Suministros - 338766-2020

Submission deadline has been amended by:  393091-2020
20/07/2020    S138

Polonia-Gdansk: Maquinaria industrial

2020/S 138-338766

Anuncio de licitación

Suministros

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Zakład Utylizacyjny Spółka z o.o.
Dirección postal: ul. Jabłoniowa 55
Localidad: Gdańsk
Código NUTS: PL634 Gdański
Código postal: 80-180
País: Polonia
Persona de contacto: 1) w zakresie merytorycznym – Pan Piotr Gołaszewski; 2) w sprawach dotyczących procedury zamówień publicznych – Pani Lidia Krzyczyńska
Correo electrónico: zut@zut.com.pl
Teléfono: +48 583260100
Fax: +48 583221576
Direcciones de internet:
Dirección principal: www.zut.com.pl
Dirección del perfil de comprador: https://platformazakupowa.pl/create/proceeding/step1/351297
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: https://platformazakupowa.pl/create/proceeding/step1/351297
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse a la dirección mencionada arriba
I.4)Tipo de poder adjudicador
Otro tipo: jednoosobowa spółka gminy
I.5)Principal actividad
Medio ambiente

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Modernizacja instalacji do sortowni odpadów – dostawa i montaż maszyn wraz z koncepcją w ramach przedsięwzięcia „Modernizacja sortowni odpadów w Zakładzie Utylizacyjnym w Gdańsku”

Número de referencia: 13/PN/2020
II.1.2)Código CPV principal
42000000 Maquinaria industrial
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa i montaż maszyn wraz z koncepcją dla Zakładu Utylizacyjnego w Gdańsku Szadółkach realizowanego w ramach przedsięwzięcia „Modernizacja sortowni odpadów w Zakładzie Utylizacyjnym w Gdańsku” nr POIS.02.02.00-00-0020/17-00 w ramach działania 2.2 Gospodarka odpadami komunalnymi, oś priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, programu operacyjnego Infrastruktura i środowisko 2014–2020. Zamawiający zawarł w dniu 4 lipca 2019 r. umowę o dofinansowanie nr POIS.02.02.00-00-0020/17.

II.1.5)Valor total estimado
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.2)Descripción
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
42900000 Máquinas diversas para usos generales y especiales
42990000 Máquinas diversas para usos especiales
42960000 Sistema de mando y control, equipo gráfico, de impresión, ofimático y de procesamiento de la información
42961000 Sistema de mando y control
48000000 Paquetes de software y sistemas de información
48150000 Paquetes de software de control industrial
48151000 Sistema de control informático
48900000 Paquetes de software y sistemas informáticos diversos
51900000 Servicios de instalación de sistemas de guía y control
42417200 Transportadores
42123000 Compresores
43411000 Máquinas y aparatos para clasificar y cribar
42996200 Prensas para aguas residuales
42914000 Equipo de reciclado
42924720 Equipo de descontaminación
44210000 Estructuras y partes de estructuras
45223100 Montaje de estructuras metálicas
45351000 Trabajos de instalación de ingeniería mecánica
71327000 Servicios de diseño de la estructura
51500000 Servicios de instalación de maquinaria y equipos
51540000 Servicios de instalación de maquinaria y equipos para usos especiales
45223000 Trabajos de construcción de estructuras
45223210 Obras de estructura de acero
45300000 Trabajos de instalación en edificios
45310000 Trabajos de instalación eléctrica
45314320 Instalación de cableado informático
45315100 Trabajos de instalación de ingeniería eléctrica
45317000 Otros trabajos de instalación eléctrica
71220000 Servicios de diseño arquitectónico
71320000 Servicios de diseño técnico
71323200 Servicios de diseño de ingeniería de instalaciones
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL634 Gdański
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Gdańsk

II.2.4)Descripción del contrato:

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa i montaż maszyn wraz z koncepcją dla Zakładu Utylizacyjnego w Gdańsku Szadółkach realizowanego w ramach przedsięwzięcia „Modernizacja sortowni odpadów w Zakładzie Utylizacyjnym w Gdańsku” nr POIS.02.02.00-00-0020/17-00 w ramach Działania 2.2 Gospodarka odpadami komunalnymi, oś priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, programu operacyjnego Infrastruktura i środowisko 2014–2020. Zamawiający zawarł w dniu 4 lipca 2019 r. umowę o dofinansowanie nr POIS.02.02.00-00-0020/17.

Na przedmiot zamówienia składają się następujące elementy:

a) wykonanie dokumentacji projektowej, w szczególności projektu technologicznego;

b) roboty budowlane wynikające z zaproponowanych rozwiązań technologicznych;

c) dostawa maszyn i urządzeń;

d) modernizacja i dostosowanie istniejącego wyposażenia instalacji;

e) wykonanie kompletnego systemu sterowania i wizualizacji;

f) montaż i uruchomienie;

g) integracja i uruchomienie wszystkich systemów i urządzeń zmodernizowanej sortowni;

h) przeprowadzenie prób odbiorowych i końcowych;

i) szkolenie w zakresie m.in. obsługi, konserwacji, serwisowania;

j) dostarczenie dokumentacji techniczno-ruchowej (DTR) i powykonawczej;

k) przejęcie odpowiedzialności gwarancyjnej;

l) zapewnienie serwisu gwarancyjnego;

m) pakiet części zużywających się i zamiennych;

n) przygotowanie wniosku o wydanie pozwolenia zintegrowanego wraz z uzyskaniem pozytywnej decyzji.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarto w części III – Opis przedmiotu zamówienia (OPZ).

II.2.5)Criterios de adjudicación
El precio no es el único criterio de adjudicación, y todos los criterios figuran únicamente en los pliegos de la contratación
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en días: 425
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

Przedsięwzięcie „Modernizacja sortowni odpadów w Zakładzie Utylizacyjnym w Gdańsku” nr POIS.02.02.00-00-0020/17-00 realizowane w ramach działania 2.2 Gospodarka odpadami komunalnymi, oś priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, programu operacyjnego Infrastruktura i środowisko 2014–2020.

II.2.14)Información adicional

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.1)Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un registro profesional o mercantil
Lista y breve descripción de las condiciones:

Zamawiający nie precyzuje warunku dot. zdolności do prowadzenia działalności zawodowej.

Ze względów technicznych (brak miejsca) warunek dotyczący zdolności technicznej i kwalifikacji zawodowej został podzielony na 3 części i zamieszczony w sekcji III w pkt III.1.1, III.1.2 i III.1.3.

Wymagania dotyczące zdolności technicznej i kwalifikacje zawodowe opisane w pkt III.1.3:

1. Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego muszą spełniać niżej wymienione warunki udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust. 1 uPzp:

1) nie podlegać wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 oraz ust. 5 pkt 1 i 8 uPzp;

2) spełniać warunki udziału w postępowaniu.

2. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

1) zdolności technicznej lub zawodowej.

1. Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże łącznie, że w okresie ostatnich pięciu latach przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał:

ze względu na brak możliwości (brak miejsca) warunek dotyczący zdolności technicznej i kwalifikacji zawodowej został podzielony na 3 części i zamieszczony w sekcji III w pkt III.1.1, III.1.2 i III.1.3

a) co najmniej jedno zamówienie obejmujące projekt technologiczny oraz realizację (kompletacja, dostawa, montaż, rozruch, uruchomienie) instalacji do sortowania odpadów komunalnych o przepustowości min. 120 000 Mg/rok przy pracy na jedną lub dwie zmiany. Zakres objęty przedmiotem zamówienia musi obejmować następujące wyposażenie:

— min. 1 urządzenia zapewniające rozdrabnianie/rozrywanie wstępne wraz z dozowaniem,

— min. 1 sito bębnowe,

— min. 1 separator balistyczny,

— min. 12 separatorów opto-pneumatycznych z kontrolą końcową jakości w kabinach sortowniczych,

— min. 1 separator metali żelaznych z kontrolą końcową jakości w kabinach sortowniczych,

— min. 1 separator metali nieżelaznych z kontrolą końcową jakości w kabinach sortowniczych,

— system buforowania sterowany bezpośrednio z systemu wizualizacji (SCADA) wyposażony w co najmniej 5 przenośników bunkrowych o pojemności min. 15 m3 każdy oraz automatyczne bramy zamykające zapewniający automatyczne podawanie frakcji odseparowanych odpadów przeznaczonych do recyklingu oraz produkcji paliwa alternatywnego do min. 1 prasy belującej,

— komplet przenośników, konstrukcji stalowych,

— kabiny sortownicze dla końcowej kontroli jakości frakcji materiałowych przeznaczonych do recyklingu,

— system wizualizacji i sterowania instalacją (SCADA) obejmujący kompletną instalację.

Uwaga: poprzez zrealizowanie zamówienia rozumie się zamówienie obejmujące opracowanie projektu technologicznego oraz kompletację, dostawę i montaż wszystkich urządzeń stanowiących zakres dostaw, dla którego podpisano protokół odbioru końcowego bez uwag lub świadectwo przejęcia (zgodnie z definicją FIDIC) lub równoważne – Wykonawca wykaże się referencją użytkownika;

b) co najmniej jedno zamówienie obejmujące projekt technologiczny oraz realizację (kompletacja, dostawa, montaż, rozruch, uruchomienie) instalacji do sortowania odpadów o przepustowości min. 120 000 Mg/rok dla odpadów komunalnych zmieszanych i jednocześnie odpadów z selektywnej zbiórki, przy pracy na jedną lub dwie zmiany, wyposażonej w co najmniej: urządzenie dozujące odpady, urządzenie rozrywające worki z odpadami, sito bębnowe, separator balistyczny, separatory opto-pneumatyczne wydzielające frakcje do recyklingu oraz produkcji paliwa, separator metali, kabinę sortowniczą, prasę belującą, system sterowania wraz z wizualizacją (SCADA) obejmujący kompletną instalację.

Uwaga: poprzez zrealizowanie zamówienia rozumie się zamówienie obejmujące opracowanie projektu technologicznego oraz kompletację, dostawę i montaż wszystkich urządzeń stanowiących zakres dostaw, dla którego podpisano protokół odbioru końcowego bez uwag lub świadectwo przejęcia (zgodnie z definicją FIDIC) lub równoważne – Wykonawca wykaże się referencją użytkown...

III.1.2)Situación económica y financiera
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

1. Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego muszą spełniać niżej wymienione warunki udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust. 1 uPzp:

1) nie podlegać wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 oraz ust. 5 pkt 1 i 8 uPzp;

2) spełniać warunki udziału w postępowaniu.

2. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

1) sytuacji ekonomicznej lub finansowej.

3. Warunek, o którym mowa w punkcie III.1.2.2.1 zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże łącznie, że:

a) posiada środki finansowe lub posiada zdolność kredytową w wysokości co najmniej 10 000 000,00 PLN;

b) w okresie ostatnich 3 lat osiągnął co najmniej dwa razy roczny obrót w obszarze objętym zamówieniem (tj. projektowanie, dostawa, montaż i rozruch kompletnych instalacji sortowania odpadów komunalnych zmieszanych i zbieranych selektywnie zakończonych odbiorem) – w wysokości nie mniejszej niż 25 000 000,00 PLN rocznie.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

1. W celu potwierdzenia spełniania warunków określonych w punkcie III.1.2.2.1 Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć następujące dokumenty:

1) prawidłowo wypełniony JEDZ – część IV – Kryteria kwalifikacji tabela B: Sytuacja ekonomiczna i finansowa (załącznik nr 3 do IDW) oraz złożyć, na wezwanie Zamawiającego, dowody potwierdzające spełnienie tego warunku, o których mowa w punkcie 10.4 IDW;

2) informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert (w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniana będzie ich łączna sytuacja ekonomiczna i finansowa);

3) oświadczenie Wykonawcy o osiągnięciu w obszarze objętym zamówieniem (tj. projektowanie, dostawa, montaż i rozruch kompletnych instalacji sortowania odpadów komunalnych zmieszanych i zbierania selektywnie zakończonych odbiorem) w okresie ostatnich 3 lat obrotowych, co najmniej dwa razy obrotów w wysokości nie mniejszej niż 25 000 000,00 PLN rocznie, sporządzone na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 13 do IDW.

Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse:

Ze względów technicznych (brak miejsca) warunek dotyczący zdolności technicznej i kwalifikacji zawodowej został podzielony na 3 części i zamieszczony w sekcji III w pkt III.1.1, III.1.2 i III.1.3.

Wymagania dotyczące zdolności technicznej i kwalifikacje zawodowe opisane w pkt III.1.3:

c) zamówienie obejmujące projekt technologiczny oraz realizację (kompletacja, dostawa, montaż, rozruch, uruchomienie) modernizacji i/lub naprawy i/lub doposażenia instalacji do sortowania odpadów komunalnych zmieszanych i zbieranych selektywnie o przepustowości min. 40 Mg/h wraz z wykorzystaniem urządzeń będących w posiadaniu i wcześniejszym użytkowaniu przez Zamawiającego, tj. w szczególności:

— urządzenia do rozdrabniania lub rozrywania z funkcją dozowania odpadów,

— kabiny wstępnego sortowania,

— sit bębnowych,

— przenośników,

— kabin sortowniczych,

— separatorów metali żelaznych i nieżelaznych,

— automatycznej prasy belującej,

— separatorów opto-pneumatycznych,

— stacji kompresorów,

— systemu wizualizacji i sterowania (SCADA).

Zakres objęty przedmiotem zamówienia winien obejmować co najmniej modernizację i/lub naprawę istniejących urządzeń i/lub doposażenie instalacji w następujące urządzenia:

— urządzenie do rozdrabniania lub rozrywania z funkcją dozowania odpadów,

— separatory opto-pneumatyczne do wydzielania frakcji przeznaczonych do recyklingu,

— separatory opto-pneumatyczne do wydzielania frakcji przeznaczonych do produkcji paliwa alternatywnego,

— separator metali żelaznych,

— separator metali nieżelaznych,

— sita bębnowe,

— separatory balistyczne,

— prasy belujące,

— stację kompresorów sprężonego powietrza

oraz wykonanie kompletnego systemu sterowania i wizualizacji (SCADA) obejmującego zarówno urządzenia będące w posiadaniu i wcześniejszym użytkowaniu przez Zamawiającego, jak i modernizowane, naprawione bądź dostarczone urządzenia.

Uwaga: poprzez zrealizowane zamówienia rozumie się modernizację, naprawę lub doposażenie (tj. przebudowę lub rozbudowę) istniejącej instalacji sortowania odpadów komunalnych, dla której podpisano protokół odbioru końcowego bez uwag lub świadectwo przejęcia (zgodnie z definicją FIDIC) lub równoważne Wykonawca wykaże się referencją użytkownika;

d) jedno zamówienie obejmujące dostawę, montaż, odbiór i optymalizację parametrów pracy separatorów opto-pneumatycznych wraz ze stworzeniem źródłowego oprogramowania separatorów opto-pneumatycznych, dostosowanego do potrzeb wynikających ze specyfiki instalacji oraz przeprowadzenie rozruchów urządzeń z potwierdzeniem zakładanych efektów, tj. efektywności (skuteczności wydzielania i czystości) sortowania danej frakcji materiałowej wynoszącej min. 80 %, zakończone uruchomieniem i rozruchem, stanowiących wyposażenie jednej instalacji do sortowania odpadów komunalnych, przeznaczonych do:

— wydzielenia mieszaniny tworzyw sztucznych – min. 1 separator opto-pneumatyczny,

— wydzielenia papieru z odpadów oraz jego doczyszczania – min. 1 układ min. 2 separatorów opto-pneumatycznych (automatyczne dwustopniowe sortowanie),

— wydzielenia folii PE z odpadów oraz jej doczyszczania – min. 1 układ min. 2 separatorów opto-pneumatycznych (automatyczne dwustopniowe sortowanie), sortowania tworzyw sztucznych frakcji przestrzennej – ciężkiej (3D) wydzielonej przez separatory balistyczne, umożliwiające wydzielenie w sposób automatyczny i niezależny min. 6 frakcji przeznaczonych do recyklingu (takich jak PET transparentny, PET niebieski, PET zielony, PE, PP, PS), w tym co najmniej 4 frakcji materiałowych (PET transparentny, PET niebieski, PE, PP) sortowanych w układzie automatycznym dwustopniowym – układ min. 4 separatorów opto-pneumatycznych frakcji energetycznej (RDF) – min. 1 separator opto-pneumatyczny.

Uwaga: Zamawiający, na podstawie art. 36a ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp, zastrzega obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę prac związanych z rozmieszczeniem i instalacją, w ramach zamówienia na dostawy.

III.1.3)Capacidad técnica y profesional
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Ze względów technicznych (brak miejsca) warunek dotyczący zdolności technicznej i kwalifikacji zawodowej został podzielony na 3 części i zamieszczony w sekcji III w pkt III.1.1, III.1.2 i III.1.3.

Punkt III.1.3 szczegółowo został opisany w pkt III.1.1 Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego, pkt III.1.2 Sytuacja ekonomiczna i finansowa – Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów oraz pkt III.1.3 Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe.

2. Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże i skieruje do realizacji niniejszego zamówienia następujące osoby:

a) projektant technolog instalacji do sortowania odpadów, posiadający wykształcenie wyższe techniczne, doświadczenie zawodowe w branży gospodarki przetwarzania odpadów, w tym co najmniej 6-letnie doświadczenie przy projektowaniu technologii sortowania odpadów komunalnych, w tym udział (samodzielnie lub w zespole) w realizacji przynajmniej dwóch projektów linii technologicznej z zastosowaniem urządzeń do automatycznego wydzielania i sortowania odpadów (separatorów optycznych, balistycznych, magnetycznych);

b) projektant-konstruktor budowy maszyn i urządzeń posiadający wykształcenie wyższe techniczne, co najmniej 6-letnie doświadczenie zawodowe przy projektowaniu maszyn i urządzeń, uczestniczył w wykonaniu co najmniej dwóch dokumentacji projektowych urządzeń dla instalacji do sortowania odpadów komunalnych wyposażonej w min. 15 separatorów optycznych;

c) kierownik montażu linii technologicznej sortowni posiadający wykształcenie techniczne, co najmniej 6 lat doświadczenia zawodowego oraz doświadczenie w kierowaniu montażem linii technologicznej, w tym co najmniej 3-letnie doświadczenie w kierowaniu montażem linii technologicznej z zastosowaniem urządzeń do automatycznego wydzielania i sortowania odpadów (separatorów optycznych, balistycznych, magnetycznych);

d) specjalista ds. rozruchów technologicznych dla sortowni posiadający wykształcenie wyższe techniczne, co najmniej 6-letnie doświadczenie zawodowe, w tym co najmniej 3-letnie doświadczenie przy nadzorowaniu uruchamiania linii technologicznych do sortowania odpadów komunalnych oraz doświadczenie w kierowaniu rozruchem linii technologicznej;

e) specjalista ds. montażu, uruchomienia, optymalizacji separatorów opto-pneumatycznych, posiadający wykształcenie min. średnie techniczne, doświadczenie zawodowe w prowadzeniu prac ww. przez okres minimum 5 lat, w tym doświadczenie w wykonywaniu w każdym roku w okresie ostatnich 3 lat co najmniej montażu instalacji, uruchomień, przeprowadzenia rozruchów oraz optymalizacji prac minimum 10 (dziesięciu) separatorów opto-pneumatycznych przeznaczonych do wydzielania frakcji surowcowych przeznaczonych do recyklingu;

f) specjalista ds. serwisu separatorów opto-pneumatycznych, posiadający wykształcenie min. średnie techniczne, doświadczenie zawodowe w prowadzeniu prac serwisowych przez okres minimum 5 lat, w tym co najmniej 3 lata na stanowisku serwisanta (technika/inżyniera serwisu) separatorów opto-pneumatycznych wykorzystywanych w obszarze sortowania frakcji materiałowych oraz recyklingu, jak również doświadczenie w zakresie świadczenia serwisu producenta separatorów opto-pneumatycznych w zakresie serwisowania po przekazaniu do użytku / podpisaniu protokołu odbioru co najmniej 10 separatorów opto-pneumatycznych przez okres minimum 3 lat;

g) specjalista do spraw serwisu linii technologicznej (sit bębnowych, separatorów balistycznych, przenośników) posiadający wykształcenie min. średnie techniczne, doświadczenie zawodowe w prowadzeniu prac serwisowych przez okres minimum 5 lat, w tym co najmniej 3 lata na stanowisku serwisanta (technika/inżyniera serwisu) instalacji sortowniczych.

Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse:

1) Wszystkie wymienione w pkt 2 osoby winny posiadać biegłą znajomość języka polskiego w mowie i piśmie. Z zastrzeżeniem pkt 6 Zamawiający dopuszcza zmianę tego wymogu wyłącznie w przypadku, gdy Wykonawca na własny koszt zapewni tłumacza języka polskiego, który zapewni stałe i biegłe tłumaczenie w kontaktach pomiędzy Zamawiającym a personelem Wykonawcy, a także zapewni tłumaczenie na bieżąco wszystkich dokumentów związanych z realizacją przedmiotowego zamówienia, stworzonych zarówno przez Wykonawcę, jak i dostarczonych przez Zamawiającego. Wykonawca zatrudniając tłumacza winien wziąć pod uwagę, iż z uwagi na złożony zakres przedmiotu zamówienia, tłumacz ten winien być biegły w bezbłędnym i jednoznacznym tłumaczeniu zagadnień technicznych, ekonomicznych i prawnych.

2) Wymienione w pkt 2 osoby nie wyczerpują wymagań dla rzetelnego wypełnienia zobowiązań Wykonawcy i winny być traktowane jako minimalne wymogi Zamawiającego.

3) W przypadku specjalisty ds. serwisu separatorów opto-pneumatycznych, o którym mowa w punkcie 2.f oraz specjalisty od spraw serwisu linii technologicznej, o którym mowa w punkcie 2.g, wymagana jest biegła znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w stopniu bardzo dobrym – również w odniesieniu do języka technicznego.

3. W celu potwierdzenia spełniania warunku określonego w punkcie 9.2.3 Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć następujące dokumenty:

a) prawidłowo wypełniony JEDZ – część IV – Kryteria kwalifikacji tabela C: Zdolność techniczna i zawodowa (stanowiący załącznik nr 3 do IDW) oraz złożyć, na wezwanie Zamawiającego, dowody potwierdzające spełnienie tego warunku., o których mowa w pkt 10.4 IDW;

b) wykaz zrealizowanych dostaw/usług (sporządzony na podstawie załącznika nr 8 do IDW), a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których dostawy/usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy/usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawiane przez podmiot, na rzecz którego dostawy/usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy. W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż trzy miesiące przed upływem terminu składania ofert;

c) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacją na temat kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (sporządzony na podstawie załącznika nr 9 do IDW).

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 21/08/2020
Hora local: 13:00
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Polaco
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
Duración en meses: 2 (a partir de la fecha declarada de recepción de ofertas)
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 21/08/2020
Hora local: 13:15
Lugar:

Siedziba Zamawiającego, tj. Zakład Utylizacyjny Sp. z o.o., ul. Jabłoniowa 55, 80-180 Gdańsk, POLSKA

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no
VI.3)Información adicional:
VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Urząd Zamówień Publicznych
Dirección postal: ul. Postępu 17A
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Correo electrónico: uzp@uzp.gov.pl
Teléfono: +48 224587701
Fax: +48 224587700
Dirección de internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
Nombre oficial: Urząd Zamówień Publicznych
Dirección postal: ul. Postępu 17A
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Correo electrónico: uzp@uzp.gov.pl
Teléfono: +48 224587701
Fax: +48 224587700
Dirección de internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

Szczegółowo kwestie odnoszące się do odwołania przedstawione są w art. 180–198 ustawy Prawo zamówień publicznych.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Nombre oficial: Urząd Zamówień Publicznych
Dirección postal: ul. Postępu 17A
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Correo electrónico: uzp@uzp.gov.pl
Teléfono: +48 224587701
Fax: +48 224587700
Dirección de internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
15/07/2020