Servicios - 342757-2017

Mostrar versión reducida

31/08/2017    S166

Polonia-Chorzów: Servicios de mantenimiento de parques

2017/S 166-342757

Anuncio de adjudicación de contrato

Servicios

Directiva 2004/18/CE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre, direcciones y punto(s) de contacto

Nombre oficial: Wojewódzki Park Kultury i Wypoczynku im. Gen. Jerzego Ziętka Spółka Akcyjna
Dirección postal: al. Różana 2
Localidad: Chorzów
Código postal: 41-501
País: Polonia
A la atención de: Mariusz Saweczko
Correo electrónico: mariusz.saweczko@parkslaski.pl
Teléfono: +48 666031509
Fax: +48 327905376

Direcciones Internet:

Dirección del poder adjudicador: www.parkslaski.pl

I.2)Tipo de poder adjudicador
Otros: Spółka Akcyjna, w której ponad 50 % akcji posiadają jednostki sektora finansów publicznych
I.3)Principal(es) actividad(es)
Ocio, cultura y religión
I.4)Adjudicación del contrato en nombre de otros poderes adjudicadores
El poder adjudicador realiza su adquisición en nombre de otros poderes adjudicadores: no

Apartado II: Objeto del contrato

II.1)Descripción
II.1.1)Denominación del contrato
Usunięcie złomów, wywrotów oraz drzew zagrażających bezpieczeństwu znajdujących się na terenie Wojewódzkiego Parku Kultury i Wypoczynku im. gen. Jerzego Ziętka S.A. w Chorzowie.
II.1.2)Tipo de contrato y emplazamiento de las obras, lugar de entrega o de ejecución
Servicios
Categoría de servicio nº 27: Otros servicios
Código NUTS
II.1.3)Información sobre el acuerdo marco o el sistema dinámico de adquisición
II.1.4)Breve descripción del contrato o la adquisición (o adquisiciones)
Przedmiotem postępowania jest usunięcie złomów, wywrotów oraz drzew zagrażających bezpieczeństwu znajdujących się na terenie Wojewódzkiego Parku Kultury i Wypoczynku im. gen. Jerzego Ziętka S.A. w Chorzowie.
Przeprowadzenie prac winno nastąpić zgodnie ze sztuką i wydaną Decyzją na wycinkę (jeśli taka jest niezbędna), pod następującymi warunkami:
1. Wyrąb gniazdowy – maksymalne ograniczenie szkód poniesionych
w drzewostanie i podszyciu ze szczególnym uwzględnieniem gatunków szlachetnych.
2. Zabezpieczanie pni drzew w sąsiedztwie drzewa wycinanego – przy zrywce.
3. Dotransportowanie dłużyc drzew przy zrywce do terenu utwardzonego.
4. Każdorazowe zabezpieczanie terenu w obrębie którego wykonywane są prace przed wkroczeniem osób niepożądanych (odgradzanie terenu taśmą ostrzegawczą oraz oznaczenie tablicami informującymi o przeprowadzanych pracach).
5. Dojazd do terenów objętych wycinką wskazywać będzie Zamawiający.
6. Rekultywacja kolein oraz innych zniszczeń powstałych w wyniku wykonywania prac oraz codzienne czyszczenie zabrudzonych dróg w trakcie prowadzonych prac.
7. Likwidacja wszelkich uszkodzeń powstałych w nawierzchniach drogowych w trakcie prowadzonych prac i transporcie drewna – po zakończeniu wykonywania zadania.
8. Natychmiastowe usunięcie wszelkich uszkodzeń w drzewach nieprzeznaczonych do wycinki (wyłamane lub uszkodzone gałęzie).
9. Wykluczenie prac przy wycince oraz transporcie drewna w weekendy, dni wolne od pracy, święta i dni, w których odbywają się imprezy masowe na terenie WPKiW. Za wyjątkiem przypadków koniecznych do wykonania ze względów bezpieczeństwa.
10. Wyznaczenie przez Wykonawcę osoby odpowiedzialnej za bieżący kontakt z osobą wskazaną przez Zamawiającego w celu dokonywania rozliczeń prac związanych z zadaniem.
11. Przejęcie i zwrot terenu wykonania Prac nastąpi na mocy podpisanego przez Strony protokołu przekazania lub wpisu do dziennika usług.
12. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania Prac, zgodnie z obowiązującymi normami, zasadami wiedzy i sztuki w zakresie.
13. Wykonawca odpowiada za wszystkie błędy związane z uszkodzeniem drzew lub wycięciem drzew nieprzeznaczonych do wycinki zarówno w sferze merytorycznej jak i finansowej.
14. Wykonawca zobowiązuje się przestrzegać wszelkich obowiązujących przepisów bezpieczeństwa, zadbać o bezpieczeństwo osób uprawnionych do przebywania w miejscu wykonywania Prac i zadbać również o to, by wykonywanie Prac odbywało się w sposób nie zagrażający tym osobom. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność w stosunku do Zamawiającego, jak również osób trzecich (w tym swoich pracowników i podwykonawców) za wszelkie szkody powstałe na terenie WPKiW S.A. wskutek wykonywania Prac, bądź w związku z wykonywaniem przez niego Prac objętych niniejszą umową włączając w to szkody w budowlach, urządzeniach, drogach, drzewach itp. spowodowane przez jego pracowników, podwykonawców, dostawców lub innych osób pracujących na zlecenie Wykonawcy. Wykonawca jest zobowiązany do całkowitego naprawienia takich szkód we własnym zakresie. Wykonawca zwalnia niniejszym Zamawiającego z odpowiedzialności za wszelkie roszczenia, szkody, straty i wydatki poniesione w związku z uszczerbkiem na zdrowiu, chorobą lub śmiercią kogokolwiek lub na wypadek szkody lub straty w mieniu, powstałej lub spowodowanej w związku z wykonywaniem Prac przez Wykonawcę, jego pracowników, podwykonawców i inne osoby trzecie działające na jego zlecenie.
15. Wykonawca zobowiązuje się do utrzymania ogólnego porządku na terenie prowadzonych Prac poprzez:
a) prawidłowe oznakowanie terenu prowadzenia Prac,
b) nadzór nad przestrzeganiem przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przeciwpożarowych przez jego pracowników podwykonawców i inne osoby trzecie działające na jego zlecenie,
c) usuwanie wszelkich awarii związanych z prowadzeniem Prac,
d) wykonanie odpowiednich zabezpieczeń w rejonie prowadzonych Prac,
e) przestrzeganie wszelkich przepisów, regulaminów i zasad obowiązujących na terenie prowadzenia Prac, w tym zasad bezpieczeństwa i ochrony, regulaminów i zarządzeń wydanych przez Zleceniodawcę.
16. Po wycince drzew wykonawca zobowiązany jest do oznaczenia pni farbą do drewna.
17. Na zlecenie Zamawiającego przy alejkach oraz trawnikach frezowanie pni.
18. Drzewo z wycinki stanowi własność Zamawiającego. Na koniec każdego dnia wycinki do godziny 14.30, Wykonawca przekaże wycięte drzewo, pocięte na kawałki o długości 40-45 cm, do magazynu Zamawiającego. Utylizacja wiórów, zrębek itp. pozostaje po stronie Wykonawcy.
W związku z faktem, że przedmiotem postępowania jest usunięcie złomów, wywrotów oraz drzew zagrażających bezpieczeństwu Zamawiający informuje, że jest możliwe, że danego dnia zlecenie może obejmować usunięcie jednego drzewa. Wykonawca będzie usuwał drzewa wskazane przez Zamawiającego w terminie do 24 h od przekazania zlecenia przez Zamawiającego. W przypadkach uzasadnionych Zamawiający może także żądać od Wykonawcy usunięcia drzewa w ciągu 3h nie wyłączając weekendów i świąt w wypadkach koniecznych związanych z bezpieczeństwem. Zamawiający dla celów porównania ofert szacuje, że w trakcie obowiązywania umowy będzie do usunięcia następująca szacunkowa ilość drzew: o średnicy 25-60 cm – 100 szt., o średnicy 60-120 cm – 90 szt., o średnicy ponad 120 cm – 10 szt., a także szacuje, że będzie 10 przypadków, w których konieczne będzie frezowanie korzeni. Ze względu na specyfikę zamówienia Zamawiający nie gwarantuje, że Wykonawca wykona wszystkie Prace jakie szacuje Zamawiający. Wykonawca będzie mógł żądać wynagrodzenia tylko za faktycznie wykonane Prace. Zamawiający będzie miał możliwość zamiany wycinki w poszczególnych grupach drzew, jeśli w jedne grupie zostanie wyczerpana ilość jaką Zamawiający szacuje, a w innej nie będą wykorzystane wskazane ilości. Wykonawca otrzyma wynagrodzenie według cen jednostkowych jakie poda w ofercie dla poszczególnych grup drzew lub frezowanie. Warunkiem zamiany w poszczególnych grupach drzew będzie fakt nie przekroczenia łącznej kwoty jaka zostanie podana w ofercie zgodnie z wymaganiami Zamawiającego.
1) Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane poniżej czynności
w trakcie realizacji zamówienia:
a) cięcie drzew,
b) transport drzew,
c) prace porządkowe,
d) obsługa zwyżki,
e) prace pomocnicze przy wycince drzew.
2) W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności. Zamawiający uprawniony jest
w szczególności do:
a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny,
b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,
c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.
3) W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego
w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności w trakcie realizacji zamówienia:
— oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy;
— poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 922),tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania;
— zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;
— poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.
4) W przypadku niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w projekcie umowy w sprawie zamówienia publicznego. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności.
5) W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.
II.1.5)Vocabulario común de contratos públicos (CPV)

77313000 Servicios de mantenimiento de parques, 77211400 Servicios de tala de árboles

II.1.6)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
Contrato cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública (ACP): no
II.2)Valor total final del contrato o contratos
II.2.1)Valor total final del contrato o contratos
La oferta más baja 33 912 y la oferta más elevada 139 320 PLN
IVA incluido. Tipo del IVA (%) 8

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Tipo de procedimiento
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Abierto
IV.2)Criterios de adjudicación
IV.2.1)Criterios de adjudicación
El precio más bajo
IV.2.2)Información sobre la subasta electrónica
Se ha realizado una subasta electrónica: no
IV.3)Información administrativa
IV.3.1)Número de referencia que el poder adjudicador asigna al expediente
06/U/DAT/17
IV.3.2)Publicaciones anteriores referentes al mismo contrato

Anuncio de licitación

Número de anuncio en el DOUE: 2017/S 101-203312 de 27.5.2017

Apartado V: Adjudicación del contrato

V.1)Fecha de adjudicación del contrato:
9.8.2017
V.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 4
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 0
V.3)Nombre y dirección del operador económico al que se ha adjudicado el contrato

Nombre oficial: ROM-BRUK Usługi Brukarskie i Budowlane Gwóźdź Roman
Dirección postal: u. Ogrodowa 12
País: Polonia

V.4)Información sobre el valor del contrato
Valor total estimado inicial del contrato:
Valor: 30 000 PLN
IVA excluido
Valor total final del contrato:
La oferta más baja 33 912 y la oferta más elevada 139 320 PLN
IVA incluido. Tipo del IVA (%) 8
V.5)Información sobre la subcontratación
Es probable que el contrato sea objeto de subcontratación: no

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre fondos de la Unión Europea
VI.2)Información adicional:
VI.3)Procedimientos de recurso
VI.3.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso

Nombre oficial: Krajowa Izba Odwoławcza
Dirección postal: ul. Postępu 17a
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Teléfono: +48 224587840
Fax: +48 224587800
Dirección Internet: http://www.uzp.gov.pl

VI.3.2)Presentación de recursos
VI.3.3)Servicio que puede facilitar información sobre la presentación de recursos

Nombre oficial: Krajowa Izba Odwoławcza
Dirección postal: ul. Postępu 17a
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Teléfono: +48 224587840
Fax: +48 224587800
Dirección Internet: http://www.uzp.gov.pl

VI.4)Fecha de envío del presente anuncio:
29.8.2017