Para más información sobre licitaciones relacionadas con las necesidades de equipos médicos, consulte nuestra página dedicada a la COVID-19.

La Conferencia sobre el Futuro de Europa le ofrece la oportunidad de compartir sus ideas y conformar el futuro de Europa. ¡Denos su opinión!

Servicios - 322668-2019

10/07/2019    S131

Polska-Warszawa: Usługi programowania pakietów oprogramowania

2019/S 131-322668

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Usługi

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2019/S 106-259042)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Narodowy Instytut Fryderyka Chopina
Adres pocztowy: ul. Tamka 43
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL POLSKA
Kod pocztowy: 00-355
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Piotr Krakowski
E-mail: zamowienia@nifc.pl
Tel.: +48 224416100
Faks: +48 224416113
Adresy internetowe:
Główny adres: www.nifc.pl

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Wykonanie portalu XVIII Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina oraz aplikacji mobilnej i aplikacji SmartTV

Numer referencyjny: ZP/NIFC-18/2019
II.1.2)Główny kod CPV
72210000 Usługi programowania pakietów oprogramowania
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest: Wykonanie portalu XVIII Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina oraz aplikacji mobilnej i aplikacji SmartTV.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
05/07/2019
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 106-259042

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Zamiast:
Data: 08/07/2019
Czas lokalny: 12:00
Powinno być:
Data: 22/07/2019
Czas lokalny: 12:00
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 08/07/2019
Czas lokalny: 12:30
Powinno być:
Data: 22/07/2019
Czas lokalny: 12:30
VII.2)Inne dodatkowe informacje: