Suministros - 352726-2018

11/08/2018    S154    - - Suministros - Anuncio de licitación - Procedimiento abierto 

Bulgaria-Gabrovo: Vehículos especiales

2018/S 154-352726

Anuncio de licitación

Suministros

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Obshtina Gabrovo
000215630
pl. „Vazrazhdane“ No. 3
Gabrovo
5300
Bulgaria
Persona de contacto: Nikolay Dimitrov
Teléfono: +359 66818312
Correo electrónico: n.dimitrov@gabrovo.bg
Fax: +359 66809371
Código NUTS: BG322

Direcciones de internet:

Dirección principal: http://www.gabrovo.bg/bg

Dirección del perfil de comprador: http://op.gabrovo.bg

I.2)Información sobre contratación conjunta
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: http://op.gabrovo.bg/profil-na-kupuvacha/otkriti-protzeduri/488-
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse a la dirección mencionada arriba
I.4)Tipo de poder adjudicador
Autoridad regional o local
I.5)Principal actividad
Servicios públicos generales

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

„Доставка на специализирано моторно превозно средство за нуждите на ЦНСТДМУ „Мирни дни“ и ЦНСТДМУ „Хризантема“

II.1.2)Código CPV principal
34114000
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Предметът на процедурата касае доставка на 1 бр. ново специализирано моторно превозно средство за нуждите на ЦНСТДМУ „Мирни дни“ и ЦНСТДМУ „Хризантема“. Обхватът на дейността е съгласно техническата спецификация, приложение към документацията за участие.

II.1.5)Valor total estimado
Valor IVA excluido: 64 891.67 BGN
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
34114000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: BG322
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

гр. Габрово

II.2.4)Descripción del contrato:

Предметът на процедурата касае доставка на 1 бр. ново специализирано моторно превозно средство за нуждите на ЦНСТДМУ „Мирни дни“ и ЦНСТДМУ „Хризантема“. Обхватът на дейността е съгласно техническата спецификация, приложение към документацията за участие.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: оценка за гаранционен срок / Ponderación: 20
Criterio de calidad - Nombre: оценяваните техническите параметри / Ponderación: 20
Criterio de calidad - Nombre: оценка на емисии СО2 / Ponderación: 10
Precio - Ponderación: 50
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 64 891.67 BGN
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en días: 120
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.1)Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un registro profesional o mercantil
Lista y breve descripción de las condiciones:

Няма

III.1.2)Situación económica y financiera
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Няма

Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse:

Няма

III.1.3)Capacidad técnica y profesional
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

1. Участникът следва през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата, да е извършил доставка, идентична или сходна с предмета и обема на поръчката.

За „доставка, сходна с предмета и обема на поръчката“ възложителят ще приема доставка на минимум 1 ново моторно превозно средство, категория М1.

Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse:

Минималното изискване по т. 1 се посочва/декларира съгласно част IV, раздел В от ЕЕДОП/еЕЕДОП.

Минималното изискване по т. 1 се доказва при подписване на договор за изпълнение със:

— списък на доставките, идентични или сходни с предмета на поръчката (образец № 7), с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършената доставка.

III.1.5)Información sobre contratos reservados
III.2)Condiciones relativas al contrato
III.2.2)Condiciones de ejecución del contrato:

Възложителят отстранява от участие уч-к, за когото са налице обстоятелствата по чл. 54, ал. 1 и чл. 55, ал. 1 (за т. 2 се прилага за професия или дейност, свързана с изпълнението на поръчката) от ЗОП. Освен на горните осн. въз-лят отстранява от процедурата:

1. уч-к, к. не отговаря на поставените критерии за подбор или не изпълни друго условие, посочено в обявлението за общ. поръчка или в документацията;

2. уч-к, който е представил оферта, която не отговаря на:

а) предварително обявените условия на поръчката;

б) правила и изисквания, свързани с опазване на околната среда, соц. и труд. право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на международното екологично, соц. и труд. право, к. са изброени в прил. № 10, когато е приложимо;

3. участник, който не е представил в срок обосновката по чл. 72, ал. 1 или чиято оферта не е приета съгласно чл. 72, ал. 3—5 от ЗОП;

4. уч-ци, които са свързани лица.

Прод. в разд. VI.3

III.2.3)Información sobre el personal encargado de la ejecución del contrato

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.4)Información sobre la reducción del número de soluciones u ofertas durante la negociación o el diálogo
IV.1.6)Información sobre la subasta electrónica
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 13/09/2018
Hora local: 17:00
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Búlgaro
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
Duración en meses: 4 (a partir de la fecha declarada de recepción de ofertas)
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 14/09/2018
Hora local: 10:00
Lugar:

Община Габрово, пл. „Възраждане“ № 3, заседателната зала — ет. 3.

Información sobre las personas autorizadas y el procedimiento de apertura:

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no
VI.2)Información sobre flujos de trabajo electrónicos
VI.3)Información adicional:

5. участник, който няма право да участва в обществената поръчка на осн. чл. 3, т. 8 във вр. с чл. 5, ал. 1, т. 3 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици, освен когато не са нал. усл. по чл. 4 от закона;

6. участник, който след покана от възложителя и в определения в нея срок не удължи срока на валидност на офертата си;

7. участник, който е предложил цена за изпълнение на поръчката, по-висока от определената от възложителя в документацията за участие прогнозна (максимална) стойност на поръчката.

Възложителят изисква от определения изпълнител да предостави:

— гаранцията, обезпечаваща изпълълнението на договора, в размер на 5 на 100 от стойността му,

— гаранцията, обезпечаваща авансово плащане, покриваща пълния размер на аванса (в размер на 20 % от стойността на договора с ДДС).

Съдържание на опаковката:

1. Опис на представените документи (образец № 1), съдържащи се в опаковката, подписан от участника (в оригинал) или от изрично упълн. негов представител.

2. Заявление за участие:

2.1. Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП във формат *.docx или еЕЕДОП във формат espd-request.xml) за участие в съответствие с изискв. на закона и условията на възлож., а когато е приложимо — ЕЕДОП за всеки от уч. в обединението, което не е юридическо лице, за всеки подизпълн. и за всяко лице, чиито ресурси ще бъдат ангажирани в изпълнението на поръчката (образец № 2) — задължително в електронен вид.

2.2. Документи за доказване на предприетите мерки за надеждност, когато е приложимо.

2.3. При участник обединение — документи по т. 1.4 и 1.5 от раздел III, буква А от документация.

3. Оферта:

3.1. Техническо предложение:

3.1.1. Документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е законният представител на участника.

3.1.2. Предложение за изпълнение на поръчката — попълва се образец № 3.

3.1.3. Декл. за съгласие с клаузите на приложения проект на договор — попълва се образец № 4.

3.1.4. Декл. за срока на валидност на офертата — попълва се образец № 5.

3.1.5. Декл. за конфиденциалност на информацията, ако е приложимо (свободен текст).

3.2. Съдържание на плик „Предлагани ценови параметри“ — попълнен образец на ценово предложение — образец № 6.

Забележка:

Извън плика с надпис „Предлагани ценови параметри“ не трябва да е посочена никаква информация относно цената. Участници, които по какъвто и да е начин са включили някъде в офертата си извън плик „Предлагани ценови параметри“ елементи, свързани с предлаганата цена (или части от нея), ще бъдат отстранени от участие в процедурата.

Важно!!!

При офериране участниците следва да се съобразят с прогнозната стойност на поръчката.

При грешки и/или пропуски в изчисляването на предлаганите от участника цени в ценовата оферта същият ще бъде отстранен.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Комисия за защита на конкуренцията
бул. „Витоша“ № 18
София
1000
Bulgaria
Teléfono: +359 29884070
Correo electrónico: cpcadmin@cpc.bg
Fax: +359 29807315

Dirección de internet: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
08/08/2018