Obras - 350170-2018

10/08/2018    S153    - - Obras - Anuncio de licitación - Procedimiento abierto 

Polonia-Knurów: Trabajos de construcción

2018/S 153-350170

Anuncio de licitación

Obras

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Miejski Zespół Gospodarki Lokalowej i Administracji
27121685600000
ul. Floriana 4
Knurów
44-190
Polonia
Persona de contacto: Jacek Kwiatkowski
Teléfono: +48 323394508
Correo electrónico: zp@mzglia.pl
Fax: +48 323394501
Código NUTS: PL229

Direcciones de internet:

Dirección principal: www.mzglia.pl

I.2)Información sobre contratación conjunta
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: http://www.knurow.pl//miasto/zamowienia_publiczne.html
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse a la siguiente dirección:
Urząd Miasta Knurów
ul. dr. Floriana Ogana 5
Knurów
44-190
Polonia
Persona de contacto: Kornelia Loch
Teléfono: +48 323392308 / 323392292
Correo electrónico: zp@knurow.pl
Fax: +48 324419744 / 323392292
Código NUTS: PL229

Direcciones de internet:

Dirección principal: www.knurow.pl

I.4)Tipo de poder adjudicador
Otro tipo: Jednostki organizacyjne administracji samorządowej
I.5)Principal actividad
Vivienda y servicios comunitarios

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Wykonanie robót budowlanych polegających na termomodernizacji budynku, z likwidacją niskiej emisji budynku mieszkalnego przy ul. Dworcowej 11 w Knurowie w ramach zad. inwest.: Termomodernizacja ...

Número de referencia: ZP.271.2.58.2018
II.1.2)Código CPV principal
45000000
II.1.3)Tipo de contrato
Obras
II.1.4)Breve descripción:

1. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie robót budowlanych polegających na termomodernizacji budynku, z likwidacją niskiej emisji budynku mieszkalnego przy ul. Dworcowej 11 w Knurowie w ramach zadania inwestycyjnego: Termomodernizacja zabytkowych budynków Starego Knurowa z likwidacją źródeł niskiej emisji. Mając na uwadze prawidłową eksploatację budynku w przyszłości przewidziano wykonanie:

1) robót rozbiórkowych związanych z termomodernizacją budynku;

2) robót budowlanych związanych z termomodernizacją budynku;

3) robót budowlanych związanych z wykonaniem instalacji gazowej, instalacji co, cwu oraz wentylacji mechanicznej;

4) robót budowlanych pozostałych.

2. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa dokumentacja projektowa oraz Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, przedmiar robót oraz ustalenia wynikające ze wzoru umowy.

II.1.5)Valor total estimado
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
45314310
45421100
45262100
45332000
45100000
45332200
45315700
45232130
45232150
45315600
45331100
45317300
45310000
45443000
45231220
45223100
45262120
45261320
45320000
45262110
45223500
45230000
45330000
45333000
45231600
45200000
45231300
45315300
45211000
45314000
45112100
45311200
45110000
45324000
45300000
45312000
45410000
45311100
45400000
45331000
45233000
45262500
45421152
44130000
45111300
45232423
45262522
45316100
45442100
45351000
45311000
45315100
45111100
45450000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL229
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Knurów

II.2.4)Descripción del contrato:

1. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie robót budowlanych polegających na termomodernizacji budynku, z likwidacją niskiej emisji budynku mieszkalnego przy ul. Dworcowej 11 w Knurowie w ramach zadania inwestycyjnego: Termomodernizacja zabytkowych budynków Starego Knurowa z likwidacją źródeł niskiej emisji. Mając na uwadze prawidłową eksploatację budynku w przyszłości przewidziano wykonanie:

1) robót rozbiórkowych związanych z termomodernizacją budynku;

2) robót budowlanych związanych z termomodernizacją budynku,

3) robót budowlanych związanych z wykonaniem instalacji gazowej, instalacji co, cwu oraz wentylacji mechanicznej;

4) robót budowlanych pozostałych.

2. Zakres robót:

1) roboty rozbiórkowe związane z termomodernizacją budynku,

2) roboty budowlane związane z termomodernizacją budynku,

3) roboty budowlane związane z wykonaniem instalacji gazowej, instalacji co, cwu oraz wentylacji mechanicznej,

4) pozostałe roboty budowlane.

3. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa dokumentacja projektowa oraz Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, przedmiar robót oraz ustalenia wynikające ze wzoru umowy.

4. W przypadku wystąpienia rozbieżności pomiędzy przedmiarem, a dokumentacją projektową Wykonawca zobowiązany jest przyjąć dane z dokumentacji projektowej.

5. Wykonawca zobowiązany jest zapoznać się z SIWZ i jej załącznikami i zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach w nich opisanych.

6. Dopuszcza się zastosowanie urządzeń i materiałów równoważnych wszędzie tam, gdzie w dokumentacji projektowej opisano przedmiot zamówienia za pomocą znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę.

7. Wszelkie parametry, w tym parametry techniczno-eksploatacyjne oraz użytkowe urządzeń i materiałów zastosowanych przez wykonawcę przy realizacji zamówienia muszą spełniać wymogi wskazane w dokumentacji projektowej. Podanie typów urządzeń oraz nazw producentów należy traktować jako przykładowe.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: Okres gwarancji / Ponderación: 24
Criterio de calidad - Nombre: Doświadczenie kierownika budowy / Ponderación: 16
Precio - Ponderación: 60
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en días: 270
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Zamawiający złożył wniosek o pozyskanie środków finansowych na realizację zadania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach: Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IV efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, Działanie 4.3, Poddziałanie 4.3.1 - ZIT Subregionu Centralnego.

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.1)Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un registro profesional o mercantil
Lista y breve descripción de las condiciones:

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 24. ust. 1 pkt 12-23 ustawy Pzp, dodatkowo gdy zachodzą okoliczności, o których mowa w art. 24. ust. 5 pkt 1 Pzp, art. 24. ust. 5 pkt 8 Pzp.

1. Wykonawca składa na potwierdzenie ww. okoliczności:

a) informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp;

b) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

c) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

d) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp;

e) oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

f) oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;

g) oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12.1.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1785);

h) oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert.

2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, zobowiązany jest przedstawić w odniesieniu do tych podmiotów dokumenty wymienione powyżej w lit. a) do g)

3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę/miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów wymienionych w lit. a) do d) składa inne równoważne dokumenty szczegółowo opisane w rozdz. 5 ust. 2 pkt 2 SIWZ.

4. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę/miejsce zamieszkania/miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej w lit. a) do d), zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji/oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem/przed organem sadowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego/gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę/miejsce zamieszkania wykonawcy/miejsce zamieszkania tej osoby.

III.1.2)Situación económica y financiera
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Wykonawca na potwierdzenie poniższych okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp składa:

a) dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego w Rozdziale 4 ust. 1 pkt 2) lit. a) SIWZ tj. co najmniej 300 000,00 PLN. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokument ten składa przynajmniej jeden z Wykonawców lub mogą złożyć jeden wspólny dokument potwierdzający, że wszyscy Wykonawcy są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia o wartości nie mniejszej niż określona w Rozdziale 4 ust. 1 pkt 2) lit. a) SIWZ. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć wymaganych przez zamawiającego dokumentów, o których mowa powyżej, zamawiający dopuszcza złożenie przez wykonawce innych dokumentów, o których mowa w art. 26 ust. 2c ustawy Pzp,

b) informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy określoną przez Zamawiającego w Rozdziale 4 ust. 1 pkt 2) lit. b) SIWZ tj. co najmniej 500 000,00 PLN, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający wymaga aby dokument potwierdzający wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową przedłożył co najmniej jeden z Wykonawców. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć wymaganych przez zamawiającego dokumentów, o których mowa powyżej, zamawiający dopuszcza złożenie przez wykonawce innych dokumentów, o których mowa w art. 26 ust. 2c ustawy Pzp.

Jeżeli dokumenty, o których mowa powyżej w lit. a), b) będą wskazywały wartości w walucie innej niż PLN, Wykonawca powinien dokonać przeliczenia na PLN wg średniego kursu NBP z dnia, w którym ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (Dz.U. UE). W przypadku, gdy w dokumentach, o których mowa wyżej w lit. a), b) wskazane zostaną przez Wykonawcę wartości w walucie innej niż PLN, wartości te zostaną przeliczone na PLN wg kursu średniego NBP na dzień, w którym ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dz.U. UE. Jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dz.U. UE nie będzie opublikowana tabela kursów walut NBP, przyjęty zostanie do przeliczenia na PLN kurs z ostatniej opublikowanej tabeli kursów NBP przed dniem publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dz.U. UE.

Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse:

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące sytuacji ekonomicznej lub finansowej tj.

a) są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę, co najmniej 300 000,00 PLN (słownie: trzysta tysięcy złotych),

b) posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową co najmniej w wysokości 500 000,00 PLN (słownie: pięćset tysięcy złotych), nie wcześniej niż na 1 miesiąc przed termin składania ofert.

III.1.3)Capacidad técnica y profesional
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Wykonawca na potwierdzenie poniższych okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp składa:

a) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz, których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa wyżej, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz, którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty, o treści Załącznika nr 2a do SIWZ

Zakres wykazu musi potwierdzać spełnianie odpowiednio warunku określonego w Rozdziale 4 ust. 1 pkt 3) lit. a) SIWZ w zakresie doświadczenia;

b) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia, niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacji o podstawie do dysponowania tymi osobami.Zakres ww.dokumentu musi potwierdzać spełnienie odpowiednio warunku określonego w Rozdziale 4 ust. 1 pkt 3 lit. b)SIWZ. Wzór wykazu znajduje się w Załączniku nr 2b do SIWZ.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokumenty wskazane powyżej w lit. a) i b) składa przynajmniej jeden z Wykonawców;

c) Jeżeli dokumenty, o których mowa powyżej w lit. a), b) będą wskazywały wartości w walucie innej niż PLN, Wykonawca powinien dokonać przeliczenia na PLN wg średniego kursu NBP z dnia, w którym ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (Dz.U. UE). W przypadku, gdy w dokumentach, o których mowa wyżej w lit. a), b) wskazane zostaną przez Wykonawcę wartości w walucie innej niż PLN, wartości te zostaną przeliczone na PLN wg kursu średniego NBP na dzień, w którym ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dz.U. UE. Jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dz.U. UE nie będzie opublikowana tabela kursów walut NBP, przyjęty zostanie do przeliczenia na PLN kurs z ostatniej opublikowanej tabeli kursów NBP przed dniem publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dz.U. UE.

Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse:

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu tj.:

a) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali, co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na budowie/przebudowie budynku wraz z budową/przebudową instalacji gazowej o wartości robót co najmniej 1 000 000,00 PLN brutto,

b) dysponują lub będą dysponować, co najmniej następującymi osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia:

b.1) Kierownik Budowy - 1 osoba posiadająca:

b.1.1. uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń lub inne równoważne

b.1.2. co najmniej 5-cio letnie doświadczenie w pełnieniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie zgodnie z przyznanymi uprawnieniami budowlanymi oraz doświadczenie w pełnieniu funkcji Kierownika Budowy przy realizacji co najmniej jednej inwestycji polegającej na budowie/ przebudowie/ budynku wraz z budową/przebudową instalacji gazowej o wartości robót co najmniej 1 000 000,00 PLN brutto.

b.2) Kierownik robót w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych - 1 osoba posiadająca:

b.2.1. uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń lub inne równoważne

b.2.2. co najmniej 5-letnie doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy/ robót w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych oraz doświadczenie w pełnieniu funkcji Kierownika robót w specjalności instalacyjnej przy realizacji co najmniej jednej inwestycji polegającej na budowie/ przebudowie instalacji o wartości robót instalacyjnych co najmniej 100 000,00 PLN brutto.

b.3) Kierownik robót w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych - 1 osoba posiadająca:

b.3.1. uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń lub inne równoważne

b.3.2. co najmniej 5-letnie doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy/ robót w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych oraz doświadczenie w pełnieniu funkcji Kierownika robót w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych przy realizacji co najmniej jednej inwestycji polegającej na budowie/przebudowie sieci i/lub instalacji energetycznej o wartości robót co najmniej 100 000,00 PLN brutto.

b.4) Kierownik robót w specjalności telekomunikacyjnej - 1 osoba posiadająca:

b.4.1. uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności telekomunikacyjnej bez ograniczeń lub inne równoważne

b.4.2. posiada co najmniej 5-letnie doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy/ robót robót w specjalności telekomunikacyjnej oraz doświadczenie w pełnieniu funkcji Kierownika robót w specjalności telekomunikacyjnej przy realizacji co najmniej jednej inwestycji polegającej na budowie/ przebudowie/ budynku.

b.5) Kierownik robót w specjalności drogowej - 1 osoba posiadająca:

b.5.1. uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej bez ograniczeń lub inne równoważne

b.5.2. posiada co najmniej 5-letnie doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy/ robót w specjalności drogowej oraz doświadczenie w pełnieniu funkcji Kierownika robót w specjalności drogowej przy realizacji co najmniej jednej inwestycji w zakresie budowy/ przebudowy drogi.

III.1.5)Información sobre contratos reservados
III.2)Condiciones relativas al contrato
III.2.2)Condiciones de ejecución del contrato:

1. Wzór umowy stanowi Załącznika nr 5 do SIWZ.

2. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych w Rozdz. 18 ust. 3 SIWZ.

3. Szczegółowe regulacje w zakresie podwykonawstwa reguluje wzór umowy – Załącznik nr 5 do SIWZ.

III.2.3)Información sobre el personal encargado de la ejecución del contrato
Obligación de indicar los nombres y cualificaciones profesionales del personal asignado a la ejecución del contrato

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.4)Información sobre la reducción del número de soluciones u ofertas durante la negociación o el diálogo
IV.1.6)Información sobre la subasta electrónica
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 11/09/2018
Hora local: 10:00
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Polaco
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
La oferta debe ser válida hasta: 09/11/2018
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 11/09/2018
Hora local: 10:30
Lugar:

Siedziba Pełnomocnika Zamawiającego tj. w Urząd Miasta Knurów, ul. dr. Floriana Ogana 5, II piętro, sala konferencyjna nr 222.

Información sobre las personas autorizadas y el procedimiento de apertura:

Otwarcie ofert jest jawne. Otwarcia ofert dokona Komisja Przetargowa powołana przez Pełnomocnika Zamawiającego.

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no
VI.2)Información sobre flujos de trabajo electrónicos
VI.3)Información adicional:

1. Oferty należy składać w Wydziale Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Knurów, ul. dr. Floriana Ogana 5, II piętro, pok. 218.

2. W celu wstępnej oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania, Wykonawcy składają wraz z ofertą aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, o którym mowa w art. 25 a ust. 1 Pzp w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (zwane dalej: JEDZ/ESPD). Wzór JEDZ stanowi Załącznika nr 1 do SIWZ. JEDZ sporządza się zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/EU w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

3. Wykonawcy, którzy wspólnie będą się ubiegać o udzielenie zamówienia (np. konsorcjum, spółka cywilna)składają dokumenty określone szczegółowo w rozdz. 5 SIWZ.

4. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. Wykonawca w takiej sytuacji musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Przykładowy wzór zobowiązania podmiotu trzeciego stanowi Załącznika nr 8 do SIWZ.

5. Wykonawca wpisany do urzędowego wykazu zatwierdzonych wykonawców lub wykonawca certyfikowany przez jednostki certyfikujące spełniające wymogi europejskich norm certyfikacji może złożyć zaświadczenie o wpisie do urzędowego wykazu wydane przez właściwy organ lub certyfikat wydany przez właściwą jednostkę certyfikującą kraju, w którym wykonawca ten ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, wskazujące na dokumenty stanowiące podstawę wpisu lub uzyskania certyfikacji, w miejsce odpowiednich dokumentów wymienionych w Rozdziale 5 ust. 1 i 2 SIWZ.

6. Wykonawca przystępujący do przetargu winien wnieść wadium w wysokości 31 000,00 PLN (słownie: trzydzieści jeden tysięcy złotych) zgodnie z warunkami określonymi w Rozdz. 10 SIWZ.

7. Zamawiający nie przewiduje:

1) Udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67, ust. 1, pkt 6 i 7 ustawy Pzp,

2) Składania ofert częściowych i wariantowych,

3) Zawarcia umowy ramowej,

4) Ustanowienia dynamicznego systemu zakupów,

5) Wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej,

6) Rozliczenia w walucie innej niż złoty polski.

8. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami dostępna jest na stronie internetowej: http://www.knurow.pl/miasto/zamowienia_publiczne.html.

9. Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nie przyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia.

10. Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia prowadzone jest przez Pełnomocnika Zamawiającego- Gminę Knurów, ul. dr. Floriana Ogana 5, 44-190 Knurów (e-mail: zp@knurow.pl, adres URL: www.knurow.pl),działającą w oparciu o pełnomocnictwo do wykonywania określonych czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia w imieniu i na rzecz Zamawiającego, udzielone na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy Pzp.

11. Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia stanowi część zamówienia o wartości szacunkowej powyżej równowartości 5 548 000 EUR pn. Termomodernizacja zabytkowych budynków Starego Knurowa z likwidacją źródeł niskiej emisji.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Urząd Zamówień Publicznych, Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polonia
Teléfono: +48 224587840
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Dirección de internet: https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

1. Środki ochrony prawnej określone w Dziale VI od art. 179-198g Pzp przysługują:

1) wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów Pzp,

2) organizacjom wpisanym na listę uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej prowadzoną przez Prezesa UZP, wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ.

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami Pzp czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.

3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

4. Odwołanie wnosi się w terminach określonych w art. 182 Pzp.

5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej w postaci papierowej albo elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

6. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

7. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą orzeczenia (wyroku lub postanowienia kończącego postępowanie odwoławcze).

8. W przypadku wniesienia odwołania zamawiający nie może zawrzeć umowy do czasu ogłoszenia przez Izbę wyroku lub postanowienia kończącego postępowanie odwoławcze.

9. Zamawiający przesyła niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia otrzymania, kopię odwołania innym Wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli odwołanie dotyczy treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zamieszcza ją również na stronie internetowej, na której jest zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu lub jest udostępniana specyfikacja, wzywając Wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego.

10. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopię przesyła się Zamawiającemu oraz Wykonawcy wnoszącemu odwołanie.

11. Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego, stają się uczestnikami postępowania odwoławczego, jeżeli mają interes w tym, aby odwołanie zostało rozstrzygnięte na korzyść jednej ze Stron.

12. Do postępowania odwoławczego stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17.11.1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego o sądzie polubownym (arbitrażowym), jeżeli ustawa nie stanowi inaczej.

13. Odwołanie rozpoznaje Izba w składzie jednoosobowym. Prezes Izby może zarządzić rozpoznanie sprawy w składzie trzyosobowym, jeżeli uzna to za wskazane ze względu na szczególną zawiłość lub precedensowy charakter sprawy.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Urząd Zamówień Publicznych, Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polonia
Teléfono: +48 224587840
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Dirección de internet: https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
06/08/2018