинг на повърхностни води.

Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse:

(Продължение) Под сходни с предмета и обема на настоящата поръчка се имат предвид дейности/услуги, свързани с подготовката на методики за мониторинг, провеждане на теренни изследвания, разработване на планове и/или програми в областта на околната среда.

Участникът следва да декларира в ЕЕДОП, Част IV: „Критерии за подбор“, Раздел В: „Технически и професионални способности“, т. 1б), само дейност, която е успешно изпълнена, в пълен обем и е приета без забележки от възложителя.

III.1.5)Información sobre contratos reservados
III.2)Condiciones relativas al contrato
III.2.1)Información sobre una profesión concreta
III.2.2)Condiciones de ejecución del contrato:
III.2.3)Información sobre el personal encargado de la ejecución del contrato
Obligación de indicar los nombres y cualificaciones profesionales del personal asignado a la ejecución del contrato

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.4)Información sobre la reducción del número de soluciones u ofertas durante la negociación o el diálogo
IV.1.6)Información sobre la subasta electrónica
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 18/09/2017
Hora local: 17:30
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Búlgaro
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
Duración en meses: 6 (a partir de la fecha declarada de recepción de ofertas)
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 19/09/2017
Hora local: 14:30
Lugar:

ИАОС, гр. София, п.к. 1618, бул. „Цар Борис ІІІ“ № 136, стая № 101.

Información sobre las personas autorizadas y el procedimiento de apertura:

Отварянето за офертите е публично, на което могат да присъстват законните представители на участниците или техни упълномощени представители, за което следва да представят на комисията заверено пълномощно.

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no
VI.2)Información sobre flujos de trabajo electrónicos
VI.3)Información adicional:

В процедурата за възлагане на обществена поръчка 1 физическо или юридическо лице може да участва само в 1 обединение.

Това обстоятелство се декларира от участника, когато е приложимо, в ЕЕДОП, Част III, Раздел Г „Специфични национални основания за изключване“, в който се попълва следният текст: „1. На основание чл. 101, ал. 10 от ЗОП декларирам, че участвам само в 1 обединение“.

Лице, което участва в обединение или е дало съгласие да бъде подизпълнител на друг участник, не може да подава самостоятелна оферта.

Това обстоятелство се декларира от участника, когато е приложимо, в ЕЕДОП, Част III, Раздел Г „Специфични национални основания за изключване“, в който се попълва следният текст: „2. На основание чл. 101, ал. 9 от ЗОП декларирам, че не участвам в обединение и не съм дал съгласие да бъда подизпълнител на друг участник в процедурата“.

Възложителят ще отстранява от участие в процедура за възлагане на обществена поръчка участник, за когато са възникнали преди или по време на процедурата обстоятелствата, посочени в чл. 54, ал. 1 от ЗОП, както и когато такива обстоятелства са възникнали спрямо 1 или повече членове на обединението, което е участник в процедурата.

Участник, за когото са налице основания по чл. 54, ал. 1 от ЗОП има право да представи доказателства, че е предприел мерки съгласно чл. 56 от ЗОП, които гарантират неговата надеждност, въпреки наличието на съответното основание за отстраняване.

Възложителят няма да отстрани участника от по-нататъшно участие в процедурата, когато предприетите от него мерки са достатъчни, за да се гарантира неговата надеждност.

Свързани лица по смисъла на § 1, т. 13 и 14 от допълнителните разпоредби на Закона за публичното предлагане на ценни книжа не могат да бъдат самостоятелни участници в 1 и съща процедура.

Участниците са длъжни да декларират отсъствие на обстоятелствата по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици и за отсъствие на обстоятелствата по чл. 6, ал. 2 от Закона за мерките срещу изпиране на пари.

Съгласно чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици се забранява пряко или косвено участие в процедура по обществени поръчки по Закона за обществените поръчки и нормативните актове по прилагането му, независимо от характера и стойността на обществената поръчка, включително и чрез гражданско дружество/консорциум, в което участва дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим.

Възложителят ще отстрани от участие участника, който представи документи, върху които подписът на представляващите го лица е положен посредством печат, копиран е или по друг технически начин, различен от саморъчно полагане.

Други основания за отстраняване от участие: чл. 107 ЗОП, чл. 55, ал. 1 ЗОП.

Посочената прогнозна стойност е максимално допустимата за офериране. Участник, предложил по-висока цена, ще бъде отстранен като неотговарящ на предварително обявените условия на поръчката.

Възложителят изисква гаранция за изпълнение в размер на 5 % от стойността на сключения договор за възлагане изпълнението на настоящата обществена поръчка. Условията на гаранцията се уреждат с договора, приложен като проект към настоящата документация.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Комисия за защита на конкуренцията
бул. „Витоша“ № 18
София
1000
Bulgaria
Teléfono: +359 29884070
Correo electrónico: cpcadmin@cpc.bg
Fax: +359 29807315

Dirección de internet: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

В 10-дневен срок, съгласно чл. 197 ЗОП.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
09/08/2017