Suministros - 352701-2018

11/08/2018    S154    - - Suministros - Anuncio de licitación - Procedimiento abierto 

Rumanía-Bucarest: Aparatos para mamografías

2018/S 154-352701

Anuncio de licitación

Suministros

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Centrul Medical de Diagnostic și Tratament Ambulatoriu „Dr. Nicolae Kretzulescu”
Romania
Str. Mihai Vodă nr. 17
Bucureşti
030668
Rumania
Persona de contacto: Serviciul Achiziții Publice
Teléfono: +40 213111498
Correo electrónico: achizitii.cmdta@mai.gov.ro
Fax: +40 213140090/+40 213140217
Código NUTS: RO321

Direcciones de internet:

Dirección principal: http://cmdta.mai.gov.ro/

Dirección del perfil de comprador: www.e-licitatie.ro

I.2)Información sobre contratación conjunta
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: www.e-licitatie.ro
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse a la dirección mencionada arriba
I.4)Tipo de poder adjudicador
Ministerio o cualquier otra autoridad nacional o federal, incluidas sus delegaciones regionales o locales
I.5)Principal actividad
Salud

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Achiziția unui mamograf cu tomosinteză

Número de referencia: 975325/27.07.2018
II.1.2)Código CPV principal
33111650
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Scopul procedurii il reprezinta atribuirea contractului de achizitie publica, in vederea furnizarii mamografului digital cu tomosinteza, inclusiv serviciile aferente (instalare, amenajare spatiu, instruire personal).

Contractul are ca obiect furnizarea de unui mamograf digital cu tomosinteza — 1 complet., conform specificatiilor tehnice si cerintelor din caietul de sarcini.

Valoarea estimata totala a contractului de achizitie publica reprezinta si valoarea procedurii, in functie de care se vor elabora si evalua ofertele.

Termene pentru depunere/raspuns la solicitarile de clarificari/informatii suplimentare: Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare/informatii suplimentare in a 10-a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor, pentru clarificarile solicitate cu 15 de zile inaintea termenului limita de depunere a ofertelor.

II.1.5)Valor total estimado
Valor IVA excluido: 924 369.74 RON
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: RO321
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Str. Mihai Voda nr. 17, sector 5, Bucuresti, Laborator Imagistica Medicala.

II.2.4)Descripción del contrato:

Autoritatea contractanta va incheia contractul pentru furnizarea unui mamograf digital cu tomosinteza — 1 complet, cu o valoare totala estimata de 924 369,74 RON, fara TVA, cu respectarea cerintelor din caietul de sarcini si specificatiile tehnice.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: Punctele acordate pentru factorul de evaluare „componenta tehnica” vor rezulta din insumarea punctelor obtinute pentru fiecare cerinta tehnica/subfactor de evaluare / Ponderación: 60
Precio - Ponderación: 40
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 4
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Durata de valabilitate a contractului nu poate depasi data de 31.12.2018.

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.1)Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un registro profesional o mercantil
Lista y breve descripción de las condiciones:

Ofertantul, subcontractantul, tertul sustinator, nu trebuie sa se regaseasca în situatia prevazuta la art. 164. 165 si 167 din Legea 98/2016. Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei: operatorii economici vor completa DUAE, potrivit calitatii în care participa la procedura, conform Legii nr. 98/2016 (se recomanda consultarea Notificarii ANAP nr. 240/2016 privind ghidul de utilizare DUAE de catre operatorii economici):

1) ofertantul individual prezinta DUAE completat astfel:

(a) privind situatia proprie, cu informatii prevazute de art. 193 alin. (1) lit. a) din Legea 98/2016,

(b) privind subcontractantii declarati, conform art. 193 alin. (3) din Legea 98/2016, cu informatiile prevazute de art. 193 alin. (1) lit. a) din Legea 98/2016, inclusiv cele precizate de art. 150 alin. (2) din H.G. 395/2016: denumirea si datele de contact ale subcontractantilor, parte/partile din contract care urmeaza a fi îndeplinite de catre acestia, valoare la care se ridica partea/partile respective,

(c) privind tertii sustinatori, conform art. 193 alin. (2) din Legea nr. 98/2016, cu informatiile prevazute de art. 193 alin. (1) din Legea 98/2016;

2) totodata, ofertantul prezinta:

(a) în DUAE completate de subcontractanti (art. 170 alin. (1) din Legea 98/2016),

(b) acordul subcontractantilor cu privire la informatiile mentionate la punctul 1. b),

(c) în DUAE completate de tertii sustinatori (conform art. 183 alin. (1) din Legea 98/2016),

(d) angajamentele tertilor sustinatori, insotite de documente transmise de acestia din care sa rezulte modul efectiv în care se va materializa sustinerea lor (art. 182 alin. (3) si (4) din Legea 98/2016);

3) pentru ofertantul-asociere, liderul asocierii prezinta:

(a) în DUAE propriu: informatiile despre subcontractantii declarati si/sau despre tertii sustinatori ai asocierii, dupa caz, asa cum sunt precizate la punctele 2 si 3 de mai sus,

(b) în DUAE completate de fiecare dintre membrii asociati, cu informatiile prevazute de art. 193 alin. (1) lit. a) din Legea 98/2016 privind situatia proprie a fiecarui asociat,

(c) acordul de asociere si documentele precizate la 2 a)–d).

Nedepunerea de catre ofertant, odata cu oferta, a DUAE (inclusiv pentru fiecare asociat/subcontractant/terti sustinatori ai asocierii, dupa caz), atrage respingerea acesteia ca inacceptabila.

Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate în DUAE sunt:

— certificate privind lipsa, la momentul prezentarii, a datoriilor catre bugetul general consolidat (bugetul de stat, bugetul local/bugetele locale), referitoare la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor,

— cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv,

— dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de exceptiile/derogarile prevazute la art. 166 alin. (1) si (2), art. 165 alin. (3), art. 167 alin. (2) si art. 171 din Legea 98/2016,

— alte documente edificatoare, dupa caz,

— pentru persoane fizice/juridice straine sunt aplicabile prevederile art. 168 din Legea 98/2016. Documentele doveditoare vor fi insotite de traducere autorizata în limba româna.

Documentele care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, vor fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul aflat pe primul loc în clasamentul rezultat dupa aplicarea criteriului de atribuire, la finalizarea evaluarii ofertelor. Acestea documente trebuie sa fie reale/valide si sa fie valabile la momentul prezentarii lor.

Documentele emise in alta limba decat limba romana vor fi prezentate in limba in care au fost emise, insotite de o traducere autorizata a acestora in limba romana. Toate documentele vor avea, pe langa s [...] detalii pe www.e-licitatie.ro.

III.1.2)Situación económica y financiera
Criterios de selección indicados en los pliegos de la contratación
III.1.3)Capacidad técnica y profesional
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Informatii privind subcontractantii. In cazul in care oferta este depusa de un operator economic ce are, eventual, intentia de a subcontracta parte/parti din contract, se va prezenta o declarație privind partea/părțile din contract care sunt îndeplinite de subcontractanți. În cazul în care ofertantul va subcontracta o parte din contract, ofertantul va prezenta odată cu depunerea DUAE, acordul de subcontractare si va preciza in oferta partea/părţile de contract pe care intenţionează să o/le subcontracteze şi datele de identificare ale subcontractanţilor propuşi, dacă aceştia din urmă sunt cunoscuţi la momentul depunerii ofertei.

Operatorul economic va prezenta, o lista a principalelor livrari de produse similare efectuate în ultimii 3 ani (calculati pana la data limita de depunere a ofertelor), cu indicarea valorilor, datelor si a beneficiarilor publici sau privati astfel incat autoritatea contractanta sa se asigure ca operatorii economici detin resursele tehnice si experienta necesare pentru a executa contractul de achizitie publica la un standard de calitate corespunzator. Pentru contractele pe care ofertantul le va prezenta pentru a demonstra experienta similara, se pot prezenta orice document/certificare din care rezulta ca ofertantul detine experienta similara asa cum se precizeaza in Nota 1.

Nota: Livrarea produselor se confirma prin prezentarea unor certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul privat beneficiar. Prin produse similare se înteleg acele produse de tip aparate de imagistică medicală si care fac parte din gama normala de produse care sunt comercializate de operatorii economici cu activitate constanta in sectorul de furnizare de aparatură medicală. Echivalenta RON/alta valuta se va face la cursul de schimb comunicat de BNR din data limita de depunere a ofertelor.

Informatii privind asocierea. In cazul in care oferta va fi depusa in asociere se vor prezenta urmatoarele documente:

— Lista cuprinzand asociatii,

— Acord sau o scrisoare preliminara de asociere,

— Declaratie prin care se obliga ca in cazul in care oferta sa este declarata castigatoare va legaliza asocierea, iar contractul de asociere legalizat va fi prezentat autoritatii contractante, inainte de data semnarii contractului.

Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse:

Ofertantul are obligaţia de a completa DUAE, partea II — secţiunea D şi partea IV — Secţiunea C — subsecţiunea „Proporţia de subcontractare”. Fiecare subcontractant va completa DUAE separat, partea II — secţiunea A şi B, partea III. Ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor va prezenta documentele justificative suport DUAE la solicitarea autoritatii contractante.

Ofertantii vor completa DUAE conform art. 193 alin. (1) din Legea 98/2016. Ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor va prezenta documentele justificative suport DUAE la solicitarea autoritatii contractante.

1) Fiecare dintre ofertanţii asociaţi completează DUAE;

2) Se va prezenta acordul de asociere cu următoarele prevederi minime:

— asociaţii sunt responsabili solidar şi nelimitat de executarea contractului,

— nominalizarea liderului asocierii,

— comunicările se vor face cu liderul asocierii,

— nominalizarea persoanei care semnează în numele și din partea liderului, precum şi împuternicirea de a semna contractul în numele asocierii,

— plățile se vor face către liderul asocierii.

Notă:

1) autoritatea contractantă va solicita legalizarea asocierii în cazul în care oferta comună este declarată câştigătoare;

2) atunci când un grup de operatori economici depune oferta comună, capacitatea economico-financiară, tehnică și profesională se demonstrează prin luarea în considerare a resurselor tuturor membrilor grupului.

III.1.5)Información sobre contratos reservados
III.2)Condiciones relativas al contrato
III.2.2)Condiciones de ejecución del contrato:
III.2.3)Información sobre el personal encargado de la ejecución del contrato

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.4)Información sobre la reducción del número de soluciones u ofertas durante la negociación o el diálogo
IV.1.6)Información sobre la subasta electrónica
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 06/09/2018
Hora local: 15:00
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Rumano
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
La oferta debe ser válida hasta: 06/01/2019
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 06/09/2018
Hora local: 15:00
Lugar:

In SEAP.

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no
VI.2)Información sobre flujos de trabajo electrónicos
VI.3)Información adicional:

Oferta are caracter obligatoriu, din punctul de vedere al continutului, pe toata perioada de valabilitate stabilita de catre autoritatea contractanta si asumata de ofertant. Comisia de evaluare are obligatia de a stabili oferta castigatoare, dintre ofertele admisibile, pe baza aplicarii criteriului pentru atribuirea contractului de achizitie publica. Înainte de atribuirea contractului de achizitie publica autoritatea contractanta solicita ofertantului clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire sa prezinte fara intarziere documente justificative actualizate prin care sa demonstreze indeplinirea tuturor criteriilor de calificare, in conformitate cu informatiile cuprinse în DUAE. Se vor completa in DUAE informatii cu privire la persoana imputernicita sa reprezinte operatorul economic in scopul participarii la aceasta procedura de achizitie publica. DUAE poate fi accesat in vederea completarii de catre operatorii economici interesati la urmatorul link: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter. In cazul în care, în urma stabilirii clasamentului final conform criteriului de atribuire, comisia de evaluare constata ca sunt doua sau mai multe oferte cu acelasi pret, autoritatea contractanta va solicita clarificari prin intermediul SEAP, in vederea incarcarii electronice de catre operatorii economici respectivi de documente care contin noi preturi. In cazul in care, dupa semnarea contractului, produsul solicitat si cuprins in propunerea tehnica este scos din productie de producator (aspecte necunoscute de operatorul economic la momentul depunerii ofertei, conform unei declaratii a acestuia si ce reies dintr-un document oficial emis de producator), autoritatea contractanta are dreptul de a accepta produse superioare din punct de vedere tehnic, cu mentinerea pretului ofertat initial si sub conditia ca noul produs sa respecte cerintele minime din caietul de sarcini. Orice comunicare, solicitare, informare, notificare si altele asemenea vor fi incarcate in SEAP si vor fi semnate cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat în conditiile legii.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
București
030084
Rumania
Teléfono: +40 213104641
Correo electrónico: office@cnsc.ro
Fax: +40 213104642 / +40 218900745

Dirección de internet: http://www.cnsc.ro

VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

Conform art. 8 din Legea nr. 101/2016, cu modificările și completările ulterioare.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Compartimentul Juridic — C.M.D.T.A. „Dr. N. Kretzulescu”
Str. Mihai Voda nr. 17
Bucureşti
030668
Rumania
Teléfono: +40 213111498
Correo electrónico: cmdta.kretzulescu@mai.gov.ro
Fax: +40 213140090

Dirección de internet: www.mai.gov.ro

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
03/08/2018