Para más información sobre licitaciones relacionadas con las necesidades de equipos médicos, consulte nuestra página dedicada a la COVID-19.

La Conferencia sobre el Futuro de Europa le ofrece la oportunidad de compartir sus ideas y conformar el futuro de Europa. ¡Denos su opinión!

Servicios - 347742-2020

23/07/2020    S141

Polska-Kolbuszowa: Usługi przetwarzania danych

2020/S 141-347742

Ogłoszenie o modyfikacjach

Modyfikacja umowy/koncesji w okresie jej obowiązywania

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Powiat Kolbuszowski
Krajowy numer identyfikacyjny: PL32
Adres pocztowy: ul. 11 Listopada 10
Miejscowość: Kolbuszowa
Kod NUTS: PL82 Podkarpackie
Kod pocztowy: 36-100
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Katarzyna Ziółkowska, Dorota Dworak
E-mail: przetargi@kolbuszowski.pl
Tel.: +48 172275880
Faks: +48 172271523
Adresy internetowe:
Główny adres: www.powiat.kolbuszowski.pl

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Cyfryzacja materiałów źródłowych powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego i zasilenia programu funkcjonującego w PODGiK w Kolbuszowej

Numer referencyjny: OR.272.1.2019
II.1.2)Główny kod CPV
72310000 Usługi przetwarzania danych
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
72000000 Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia
72320000 Usługi bazy danych
72312000 Usługi wprowadzania danych
79999100 Usługi skanowania
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL82 Podkarpackie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Powiat kolbuszowski

II.2.4)Opis zamówienia w chwili zawarcia umowy:

1. Przedmiotem zam. jest cyfryzacja materiałów źródłowych powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego i zasilenia programu funkcjonującego w PODGiK w Kolbuszowej. Celem zam. jest: cyfryzacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego; zabezpieczenie zasobu, sporządzenie kopii zabezpieczających; rozbudowa bazy danych służącej internetowemu udostępnianiu zasobu. Skanowaniu i archiwizacji będzie podlegać ok. 130,0 mb (złożonych do formatu A4) operatów technicznych (dotychczas niezeskanowane operaty prawne, w tym głównie modernizacje EGiB, podziały, rozgraniczenia, wykazy zmian, operaty syt-wys) wraz z załadowaniem opracowanych materiałów do systemu zarządzania zasobem geodezyjnym i kartograficznym, uzupełnieniem brakujących zakresów dla zarchiwizowanych już operatów prawnych będących w zasobie około 36,5 mb, oraz uzupełnienie danych dla zarchiwizowanych już operatów ewid. jedn. oraz wszystkich zeskanowanych operatów.

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej, dynamicznego systemu zakupów lub koncesji
Koniec: 25/09/2020
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

RPPK.02.01.00-18-0037/16 Projekt: „Podkarpacki system informacji przestrzennej”, II oś priorytetowa, Cyfrowe Podkarpacie RPO WP na lata 2014–2020.

Sekcja IV: Procedura

IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dotyczące przedmiotowego zamówienia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 217-533253

Sekcja V: Udzielenie zamówienia/koncesji

Zamówienie nr: OR.272.1.2019
V.2)Udzielenie zamówienia/koncesji
V.2.1)Data zawarcia umowy/decyzji o udzieleniu koncesji:
05/11/2019
V.2.2)Informacje o ofertach
Zamówienie/koncesja zostało(-a) udzielone(-a) grupie wykonawców: tak
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy/koncesjonariusza
Oficjalna nazwa: Usługi Geodezyjno-Kartograficzne Golowski W., Landsmanm J., Landsman R.
Adres pocztowy: ul. Wola 18
Miejscowość: Rymanów
Kod NUTS: PL82 Podkarpackie
Kod pocztowy: 38-480
Państwo: Polska
Wykonawcą/koncesjonariuszem jest MŚP: tak
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy/koncesjonariusza
Oficjalna nazwa: Geores sp. z o.o.
Adres pocztowy: ul Targowa 3
Miejscowość: Rzeszów
Kod NUTS: PL82 Podkarpackie
Kod pocztowy: 35-064
Państwo: Polska
Wykonawcą/koncesjonariuszem jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części/koncesji (w chwili zawarcia umowy;bez VAT)
Całkowita wartość zamówienia: 542 576.42 PLN

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 11a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy Pzp. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.

3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym

5. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

6. Terminy wniesienia odwołania

a) Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy Pzp zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

b) Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.

c) Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt a i b wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

7. Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

a) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

b) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

8. Szczegółowe zasady postępowania po wniesieniu odwołania określają stosowne przepisy działu VI ustawy Pzp.

9. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

10. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego, za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem.

11. Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
21/07/2020

Sekcja VII: Modyfikacje w umowie/koncesji

VII.1)Opis zamówienia po modyfikacjach
VII.1.1)Główny kod CPV
72310000 Usługi przetwarzania danych
VII.1.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
72000000 Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia
72320000 Usługi bazy danych
72312000 Usługi wprowadzania danych
79999100 Usługi skanowania
VII.1.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL82 Podkarpackie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Powiat kolbuszowski

VII.1.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zam. jest cyfryzacja materiałów źródłowych powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego i zasilenia programu funkcjonującego w PODGiK w Kolbuszowej. Celem zam. jest: cyfryzacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego; zabezpieczenie zasobu, sporządzenie kopii zabezpieczających; rozbudowa bazy danych służącej internetowemu udostępnianiu zasobu. Skanowaniu i archiwizacji będzie podlegać ok. 130,0 mb (złożonych do formatu A4) operatów technicznych (dotychczas niezeskanowane operaty prawne w tym głównie modernizacje EGiB, podziały, rozgraniczenia, wykazy zmian, operaty syt-wys) wraz z załadowaniem opracowanych materiałów do systemu zarządzania zasobem geodezyjnym i kartograficznym, uzupełnieniem brakujących zakresów dla zarchiwizowanych już operatów prawnych będących w zasobie około 36,5 mb, oraz uzupełnienie danych dla zarchiwizowanych już operatów ewid. jedn. oraz wszystkich zeskanowanych operatów.

VII.1.5)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej, dynamicznego systemu zakupów lub koncesji
Koniec: 25/11/2020
VII.1.6)Informacje na temat wartości zamówienia/części/koncesji (bez VAT)
Całkowita końcowa wartość zamówienia/części/koncesji: 542 576.42 PLN
VII.1.7)Nazwa i adres wykonawcy/koncesjonariusza
Oficjalna nazwa: Usługi Geodezyjno-Karograficzne Golowski W, Landsmann J., Landsmann R.
Adres pocztowy: ul. Wola 18
Miejscowość: Rymanów
Kod NUTS: PL82 Podkarpackie
Kod pocztowy: 38-480
Państwo: Polska
Wykonawcą/koncesjonariuszem jest MŚP: tak
VII.1.7)Nazwa i adres wykonawcy/koncesjonariusza
Oficjalna nazwa: Geores Sp. z o.o.
Adres pocztowy: Ul. Targowa 3
Miejscowość: Rzeszów
Kod NUTS: PL82 Podkarpackie
Kod pocztowy: 35-064
Państwo: Polska
Wykonawcą/koncesjonariuszem jest MŚP: tak
VII.2)Informacja o modyfikacjach
VII.2.1)Opis modyfikacji
Rodzaj i zakres modyfikacji (ze wskazaniem ewentualnych wcześniejszych zmian w umowie):

W treści zawartej umowy nr Or.272.2.2020 wprowadzono następujące zmiany:

§ 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Całość prac związanych z realizacją niniejszej umowy zostanie wykonana w nieprzekraczalnym terminie: do 25.11.2020”.

Wskazane powyżej zmiany zostały wprowadzone zgodnie z treścią art. 15r ust. 1 pkt 4 ustawy o przeciwdziałaniu o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych. Mając na uwadze treść powyższego przepisu Wykonawca, pismami z 18.6.2020 i 22.6.2020, powiadomił Zamawiającego o wystąpieniu okoliczności związanych z wystąpieniem pandemii COVID-19, mających wpływ na brak możliwości realizacji przedmiotowej umowy w wyznaczonym terminie, tj. do dnia 25 września 2020 r.

Uzasadniając złożony wniosek wskazał, że od 15.3.2020 firma wykonywała przez okres około dwóch miesięcy prace w ograniczonym zakresie. Wykonawca uruchomił pracę zdalną przy wykorzystaniu zdalnego pulpitu, co pozwalało wykonać jedynie czynności związane z uzupełnieniem bazy danych wcześniej zeskanowanych operatów. Niemniej jednak prace wykonywane były przez zmniejszoną liczbę pracowników. Przyczyną tego była konieczność sprawowania opieki nad dziećmi z powodu zamknięcia szkół i przedszkoli. Wykonawca wyjaśnił, że połowa z ośmiu pracowników wyznaczonych do realizacji ww. zadania przebywała na zwolnieniu z uwagi na opiekę nad dzieckiem. Ponadto prawie całkowicie zostały wstrzymane prace związane ze skanowaniem materiałów, bowiem utrudnione było pobieranie materiałów do skanowania ze Starostwa Powiatowego w Kolbuszowej.

W związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemii, mając na uwadze obowiązek ochrony przez pracodawcę zdrowia i życia pracowników, jak również interesantów przez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, należy wskazać, że w Starostwie Powiatowym w Kolbuszowej od dnia 16 marca 2020 r. wprowadzono zmiany organizacyjne w działalności Urzędu polegające na ograniczeniu bezpośredniej obsługi stron, ograniczeniu wejścia i poruszania się po budynku zarówno petentów, jak i pracowników. Obostrzenia te w dużym stopniu wpłynęły na funkcjonowanie pracy urzędu. Dodatkowo liczba pracowników obsługujących interesantów, w szczególności w Wydziale Geodezji, ze względu na panującą sytuację zmniejszyła się o pracowników przebywających na zwolnieniach lekarskich, kwarantannie oraz opiece nad dziećmi, co w dużym stopniu wpłynęło na bieżące wydawanie materiałów do skanowania.

Zasadnym więc było dokonanie zmiany postanowień zawartej umowy, poprzez zmianę terminu realizacji zamówienia, na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych – tj. konieczność zmiany umowy jest spowodowana okolicznościami, których Zamawiający działając z należytą starannością nie mógł przewidzieć.

VII.2.2)Przyczyny modyfikacji
Konieczność modyfikacji spowodowana okolicznościami, których instytucje zamawiające/podmioty zamawiające, działające z należytą starannością, nie mogły przewidzieć (art. 43 ust. 1 lit. c) dyrektywy 2014/23/UE, art. 72 ust. 1 lit. c) dyrektywy 2014/24/UE, art. 89 ust. 1 lit. c) dyrektywy 2014/25/UE)
Opis okoliczności, ze względu na które modyfikacja jest konieczna, oraz wyjaśnienie nieprzewidywalnego charakteru tych okoliczności:

Zgodnie z art. 15r ust. 4 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. 2020, poz. 568), w związku z okolicznościami związanymi z wystąpieniem COVID-19, na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp konieczność zmiany umowy jest spowodowana okolicznościami, których Zamawiający działając z należytą starannością nie mógł przewidzieć. Szczegóły opisano w sekcji VII.2.1.

VII.2.3)Wzrost ceny
Zaktualizowana całkowita wartość zamówienia przed modyfikacjami (z uwzględnieniem ewentualnych wcześniejszych modyfikacji zamówienia i poprawek ceny oraz, w przypadku dyrektywy 2014/23/UE, średniej inflacji w danym państwie członkowskim)
Wartość bez VAT: 542 576.42 PLN
Całkowita wartość zamówienia po modyfikacjach
Wartość bez VAT: 542 576.42 PLN