Suministros - 352755-2018

11/08/2018    S154    - - Suministros - Anuncio de licitación - Procedimiento abierto 

Polonia-Lublin: Vehículos de extinción de incendios

2018/S 154-352755

Anuncio de licitación

Suministros

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie
ul. Strażacka 7
Lublin
20-012
Polonia
Persona de contacto: Tomasz Brudnowski
Teléfono: +48 815351240
Correo electrónico: tbrudnowski@kwpsp.lublin.pl
Fax: +48 815329700
Código NUTS: PL814

Direcciones de internet:

Dirección principal: https://kwpsplublin.bip.gov.pl

I.2)Información sobre contratación conjunta
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: https://kwpsplublin.bip.gov.pl
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse a la dirección mencionada arriba
I.4)Tipo de poder adjudicador
Organismo/oficina regional o local
I.5)Principal actividad
Otra actividad: Ochrona przeciwpożarowa

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Dostawa 1 sztuki średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego

Número de referencia: WL.2370.36.2018
II.1.2)Código CPV principal
34144210
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 1 sztuki średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego.

Pojazd powinien spełniać m.in. następujące parametry:

1) maksymalna wysokość całkowita pojazdu - 3 300 mm;

2) silnik z zapłonem samoczynnym, spełniającym aktualnie obowiązującą normę emisję spalin umożliwiającą rejestrację pojazdu;

3) kabina czterodrzwiowa, jednomodułowa, na bazie jednej płyty podłogowej odchylana hydraulicznie, 6-osobowa (układ miejsc 1+1+4, siedzenia przodem do kierunku jazdy);

4) zabudowa pożarnicza wykonana z materiałów odpornych na korozję typu: stal nierdzewna, aluminium, materiały kompozytowe (wyklucza się inne stale bez względu na rodzaj zabezpieczenia antykorozyjnego).

Oferowany samochód ma być fabrycznie nowy, nieużywany oraz nieeksponowany na wystawach lub imprezach targowych, sprawny technicznie, bezpieczny, kompletny i gotowy do pracy, a także musi spełniać wymagania techniczno-funkcjonalne wyszczególnione w Załączniku nr 1 do SIWZ.

II.1.5)Valor total estimado
Valor IVA excluido: 169 702.74 EUR
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
34144210
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL814
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Przedmiot zamówienia zostanie dostarczony do siedziby Zamawiającego w Lublinie.

II.2.4)Descripción del contrato:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 1 sztuki średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego. Rok produkcji podwozia - nie wcześniej niż 2017 r.

Pojazd powinien spełniać m.in. następujące parametry:

1) maksymalna wysokość całkowita pojazdu - 3 300 mm;

2) silnik z zapłonem samoczynnym, spełniającym aktualnie obowiązującą normę emisję spalin umożliwiającą rejestrację pojazdu;

3) kabina czterodrzwiowa, jednomodułowa, na bazie jednej płyty podłogowej odchylana hydraulicznie, 6-osobowa (układ miejsc 1+1+4, siedzenia przodem do kierunku jazdy);

4) zabudowa pożarnicza wykonana z materiałów odpornych na korozję typu: stal nierdzewna, aluminium, materiały kompozytowe (wyklucza się inne stale bez względu na rodzaj zabezpieczenia antykorozyjnego).

Oferowany samochód ma być fabrycznie nowy, nieużywany oraz nieeksponowany na wystawach lub imprezach targowych, sprawny technicznie, bezpieczny, kompletny i gotowy do pracy, a także musi spełniać wymagania techniczno-funkcjonalne wyszczególnione w Załączniku nr 1 do SIWZ zawierającym szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Załącznik nr 1 do SIWZ wraz z innymi dokumentami przetargowymi zostanie opublikowany na stronie internetowej Zamawiającego https://kwpsplublin.bip.gov.pl w dziale „Zamówienia publiczne”, w zakładce dotyczącej przedmiotowego postępowania. Samochód należy wyposażyć w sprzęt, którego wykaz i rozmieszczenie zawiera Załącznik nr 1 do SIWZ. Do oferty należy załączyć specyfikację techniczną oferowanego przedmiotu zamówienia przygotowaną w oparciu o Załącznik nr 1 do SIWZ i zgodnie z podanymi tam poleceniami.

Wadium.

Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości 10 000 PLN.

Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert w jednej lub kilku następujących formach:

a) pieniądzu przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego NBP O/OKR Lublin

45 1010 1339 0019 1913 9120 0000 tytułem: Wadium w postępowaniu WL.2370.36.2018

b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

c) gwarancjach bankowych;

d) gwarancjach ubezpieczeniowych;

e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 110).

Szczegółowe zasady dotyczące wnoszenia i zwrotu wadium określa SIWZ i ustawa Prawo zamówień publicznych.

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

Zamawiający przewiduje obowiązek wniesienia przez Wykonawcę wybranego do realizacji zamówienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w łącznej wysokości 10 % ceny całkowitej brutto wskazanej w ofercie.

Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach (art. 148 ust. 1 Prawa zamówień publicznych):

a) pieniądzu, przelewem na konto Zamawiającego, tj. NBP O/OKR. w Lublinie, nr rachunku: 45 1010 1339 0019 1913 9120 0000.

b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;

c) gwarancjach bankowych;

d) gwarancjach ubezpieczeniowych;

e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Zamawiający nie dopuszcza wnoszenia zabezpieczenia w formach, o których mowa w art. 148 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Szczegółowe zasady dotyczące wnoszenia i zwrotu zabezpieczenia określa SIWZ i ustawa Prawo zamówień publicznych.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: Moc silnika powyżej minimum określonego w SIWZ / Ponderación: 15
Criterio de calidad - Nombre: Rodzaj skrzyni biegów / Ponderación: 10
Criterio de calidad - Nombre: Okres gwarancji pow. 24 miesięcy (na potrzeby oceny ofert max. 60 miesięcy) / Ponderación: 10
Criterio de calidad - Nombre: Pojemnośc zbiornika na wodę / Ponderación: 5
Precio - Ponderación: 60
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 169 702.74 EUR
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Comienzo: 01/10/2018
Fin: 05/11/2018
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Zakup został dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.1)Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un registro profesional o mercantil
III.1.2)Situación económica y financiera
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1) posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną co najmniej 500 000,00 PLN lub jej równowartość wyrażoną w innej walucie wg średniego kursu złotego NBP (Tabela A) z dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub;

2) posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę co najmniej 500 000,00 PLN lub jej równowartość wyrażoną w innej walucie wg średniego kursu złotego NBP (tabela A) z dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Zamawiający dopuszcza możliwość sumowania kwoty ubezpieczenia, posiadanych środków finansowych oraz zdolności kredytowej w celu uzyskania wymaganego minimum w zakresie sytuacji ekonomicznej i finansowej. Zamawiający informuje, że w przypadku publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu, w którym nie publikuje się średniego kursu złotego NBP (Tabela A), przeliczenie podanych wyżej wartości, tj.: kwoty ubezpieczenia, posiadanych środków finansowych lub zdolności kredytowej, wyrażonych w innej walucie niż PLN nastąpi wg średniego kursu złotego NBP (Tabela A) z najbliższego dnia roboczego następującego po dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu.

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą warunek określony w pkt 1) spełnić albo łącznie - poprzez przedstawienie 1 dokumentu potwierdzającego, że wszyscy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę co najmniej 500 000,00 PLN lub równowartość tej kwoty wyrażoną w innej walucie wg średniego kursu złotego NBP (Tabela A) z dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub odrębnie poprzez przedstawienie przez niektórych lub wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia odrębnych dokumentów potwierdzających, że Wykonawcy ci są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na łączna kwotę nie mniejszą niż 500 000,00 PLN lub równowartość tej kwoty wyrażoną w innej walucie wg średniego kursu złotego NBP (Tabela A) z dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Warunek określony w pkt 2) Wykonawcy mogą spełnić poprzez przedstawienie przez wszystkich lub niektórych Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert na łączną kwotę co najmniej 500 000,00 PLN lub równowartość tej kwoty wyrażoną w innej walucie wg średniego kursu złotego NBP (Tabela A) z dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Zamawiający dopuszcza możliwość sumowania kwoty ubezpieczenia, posiadanych środków finansowych oraz zdolności kredytowej w odniesieniu do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

Powyższe zasady stosuje się również do Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, w tym również do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia spoza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse:

W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej Zamawiający żąda:

1) dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną co najmniej 500 000,00 PLN lub jej równowartość wyrażoną w innej walucie wg średniego kursu złotego NBP (Tabela A) z dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, lub

2) informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy na kwotę co najmniej 500 000,00 PLN lub jej równowartość wyrażoną w innej walucie wg średniego kursu złotego NBP (Tabela A) z dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert.

Zamawiający dopuszcza możliwość sumowania kwoty ubezpieczenia, posiadanych środków finansowych oraz zdolności kredytowej w celu uzyskania wymaganego minimum w zakresie sytuacji ekonomicznej i finansowej. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązani są przedstawić:

1) dokument potwierdzający ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej. Zamawiający wymaga albo 1 dokumentu potwierdzającego, że wszyscy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę co najmniej 500 000,00 PLN lub równowartość tej kwoty wyrażoną w innej walucie wg średniego kursu złotego NBP (Tabela A) z dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub przedstawienia przez niektórych lub wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia odrębnych dokumentów potwierdzających, że Wykonawcy ci są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na łączna kwotę nie mniejszą niż 500 000,00 PLN lub równowartość tej kwoty wyrażoną w innej walucie wg średniego kursu złotego NBP (Tabela A) z dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej;

2) informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert na łączną kwotę co najmniej 500 000,00 PLN lub równowartość tej

Kwoty wyrażoną w innej walucie wg średniego kursu złotego NBP (Tabela A) z dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Informacja ta może być przedłożona przez wszystkich lub niektórych Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, przy czym łączna kwota posiadanych środków finansowych lub/i zdolności kredytowej powinna wynosić co najmniej 500 000,00 PLN lub równowartość tej kwoty wyrażoną w innej walucie wg średniego kursu złotego NBP (Tabela A) z dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Zamawiający dopuszcza możliwość sumowania kwoty ubezpieczenia, posiadanych środków finansowych oraz zdolności kredytowej w celu uzyskania wymaganego minimum w zakresie sytuacji ekonomicznej i finansowej. Powyższe zasady stosuje się również do Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, w tym również do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia spoza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Zamawiający informuje, że w przypadku publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu, w którym nie publikuje się średniego kursu złotego NBP (Tabela A), przeliczenie podanych wyżej wartości, tj.: kwoty ubezpieczenia, posiadanych środków finansowych lub zdolności kredytowej, wyrażonych w innej walucie.

III.1.3)Capacidad técnica y profesional
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają odpowiednią zdolność techniczną lub zawodową polegającą na wykonaniu w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej 1 dostawy samochodów ratowniczo-gaśniczych o wartości pojedynczej dostawy lub łącznej wartości wszystkich dostaw na kwotę co najmniej 500 000,00 PLN albo równowartości tej kwoty wyrażonej w innej walucie wg średniego kursu złotego NBP (Tabela A) z dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą powyższy warunek spełnić łącznie poprzez zsumowanie dostaw sprzętu o parametrach wymienionych powyżej, zrealizowanych przez poszczególnych Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego na łączną kwotę nie mniejszą niż 500 000 PLN lub równowartość tej kwoty wyrażoną w innej walucie wg średniego kursu złotego NBP (Tabela A) z dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Zamawiający informuje, że w przypadku publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu, w którym nie publikuje się średniego kursu złotego NBP (Tabela A), przeliczenie wartości zrealizowanych dostaw, wyrażonych w innej walucie niż PLN nastąpi wg średniego kursu złotego NBP (Tabela A) z najbliższego dnia roboczego następującego po dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu.

Powyższe zasady stosuje się również do Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, w tym również do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia spoza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse:

W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej i zawodowej Zamawiający żąda wykazu dostaw wykonanych o parametrach określonych w sekcji III.1.3) niniejszego ogłoszenia w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy. Wykaz należy wypełnić w odpowiedniej rubryce JEDZ (Załącznik nr 3 do SIWZ), tj. Część IV, litera C pkt 1b. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązani są przedłożyć razem z ofertą wspólną wykaz dostaw, wymieniony powyżej – obejmujący dostawę lub dostawy sprzętu wymienionego w sekcji III.1.3) oraz o wartości jednostkowej lub łącznej na kwotę co najmniej 500 000,00 PLN lub równowartość tej kwoty wyrażoną w innej walucie wg średniego kursu złotego NBP (Tabela A) z dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Wykaz należy wypełnić w odpowiedniej rubryce JEDZ-a (Załącznik nr 3), tj. Części IV lit. C pkt 1b. Wykaz należy wypełnić w sposób uwzględniający fakt, że każdy Wykonawca składa razem z ofertą własny JEDZ.

Powyższe zasady stosuje się również do Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, w tym również do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia spoza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Zamawiający informuje, że w przypadku publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu, w którym nie publikuje się średniego kursu złotego NBP (Tabela A), przeliczenie podanych wyżej wartości, tj. wartości zrealizowanych dostaw, wyrażonych w innej walucie niż PLN nastąpi wg średniego kursu złotego NBP (Tabela A) z najbliższego dnia roboczego następującego po dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu.

III.1.5)Información sobre contratos reservados
III.2)Condiciones relativas al contrato
III.2.2)Condiciones de ejecución del contrato:

Umowa zostanie zawarta na warunkach określonych w jej projekcie, stanowiącym Załącznik nr 8 do SIWZ.

III.2.3)Información sobre el personal encargado de la ejecución del contrato

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.4)Información sobre la reducción del número de soluciones u ofertas durante la negociación o el diálogo
IV.1.6)Información sobre la subasta electrónica
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: sí
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 18/09/2018
Hora local: 12:00
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Polaco
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
La oferta debe ser válida hasta: 16/11/2018
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 18/09/2018
Hora local: 12:05
Lugar:

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie, ul. Strażacka 7, 20-012 Lublin, Sala narad (obok Sekretariatu), POLSKA.

Información sobre las personas autorizadas y el procedimiento de apertura:

Przed otwarciem ofert Zamawiający przekaże informację o wysokości kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi bezpośrednio po odczytaniu ww. informacji. Po otwarciu ofert zostaną podane: nazwy i adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no
VI.2)Información sobre flujos de trabajo electrónicos
VI.3)Información adicional:

Wykluczenie z postępowania (art. 24 ust. 1 pkt 12-23 oraz ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp). W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia z postępowania Zamawiający żąda następujących oświadczeń i dokumentów:

1. Informacji z KRK w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

2. Zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

3. Zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

4. Odpisu z właściwego rejestru lub z CEIiDG, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych;

5. Oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

6. Oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;

7. Oświadczenia Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12.1.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych;

8. Oświadczenia Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, przy czym w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawca nie prowadzą do zakłócenia konkurencji. Oświadczenie o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej lub o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz dokumentami lub informacjami, potwierdzającymi, że powiązania z innym Wykonawca nie prowadzą do zakłócenia konkurencji, Wykonawca składa w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp.

Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP składa zamiast dokumentów określonych w pkt 1 - 4 dokumenty wystawione w swoim kraju potwierdzające brak podstaw wykluczenia z postępowania w tym zakresie, a w razie braku takich dokumentów-składają oświadczenie. Termin wystawienia dokumentów lub złożenia oświadczeń - właściwy dla danego rodzaju dokumentu (6 lub 3 mies.).

9. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, poza innymi wymaganymi dokumentami potwierdzającymi brak podstaw wykluczenia z postępowania oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, zamiast dokumentów wymienionych w pkt 1 – 4, składa:

9.1. - w pkt 1. – informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Prawo zamówień publicznych;

9.2. - w pkt 2 – 4 – dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

9.3. Dokumenty, o których mowa w pkt 9.1. i pkt 9.2. lit. b, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w pkt 9.2. lit. a, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu.

9.4. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 9.1. i 9.2., zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Pkt 9.3. stosuje się odpowiednio.

9.5. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Pełnomocnik Zamawiających może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

9.6. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w pkt 1, składa dokument, o którym mowa w pkt 9.1., w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy Prawo zamówień publicznych. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Pkt 9.3. zdanie

pierwsze stosuje się odpowiednio.

9.7. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Pełnomocnik Zamawiających może zwrócić się do właściwych organów kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

10. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z postępowania oraz spełniania, w zakresie w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa również:

a) JEDZ dotyczący tych podmiotów, a ponadto:

b) dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia z postępowania;

c) w celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający żąda dokumentów, które określają co najmniej:

- zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu;

- sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego;

- zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego.

11. Wykonawca który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu składa również:

a) JEDZ dotyczący podwykonawców,

b) dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia z postępowania.

12. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających brak podstaw wykluczenia z postępowania oraz warunki udziału, jeżeli Zamawiający posiadają oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności

podmiotów realizujących zdania publiczne (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 570).

13. W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia z postępowania, w tym dokumentów potwierdzających brak podstaw wykluczenia z postępowania dotyczących

Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Pełnomocnik Zamawiających pobierze samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę oświadczenia lub dokumenty

14. W przypadku wskazania przez Wykonawcę powyższych oświadczeń lub dokumentów, które znajdują się w posiadaniu Zamawiających, w szczególności oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez Zamawiających zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Pełnomocnik Zamawiających w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, skorzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne.

15. Oświadczenia dotyczące Wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy Prawo zamówień publicznych oraz dotyczące podwykonawców, składane są w oryginale.

16. Dokumenty inne niż oświadczenia, o których mowa w pkt 15, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.

17. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.

18. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej.

19. Pełnomocnik Zamawiających może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentów innych niż oświadczenia, wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.

20. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

21. W przypadku, o którym mowa w pkt 13, Zamawiający zażąda od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez Wykonawcę i pobranych samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów.

22. Zamawiający zażąda aktualnych na dzień złożenia dokumentów i oświadczeń potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu przez Wykonawcę, brak podstaw wykluczenia z postępowania oraz dokumentów potwierdzające spełnianie przez oferowane dostawy wymagań określonych

przez Zamawiającego od Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona w terminie nie krótszym niż 10 dni.

23. Dokumenty wymagane od podmiotów ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia określa sekcja VII SIWZ - Postanowienia dotyczące oferty wspólnej składanej przez dwa lub więcej podmioty gospodarcze (konsorcja/spółki cywilne).

24. Sposób przygotowania oferty określa sekcja XI SIWZ

25. W związku ze wskazanym przez Zamawiającego sposobem przeliczania wskazanych w przedkładanych dokumentach kwot wyrażonych w walucie obcej wg kursu złotego NBP (Tabela A) z dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, Zamawiający informuje, że w przypadku publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu, w którym nie publikuje się średniego kursu złotego NBP (Tabela A), przeliczenie wartości, tj.: kwoty ubezpieczenia, posiadanych środków finansowych lub zdolności kredytowej, a także wartości zrealizowanych dostaw, wyrażonych w innej walucie niż PLN nastąpi wg średniego kursu złotego NBP (Tabela A) z najbliższego dnia roboczego następującego po dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu.

26. Jeżeli będzie to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, Zamawiający będzie mógł na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu z postępowania oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń i dokumentów.

27. Wykonawcy składają razem z ofertą Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ). JEDZ przesyła się w formie elektronicznej na zasadach określonych w sekcji VIII SIWZ.

28. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia składają odrębne JEDZ-e oraz dokumenty i oświadczenia potwierdzające brak podstaw wykluczenia z postępowania.

29. Administratorem danych osobowych osób fizycznych pozyskanych w toku przedmiotowego postępowania jest Lubelski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie, ul. Strażacka 7, 20–012 Lublin. Szczegółowe zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych zawiera sekcja XXIX SIWZ.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polonia
Teléfono: +48 224587840
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Dirección de internet: www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów niniejszej ustawy.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej (KIO) w formie pisemnej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

5. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

6. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

7. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy Prawo zamówień publicznych albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

8. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień SIWZ, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej;

9. Odwołanie wobec czynności wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

9. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień SIWZ Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert.

10. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia orzeczenia przez KIO.

11. W przypadku wniesienia odwołania Zamawiający nie może zawrzeć umowy do czasu ogłoszenia przez KIO wyroku lub postanowienia kończącego postępowanie odwoławcze.

12. KIO rozpoznaje odwołanie w terminie 15 dni od dnia jego doręczenia Prezesowi KIO. Prezes KIO może zarządzić łączne rozpoznanie odwołań przez KIO, jeżeli zostały one złożone w tym samym postępowaniu o udzielenie zamówienia lub dotyczą takich samych czynności Zamawiającego.

13. KIO odrzuca odwołanie, jeżeli stwierdzi, że:

— w sprawie nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych; - odwołanie zostało wniesione przez podmiot nieuprawniony,

— odwołanie zostało wniesione po upływie terminu określonego w ustawie Prawo zamówień publicznych,

— odwołujący powołuje się wyłącznie na te same okoliczności, które były przedmiotem rozstrzygnięcia przez KIO w sprawie innego odwołania dotyczącego tego samego postępowania wniesionego przez tego samego odwołującego się,

— odwołanie dotyczy czynności, którą Zamawiający wykonał zgodnie z treścią wyroku KIO lub sądu lub, w przypadku uwzględnienia zarzutów w odwołaniu, którą wykonał zgodnie z żądaniem zawartym w odwołaniu,

— odwołujący nie przesłał Zamawiającemu kopii odwołania, zgodnie z art. 180 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.

14. Na orzeczenie KIO stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia KIO. W terminie 21 dni od dnia wydania orzeczenia skargę może wnieść także Prezes UZP

15. Szczegółowe zasady dotyczące wnoszenia środków ochrony prawnej reguluje Dział VI ustawy Pzp.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polonia
Teléfono: +48 224587840
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Dirección de internet: www.uzp.gov.pl

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
08/08/2018