Para más información sobre licitaciones relacionadas con las necesidades de equipos médicos, consulte nuestra página dedicada a la COVID-19.

La Conferencia sobre el Futuro de Europa le ofrece la oportunidad de compartir sus ideas y conformar el futuro de Europa. ¡Denos su opinión!

Servicios - 330270-2019

15/07/2019    S134

Polonia-Kolbuszowa: Servicios de tratamiento de datos

2019/S 134-330270

Corrigenda

Anuncio relativo a modificaciones o información adicional

Servicios

(Suplemento al Diario Oficial de la Unión Europea, 2019/S 112-275174)

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador/entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Powiat Kolbuszowski
Número de identificación fiscal: PL32
Dirección postal: ul. 11-go Listopada 10
Localidad: Kolbuszowa
Código NUTS: PL82 Podkarpackie
Código postal: 36-100
País: Polonia
Persona de contacto: Katarzyna Ziółkowska, Dorota Dworak
Correo electrónico: przetargi@kolbuszowski.pl
Teléfono: +48 172275880
Fax: +48 172271523
Direcciones de internet:
Dirección principal: www.powiat.kolbuszowski.pl

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Cyfryzacja materiałów źródłowych powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego i zasilenia programu funkcjonującego w PODGiK w Kolbuszowej

Número de referencia: OR.272.1.2019
II.1.2)Código CPV principal
72310000 Servicios de tratamiento de datos
II.1.3)Tipo de contrato
Servicios
II.1.4)Breve descripción:

1. Przedmiotem zam. jest cyfryzacja materiałów źródłowych powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego i zasilenia programu funkcjonującego w PODGiK w Kolbuszowej. Celem zam. jest: Cyfryzacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego; Zabezpieczenie zasobu, sporządzenie kopii zabezpieczających; Rozbudowa bazy danych służącej internetowemu udostępnianiu zasobu. Skanowaniu i archiwizacji będzie podlegać ok. 130,0 mb (złożonych do formatu A4) operatów technicznych (dotychczas niezeskanowane operaty prawne w tym głównie modernizacje EGiB, podziały, rozgraniczenia, wykazy zmian, operaty syt-wys) wraz z załadowaniem opracowanych materiałów do systemu zarządzania zasobem geodezyjnym i kartograficznym, uzupełnieniem brakujących zakresów dla zarchiwizowanych już operatów prawnych będących w zasobie około 36,5 mb, oraz uzupełnienie danych dla zarchiwizowanych już operatów ewid. jedn. oraz wszystkich zeskanowanych operatów. Szczegóły w zał. nr 1 do SIWZ na str. http://bip.powiat.kolbuszowa.pl.

Apartado VI: Información complementaria

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
10/07/2019
VI.6)Referencia del anuncio original
Número de anuncio en el DO S: 2019/S 112-275174

Apartado VII: Modificaciones

VII.1)Información que se va a modificar o añadir
VII.1.2)Texto que se va a corregir en el anuncio original
Número de apartado: II.1.4
Localización del texto que se va a modificar: Krótki opis
En lugar de:

1.Przedmiotem zam. jest cyfryzacja materiałów źródłowych powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego i zasilenia programu funkcjonującego w PODGiK w Kolbuszowej. Celem zam. jest: Cyfryzacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego; Zabezpieczenie zasobu, sporządzenie kopii zabezpieczających; Rozbudowa bazy danych służącej internetowemu udostępnianiu zasobu. Skanowaniu i archiwizacji będzie podlegać ok. 136,5 m. b (złożonych do formatu A4) operatów technicznych (dotychczas niezeskanowane operaty prawne w tym głównie modernizacje EGiB, podziały, rozgraniczenia, wykazy zmian, operaty syt-wys) wraz z załadowaniem opracowanych materiałów do systemu zarządzania zasobem geodezyjnym i kartograficznym, uzupełnieniem brakujących zakresów dla zarchiwizowanych już operatów prawnych będących w zasobie oraz uzupełnienie danych dla zarchiwizowanych już operatów ewid. jedn. oraz wszystkich zeskanowanych operatów.Szczegóły w zał. nr 1 do SIWZ na str http://bip.powiat.kolbuszowa.pl.

Léase:

1. Przedmiotem zam. jest cyfryzacja materiałów źródłowych powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego i zasilenia programu funkcjonującego w PODGiK w Kolbuszowej. Celem zam. jest: Cyfryzacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego; Zabezpieczenie zasobu, sporządzenie kopii zabezpieczających; Rozbudowa bazy danych służącej internetowemu udostępnianiu zasobu. Skanowaniu i archiwizacji będzie podlegać ok. 130,0 mb (złożonych do formatu A4) operatów technicznych (dotychczas niezeskanowane operaty prawne w tym głównie modernizacje EGiB, podziały, rozgraniczenia, wykazy zmian, operaty syt-wys) wraz z załadowaniem opracowanych materiałów do systemu zarządzania zasobem geodezyjnym i kartograficznym, uzupełnieniem brakujących zakresów dla zarchiwizowanych już operatów prawnych będących w zasobie około 36,5 mb, oraz uzupełnienie danych dla zarchiwizowanych już operatów ewid. jedn. oraz wszystkich zeskanowanych operatów. Szczegóły w zał. nr 1 do SIWZ na str. http://bip.powiat.kolbuszowa.pl.

Número de apartado: II.2.4
Localización del texto que se va a modificar: Opis zamówienia
En lugar de:

1. Przedmiotem zamówienia jest cyfryzacja materiałów źródłowych powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego i zasilenia programu funkcjonującego w PODGiK w Kolbuszowej.

Celem zamówienia jest:

— cyfryzacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,

— zabezpieczenie zasobu, sporządzenie kopii zabezpieczających,

— rozbudowa bazy danych służącej internetowemu udostępnianiu zasobu.

Skanowaniu i archiwizacji będzie podlegać około 136,5 metrów bieżących (złożonych do formatu A4) operatów technicznych (dotychczas niezeskanowane operaty prawne w tym głównie modernizacje EGiB, podziały, rozgraniczenia, wykazy zmian, operaty syt-wys) wraz z załadowaniem opracowanych materiałów do systemu zarządzania zasobem geodezyjnym i kartograficznym, uzupełnieniem brakujących zakresów dla zarchiwizowanych już operatów prawnych będących w zasobie oraz uzupełnienie danych dla zarchiwizowanych już operatów ewidencyjnych jednostkowych oraz wszystkich zeskanowanych operatów.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SIWZ na stronie: htpp://bip.powiat.kolbuszowa.pl

2. Zamawiający wymaga udzielenia na wykonany przedmiot zamówienia, co najmniej 3-letniego okresu gwarancji .(okres gwarancji stanowi jedno z kryteriów oceny ofert 3.Wymagania Zamawiającego dotyczące zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób na podstawie umowy o pracę, w rozumieniu przepisów ustawy . Kodeks pracy, zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp.:

1) Zamawiający wymaga, aby czynności podejmowane przez wykonawcę lub podwykonawcę związane z realizacją zamówienia tj: indeksacja i tworzenie metadanych, wprowadzania danych wykonanych w zamówieniu do bazy danych zamawiającego, wykonywane były przez pracownika/ów w zatrudnionego/ych na podstawie umowy o pracę (art. 22 § 1 ustawy z dnia 26.6.1974 r. – Kodeks pracy).Wykonawca oraz każdy podwykonawca jest zobowiązany dokumentować zatrudnienie tych osób w taki sposób, aby Zamawiający w każdej chwili miał dostęp do informacji nt. zatrudnienia tych osób, w szczególności imienia i nazwiska zatrudnionego pracownika, daty zawarcia umowy o pracę, rodzaju umowy o pracę oraz zakresu obowiązków pracownika.

2) Zamawiający jest uprawniony, w trakcie całego okresu realizacji zamówienia, do weryfikacji formy zatrudnienia pracowników o których mowa w ppkt 1 przy jej wykonywaniu. Wykonawca w trakcie realizacji umowy, na żądanie Zamawiającego przedstawi dowody potwierdzające spełnienie obowiązku, o którym mowa w ppkt 1.

3) Każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w terminie wskazanym przez Zamawiającego nie krótszym niż 5 dni roboczych, Wykonawca i podwykonawca zobowiązuje się przedłożyć Zamawiającemu, zgodnie z jego oczekiwaniem, poświadczone za zgodność z oryginałem kopie umów o pracę zawartych przez Wykonawcę lub podwykonawców z osobami wykonującymi wskazane wyżej czynności na podstawie umowy o pracę lub oświadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o pracę lub inne dokumenty. Kopia umowy/umów lub oświadczenie lub inne dokumenty, o których mowa w powyżej powinny zostać zanonimizowane w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10.5.2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1000), tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników, przy czym informacje takie jak: imię i nazwisko, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę, zakres obowiązków pracownika i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania.

Zamawiający przewiduje sankcję za niespełnienie powyższego wymogu określoną we wzorze umowy – załącznik nr 4 do SIWZ.

Léase:

1. Przedmiotem zamówienia jest cyfryzacja materiałów źródłowych powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego i zasilenia programu funkcjonującego w PODGiK w Kolbuszowej.

Celem zamówienia jest:

— cyfryzacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,

— zabezpieczenie zasobu, sporządzenie kopii zabezpieczających,

— rozbudowa bazy danych służącej internetowemu udostępnianiu zasobu.

Skanowaniu i archiwizacji będzie podlegać około 130,0 metrów bieżących (złożonych do formatu A4)

Operatów technicznych (dotychczas niezeskanowane operaty prawne w tym głównie modernizacje EGiB, podziały, rozgraniczenia, wykazy zmian, operaty syt-wys) wraz z załadowaniem opracowanych materiałów do systemu zarządzania zasobem geodezyjnym i kartograficznym, uzupełnieniem brakujących zakresów dla zarchiwizowanych już operatów prawnych będących w zasobie około 36,5 mb oraz uzupełnienie danych dla zarchiwizowanych już operatów ewidencyjnych jednostkowych oraz wszystkich zeskanowanych operatów.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SIWZ na stronie: htpp://bip.powiat.kolbuszowa.pl

2. Zamawiający wymaga udzielenia na wykonany przedmiot zamówienia, co najmniej 3-letniego okresu gwarancji (okres gwarancji stanowi jedno z kryteriów oceny ofert

3. Wymagania Zamawiającego dotyczące zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób na podstawie umowy o pracę, w rozumieniu przepisów ustawy. Kodeks pracy, zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp:

1) Zamawiający wymaga, aby czynności podejmowane przez wykonawcę lub podwykonawcę związane z realizacją zamówienia tj: indeksacja i tworzenie metadanych, wprowadzania danych wykonanych w zamówieniu do bazy danych zamawiającego, wykonywane były przez pracownika/ów w zatrudnionego/ych na podstawie umowy o pracę (art. 22 § 1 ustawy z dnia 26.6.1974 r. – Kodeks pracy). Wykonawca oraz każdy podwykonawca jest zobowiązany dokumentować zatrudnienie tych osób w taki sposób, aby Zamawiający w każdej chwili miał dostęp do informacji nt. zatrudnienia tych osób, w szczególności imienia i nazwiska zatrudnionego pracownika, daty zawarcia umowy o pracę, rodzaju umowy o pracę oraz zakresu obowiązków pracownika;

2) Zamawiający jest uprawniony, w trakcie całego okresu realizacji zamówienia, do weryfikacji formy zatrudnienia pracowników o których mowa w ppkt 1 przy jej wykonywaniu. Wykonawca w trakcie realizacji umowy, na żądanie Zamawiającego przedstawi dowody potwierdzające spełnienie obowiązku, o którym mowa w ppkt 1.

3) Każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w terminie wskazanym przez Zamawiającego nie krótszym niż 5 dni roboczych, Wykonawca i podwykonawca zobowiązuje się przedłożyć Zamawiającemu, zgodnie z jego oczekiwaniem, poświadczone za zgodność z oryginałem kopie umów o pracę zawartych przez Wykonawcę lub podwykonawców z osobami wykonującymi wskazane wyżej czynności na podstawie umowy o pracę lub oświadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o pracę lub inne dokumenty. Kopia umowy/umów lub oświadczenie lub inne dokumenty, o których mowa w powyżej powinny zostać zanonimizowane w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10.5.2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1000), tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników, przy czym informacje takie jak: imię i nazwisko, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę, zakres obowiązków pracownika i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania.

Zamawiający przewiduje sankcję za niespełnienie powyższego wymogu określoną we wzorze umowy – Załącznik nr 4 do SIWZ.

Número de apartado: IV.2.2
Localización del texto que se va a modificar: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
En lugar de:
Fecha: 17/07/2019
Hora local: 11:00
Léase:
Fecha: 26/07/2019
Hora local: 11:00
Número de apartado: IV.2.7
Localización del texto que se va a modificar: Warunki otwarcia ofert
En lugar de:
Fecha: 17/07/2019
Hora local: 12:00
Léase:
Fecha: 26/07/2019
Hora local: 12:00
VII.2)Otras informaciones adicionales: