Obras - 352470-2018

11/08/2018    S154    - - Obras - Anuncio de licitación - Procedimiento abierto 

Polonia-Starachowice: Trabajos de construcción

2018/S 154-352470

Anuncio de licitación

Obras

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Starachowice
ul. Rotmistrza Witolda Pileckiego 14 d
Starachowice
27-200
Polonia
Persona de contacto: Aneta Hud, Radosław Kwiatkowski
Teléfono: +48 412745384
Correo electrónico: starachowice@radom.lasy.gov.pl
Fax: +48 412747620
Código NUTS: PL721

Direcciones de internet:

Dirección principal: http://www.starachowice.radom.lasy.gov.pl/

I.2)Información sobre contratación conjunta
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_radom/nadl_starachowice/zamowienia_publiczne
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse a la siguiente dirección:
Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Starachowice
ul. Rotmistrza Witolda Pileckiego 14 d
Starachowice
27-200
Polonia
Persona de contacto: Aneta Hud, Radosław Kwiatkowski
Teléfono: +48 412745384
Correo electrónico: starachowice@radom.lasy.gov.pl
Fax: +48 412747620
Código NUTS: PL

Direcciones de internet:

Dirección principal: http://www.starachowice.radom.lasy.gov.pl/

I.4)Tipo de poder adjudicador
Otro tipo: Państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej
I.5)Principal actividad
Otra actividad: gospodarka leśna

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Rozbudowa i modernizacja systemu ochrony przeciwpożarowej na terenie Nadleśnictwa Starachowice poprzez budowę dwóch dostrzegalni przeciwpożarowych (CD w SIWZ)

Número de referencia: ZG.270.1.8.2018
II.1.2)Código CPV principal
45000000
II.1.3)Tipo de contrato
Obras
II.1.4)Breve descripción:

Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności wykonanie robót budowlanych polegających na budowie dwóch dostrzegalni przeciwpożarowych przeznaczonych do wykrywania pożarów na terenach leśnych, wraz z budową zjazdu (dojazdu) z wewnętrznej drogi leśnej do każdej dostrzegalni, budową ogrodzenia wokół obu dostrzegalni; dostrzegalnie zlokalizowane są: dostrzegalnia nr 1 – w leśnictwie Majówka, działka ewidencyjna nr 168/1203 w obrębie ewidencyjnym Wąchock w Gminie Wąchock, dostrzegalnia nr 2 – w leśnictwie Kutery, działka ewidencyjna nr 72/1201 w obrębie ewidencyjnym Lubienia Gminy Brody;

Szczegółowy zakres robót będących Przedmiotem zamówienia, standard jakości ich wykonania oraz właściwości wyrobów budowlanych przedstawia dokumentacja projektowa (załączniki do SIWZ),

II.1.5)Valor total estimado
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
32200000
45223110
45111200
45262310
45262300
45262210
45111291
45310000
45311000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL721
II.2.4)Descripción del contrato:

1) Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności wykonanie robót budowlanych polegających na budowie dwóch dostrzegalni przeciwpożarowych przeznaczonych do wykrywania pożarów na terenach leśnych, wraz z budową zjazdu (dojazdu) z wewnętrznej drogi leśnej do każdej dostrzegalni, budową ogrodzenia wokół obu dostrzegalni; dostrzegalnie zlokalizowane są: dostrzegalnia nr 1 – w leśnictwie Majówka, działka ewidencyjna nr 168/1203 w obrębie ewidencyjnym Wąchock w Gminie Wąchock, dostrzegalnia nr 2 – w leśnictwie Kutery, działka ewidencyjna nr 72/1201 w obrębie ewidencyjnym Lubienia Gminy Brody;

2) Szczegółowy zakres robót będących Przedmiotem umowy, standard jakości ich wykonania oraz właściwości wyrobów budowlanych przedstawia dokumentacja projektowa stanowiąca załączniki do SIWZ

3) Wykonawca ponosi odpowiedzialność za realizację Przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacją projektową, a w szczególności: za zastosowanie materiałów ujętych w dokumentacji projektowej, za zgodność lokalizacji elementów budowli, instalacji, przyłączy i jej przebiegu i posadowienia z mapą do celów projektowych i dokumentacją projektową, za dotrzymanie projektowanych parametrów wszystkich obiektów tj. w szczególności: wysokości, szerokości, długości, grubości poszczególnych warstw konstrukcyjnych zjazdu, spadków poprzecznych zjazdu i poboczy, długości i średnicy przepustów.

4) Przy realizacji Przedmiotu umowy, Wykonawca może korzystać wyłącznie z dróg publicznych na zasadach zgodnych z obowiązującymi przepisami oraz z dróg leśnych na odcinkach stanowiących dojazd do lokalizacji budowanych dostrzegalni. Wykonawca swoim kosztem i staraniem powinien zapewnić sobie możliwość korzystania z dróg publicznych na cele związane z realizacją Przedmiotu umowy przy zachowaniu obowiązujących przepisów w tym zakresie.

5) W przypadku stwierdzenia rozbieżności lub nieścisłości w zapisach poszczególnych dokumentów wchodzących w skład dokumentacji projektowej przyjmuje się, że prawidłowo zostały przedstawione dane wg hierarchii dokumentów wynikającej z kolejności ich wyszczególnienia we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ

6) Kluczowe elementy Przedmiotu umowy: montaż w terenie konstrukcji stalowej dostrzegalni. Do samodzielnego wykonania których zobowiązany jest Wykonawca.

7) Regulacje udzielenia gwarancji i rękojmi oraz zobowiązania wynikające z udzielonej gwarancji oraz rękojmi zostały szczegółowo przedstawione we wzorze umowy, stanowiącym załączniki nr 8 do SIWZ, oraz w karcie gwarancyjnej, stanowiącej załącznik nr 4 do wzoru umowy.

8) Wykonawca winien zapoznać się ze wszystkimi zapisami SIWZ. Wykonawca powinien zdobyć wszelkie informacje, które mogą być konieczne i niezbędne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy na realizację przedmiotu zamówienia, a następnie do realizacji tego zamówienia w sposób należyty, zgodnie ze sztuką budowlaną.

9)Zaleca się także dokonanie wizji lokalnej w terenie. Termin przeprowadzenia wizji lokalnej należy uzgodnić z Zamawiającym.

10) Wykonawca poniesie wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

11) Przedmiar robót należy traktować jako materiał pomocniczy do przygotowania oferty. Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić w ofercie wszystkie koszty nieujęte w przedmiarze a wynikające z pozostałej dokumentacji projektowej, niezbędne dla prawidłowego wykonania umowy. W razie jakichkolwiek wątpliwości należy kierować do Zamawiającego pytanie w trybie art. 38 ust. 1 ustawy Pzp w celu uzyskania wyjaśnień. W przypadku niezgodności pomiędzy Przedmiarem robót, a Projektem, wiążące są zapisy Projektu.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: Okres gwarancji jakości obejmującej urządzenia i sprzęt oraz instalacje teletechniczne z montażem / Ponderación: 20
Criterio de calidad - Nombre: Okres gwarancji na roboty budowlane stanowiące przedmiot zamówienia / Ponderación: 20
Precio - Ponderación: 60
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en días: 280
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu - zapobieganie, przeciwdziałanie oraz ograniczanie skutków zagrożeń związanych z pożarami lasów, nr POIS.02.01.00-00-0007/16

II.2.14)Información adicional

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.1)Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un registro profesional o mercantil
Lista y breve descripción de las condiciones:

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełniania tego warunku udziału w postępowaniu.

III.1.2)Situación económica y financiera
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Warunek w odniesieniu do sytuacji finansowej, zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje środkami finansowymi lub zdolnością kredytową nie mniejszą niż: 600 000,00 PLN.

III.1.3)Capacidad técnica y profesional
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Warunek w zakresie doświadczenia, zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) zrealizował co najmniej 2 usługi polegające na wykonaniu systemu monitoringu przeciwpożarowego lasów opartego na sieci kamer przemysłowych z oprogramowaniem do automatycznej detekcji dymu (złożonym z co najmniej 1 kamery) o wartości brutto minimum 120 000,00 PLN każdy oraz 5 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) zrealizował co najmniej 2 roboty budowlane polegające na wykonaniu masztów, wież o konstrukcji stalowej lub wykonanych z innych metali o wysokości min. 30 metrów o wartości brutto minimum 150 000,00 PLN każda robota budowlana.

Warunek w zakresie kwalifikacji zawodowych osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia,zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje osobą/osobami zdolną/nymi do realizacji zamówienia tj.:

• kierownikiem budowy posiadającym:

— uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,

— aktualne zaświadczenie o wpisaniu na listę odpowiednich izb samorządu zawodowego oraz posiadającym ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej,

— doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy przy realizacji, co najmniej 2 (dwóch) zadań, tj.budowy wieży lub masztu o konstrukcji stalowej lub wykonanej z innych metali o wysokości co najmniej 30 metrów o wartości brutto minimum 150 000,00 PLN każda.

• kierownikiem robót posiadającym:

— uprawnienia do kierowania robotami w specjalności telekomunikacyjnej, lub odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,

— aktualne zaświadczenie o wpisaniu na listę odpowiednich izb samorządu zawodowego oraz posiadającym ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej,

— co najmniej 2-letnie doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika robót telekomunikacyjnych.

• kierownikiem robót posiadającym:

— uprawnienia do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, lub odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,

— aktualne zaświadczenie o wpisaniu na listę odpowiednich izb samorządu zawodowego oraz posiadającym ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej,

— co najmniej 2-letnie doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika robót elektrycznych.

III.1.5)Información sobre contratos reservados
III.2)Condiciones relativas al contrato
III.2.2)Condiciones de ejecución del contrato:
III.2.3)Información sobre el personal encargado de la ejecución del contrato
Obligación de indicar los nombres y cualificaciones profesionales del personal asignado a la ejecución del contrato

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.4)Información sobre la reducción del número de soluciones u ofertas durante la negociación o el diálogo
IV.1.6)Información sobre la subasta electrónica
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 20/09/2018
Hora local: 09:00
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Polaco
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
Duración en meses: 2 (a partir de la fecha declarada de recepción de ofertas)
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 20/09/2018
Hora local: 09:30
Lugar:

Nadleśnictwo Starachowice, pokój nr 21, ul. Rotmistrza Witolda Pileckiego 14d, 27–200 Starachowice, POLSKA.

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no
VI.2)Información sobre flujos de trabajo electrónicos
VI.3)Información adicional:

W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. – Prawo pocztowe, osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18.7.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, z uwzględnieniem wymogów dotyczących formy, ustanowionych w SIWZ.

Środkiem komunikacji elektronicznej, służącym złożeniu JEDZ przez wykonawcę, jest poczta elektroniczna. Uwaga! Złożenie JEDZ wraz z ofertą na nośniku danych (np. CD, pendrive) jest niedopuszczalne, nie stanowi bowiem jego złożenia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18.7.2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

JEDZ należy przesłać na adres email: starachowice@radom.lasy.gov,pl

W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 Pzp, art. 24 ust. 5 pkt 1-2 i 4-8 Pzp. Na podstawie: Szczegółowy opis w SIWZ

W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania, o których mowa w pkt 6.1. SIWZ oraz w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 6.2. SIWZ Wykonawca będzie obowiązany przedstawić Zamawiającemu następujące oświadczenia i dokumenty (w terminach wskazanych w SIWZ):

a) oświadczenie Wykonawcy stanowiące wstępne potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu określonych w SIWZ i braku podstaw do wykluczenia, złożone na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (dalej: „JEDZ”),

b) wykaz usług [...] z dowodami [...]

c) informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej [...]

d) wykaz osób [...]

e) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej [...]

f) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego [...]

g) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego [...]

h) informację z Krajowego Rejestru Karnego [...]

i) oświadczenia wykonawcy[...] [szczegółowy opis w SIWZ

W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp Wykonawca będzie zobowiązany złożyć oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej [...]

Wykonawca może polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. [...]

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów: [...] Szczegółowy opis w SIWZ.

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 25 000,00 PLN

Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.

9.2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

1) pieniądzu,

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

3) gwarancjach bankowych,

4) gwarancjach ubezpieczeniowych,

5) poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz. 359 z późn. zm.).

Wadium wpłacane w pieniądzu należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego banku ING Bank Śląski, nr rachunku: 80 1050 1432 1000 0005 0015 3721 z dopiskiem: wadium na zabezpieczenie oferty w postępowaniu na „Budowa - dostrzegalnie.” Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w terminie zostanie zaliczone na rachunku bankowym Zamawiającego.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych stanowi załącznik do SIWZ

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polonia
Teléfono: +48 224587801
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Dirección de internet: www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub

Może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Ustawy, przysługuje odwołanie

Wyłącznie od niezgodnej z przepisami Ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie

Zamówienia lub zaniechaniu czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie Ustawy.

2. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej

Podstawę jego wniesienia, jeżeli zostały przesłane w art. 180 ust. 5 zd. drugie Pzp, albo w terminie 15 dni –

Jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

3. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień Specyfikacji Istotnych

Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii

Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.

4. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 16.2 i 16.3 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w

Którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach

Stanowiących podstawę jego wniesienia.

5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane

Bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub

Równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

6. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w

Taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polonia
Teléfono: +48 224587801
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Dirección de internet: www.uzp.gov.pl

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
10/08/2018