Obras - 352357-2018

11/08/2018    S154    - - Obras - Anuncio de licitación - Procedimiento abierto 

Bélgica-Lovaina: Trabajos de mantenimiento de carreteras

2018/S 154-352357

Anuncio de licitación

Obras

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Mobiliteit en Openbare Werken, Agentschap Wegen en Verkeer, Afdeling Vlaams-Brabant
0316.380.841_17464
Diestsepoort 6 bus 81
Leuven
3000
Bélgica
Persona de contacto: Wegen en Verkeer Vlaams-Brabant
Teléfono: +32 16665750
Correo electrónico: wegen.vlaamsbrabant@mow.vlaanderen.be
Código NUTS: BE242

Direcciones de internet:

Dirección principal: http://wegenenverkeer.be

Dirección del perfil de comprador: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=316718

I.2)Información sobre contratación conjunta
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=316718
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse por vía electrónica a: https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=AWV+Vl-Br-O21%2F0%2F573-F02
I.4)Tipo de poder adjudicador
Autoridad regional o local
I.5)Principal actividad
Servicios públicos generales

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Onderhoud van autosnelwegen en herstellen van stalen geleideconstructies in de provincie Vlaams-Brabant - 2 percelen

Número de referencia: AWV Vl-Br-O21/0/573-F02_0
II.1.2)Código CPV principal
45233141
II.1.3)Tipo de contrato
Obras
II.1.4)Breve descripción:

Deze aanneming heeft tot doel om in de provincie Vlaams-Brabant op de autosnelwegen en hun aanhorigheden de berijdbaarheid en de veiligheid van de weggebruikers te verzekeren. Dit door de uitvoering van onderhouds- en herstellingswerken van beperkte omvang en van niet-structurele aard.

Ook het herstellen van beschadigde stalen afschermende constructies, volgens de posten van de samenvattende opmeting, maakt deel uit van de aanneming. De plaatsing van beperkte nieuwe installaties hiervan kan eveneens worden opgedragen.

Dit contract omvat 2 toe te wijzen percelen, namelijk:

Perceel 1: A-wegen West: de autosnelwegen in het beheer van de districten Halle (D211) en Vilvoorde (D212).

Perceel 2: A-wegen Oost: de autosnelwegen in het beheer van de districten Leuven (D213) en Aarschot (D214).

De inventaris/gebiedsomschrijving van beide percelen is terug te vinden in bijlage C.2. van het bijzonder bestek.

II.1.5)Valor total estimado
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: sí
Pueden presentarse ofertas para todos los lotes
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:
Lote nº: 1
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
45233142
34928100
34928110
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: BE24
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Perceel 1: Halle en Vilvoorde

II.2.4)Descripción del contrato:

De opdracht omvat hoofdzakelijk:

— De uitvoering van allerhande onderhouds- en herstellingswerken, na slijtage en na schade door ongevallen,

— De levering van alle materialen en allerlei onderdelen die nodig zijn voor de uitvoering van deze werken, tenzij de contractuele bepalingen het uitdrukkelijk anders bepalen,

— De instandhouding van een permanente bereikbaarheid voor de uitvoering van dringende werken,

— De installatie, instandhouding en de verwijdering van de nodige werfsignalisatie. De basissignalisatie bij mobiele werken als last van de aanneming,

— Het verwijderen van alle afval dat afkomstig is van de uitgevoerde werken volgens de bepalingen van dit bestek,

— Slopen en afvoeren van allerlei onderdelen van stalen afschermende constructies,

— Demonteren van stalen afschermende constructies,

— Monteren en herstellen van onderdelen van stalen afschermende constructies,

— Plaatsen van beperkte nieuwe stalen afschermende constructies,

— Diverse werken die verband houden met het doel van de aanneming,

— Het onderhoud van de uitgevoerde werken gedurende de waarborgperiode.

II.2.5)Criterios de adjudicación
El precio no es el único criterio de adjudicación, y todos los criterios figuran únicamente en los pliegos de la contratación
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en días: 365
Este contrato podrá ser renovado: sí
Descripción de las renovaciones:

De aanbestedende overheid behoudt zich evenwel het recht voor dit contract maximaal 3 maal te verlengen voor telkens een periode van maximum 1 jaar. De totale duur van de opdracht (incl. verlengingen) is aldus beperkt tot 4 jaar.

II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Categorie: C

Perceel 1: Klasse 5

Perceel 2: Klasse 4

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:
Lote nº: 2
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
45233142
34928100
34928110
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: BE24
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Perceel 2: Leuven en Aarschot

II.2.4)Descripción del contrato:

De opdracht omvat hoofdzakelijk:

— De uitvoering van allerhande onderhouds- en herstellingswerken, na slijtage en na schade door ongevallen,

— De levering van alle materialen en allerlei onderdelen die nodig zijn voor de uitvoering van deze werken, tenzij de contractuele bepalingen het uitdrukkelijk anders bepalen,

— De instandhouding van een permanente bereikbaarheid voor de uitvoering van dringende werken,

— De installatie, instandhouding en de verwijdering van de nodige werfsignalisatie. De basissignalisatie bij mobiele werken als last van de aanneming,

— Het verwijderen van alle afval dat afkomstig is van de uitgevoerde werken volgens de bepalingen van dit bestek,

— Slopen en afvoeren van allerlei onderdelen van stalen afschermende constructies,

— Demonteren van stalen afschermende constructies,

— Monteren en herstellen van onderdelen van stalen afschermende constructies,

— Plaatsen van beperkte nieuwe stalen afschermende constructies,

— Diverse werken die verband houden met het doel van de aanneming,

— Het onderhoud van de uitgevoerde werken gedurende de waarborgperiode.

II.2.5)Criterios de adjudicación
El precio no es el único criterio de adjudicación, y todos los criterios figuran únicamente en los pliegos de la contratación
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en días: 365
Este contrato podrá ser renovado: sí
Descripción de las renovaciones:

De aanbestedende overheid behoudt zich evenwel het recht voor dit contract maximaal 3 maal te verlengen voor telkens een periode van maximum 1 jaar. De totale duur van de opdracht (incl. verlengingen) is aldus beperkt tot 4 jaar.

II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Categorie: C

Perceel 1: 5

Perceel 2: 4

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.1)Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un registro profesional o mercantil
Lista y breve descripción de las condiciones:

Uitsluitingsgronden van art. 61 t.e.m. 64 van KB van 18.4.2017 zijn van toepassing

III.1.2)Situación económica y financiera
III.1.3)Capacidad técnica y profesional
Criterios de selección indicados en los pliegos de la contratación
III.1.5)Información sobre contratos reservados
III.2)Condiciones relativas al contrato
III.2.2)Condiciones de ejecución del contrato:

De opdrachtnemer is ertoe gehouden zich vooraf, in aanvullende orde, ter plaatse persoonlijk te vergewissen omtrent de uitvoeringsvoorwaarden en de moeilijkheidsgraad van de te leveren werken.

In dit verband wordt erop gewezen dat alle eventuele schade, die door de uitvoering van de werkzaamheden wordt toegebracht aan de weguitrusting (afstandspalen, bomen, signalisatie, ...) moet worden hersteld of vergoed, door de opdrachtnemer, aan de aanbesteder.

Door het aanvatten van de werkzaamheden op een wegvak, geeft de opdrachtnemer te kennen dat hij de “normale, niet-beschadigde onderhoudstoestand” van de weguitrusting heeft aanvaard. In het andere geval dient hij een voorafgaandelijke tegensprekelijke opname van deze toestand aan te vragen.

III.2.3)Información sobre el personal encargado de la ejecución del contrato

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.4)Información sobre la reducción del número de soluciones u ofertas durante la negociación o el diálogo
IV.1.6)Información sobre la subasta electrónica
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: sí
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 18/09/2018
Hora local: 10:00
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Neerlandés
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
Duración en meses: 4 (a partir de la fecha declarada de recepción de ofertas)
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 18/09/2018
Hora local: 10:00

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no
VI.2)Información sobre flujos de trabajo electrónicos
VI.3)Información adicional:
VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Raad van State
Brussel
Bélgica
VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
VI.4.3)Procedimiento de recurso
VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
09/08/2018