¡Ayúdenos a mejorar el sitio web de TED respondiendo a una breve encuesta!

Suministros - 319846-2018

24/07/2018    S140    Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

Polska-Grodzisko Dolne: Słoneczne moduły fotoelektryczne

2018/S 140-319846

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Grodzisko Dolne
Adres pocztowy: Grodzisko Dolne 125a
Miejscowość: Grodzisko Dolne
Kod NUTS: PL82
Kod pocztowy: 37-306
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Arkadiusz Telka, Adam Mołdoch
E-mail: urzad@grodziskodolne.pl
Tel.: +48 172428265
Faks: +48 172436038

Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.grodziskodolne.pl

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Miasto Leżajsk
Adres pocztowy: ul. Rynek 1
Miejscowość: Leżajsk
Kod NUTS: PL82
Kod pocztowy: 37-300
Państwo: Polska
E-mail: uml@miastolezajsk.pl

Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.miastolezajsk.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
W zamówieniu stosowane jest wspólne udzielanie zamówień
W przypadku wspólnego zamówienia obejmującego kilka państw – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

Zamawiającym wyznaczonym do przeprowadzenia niniejszego postępowania na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z Pzp w imieniu i na rzecz Zamawiających, o których mowa w sekcji I.1) jest Gmina Grodzisko Dolne

I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://www.grodziskodolne.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Montaż i instalacja odnawialnych źródeł energii na budynkach mieszkalnych na terenie gmin Grodzisko Dolne i Miasto Leżajsk

Numer referencyjny: RI.271.15.2018
II.1.2)Główny kod CPV
09331200
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych, kotłów na biomasę oraz pomp ciepła na terenie Gminy Grodzisko Dolne i Miasta Leżajsk w ramach projektu „Montaż i instalacja odnawialnych źródeł energii na budynkach mieszkalnych na terenie gmin Grodzisko Dolne i Miasto Leżajsk”.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
Maksymalna liczba części, które mogą zostać udzielone jednemu oferentowi: 3
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Grodzisko Dolne i Miasta Leżajsk

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
09331200
45310000
45311100
45315600
45315300
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL82
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Teren Gminy Grodzisko Dolne i Miasta Leżajsk.

II.2.4)Opis zamówienia:

Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Grodzisko Dolne i Miasta Leżajsk, obejmująca:

1) dostawę i montaż w oparciu o posiadaną przez Zamawiającego dokumentację techniczną 365 zestawów instalacji fotowoltaicznych montowanych na dachach budynków mieszkalnych osób fizycznych,

W tym:

a) w Gminie Grodzisko Dolne (łącznie 233 zestawów):

− 36 zestawy instalacji fotowoltaicznych składających się z max 8 szt. paneli fotowoltaicznych o mocy min. 2,16 kWp,

− 2 zestawy instalacji fotowoltaicznych składających się z max 10 szt. paneli fotowoltaicznych o mocy min. 2,7 kWp,

− 100 zestawów instalacji fotowoltaicznych składających się z max 12 szt. paneli fotowoltaicznych o mocy min. 3,24 kWp,

− 7 zestawów instalacji fotowoltaicznych składających się z max 13 szt. paneli fotowoltaicznych o mocy min. 3,51 kWp,

− 63 zestawów instalacji fotowoltaicznych składających się z max 15 szt. paneli fotowoltaicznych o mocy min. 4,05 kWp,

− 5 zestawów instalacji fotowoltaicznych składające się z max 17 szt. paneli fotowoltaicznych o mocy min. 4,59 kWp,

− 11 zestawów instalacji fotowoltaicznych składających się z max 19 szt. paneli fotowoltaicznych o mocy min. 5,13 kWp,

− 6 zestawów instalacji fotowoltaicznych składających się z max 23 szt. paneli fotowoltaicznych o mocy min. 6,21 kWp,

− 3 zestawy instalacji fotowoltaicznych składających się z max 26 szt. paneli fotowoltaicznych o mocy min. 7,02 kWp,

b) w Mieście Leżajsk (łącznie 132 zestawów):

− 1 zestaw instalacji fotowoltaicznych składających się z max 4 szt. paneli fotowoltaicznych o mocy min. 1,08 kWp,

− 16 zestawów instalacji fotowoltaicznych składających się z max 8 szt. paneli fotowoltaicznych o mocy min. 2,16 kWp,

− 10 zestawów instalacji fotowoltaicznych składających się z max 10 szt. paneli fotowoltaicznych o mocy min. 2,7 kWp,

− 42 zestawów instalacji fotowoltaicznych składających się z max 12 szt. paneli fotowoltaicznych o mocy min. 3,24 kWp,

− 13 zestaw instalacji fotowoltaicznych składających się z max 13 szt. paneli fotowoltaicznych o mocy min. 3,51 kWp,

− 1 zestaw instalacji fotowoltaicznych składających się z max 14 szt. paneli fotowoltaicznych o mocy min. 3,78 kWp,

− 37 zestawów instalacji fotowoltaicznych składających się z max 15 szt. paneli fotowoltaicznych o mocy min. 4,05 kWp,

− 2 zestawy instalacji fotowoltaicznych składające się z max 17 szt. paneli fotowoltaicznych o mocy min. 4,59 kWp,

− 6 zestawów instalacji fotowoltaicznych składających się z max 19 szt. paneli fotowoltaicznych o mocy min. 5,13 kWp,

− 4 zestawy instalacji fotowoltaicznych składających się z max 23 szt. paneli fotowoltaicznych o mocy min. 6,21 kWp,

2) montaż inwertera,

3) instalacja prądu stałego DC,

4) instalacja prądu zmiennego AC,

5) zabezpieczenie przeciwporażeniowe, przepięciowe,

6) instalacja uziemień i połączeń wyrównawczych,

7) wykonanie prób, badań i rozruchów instalacji fotowoltaicznej,

8) przeszkolenie użytkowników co do zasad prawidłowej eksploatacji instalacji fotowoltaicznej wraz z opracowaniem szczegółowych instrukcji obsługi i ich przekazaniem użytkownikom,

9) wykonanie dokumentacji zgłoszeniowej do dostawcy energii elektrycznej,

10) inne elementy ujęte w załączniku nr 1a do SIWZ i Projekcie umowy stanowiącym załącznik Nr 2a do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Współczynnik wypełnienia modułu fotowoltaicznego / Waga: 20 %
Kryterium jakości - Nazwa: Moc modułu fotowoltaicznego / Waga: 20 %
Cena - Waga: 60 %
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 16/08/2019
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Projekt Nr RPPK.03.01.00-18-0053/17 współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020

II.2.14)Informacje dodatkowe

1. Zamawiający informuje, iż na podstawie art. 24 aa ustawy może najpierw dokonać oceny ofert, a następnie zbadać czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

2. Numeracja przywołana w Sekcji III i VI wynika z numeracji przyjętej w SIWZ.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawa i montaż kotłów na biomasę w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Grodzisko Dolne i Miasta Leżajsk

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
44621220
45331110
45300000
45321000
45330000
45331000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL82
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Teren Gminy Grodzisko Dolne i Miasta Leżajsk.

II.2.4)Opis zamówienia:

Dostawa i montaż kotłów na biomasę w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Grodzisko Dolne i Miasta Leżajsk, obejmująca:

1) dostawę i montaż w oparciu o posiadaną przez Zamawiającego dokumentację techniczną 36 szt. kotłów na biomasę (pellet) do ogrzewania budynków w budynkach mieszkalnych wraz z osprzętem, w tym:

a) w Gminie Grodzisko Dolne (łącznie 17 szt.):

− 1 szt. o mocy grzewczej min. 10 kW,

− 1 szt. o mocy grzewczej min. 12 kW

− 3 szt. o mocy grzewczej min. 15 kW,

− 1 szt. o mocy grzewczej min. 18 kW,

− 1 szt. o mocy grzewczej min. 19 kW,

− 5 szt. o mocy grzewczej min. 20 kW,

− 3 szt. o mocy grzewczej min. 24 kW,

− 1 szt. o mocy grzewczej min. 25 kW,

− 1 szt. o mocy grzewczej min. 30 kW,

b) w Mieście Leżajsk (łącznie 19 szt.):

− 10 szt. o mocy grzewczej min. 15 kW,

− 5 szt. o mocy grzewczej min. 20 kW,

− 4 szt. o mocy grzewczej min. 25 kW,

2) wykonanie montażu czopucha do komina,

3) zamontowanie zabezpieczeń instalacji,

4) wykonanie podłączenia kotła do instalacji centralnego ogrzewania,

5) wykonanie podłączenia kotła do instalacji c. w. u,

6) wykonanie montażu pomp obiegowych,

7) wykonanie montażu układu sterująco-regulującego,

8) wykonanie prób, badań i rozruchów instalacji kotłowni na biomasę,

9) odtworzenie do stanu pierwotnego wszelkich naruszonych powierzchni, elementów konstrukcyjnych oraz innych elementów uszkodzonych bądź naruszonych w wyniku montażu instalacji,

10) przeszkolenie użytkowników co do zasad prawidłowej eksploatacji zamontowanego kotła na biomasę wraz z opracowaniem szczegółowych instrukcji obsługi i ich przekazaniem użytkownikom,

11) inne elementy ujęte w załączniku nr 1b do SIWZ i Projekcie umowy stanowiącym załącznik Nr 2b do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Sprawność kotła / Waga: 40 %
Cena - Waga: 60 %
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 16/08/2019
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Projekt Nr RPPK.03.01.00-18-0053/17 współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020

II.2.14)Informacje dodatkowe

1. Zamawiający informuje, iż na podstawie art. 24 aa ustawy może najpierw dokonać oceny ofert, a następnie zbadać czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

2. Numeracja przywołana w Sekcji III i VI wynika z numeracji przyjętej w SIWZ.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawa i montaż pomp ciepła w budynkach mieszkalnych zlokalizowanych na terenie Gminy Grodzisko Dolne i Miasta Leżajsk

Część nr: 3
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
42511110
45300000
39370000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL82
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Teren Gminy Grodzisko Dolne i Miasta Leżajsk.

II.2.4)Opis zamówienia:

Dostawa i montaż pomp ciepła w budynkach mieszkalnych zlokalizowanych na terenie Gminy Grodzisko Dolne i Miasta Leżajsk, obejmująca:

1) dostawę i montaż w oparciu o posiadaną przez Zamawiającego dokumentację techniczną 61 szt. pomp ciepła służących do przygotowywania CWU oraz CWU i CO, w tym:

a) w Gminie Grodzisko Dolne (łącznie 47 szt.):

− 40 szt. pomp ciepła do c. w. u o mocy min. 3,1 kW,

− 2 szt. pomp ciepła do c. w. u i c. o. o mocy min. 10 kW,

− 1 szt. pomp ciepła do c. w. u i c. o. o mocy min. 13 kW,

− 3 szt. pomp ciepła do c. w. u i c. o. o mocy min. 15 kW,

− 1 szt. pomp ciepła do c. w. u i c. o. o mocy min. 20 kW,

b) w Mieście Leżajsk (łącznie 14 szt.):

− 7 szt. pomp ciepła do c. w. u o mocy min. 4 kW,

− 2 szt. pomp ciepła do c. w. u i c. o. o mocy min. 8 kW,

− 1 szt. pomp ciepła do c. w. u i c. o. o mocy min. 10 kW,

− 2 szt. pomp ciepła do c. w. u i c. o. o mocy min. 12 kW,

− 2 szt. pomp ciepła do c. w. u i c. o. o mocy min. 15 kW,

2) montaż kanałów powietrznych,

3) podłączenie podgrzewacza c.w.u. (pompy ciepła) do istniejącej instalacji c.w.u., cyrkulacji c.w.u. i z. w.,

4) montaż armatury, urządzeń i pozostałych elementów wg schematu technologicznego,

5) instalacja układu sterującego

6) wykonanie płukania oraz prób ciśnieniowych instalacji

7) napełnienie instalacji

8) uruchomienie instalacji

9) przeszkolenie użytkowników co do zasad prawidłowej eksploatacji wykonanych pomp ciepła do c. w. u. i c. o. wraz z opracowaniem szczegółowych instrukcji obsługi i ich przekazaniem użytkownikom,

10) uzupełnienie i uszczelnienie ubytków po przejściach przewodów, wykonanie przewodów instalacji wody zimnej, ciepłej c.o.

I elektrycznych niezbędnych do połączenia z projektowanym systemem.

11) inne elementy ujęte w załączniku nr 1ca do SIWZ (pompa do CWU)

I załączniku nr 1cb do SIWZ (pompa do CWU oraz CO) oraz Projekcie umowy stanowiącym załącznik Nr 2c do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Współczynnik COP wg PN-EN 16147:2017-04 (dla pomp c. w. u) / Waga: 20 %
Kryterium jakości - Nazwa: Współczynnik COP przy A7/W35 wg PN-EN 14511 lub równoważnej (dla pomp c.o. i c. w. u) / Waga: 20 %
Cena - Waga: 60 %
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 16/08/2019
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Projekt Nr RPPK.03.01.00-18-0053/17 współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020

II.2.14)Informacje dodatkowe

1. Zamawiający informuje, iż na podstawie art. 24 aa ustawy może najpierw dokonać oceny ofert, a następnie zbadać czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

2. Numeracja przywołana w Sekcji III i VI wynika z numeracji przyjętej w SIWZ.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

— 6.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają określone przez zamawiającego warunki udziału w postępowaniu,

— 6.2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

— 6.2.1. kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:

Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie.

—7.1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę, w stosunku, do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12–23 ustawy Pzp,

—7.2. Zamawiający przewiduje podstawy wykluczenia wskazane w art. 24 ust. 5 pkt 1, 2, 4 i 8 ustawy,

—8.1. Wykonawca zobowiązany jest złożyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca:

a) nie podlega wykluczeniu,

b) spełnia warunki udziału w postępowaniu.

—8.2. Oświadczenie, o którym mowa w pkt 8.1 SIWZ Wykonawca zobowiązany jest złożyć w formie jednolitego dokumentu sporządzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej 2016/7 z dnia 5.1.2016 r. wydanym na podstawie art. 59 ust.2 dyrektywy2014/24/UE, zwanego dalej „Jednolitym Dokumentem” lub „JEDZ” – wg. załącznika 4 do SIWZ,

—8.3. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej zamawiającego informacji,o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy (informacji z otwarcia ofert), jest zobowiązany do przekazania zamawiającemu oświadczenia o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej,o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik Nr 5 do SIWZ,

—9.6. Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt. 8.7.2 SIWZ,

—9.8. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa także JEDZ dotyczące tych podmiotów,

—10.2.W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

a) żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24ust. 1 i ust. 5 pkt 1,2,4,8 ustawy Pzp, natomiast spełnianie warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy wykazują zgodnie z pkt 6.2 SIWZ. Zamawiający nie precyzuje szczególnego sposobu spełniania warunku przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

b) Jednolity Dokument, o którym mowa w pkt. 8.2 SIWZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia,

c) oświadczenie o przynależności braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o którym mowa w pkt. 8.3 SIWZ składa każdy z Wykonawców,

d) zobowiązani są oni na wezwanie Zamawiającego, złożyć dokumenty i oświadczenia, o których mowa w pkt. 8.7 SIWZ, przy czym dokumenty i oświadczenia, o których mowa:

— w pkt. 8.7.1 składa odpowiednio Wykonawca/Wykonawcy, który/którzy wskazuje/-ą spełnienie warunku, w zakresie i na zasadach opisanych w pkt. 6.2 SIWZ,

— dokumenty i oświadczenia, o których mowa w pkt. 8.7.2 SIWZ składa każdy z Wykonawców,

— dokumenty, o których mowa w pkt. 8.7.3 składa odpowiednio Wykonawca/Wykonawcy, który/którzy wskazuje/-ą potwierdzenie spełniania przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

—6.2.2. sytuacja ekonomicznej lub finansowej

Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

—6.2.3. zdolności technicznej lub zawodowej.

Zamawiający określa, że ww. warunek zostanie spełniony, jeśli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie),wykonał, a w przypadku świadczeń o charakterze okresowym lub ciągłym – wykonuje należycie:

a) w zakresie części 1 zamówienia: dostawy wraz z montażem instalacji fotowoltaicznych na budynkach o łącznej wartości min. 1 000 000,00 PLN brutto w ramach jednego lub wielu kontraktów,

b) w zakresie części 2 zamówienia: dostawy wraz z montażem kotłów lub pieców centralnego ogrzewania w budynkach o łącznej wartości min. 100 000,00 PLN brutto w ramach jednego lub wielu kontraktów,

c) w zakresie części 3 zamówienia: dostawy wraz z montażem instalacji pomp ciepła do podgrzewania ciepłej wody użytkowej o łącznej wartości min. 200 000,00 PLN brutto w ramach jednego lub wielu kontraktów.

UWAGA: 1) W zakresie części 1, 2 i 3 zamówienia, Wykonawcy mogą wykazać się doświadczeniem także wówczas, jeżeli realizowali wymagane zamówienia w formule robót budowlanych, a nie w formule dostaw z montażem,

2) Wartości podane w dokumentach potwierdzających spełnienie warunku w walutach innych niż wskazane przez Zamawiającego Wykonawca przeliczy wg średniego kursu NBP na dzień zawarcia umów o ich wykonanie.

—8.4. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została oceniona najwyżej, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp,

—8.7. Na wezwanie zamawiającego z art. 26 ust. 1 ustawy Pzp, Wykonawca zobowiązany jest złożyć następujące oświadczenia lub dokumenty:

—8.7.1. W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w rozdziale 6 niniejszej SIWZ:

—a) wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 6 do SIWZ,

—8.7.2. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu, o których mowa w rozdziale 7 niniejszej SIWZ:

—a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

—b) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

—Dalsze wymagane dokumenty wskazane są w części „Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów”.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

—c) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniejniż3miesiąceprzed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

—d) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1) ustawy,

—e) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności, wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności - sporządzonego według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 7 do SIWZ,

—f) oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne - sporządzonego według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 7 do SIWZ,

—g)oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12.1.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1785), zgodnie

Z wzorem stanowiącym z Załącznik nr 7 do SIWZ;

—8.7.3. W celu potwierdzenia spełniania przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego:

W zakresie części 1 zamówienia:

a) certyfikat potwierdzający zgodność modułu PV z normą PN-EN 61215 lub PN-EN 61646 lub z normami równoważnymi wydany przez jednostkę oceniającą zgodność zgodnie z art. 30b ust. 1 ustawy Pzp.

b) karta techniczna modułu fotowoltaicznego obejmująca informacje potwierdzające spełnianie przez instalację parametrów zawartych w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik Nr 1a do SIWZ, zgodnie z rozdział 4, lit. f), pkt. 1) projektu,

W zakresie części 2 zamówienia:

c) certyfikat oraz raport z badań potwierdzający zgodność kotła z normą PN-EN 303-5:2012 (lub równoważną) oraz certyfikat potwierdzający spełnianie wymagań klasy 5 kotła - wydany przez jednostkę oceniającą zgodność zgodnie z art. 30b ust. 1 ustawy Pzp,

d) karta techniczna kotła na biomasę obejmująca informacje potwierdzające spełnianie przez piec parametrów zawartych w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik Nr 1b do SIWZ, zgodnie z pkt. 8 projektu,

W zakresie części 3 zamówienia:

e) karta techniczna pompy ciepła do przygotowania CWU obejmująca informacje potwierdzające spełnianie przez pompę parametrów zawartych w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik Nr 1ca do SIWZ zgodnie z pkt. 6.1 projektu,

Uwaga: Dalsze wymagane dokumenty wskazane są w Sekcji VI.3).

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

1. Projekt Umowy stanowi Załącznik Nr 2a, 2b i 2c do SIWZ.

2. Z wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, zostanie zawarta umowa, o której mowa w pkt. 1

3. Zamawiający przewiduje możliwości wprowadzenia zmian do zawartej umowy, na podstawie art. 144 ustawy Pzp,w sposób i na warunkach szczegółowo opisanych w § 16 projektu Umowy.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 31/08/2018
Czas lokalny: 10:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 31/08/2018
Czas lokalny: 10:15
Miejsce:

Urząd Gminy Grodzisko Dolne, Grodzisko Dolne 125a, 37-306 Grodzisko Dolne, pok. nr 15.

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Otwarcie ofert jest jawne. Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)Informacje dodatkowe:

f) karta techniczna pompy ciepła do CWU i CO obejmująca informacje potwierdzające spełnianie przez pompę parametrów zawartych w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik Nr 1cb do SIWZ zgodnie z pkt. 6.1 projektu,

g) certyfikat potwierdzający zgodność pomp ciepła z normą PN-EN 16147:2017-04 (dla pomp ciepła CWU) oraz PN-EN 14511 (dla pomp ciepła CO i CWU) lub z normami równoważnymi wydany przez jednostkę oceniającą zgodność zgodnie z art. 30b ust. 1 ustawy Pzp.

—8.10. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w:

a) pkt. 8.7.2 lit. a) SIWZ - składa informację z odpowiedniego rejestru albo w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13), 14) i 21) ustawy Pzp;

b) pkt 8.7.2 lit. b) - d) SIWZ - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

−nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

−nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,

—8.11. Dokumenty, o których mowa w pkt. 8.10 lit. a) i lit. b) tiret drugi SIWZ, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w pkt. 8.10 lit. b) tiret pierwszy SIWZ, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu,

—8.12. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 8.10 SIWZ, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis pkt. 8.11 SIWZ stosuje się,

—12.1.Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości:

—12.1.1.dla części 1 zamówienia: 70 000,00 PLN,

—12.1.2.dla części 2 zamówienia: 10 000 PLN,

—12.1.3.dla części 3 zamówienia: 15 000,0 PLN,

—21.1. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, zobowiązany będzie do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10 % ceny brutto oferty (z podatkiem VAT),

—Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności z tym, że JEDZ składa się przed terminem składania ofert zgodnie z wzorem standardowego formularza w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym na adres email: urzad@grodziskodolne.pl

—Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy,

—Termin dwóch miesięcy określony w Sekcji IV.2.6) należy rozumieć jako 60 dni liczone od ustalonej daty składania ofert,

—Szczegółowe informacje dotyczące warunków udziału w postępowaniu zostały zawarte w Rozdziale 6, 7 i 8 SIWZ,

—Ze względu na ograniczoną liczbę znaków, które można wprowadzić do treści ogłoszenia, pozostałe informacje zawarto w SIWZ dostępnej wraz z niniejszym ogłoszeniem na stronie internetowej zamawiającego pod adresem: http://www.grodziskodolne.pl w zakładce BIP/Ogłoszenia/Zamówienia publiczne.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

—24.1. Środki ochrony prawnej przewidziane są w dziale VI ustawy,

—24.2. Środkami ochrony prawnej są odwołanie i skarga do sądu,

—24.3. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy,

—24.4. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp,

—24.5. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy,

—24.6. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania,

—24.7. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

—24.8. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,

—24.9. Odwołanie w postępowaniu wnosi się w następujących terminach:

—a) w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób,

—b) odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień SIWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej,

—c) odwołanie wobec czynności innych niż określone pkt a) i b) wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia,

—24.10. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu,

—24.11. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego,

—24.12. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1481), jest równoznaczne z jej wniesieniem.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
20/07/2018