Suministros - 323221-2020

10/07/2020    S132

Polonia-Zakopane: Equipo relacionado con la informática

2020/S 132-323221

Anuncio de adjudicación de contrato

Resultados del procedimiento de contratación

Suministros

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Szpital Specjalistyczny Chorób Płuc „Odrodzenie” im. Klary Jelskiej
Dirección postal: ul. Gładkie 1
Localidad: Zakopane
Código NUTS: PL219 Nowotarski
Código postal: 34-500
País: Polonia
Persona de contacto: Sylwia Kolasa
Correo electrónico: s.kolasa@szpitalodrodzenie.pl
Teléfono: +48 182015045
Fax: +48 182014632

Direcciones de internet:

Dirección principal: www.szpitalodrodzenie.pl

I.2)Información sobre contratación conjunta
I.4)Tipo de poder adjudicador
Organismo de Derecho público
I.5)Principal actividad
Salud

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Dostawa, instalacja i uruchomienie sprzętu komputerowego, sieciowego i oprogramowania

Número de referencia: A.ZP-271-2/20
II.1.2)Código CPV principal
30230000 Equipo relacionado con la informática
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, instalacja i uruchomienie sprzętu komputerowego, sieciowego i oprogramowania na potrzeby szpitala oraz świadczenie usług gwarancyjnych i serwisowych wobec całości dostarczonego i zrealizowanego przedmiotu zamówienia. Przedmiot zamówienia obejmuje wdrożenie i przeszkolenie pracowników. Przedmiot zamówienia podzielony jest na 3 zadania (części):

— pakiet nr 1: dostawa, instalacja i uruchomienie sprzętu komputerowego i sieciowego obejmujące:

a) serwer wirtualizacji – 2 szt.;

b) serwer bazodanowy – 2 szt.;

c) serwer backupu z oprogramowaniem zarządzającym – 1 szt.;

d) macierz dyskowa – 1 szt.;

e) przełączniki LAN rdzeń sieci – 2 szt.;

f) przełączniki LAN dostępowe – 9 szt.;

g) biblioteka taśmowa – 1 szt.;

— pakiet nr 2: dostawa, instalacja i uruchomienie zasilacza awaryjnego UPS – 2 szt.,

— pakiet nr 3: dostawa systemów operacyjnych – 1 komplet.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wszystkich pakietów zawarty jest w załączniku nr 1 do SIWZ.

II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: sí
II.1.7)Valor total de la contratación (IVA excluido)
Valor IVA excluido: 694 620.00 PLN
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Dostawa, instalacja i uruchomienie sprzętu komputerowego i sieciowego

Lote nº: 1
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
30200000 Equipo y material informático
30234500 Soportes de memoria
30237360 Cartuchos LTO (Linear Tape-Open)
30233141 Sistemas RAID (Redundant Array of Independent Disk)
32420000 Equipo de red
48710000 Paquetes de software de copia de seguridad o recuperación
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL219 Nowotarski
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Siedziba zamawiającego, ul. Gładkie 1, 34-500 Zakopane, POLSKA.

II.2.4)Descripción del contrato:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, instalacja i uruchomienie sprzętu komputerowego, sieciowego i oprogramowania na potrzeby szpitala oraz świadczenie usług gwarancyjnych i serwisowych wobec całości dostarczonego i zrealizowanego przedmiotu zamówienia.

Przedmiot zamówienia obejmuje wdrożenie i przeszkolenie pracowników.

Dostawa, instalacja i uruchomienie sprzętu komputerowego i sieciowego obejmujące:

a) serwer wirtualizacji – 2 szt.;

b) serwer bazodanowy – 2 szt.;

c) serwer backupu z oprogramowaniem zarządzającym – 1 szt.;

d) macierz dyskowa – 1 szt.;

e) przełączniki LAN rdzeń sieci – 2 szt.;

f) przełączniki LAN dostępowe – 9 szt.;

g) biblioteka taśmowa – 1 szt.

Oferowany sprzęt ma być fabrycznie nowy, nierefabrykowny, nieużywany oraz nieeksponowany na wystawach lub imprezach targowych, sprawny technicznie, bezpieczny, kompletny i gotowy do pracy, wyprodukowany nie wcześniej niż II półroczu 2019 r., a także musi spełniać wymagania techniczno-funkcjonalne wyszczególnione w opisie przedmiotu zamówienia. W przypadku awarii dysków twardych – dysk pozostaje u zamawiającego. Ponadto w zakres przedmiotu zamówienia w pakiecie nr 1 wchodzi:

— wygenerowana dokumentacja powykonawcza w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej (na odpowiednim nośniku) musi zawierać minimum informacje o:

a) architekturze fizycznej rozwiązania;

b) architekturze logicznej rozwiązania;

c) architekturze sieciowej rozwiązania;

d) konfiguracji fizycznej i logicznej sieci LAN;

e) konfiguracji serwerów i zasobów dyskowych;

f) konfiguracji systemu wirtualizacji;

g) konfiguracji systemu backupu;

h) konfiguracja domeny MS Active Directory;

— warsztaty powykonawcze dla 2 (dwóch) administratorów wskazanych przez zamawiającego obejmujące:

a) warsztaty z wdrożonego rozwiązania;

b) 5-dniowe warsztaty autorskie (każdy dzień minimum 8 godzin lekcyjnych każda po 45 minut) przeprowadzone w języku polskim, przy czym 2-dniowe warsztaty mają być przeprowadzone w siedzibie zamawiającego, a 3-dniowe w siedzibie wykonawcy;

c) materiały dydaktyczne w języku polskim;

d) część teoretyczna może stanowić maksimum 50 % czasu warsztatów, resztę muszą stanowić ćwiczenia praktyczne;

e) warsztaty w siedzibie wykonawcy muszą zostać przeprowadzone na infrastrukturze sprzętowej wykonawcy, kompatybilnej z dostarczoną w niniejszym postępowaniu;

f) wykonawca w czasie warsztatów w swojej siedzibie zobowiązany jest zapewnić catering dla szkolonych pracowników zamawiającego, w tym przerwa kawowa i jeden dwudaniowy obiad dziennie.

Microsoft Active Directory:

a) aktualizacja/upgrade/instalacja dwóch kontrolerów domeny Microsoft Active Directory (AD) z wersji 2008 do wersji 2016;

b) konfiguracja dwóch kontrolerów AD wraz z uruchomionymi na nich usługami do pracy z wysoką dostępnością;

c) przeniesienie do 90 kont użytkowników do nowej domeny AD.

Konfiguracja systemu wirtualizacji:

a) instalacja komponentów systemu wirtualizacji serwerów, w tym serwerów Hypervisora i serwera centralnego zarządzania środowiskiem wirtualizacji;

b) synchronizacja czasu środowiska wirtualizacji;

c) konfiguracja kont użytkowników i dostępów do środowiska wirtualizacji, integracja z systemem usług katalogowych Microsoft Active Directory;

d) konfiguracja środowiska wirtualizacji, w tym sieci i wirtualnych przełączników, zasobów dyskowych;

e) konfiguracja klastra wysokiej dostępności;

f) konfiguracja usług migracji wirtualnych maszyn na gorąco;

g) konfiguracja dwóch wzorcowych wirtualnych maszyn;

h) migracja środowiska zamawiającego na nową infrastrukturę wirtualną, do 6 maszyn;

i) przeprowadzenie testów akceptacyjnych poprawności działanie operacji, działania klastra wysokiej dostępności, migracji wirtualnych maszyn na gorąco, tworzenia i kasowania snapshotów wirtualnych maszyn.

Minimalny wymagany okres gwarancji na przedmiot zamówienia 36 miesięcy od daty zakupu (data protokołu zdawczo-odbiorczego). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1 do SIWZ.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio de calidad - Nombre: Parametry techniczne / Ponderación: 40 %
Precio - Ponderación: 60 %
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

Zamówienie będzie realizowane w ramach projektu nr RPMP.02.01.05-12-0228/18 pn. Małopolski system informacji medycznej (MSIM) w ramach 2 osi Cyfrowa małopolska, działanie 2.1 E-administracja i otwarte zasoby, poddziałanie 2.1.5 E-usługi w ochronie zdrowia.

II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Dostawa, instalacja i uruchomienie zasilacza awaryjnego UPS

Lote nº: 2
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
30237280 Accesorios para la alimentación de corriente
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL219 Nowotarski
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Siedziba zamawiającego, ul. Gładkie 1, 34-500 Zakopane, POLSKA.

II.2.4)Descripción del contrato:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, instalacja i uruchomienie zasilacza awaryjnego UPS – 2 szt. na potrzeby szpitala oraz świadczenie usług gwarancyjnych i serwisowych wobec całości dostarczonego i zrealizowanego przedmiotu zamówienia. Oferowane zasilacze mają być fabrycznie nowe, nierefabrykowane, nieużywane, sprawne technicznie, bezpieczne, kompletne i gotowe do pracy, a także musi spełniać wymagania techniczno-funkcjonalne wyszczególnione w opisie przedmiotu zamówienia. Minimalny wymagany okres gwarancji na przedmiot zamówienia 36 miesięcy od daty zakupu (data protokołu zdawczo-odbiorczego). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1 do SIWZ.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio de calidad - Nombre: Okres udzielonej gwarancji / Ponderación: 40 %
Precio - Ponderación: 60 %
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

Zamówienie będzie realizowane w ramach projektu nr RPMP.02.01.05-12-0228/18 pn. Małopolski system informacji medycznej (MSIM) w ramach 2 osi Cyfrowa małopolska, działanie 2.1 E-administracja i otwarte zasoby, poddziałanie 2.1.5 E-usługi w ochronie zdrowia.

II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Dostawa systemów operacyjnych

Lote nº: 3
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
48620000 Sistemas operativos
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL219 Nowotarski
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Siedziba zamawiającego, ul. Gładkie 1, 34-500 Zakopane, POLSKA.

II.2.4)Descripción del contrato:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa systemów operacyjnych – 1 komplet na potrzeby szpitala. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1 do SIWZ.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Precio
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

Zamówienie będzie realizowane w ramach projektu nr RPMP.02.01.05-12-0228/18 pn. Małopolski system informacji medycznej (MSIM) w ramach 2 osi Cyfrowa małopolska, działanie 2.1 E-administracja i otwarte zasoby, poddziałanie 2.1.5 E-usługi w ochronie zdrowia.

II.2.14)Información adicional

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.6)Información sobre la subasta electrónica
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: sí
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
Número de anuncio en el DO S: 2020/S 070-166382
IV.2.8)Información sobre la terminación del sistema dinámico de adquisición
IV.2.9)Información sobre la anulación de la convocatoria de licitación en forma de anuncio de información previa

Apartado V: Adjudicación de contrato

Lote nº: 1
Denominación:

Dostawa, instalacja i uruchomienie sprzętu komputerowego i sieciowego

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
10/06/2020
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 1
Número de ofertas recibidas de PYME: 1
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 1
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Nombre oficial: AB Systems sp. z o.o.
Dirección postal: ul. płk. Dąbka 8
Localidad: Kraków
Código NUTS: PL213 Miasto Kraków
Código postal: 30-732
País: Polonia
El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 707 630.00 PLN
Valor total del contrato/lote: 647 700.00 PLN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Lote nº: 2
Denominación:

Dostawa, instalacja i uruchomienie zasilacza awaryjnego UPS

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
22/06/2020
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 2
Número de ofertas recibidas de PYME: 2
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 2
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Nombre oficial: Anmaro sp. z o.o.
Dirección postal: ul. Na Skały 1b
Localidad: Rzeszów
Código NUTS: PL823 Rzeszowski
Código postal: 35-321
País: Polonia
El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 21 274.52 PLN
Oferta más baja: 16 030.00 PLN / Oferta más elevada: 24 860.00 PLN considerada
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Lote nº: 3
Denominación:

Dostawa systemów operacyjnych

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
10/06/2020
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 1
Número de ofertas recibidas de PYME: 1
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 1
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Nombre oficial: AB Systems sp. z o.o.
Dirección postal: ul. płk. Dąbka 8
Localidad: Kraków
Código NUTS: PL213 Miasto Kraków
Código postal: 30-732
País: Polonia
El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 34 000.00 PLN
Valor total del contrato/lote: 30 890.00 PLN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado VI: Información complementaria

VI.3)Información adicional:
VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Dirección postal: ul. Postępu 17a
Localidad: Warszawa
Código postal: 06-676
País: Polonia
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Teléfono: +48 224587801
Fax: +48 224587700

Dirección de internet: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

1. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

2. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

3. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w pkt 2 zdanie drugie, albo w terminie 15 dni, jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

4. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.

5. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 3 i 4 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

6. Szczegółowe regulacje dotyczące środków ochrony prawnej zawarte są w dziale VI ustawy Pzp.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Nombre oficial: Krajowa Izba Odwoławcza
Dirección postal: ul. Postępu 17a
Localidad: Warszawa
Código postal: 06-676
País: Polonia
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Teléfono: +48 224587801
Fax: +48 224587700

Dirección de internet: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
07/07/2020