Servicios - 320010-2017

12/08/2017    S154    - - Servicios - Anuncio de adjudicación de contrato - Procedimiento abierto 

Polonia-Będzin: Servicios de desarrollo experimental

2017/S 154-320010

Anuncio de adjudicación de contrato

Resultados del procedimiento de contratación

Servicios

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Elektrociepłownia Będzin Sp. z o.o.
ul. Małobądzka 141
Będzin
42-500
Polonia
Persona de contacto: Elektrociepłownia Będzin Sp. z o.o., ul. Małobądzka 141, 42-500 Będzin
Teléfono: +48 322679666
Correo electrónico: z.marasek@ecb.com.pl
Fax: +48 322679705
Código NUTS: PL22

Direcciones de internet:

Dirección principal: http://www.ecbedzin-spzoo.pl

I.2)Información sobre contratación conjunta
I.4)Tipo de poder adjudicador
Otro tipo: Spółka prawa handlowego
I.5)Principal actividad
Otra actividad: Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Wykonanie części merytorycznej badań przemysłowych i prac rozwojowych w ramach realizacji projektu.

II.1.2)Código CPV principal
73120000
II.1.3)Tipo de contrato
Servicios
II.1.4)Breve descripción:

Wykonanie części merytorycznej badań przemysłowych i prac rozwojowych w ramach realizacji projektu pn.„Innowacyjna instalacja technologiczna zapewniająca optymalną współpracę elektrociepłowni z układem wysokoefektywnej akumulacji ciepła wspomagana inteligentnym systemem podejmowania decyzji na rynku sprzedaży energii elektrycznej i cieplnej”. Zakres Przedmiotu zamówienia obejmuje kompleksowe badania przemysłowe i prace rozwojowe rezultatem, których będzie innowacyjna instalacja technologiczna elektrociepłowni zintegrowana z układem wysokoefektywnej akumulacji ciepła oraz układem zarządzania sprowadzonym do poziomu równań,umożliwiających maksymalizację lub minimalizację jednej z przyjętych funkcji celu poprzez dynamiczne wykorzystanie zjawiska akumulacji ciepła prowadząc tym samym do okresowego zwiększenia produkcji energii elektrycznej bez konieczności posiadania dodatkowego źródła ciepła oraz generowania nieuzasadnionych strat ciepła w systemie ciepłowniczym.

II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.1.7)Valor total de la contratación (IVA excluido)
Valor IVA excluido: 1 233 902.43 PLN
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
73120000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL22B
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Będzin.

II.2.4)Descripción del contrato:

Zakres Przedmiotu zamówienia obejmuje kompleksowe badania przemysłowe i prace rozwojowe rezultatem, których będzie innowacyjna instalacja technologiczna elektrociepłowni zintegrowana z układem wysokoefektywnej akumulacji ciepła oraz układem zarządzania sprowadzonym do poziomu równań,umożliwiających maksymalizację lub minimalizację jednej z przyjętych funkcji celu poprzez dynamiczne wykorzystanie zjawiska akumulacji ciepła prowadząc tym samym do okresowego zwiększenia produkcji energii elektrycznej bez konieczności posiadania dodatkowego źródła ciepła oraz generowania nieuzasadnionych strat ciepła w systemie ciepłowniczym.

W ramach Przedmiotu Umowy zostaną wykonane:

— analizy istniejącego układu technologicznego elektrociepłowni na podstawie danych archiwalnych,

— doposażenie instalacji w niezbędne dodatkowe pomiary oraz wykonanie prac dostosowujących układ technologiczny do potrzeb przeprowadzenia badań przemysłowych,

— badania eksperymentalne pozwalające wyznaczyć statyczne i dynamiczne cechy obiektów,

— koncepcje integracji układu akumulacji ciepła z układem technologicznym elektrociepłowni,

— modele pozwalające opisać procesy cieplno-przepływowe,

— modele do prowadzenia analiz techniczno-ekonomicznych współpracy elektrociepłowni z systemem elektroenergetycznym i ciepłowniczym,

— badania symulacyjne procesów wraz z analizami efektywności ekonomicznej wykorzystujących między innymi: analizy przepływów zdyskontowanych,

— optymalizacja integracji i warunków współpracy elektrociepłowni z układem akumulacji,

— dokumentacja wdrożeniowa innowacyjnej instalacji technologicznej elektrociepłowni zintegrowanej z układem wysokoefektywnej akumulacji ciepła i układem zarządzania wyposażonego w model do optymalizacji warunków pracy układu,

— dokumentacja i wdrożenie w praktyce eksploatacyjnej Elektrociepłowni Będzin Sp. z o.o. systemu zarządzania proces produkcji energii elektrycznej i ciepła pracującej w istniejącym układzie technologicznym lecz z wykorzystaniem akumulacji ciepła w istniejących obiektach układu.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Precio
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto: WND-RPSL.01.02.00-24-070E/16-003.
II.2.14)Información adicional

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.6)Información sobre la subasta electrónica
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
Número de anuncio en el DO S: 2017/S 087-169843
IV.2.8)Información sobre la terminación del sistema dinámico de adquisición
IV.2.9)Información sobre la anulación de la convocatoria de licitación en forma de anuncio de información previa

Apartado V: Adjudicación de contrato

Denominación:

Wykonanie części merytorycznej badań przemysłowych i prac rozwojowych w ramach realizacji projektu

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
12/07/2017
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 1
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Politechnika Opolska
ul. Prószkowska 76
Opole
45-758
Polonia
Teléfono: +48 774498220
Correo electrónico: rektor@po.opole.pl
Código NUTS: PL524

Dirección de internet: www.po.opole.pl

El contratista es una PYME: no
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 1 250 000.00 PLN
Valor total del contrato/lote: 1 233 902.43 PLN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado VI: Información complementaria

VI.3)Información adicional:
VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Polonia
VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
VI.4.3)Procedimiento de recurso
VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
11/08/2017