Suministros - 352680-2018

11/08/2018    S154    - - Suministros - Anuncio de licitación - Procedimiento abierto 

Polonia-Gdynia: Electricidad, calefacción, energías solar y nuclear

2018/S 154-352680

Anuncio de licitación

Suministros

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Rejonowy Zarząd Infrastruktury
ul. Jana z Kolna 8 b
Gdynia
81-301
Polonia
Teléfono: +48 261266042
Correo electrónico: rzigdynia.przetargi@ron.mil.pl
Fax: +48 261266240
Código NUTS: PL633

Direcciones de internet:

Dirección principal: www.rzigdynia.wp.mil.pl

I.2)Información sobre contratación conjunta
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: www.rzigdynia.wp.mil.pl
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse a la dirección mencionada arriba
I.4)Tipo de poder adjudicador
Otro tipo: jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej
I.5)Principal actividad
Defensa

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Dostawa energii elektrycznej dla 2 przyłączy: Część I zamówienia – dostawa energii elektrycznej dla przyłącza w Redzikowie. Część II zamówienia - dostawa energii elektrycznej dla przyłącza w Rumii.

II.1.2)Código CPV principal
09300000
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Dostawa energii elektrycznej dla 2 przyłączy:

Część I zamówienia – dostawa energii elektrycznej dla przyłącza w Redzikowie.

Część II zamówienia - dostawa energii elektrycznej dla przyłącza w Rumii.

II.1.5)Valor total estimado
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: sí
Pueden presentarse ofertas para todos los lotes
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Część I zamówienia – dostawa energii elektrycznej dla przyłącza w Redzikowie.

Lote nº: 1
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
09300000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL
II.2.4)Descripción del contrato:

Część I zamówienia – dostawa energii elektrycznej dla przyłącza w Redzikowie.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 12
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Część II zamówienia – dostawa energii elektrycznej dla przyłącza w Rumi

Lote nº: 2
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
09300000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL
II.2.4)Descripción del contrato:

Część II zamówienia – dostawa energii elektrycznej dla przyłącza w Rumi.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 24
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.1)Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un registro profesional o mercantil
Lista y breve descripción de las condiciones:

a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej:

— posiadają uprawnienia do wykonywania dostaw energii elektrycznej na podstawie koncesji, o której mowa w przepisach Prawo energetyczne (Dz.U. 2018 poz. 755 z późn. zm.)

III.1.2)Situación económica y financiera
III.1.3)Capacidad técnica y profesional
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

) zdolności technicznej lub zawodowej, tj.:

— wykonali należycie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej dwa zamówienia polegające na dostawie energii elektrycznej

O wartości:

— dla I części zamówienia nie mniejszej niż 700 000,00 PLN brutto każde zamówienie,

— dla II części zamówienia nie mniejszej niż 2 000 000,00 PLN brutto każde zamówienie.

III.1.5)Información sobre contratos reservados
III.2)Condiciones relativas al contrato
III.2.2)Condiciones de ejecución del contrato:
III.2.3)Información sobre el personal encargado de la ejecución del contrato

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.4)Información sobre la reducción del número de soluciones u ofertas durante la negociación o el diálogo
IV.1.6)Información sobre la subasta electrónica
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 17/09/2018
Hora local: 10:30
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Polaco
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 17/09/2018
Hora local: 13:00
Lugar:

81-301 Gdynia, ul. Jana z Kolna 8 b, pok. 408, IV piętro.

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no
VI.2)Información sobre flujos de trabajo electrónicos
VI.3)Información adicional:

W celu wykazania, że oferowane dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego, Wykonawca winien jest do oferty załączyć:

1) formularze cenowe stanowiące załącznik nr 1 (część I zamówienia) i załącznik nr 2 (część II zamówienia) do niniejszej SIWZ.

Rozdział XII. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających brak podstaw do wykluczenia. Do oferty każdy Wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oświadczenie w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (dalej zwanego „jednolitym dokumentem”).

Informacje zawarte w jednolitym dokumencie będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

1.2. Zamawiający przewiduje wykluczenie Wykonawcy:

1) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15.5.2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. z 2017r., poz. 1508 ze zmianami) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego chyba, że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28.2.2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz.U. z 2017r. poz. 2344 ze zmianami);

2) który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy Wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;

3) jeżeli Wykonawca lub osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 14 ustawy Prawo zamówień publicznych, uprawnione do reprezentowania Wykonawcy pozostają

W relacjach określonych w art. 17 ust. 1 pkt 2-4 z:

1) Zamawiającym,

2) osobami uprawnionymi do reprezentowania Zamawiającego,

3) członkami komisji przetargowej,

4) osobami, które złożyły oświadczenie, o którym mowa w art. 17 ust. 2a

— chyba że jest możliwe zapewnienie bezstronności po stronie Zamawiającego w inny sposób niż przez wykluczenie Wykonawcy z udziału w postępowaniu.

4) który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał

W istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z Zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt. 1-4, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania;

5) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za wykroczenie przeciwko prawom pracownika lub wykroczenie przeciwko środowisku, jeżeli za jego popełnienie wymierzono karę aresztu, ograniczenia wolności lub karę grzywny nie niższą niż 3 000 PLN;

6) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta skazano za przekroczenie, o którym mowa w pkt 5;

7) wobec którego wydano ostateczną decyzję administracyjną o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów

O zabezpieczeniu społecznym, jeżeli wymierzono tą decyzją karę pieniężną nie niższą niż 3 000 PLN;

8) który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 15 ustawy Pzp, chyba że Wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie tych należności.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17
Warszawa
02-676
Polonia
VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
VI.4.3)Procedimiento de recurso
VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17
Warszawa
02-676
Polonia
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
08/08/2018