Suministros - 331848-2020

Submission deadline has been amended by:  450367-2020
15/07/2020    S135

Bélgica-Dessel: Sistema de telecomunicaciones

2020/S 135-331848

Anuncio de licitación

Suministros

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Belgoprocess nv
Número de identificación fiscal: BP
Dirección postal: Gravenstraat 73
Localidad: Dessel
Código NUTS: BE213 Arr. Turnhout
Código postal: 2480
País: Bélgica
Persona de contacto: mevrouw Britt Schoenmakers
Correo electrónico: britt.schoenmakers@belgoprocess.be
Teléfono: +32 14334041
Direcciones de internet:
Dirección principal: www.belgoprocess.be
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: https://cloud.3p.eu/Downloads/1/380/TK/2019
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse por vía electrónica a: https://eten.publicprocurement.be
I.4)Tipo de poder adjudicador
Otro tipo: Vennootschap van privaatrecht
I.5)Principal actividad
Otra actividad: Nucleaire sector

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

R.O.K. communicatiesysteem voor interventies (spreeksysteem)

Número de referencia: BRSC/EVC/COMMUNICATIESYSTEEM/2020
II.1.2)Código CPV principal
32524000 Sistema de telecomunicaciones
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Zie II.2.4)

II.1.5)Valor total estimado
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.2)Descripción
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
32344000 Receptores para radiotelefonía o radiotelegrafía
33185000 Audífonos
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: BE213 Arr. Turnhout
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Belgoprocess nv, Gravenstraat 73 te 2480 Dessel.

II.2.4)Descripción del contrato:

De opdracht betreft een raamovereenkomst voor het spreek- en gehoorsysteem gebruikt voor communicatie bij interventies in nucleaire zones. Deze dienen conform de Europese normen EN 352-2 en EN 458 te zijn. Momenteel gebruikt de aanbestedende overheid op maat gemaakte oortjes en clipcoms. Gezien de omstandigheden bij interventies (meerdere overalls die over elkaar gedragen worden en (ademlucht-)masker) wordt veel belang gehecht aan ergonomie. Daarnaast werd er in de afgelopen jaren aanzienlijk geïnvesteerd in gerelateerde toestellen. Uitwisselbaarheid met deze toestellen dient dus ook in rekening genomen te worden bij de voorgestelde oplossing.

Daarnaast wordt eveneens de op maat gemaakte gehoorbescherming zonder communicatiesysteem mee opgenomen in deze opdracht omdat deze vervaardigd wordt door dezelfde aanbieders en volgens hetzelfde procedé.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: Kwaliteit van de aangeboden producten / Ponderación: 20
Criterio de calidad - Nombre: Efficiëntie personalisatie oortjes / Ponderación: 10
Criterio de calidad - Nombre: Leveringstermijn / Ponderación: 10
Precio - Ponderación: 60
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 48
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: sí
Descripción de las opciones:

Toegestane opties (Gezien de compatibiliteit met andere componenten van het communicatiesysteem, zou het kunnen dat er naast bv. een standaardkoppeling, nog een extra koppeling dient aangeboden te worden, dit is moeilijk te voorspellen, op deze manier krijgt de inschrijver de mogelijkheid om de prijs hiervan aan te geven.)

II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.1)Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un registro profesional o mercantil
Lista y breve descripción de las condiciones:

Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij zich niet bevindt in een van de uitsluitingssituaties als bedoeld in de artikelen 67 tot 69 van de wet van 17.6.2016.

III.1.2)Situación económica y financiera
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij voldoet aan de onderstaande selectiecriteria:

1. de aanbesteder zal de jaarrekeningen van de inschrijvers in detail analyseren met behulp van Companyweb. De inschrijver voegt hiertoe de drie recentste afgesloten of neergelegde jaarrekeningen toe aan zijn dossier.

In toepassing van artikel 73§4 wet overheidsopdrachten dient de Belgische inschrijver de jaarrekening niet bij zijn dossier te voegen. De aanbestedende overheid zal deze informatie zelf opvragen.

Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse:

1. De inschrijver dient aan volgende criteria te beantwoorden:

— de verhouding tussen de waarde van de opdracht over het jaar met de hoogste geraamde spend

45 000,00 EUR ten opzichte van de totale omzet van de inschrijver in de laatst goedgekeurde jaarrekening (of omzetverklaring) mag niet hoger zijn dan 50 %,

— het rendement van het totaal vermogen dient in de laatste goedgekeurde jaarrekening positief te zijn. Indien negatief, dient dit rendement gemiddeld positief te zijn over de drie laatste goedgekeurde jaarrekeningen. Indien negatief, dient de inschrijver in de laatst goedgekeurde jaarrekening te beschikken over een eigen vermogen dat groter is dan de helft van het kapitaal van de onderneming,

— de operationele cashflow dient hetzij in de laatste goedgekeurde jaarrekening, hetzij over de drie laatste goedgekeurde jaarrekeningen gemiddeld positief te zijn,

— de verhouding tussen het eigen vermogen en het totaal vermogen dient positief te zijn.

Enkel inschrijvers met voldoende financiële en economische draagkracht zullen weerhouden worden.

III.1.3)Capacidad técnica y profesional
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij voldoet aan de onderstaande selectiecriteria:

1. referenties en ervaring (Art. 68, §4, 1o);

2. technische uitrusting, maatregelen kwaliteit, mogelijkheden tot studie en onderzoek (Art. 68, §4, 3o);

3. deel in onderaanneming (Art. 68, §4, 10o).

Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse:

1. De inschrijver toont zijn ervaring aan op basis van minimaal 3 referenties met een waarde van minimaal 50 000,00 EUR in een industriële omgeving met gebruik van zwaar gereedschap en materieel. De kandidaat geeft een duidelijke omschrijving van de omgeving waarin de systemen gebruikt worden;

2. De inschrijver geeft een beschrijving van zijn technische mogelijkheden en van de maatregelen die hij neemt om de kwaliteit van zijn producten te waarborgen;

3. Lijst met onderaannemers die worden ingezet. Indien de inschrijver beroep doet op onderaannemers, dienen deze aan dezelfde voorwaarden te voldoen als de hoofdaannemer voor het gedeelte dat aan hen zal worden toegewezen. Dit betekent dat alle hoger gevraagde bewijzen en documenten van de onderaannemer deel moeten uitmaken van de offerte.

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
El anuncio se refiere al establecimiento de un acuerdo marco
Acuerdo marco con un solo operador
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: sí
IV.2)Información administrativa
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 22/09/2020
Hora local: 14:00
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Inglés, Neerlandés
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
La oferta debe ser válida hasta: 20/01/2021
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 22/09/2020
Hora local: 14:00
Lugar:

Belgoprocess nv, Gravenstraat 73 te 2480 Dessel.

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no
VI.3)Información adicional:

De offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden via de e-Tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be/

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Rechtbank eerste aanleg
Dirección postal: Kasteelplein 1
Localidad: Turnhout
Código postal: 2300
País: Bélgica
Teléfono: +32 14447100
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
10/07/2020