Suministros - 346338-2020

23/07/2020    S141

Polonia-Łódź: Láseres médicos distintos de los usados en cirugía

2020/S 141-346338

Anuncio de licitación

Suministros

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi
Número de identificación fiscal: PL113
Dirección postal: ul. Pabianicka 62
Localidad: Łódź
Código NUTS: PL711 Miasto Łódź
Código postal: 93-513
País: Polonia
Persona de contacto: Jacek Bojanowski
Correo electrónico: j.bojanowski@kopernik.lodz.pl
Teléfono: +48 426895912
Fax: +48 426895409
Direcciones de internet:
Dirección principal: www.kopernik.lodz.pl
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: www.przetargi.kopernik.lodz.pl
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse por vía electrónica a: https://epuap.gov.pl/wps/portal/aplikacje/skrzynka
I.4)Tipo de poder adjudicador
Organismo de Derecho público
I.5)Principal actividad
Salud

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

EZ.28.72.2020 Dostawa wraz z instalacją lasera wysokoenergetycznego dla Wojewódzkiej Przychodni Rehabilitacyjnej WWCOiT im. M. Kopernika w Łodzi

Número de referencia: EZ.28.72.2020
II.1.2)Código CPV principal
33128000 Láseres médicos distintos de los usados en cirugía
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z instalacją lasera wysokoenergetycznego dla Wojewódzkiej Przychodni Rehabilitacyjnej Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

2. Przedmiot zamówienia nie jest podzielony na pakiety.

3. Oferta musi obejmować całość zamówienia.

4. Zakres przedmiotowy wyszczególniono ilościowo i asortymentowo oraz opisano w Załączniku nr 2 do SIWZ „Zestawienie parametrów technicznych, warunków gwarancji oraz szkoleń”

II.1.5)Valor total estimado
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.2)Descripción
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL711 Miasto Łódź
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi, POLSKA

II.2.4)Descripción del contrato:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z instalacją lasera wysokoenergetycznego dla Wojewódzkiej Przychodni Rehabilitacyjnej Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi – wyszczególniony ilościowo i asortymentowo oraz opisany w załączniku nr 2 do SIWZ.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: Warunki gwarancji / Ponderación: 20 %
Criterio de calidad - Nombre: Okres dostawy / Ponderación: 10 %
Criterio de calidad - Nombre: Czas reakcji / Ponderación: 10 %
Precio - Ponderación: 60 %
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en días: 42
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Przystępując do przetargu Wykonawca jest obowiązany wnieść wadium w łącznej wysokości: 1 050,00 PLN przed upływem terminu składania ofert.

Podział kwot na pakiety oraz szczegółowe wymagania dotyczące wadium zawiera rozdział XV SIWZ.

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.1)Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un registro profesional o mercantil
Lista y breve descripción de las condiciones:

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

III.1.2)Situación económica y financiera
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

III.1.3)Capacidad técnica y profesional
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

III.2)Condiciones relativas al contrato
III.2.2)Condiciones de ejecución del contrato:

Istotne warunki przyszłej umowy zostały określone w załączniku nr 6 do SIWZ.

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: sí
IV.2)Información administrativa
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 31/08/2020
Hora local: 10:00
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Polaco
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
Duración en meses: 2 (a partir de la fecha declarada de recepción de ofertas)
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 31/08/2020
Hora local: 11:00
Lugar:

Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi ul. Pabianicka 62, 93-513 Łódź, POLSKA, Dział Zamówień Publicznych, pokój 979.

Información sobre las personas autorizadas y el procedimiento de apertura:

Otwarcie ofert nastąpi poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu (https://miniportal.uzp.gov.pl) i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego.

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no
VI.3)Información adicional:

1. Wykaz oświadczeń i dokumentów – składanych wraz z ofertą w formie elektronicznej:

a) formularz ofertowy – załącznik nr 1 do SIWZ;

b) zestawienie parametrów technicznych, warunków gwarancji oraz szkoleń – załącznik nr 2 do SIWZ – dotyczy pakietów na które Wykonawca składa ofertę;

c) dokument potwierdzający zabezpieczenie oferty wadium (forma dokumentu zgodna z zapisami rozdziału XV SIWZ);

d) pełnomocnictwo – jeśli dotyczy;

e) oryginał zobowiązania podmiotu udostępniającego swoje zasoby na potrzeby Wykonawcy składającego ofertę – jeśli dotyczy;

f) oświadczenie w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia – aktualne na dzień składania ofert.

Elektroniczny wzór dokumentu JEDZ, sporządzony zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu Wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE oraz art. 80 ust. 3 dyrektywy 2014/25/UE – stanowi załącznik nr 3 do przedmiotowej procedury przetargowej – znajduje się na stronie internetowej Zamawiającego. Informacje zawarte ww. oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

f.1) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

f.2) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia – w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby – warunków udziału w postępowaniu składa także oświadczenie o którym mowa w rozdz. XIII. 1.f). niniejszej SIWZ dotyczące tych podmiotów.

Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w§ 5 pkt 1, 5, 6 rozporządzenia Ministra Rozwoju z 26.7.2016.

f.3) Zamawiający nie żąda aby Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu złożył oświadczenie o którym mowa w rozdz. XIII. 1.f). niniejszej SIWZ.

W zakresie kryterium kwalifikacji określonych powyżej Wykonawca może ograniczyć się do wypełniania sekcji αczęści IV formularza jednolitego dokumentu.

Wykonawca nie musi wypełniać żadnej z pozostałych sekcji części IV formularza dotyczącej kryteriów kwalifikacji, zaś właściwej (dowodowej) weryfikacji spełniania konkretnych, określonych przez Zamawiającego,warunków udziału w postępowaniu (kryteriów selekcji) Zamawiający dokona co do zasady na zakończenie postępowania w oparciu o stosowne dokumenty składane przez Wykonawcę, którego oferta została oceniona najwyżej, na wezwanie Zamawiającego (art. 26 ust. 1 ustawy Pzp).

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu art. 24 ust. 1 pkt 12–23 uPzp oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu.

3. Zamawiający nie będzie wykluczał Wykonawców z postępowania o udzielnie zam. publ. w oparciu o art. 24 ust. 5 ustawy Pzp.

4. Wykaz oświadczeń i dokumentów składanych samodzielnie przez Wykonawcę oraz na wezwanie Zamawiającego określa rozdział XIII pkt 2 i 3 SIWZ.

5. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się elektronicznie za pośrednictwem:

MiniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/ oraz ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal na adres ElektronicznejSkrzynki Podawczej ePUAP /WWCOiT/Skrytka ESP oraz poczty elektronicznej na adres: przetargi@kopernik.lodz.pl

Szczegółowe zasady komunikacji zostały opisane w rozdz. XIV SIWZ.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Krajowa Izba Odwoławcza
Dirección postal: ul. Postępu 17A
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Teléfono: +48 224587801
Fax: +48 224587700
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych.

Szczegółowy opis środków ochrony prawnej znajduje się w rozdziale XXIV SIWZ.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Nombre oficial: Krajowa Izba Odwoławcza
Dirección postal: ul. Postępu 17A
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Teléfono: +48 224587801
Fax: +48 224587700
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
20/07/2020