Suministros - 352759-2018

11/08/2018    S154    - - Suministros - Anuncio de licitación - Procedimiento abierto 

Polonia-Varsovia: Reactivos de laboratorio

2018/S 154-352759

Anuncio de licitación

Suministros

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego
000289093
ul. Marymoncka 99/103
Warszawa
01-813
Polonia
Persona de contacto: Katarzyna Pawlikowska
Teléfono: +48 225693777
Correo electrónico: katarzyna.pawlikowska@cmkp.edu.pl
Fax: +48 225693712
Código NUTS: PL911

Direcciones de internet:

Dirección principal: http://www.cmkp.edu.pl/

I.2)Información sobre contratación conjunta
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: http://www.cmkp.edu.pl/category/ogloszenia-cp/ogloszenia-o-postepowaniach/
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse a la dirección mencionada arriba
I.4)Tipo de poder adjudicador
Organismo de Derecho público
I.5)Principal actividad
Educación

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Sukcesywna dostawa specjalistycznych odczynników laboratoryjnych ZP-692/18

Número de referencia: ZP-692/18
II.1.2)Código CPV principal
33696500
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa specjalistycznych odczynników laboratoryjnych w szczególności do biologii molekularnej i biotechnologii spełniających wymagania określone w SIWZ. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią Załączniki nr 1.1-1.5 do SIWZ. Wykonawca zobowiązany jest realizować zamówienie sukcesywnie, na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 6 do SIWZ. Zamawiający wymaga, aby dostarczone produkty posiadały okres gwarancji/przydatności do stosowania nie krótszy niż 70 % maksymalnego okresu gwarancji określonego przez producenta. Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania z prawa opcji, polegającego na rezygnacji z dostawy części przedmiotu zamówienia określonego w Załącznikach nr 1.1-1.5 do SIWZ, co uzależnione jest od przebiegu prowadzonych prac badawczych. Zamawiający zobowiązuje się do wykorzystania minimum 10 % łącznej wartości brutto przedmiotu umowy zawartej w ramach każdej z części zamówienia

II.1.5)Valor total estimado
Valor IVA excluido: 86 860.66 PLN
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: sí
Pueden presentarse ofertas para todos los lotes
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Odczynniki laboratoryjne

Lote nº: 1
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33696500
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL911
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Dział Zaopatrzenia CMKP, ul. Schroegera 82, 01-828 Warszawa, POLSKA (wejście od ul. Kleczewskiej).

II.2.4)Descripción del contrato:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa specjalistycznych odczynników do badań laboratoryjnych spełniających wymagania określone w SIWZ. Szczegółowy opis części zamówienia, określający wymagania Zamawiającego, stanowi Załącznik nr 1.1 do SIWZ. Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 1.1 do SIWZ) podał nazwy producentów i numery katalogowe produktów wyłącznie w celu określenia wymaganych produktów, konfekcjonowania, czystości i parametrów jakościowych, jakim powinny odpowiadać zamówione produkty (ze względu na metodykę prowadzonych badań naukowych oraz konieczność utrzymania ich standardu oraz wysokiej jakości wyników, wymagają one stosowania wskazanych produktów). Należy przyjąć, że wskazane patenty, znaki towarowe, pochodzenie określają parametry techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, co oznacza, że Zamawiający dopuszcza złożenie oferty w tej części przedmiotu zamówienia o równoważnych parametrach technicznych, eksploatacyjnych i użytkowych. Jednocześnie przypominamy, że zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowana przez niego dostawa spełnia wymagania określone w SIWZ. Wykonawca, oferujący produkty równoważne do określonych w SIWZ, zobowiązany jest na mocy art. 30 ust. 5 ustawy Pzp przedstawić oddzielne oświadczenie zawierające opis oferowanego produktu, a w szczególności cechy charakterystyczne, potwierdzające zgodność oferowanego produktu z produktem opisanym przez Zamawiającego oraz certyfikat analizy jakościowej produktu lub dokument równoważny – złożony w języku polskim lub z tłumaczeniem na język polski, określający na przykład nazwę producenta, nr katalogowy, skład, okres trwałości, datę produkcji, czystość itp. W przypadku gdy certyfikat analizy jakościowej produktu lub dokument równoważny zawiera opis oferowanego produktu, wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia oświadczenia, o którym mowa powyżej.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: Wsparcie techniczne / Ponderación: 10
Precio - Ponderación: 90
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 10 720.87 PLN
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 12
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: sí
Descripción de las opciones:

Zamawiający zastrzega możliwość skorzystania z prawa opcji, polegającego na rezygnacji z dostawy części przedmiotu zamówienia określonego w Załączniku nr 1.1 do SIWZ, co uzależnione jest od przebiegu prowadzonych prac badawczych. Zamawiający zobowiązuje się do wykorzystania minimum 10 % łącznej wartości brutto przedmiotu umowy zawartej w ramach danej części zamówienia.

II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Zamawiający wymaga realizacji zamówienia sukcesywnie, zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego, przez okres 12 miesięcy licząc od daty zawarcia umowy. Dostawy będą realizowane na podstawie jednostronnych dyspozycji składanych przez Zmawiającego, w terminie 14 dni roboczych licząc od dnia złożenia zamówienia.

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Odczynniki laboratoryjne

Lote nº: 2
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33696500
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL911
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Dział Zaopatrzenia CMKP, ul. Schroegera 82, 01-828 Warszawa, POLSKA (wejście od ul. Kleczewskiej).

II.2.4)Descripción del contrato:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa specjalistycznych odczynników do badań laboratoryjnych spełniających wymagania określone w SIWZ. Szczegółowy opis części zamówienia, określający wymagania Zamawiającego, stanowi Załącznik nr 1.2 do SIWZ. Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 1.2 do SIWZ) podał nazwy producentów i numery katalogowe produktów wyłącznie w celu określenia wymaganych produktów, konfekcjonowania, czystości i parametrów jakościowych, jakim powinny odpowiadać zamówione produkty (ze względu na metodykę prowadzonych badań naukowych oraz konieczność utrzymania ich standardu oraz wysokiej jakości wyników, wymagają one stosowania wskazanych produktów). Należy przyjąć, że wskazane patenty, znaki towarowe, pochodzenie określają parametry techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, co oznacza, że Zamawiający dopuszcza złożenie oferty w tej części przedmiotu zamówienia o równoważnych parametrach technicznych, eksploatacyjnych i użytkowych. Jednocześnie przypominamy, że zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowana przez niego dostawa spełnia wymagania określone w SIWZ. Wykonawca, oferujący produkty równoważne do określonych w SIWZ, zobowiązany jest na mocy art. 30 ust. 5 ustawy Pzp przedstawić oddzielne oświadczenie zawierające opis oferowanego produktu, a w szczególności cechy charakterystyczne, potwierdzające zgodność oferowanego produktu z produktem opisanym przez Zamawiającego oraz certyfikat analizy jakościowej produktu lub dokument równoważny – złożony w języku polskim lub z tłumaczeniem na język polski, określający na przykład nazwę producenta, nr katalogowy, skład, okres trwałości, datę produkcji, czystość itp. W przypadku gdy certyfikat analizy jakościowej produktu lub dokument równoważny zawiera opis oferowanego produktu, wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia oświadczenia, o którym mowa powyżej.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: Wsparcie techniczne / Ponderación: 10
Precio - Ponderación: 90
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 14 921.73 PLN
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 12
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: sí
Descripción de las opciones:

Zamawiający zastrzega możliwość skorzystania z prawa opcji, polegającego na rezygnacji z dostawy części przedmiotu zamówienia określonego w Załączniku nr 1.2 do SIWZ, co uzależnione jest od przebiegu prowadzonych prac badawczych. Zamawiający zobowiązuje się do wykorzystania minimum 10 % łącznej wartości brutto przedmiotu umowy zawartej w ramach danej części zamówienia.

II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Zamawiający wymaga realizacji zamówienia sukcesywnie, zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego, przez okres 12 miesięcy licząc od daty zawarcia umowy. Dostawy będą realizowane na podstawie jednostronnych dyspozycji składanych przez Zmawiającego, w terminie 14 dni roboczych licząc od dnia złożenia zamówienia.

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Odczynniki laboratoryjne

Lote nº: 3
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33696500
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL911
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Dział Zaopatrzenia CMKP, ul. Schroegera 82, 01-828 Warszawa, POLSKA (wejście od ul. Kleczewskiej).

II.2.4)Descripción del contrato:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa specjalistycznych odczynników do badań laboratoryjnych spełniających wymagania określone w SIWZ. Szczegółowy opis części zamówienia, określający wymagania Zamawiającego, stanowi Załącznik nr 1.3 do SIWZ. Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 1.3 do SIWZ) podał nazwy producentów i numery katalogowe produktów wyłącznie w celu określenia wymaganych produktów, konfekcjonowania, czystości i parametrów jakościowych, jakim powinny odpowiadać zamówione produkty (ze względu na metodykę prowadzonych badań naukowych oraz konieczność utrzymania ich standardu oraz wysokiej jakości wyników, wymagają one stosowania wskazanych produktów). Należy przyjąć, że wskazane patenty, znaki towarowe, pochodzenie określają parametry techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, co oznacza, że Zamawiający dopuszcza złożenie oferty w tej części przedmiotu zamówienia o równoważnych parametrach technicznych, eksploatacyjnych i użytkowych. Jednocześnie przypominamy, że zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowana przez niego dostawa spełnia wymagania określone w SIWZ. Wykonawca, oferujący produkty równoważne do określonych w SIWZ, zobowiązany jest na mocy art. 30 ust. 5 ustawy Pzp przedstawić oddzielne oświadczenie zawierające opis oferowanego produktu, a w szczególności cechy charakterystyczne, potwierdzające zgodność oferowanego produktu z produktem opisanym przez Zamawiającego oraz certyfikat analizy jakościowej produktu lub dokument równoważny – złożony w języku polskim lub z tłumaczeniem na język polski, określający na przykład nazwę producenta, nr katalogowy, skład, okres trwałości, datę produkcji, czystość itp. W przypadku gdy certyfikat analizy jakościowej produktu lub dokument równoważny zawiera opis oferowanego produktu, wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia oświadczenia, o którym mowa powyżej.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: Wsparcie techniczne / Ponderación: 10
Precio - Ponderación: 90
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 16 805.00 PLN
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 12
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: sí
Descripción de las opciones:

Zamawiający zastrzega możliwość skorzystania z prawa opcji, polegającego na rezygnacji z dostawy części przedmiotu zamówienia określonego w Załączniku nr 1.3 do SIWZ, co uzależnione jest od przebiegu prowadzonych prac badawczych. Zamawiający zobowiązuje się do wykorzystania minimum 10 % łącznej wartości brutto przedmiotu umowy zawartej w ramach danej części zamówienia.

II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Zamawiający wymaga realizacji zamówienia sukcesywnie, zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego, przez okres 12 miesięcy licząc od daty zawarcia umowy. Dostawy będą realizowane na podstawie jednostronnych dyspozycji składanych przez Zmawiającego, w terminie 14 dni roboczych licząc od dnia złożenia zamówienia.

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Odczynniki laboratoryjne

Lote nº: 4
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33696500
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL911
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Dział Zaopatrzenia CMKP, ul. Schroegera 82, 01-828 Warszawa, POLSKA (wejście od ul. Kleczewskiej).

II.2.4)Descripción del contrato:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa specjalistycznych odczynników do badań laboratoryjnych spełniających wymagania określone w SIWZ. Szczegółowy opis części zamówienia, określający wymagania Zamawiającego, stanowi Załącznik nr 1.4 do SIWZ. Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 1.4 do SIWZ) podał nazwy producentów i numery katalogowe produktów wyłącznie w celu określenia wymaganych produktów, konfekcjonowania, czystości i parametrów jakościowych, jakim powinny odpowiadać zamówione produkty (ze względu na metodykę prowadzonych badań naukowych oraz konieczność utrzymania ich standardu oraz wysokiej jakości wyników, wymagają one stosowania wskazanych produktów). Należy przyjąć, że wskazane patenty, znaki towarowe, pochodzenie określają parametry techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, co oznacza, że Zamawiający dopuszcza złożenie oferty w tej części przedmiotu zamówienia o równoważnych parametrach technicznych, eksploatacyjnych i użytkowych. Jednocześnie przypominamy, że zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowana przez niego dostawa spełnia wymagania określone w SIWZ. Wykonawca, oferujący produkty równoważne do określonych w SIWZ, zobowiązany jest na mocy art. 30 ust. 5 ustawy Pzp przedstawić oddzielne oświadczenie zawierające opis oferowanego produktu, a w szczególności cechy charakterystyczne, potwierdzające zgodność oferowanego produktu z produktem opisanym przez Zamawiającego oraz certyfikat analizy jakościowej produktu lub dokument równoważny – złożony w języku polskim lub z tłumaczeniem na język polski, określający na przykład nazwę producenta, nr katalogowy, skład, okres trwałości, datę produkcji, czystość itp. W przypadku gdy certyfikat analizy jakościowej produktu lub dokument równoważny zawiera opis oferowanego produktu, wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia oświadczenia, o którym mowa powyżej.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: Wsparcie techniczne / Ponderación: 10
Precio - Ponderación: 90
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 32 613.06 PLN
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 12
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: sí
Descripción de las opciones:

Zamawiający zastrzega możliwość skorzystania z prawa opcji, polegającego na rezygnacji z dostawy części przedmiotu zamówienia określonego w Załączniku nr 1.4 do SIWZ, co uzależnione jest od przebiegu prowadzonych prac badawczych. Zamawiający zobowiązuje się do wykorzystania minimum 10 % łącznej wartości brutto przedmiotu umowy zawartej w ramach danej części zamówienia.

II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Zamawiający wymaga realizacji zamówienia sukcesywnie, zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego, przez okres 12 miesięcy licząc od daty zawarcia umowy. Dostawy będą realizowane na podstawie jednostronnych dyspozycji składanych przez Zmawiającego, w terminie 14 dni roboczych licząc od dnia złożenia zamówienia.

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Odczynniki laboratoryjne

Lote nº: 5
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33696500
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL911
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Dział Zaopatrzenia CMKP, ul. Schroegera 82, 01-828 Warszawa, POLSKA (wejście od ul. Kleczewskiej).

II.2.4)Descripción del contrato:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa specjalistycznych odczynników do badań laboratoryjnych spełniających wymagania określone w SIWZ. Szczegółowy opis części zamówienia, określający wymagania Zamawiającego, stanowi Załącznik nr 1.5 do SIWZ. Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 1.5 do SIWZ) podał nazwy producentów i numery katalogowe produktów wyłącznie w celu określenia wymaganych produktów, konfekcjonowania, czystości i parametrów jakościowych, jakim powinny odpowiadać zamówione produkty (ze względu na metodykę prowadzonych badań naukowych oraz konieczność utrzymania ich standardu oraz wysokiej jakości wyników, wymagają one stosowania wskazanych produktów). Należy przyjąć, że wskazane patenty, znaki towarowe, pochodzenie określają parametry techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, co oznacza, że Zamawiający dopuszcza złożenie oferty w tej części przedmiotu zamówienia o równoważnych parametrach technicznych, eksploatacyjnych i użytkowych. Jednocześnie przypominamy, że zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowana przez niego dostawa spełnia wymagania określone w SIWZ. Wykonawca, oferujący produkty równoważne do określonych w SIWZ, zobowiązany jest na mocy art. 30 ust. 5 ustawy Pzp przedstawić oddzielne oświadczenie zawierające opis oferowanego produktu, a w szczególności cechy charakterystyczne, potwierdzające zgodność oferowanego produktu z produktem opisanym przez Zamawiającego oraz certyfikat analizy jakościowej produktu lub dokument równoważny – złożony w języku polskim lub z tłumaczeniem na język polski, określający na przykład nazwę producenta, nr katalogowy, skład, okres trwałości, datę produkcji, czystość itp. W przypadku gdy certyfikat analizy jakościowej produktu lub dokument równoważny zawiera opis oferowanego produktu, wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia oświadczenia, o którym mowa powyżej.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: Wsparcie techniczne / Ponderación: 10
Precio - Ponderación: 90
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 11 800.00 PLN
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 12
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: sí
Descripción de las opciones:

Zamawiający zastrzega możliwość skorzystania z prawa opcji, polegającego na rezygnacji z dostawy części przedmiotu zamówienia określonego w Załączniku nr 1.5 do SIWZ, co uzależnione jest od przebiegu prowadzonych prac badawczych. Zamawiający zobowiązuje się do wykorzystania minimum 10 % łącznej wartości brutto przedmiotu umowy zawartej w ramach danej części zamówienia.

II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Zamawiający wymaga realizacji zamówienia sukcesywnie, zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego, przez okres 12 miesięcy licząc od daty zawarcia umowy. Dostawy będą realizowane na podstawie jednostronnych dyspozycji składanych przez Zmawiającego, w terminie 14 dni roboczych licząc od dnia złożenia zamówienia.

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.1)Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un registro profesional o mercantil
Lista y breve descripción de las condiciones:

Wykaz i krótki opis warunków:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z udziału w postępowaniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp.

Uwaga: w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy z Wykonawców musi wykazać brak podstaw wykluczenia.

2. Wykonawca obowiązany jest złożyć na wezwanie Zamawiającego w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia:

1) informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13,14 i 21 ustawy Pzp –wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

2) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

3) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

4) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp;

5) oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumenty potwierdzające dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

6) oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;

7) oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12.1.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1785, z późn. zm.).

3. Oświadczenia i dokumenty jakie mają złożyć Wykonawcy, którzy mają siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP oraz Wykonawcy mający siedzibę na terytorium RP, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium RP - wskazano w SIWZ udostępnionej na stronie internetowej wskazanej w pkt I.3) ogłoszenia o zamówieniu.

III.1.2)Situación económica y financiera
III.1.3)Capacidad técnica y profesional
III.1.5)Información sobre contratos reservados
III.2)Condiciones relativas al contrato
III.2.2)Condiciones de ejecución del contrato:

Wykonawca zobowiązany jest realizować zamówienie sukcesywnie, na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 6 do SIWZ, udostępnionej na stronie internetowej wskazanej w pkt I.3) ogłoszenia o zamówieniu. Postanowienia ustalone we wzorze umowy nie podlegają negocjacjom. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że zachodzi co najmniej jedna z okoliczności przewidzianych w § 9 ust. 2 wzoru umowy lub w art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych.

III.2.3)Información sobre el personal encargado de la ejecución del contrato

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.4)Información sobre la reducción del número de soluciones u ofertas durante la negociación o el diálogo
IV.1.6)Información sobre la subasta electrónica
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 19/09/2018
Hora local: 10:00
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Polaco
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
La oferta debe ser válida hasta: 17/11/2018
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 19/09/2018
Hora local: 10:30
Lugar:

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego przy ul. Marymonckiej 99/103 w Warszawie (01-813) – w pokoju nr 21 (Dział Zamówień Publicznych)

Información sobre las personas autorizadas y el procedimiento de apertura:

Otwarcie ofert jest jawne

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no
VI.2)Información sobre flujos de trabajo electrónicos
VI.3)Información adicional:

1. Wykonawca obowiązany jest złożyć na dzień składania ofert:

1) wypełniony formularz ofertowy, sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do SIWZ;

2) wypełniony formularz cenowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 1.1-1.5 do SIWZ;

3) pełnomocnictwo (oryginał lub kopia poświadczona notarialnie);

4) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie wskazanym w rozdziale V SIWZ, na formularzu JEDZ – dotyczące Wykonawcy albo każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie – w celu wykazania braku istnienia wobec danego Wykonawcy podstaw wykluczenia. Uwaga: oświadczenie na formularzu JEDZ składa się pod rygorem nieważności w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

2. Wykonawca – w terminie do 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp – zobowiązany jest złożyć w celu potwierdzenia braku podstawy wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp:

1) oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej;

2) dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu – jeżeli Wykonawca złożył oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej.

3. Wykonawca obowiązany jest złożyć na wezwanie Zamawiającego w celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego – oświadczenia i dokumenty, o których mowa w rozdziale III ust. 6 SIWZ – w przypadku zaoferowania produktów równoważnych.

4. Wymagania, jakie musi spełniać oferta składana przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (np. konsorcja, spółki cywilne):

1) oferta musi być podpisana w taki sposób, aby prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie;

2) Wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub do reprezentowania ich w postępowaniu oraz zawarcia umowy;

3) wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z podmiotem występującym jako reprezentant pozostałych.

Uwaga! Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu i brak podstaw wykluczenia oraz opis sposobu przygotowywania oferty został wskazany w rozdziale VI SIWZ udostępnionej na stronie internetowej wskazanej w pkt I.3) ogłoszenia o zamówieniu.

5. Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca obowiązany jest wnieść wadium w kwocie:

1) 100,00 PLN (słownie: sto złotych) – w przypadku składania oferty na część 1;

2) 140,00 PLN (słownie: sto czterdzieści złotych) – w przypadku składania oferty na część 2;

3) 150,00 PLN (słownie: sto pięćdziesiąt złotych) – w przypadku składania oferty na część 3;

4) 300,00 PLN (słownie: trzysta złotych) – w przypadku składania oferty na część 4;

5) 100,00 PLN (słownie: sto złotych) – w przypadku składania oferty na część 5.

W przypadku składania oferty na więcej niż jedną część, wadium należy wnieść w wysokości, stanowiącej sumę kwot wadiów wymaganych dla części, na które składana jest oferta.

6. Jest to zamówienie udzielane w częściach z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania, a wartość zamówienia ustalona zgodnie z art. 32 ust.4 ustawy Pzp na podstawie zbiorczego planu zamówień wynosi 912 676,38 PLN, co stanowi równowartość 211 674,37 EUR.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polonia
Teléfono: +48 224587801
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Dirección de internet: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

1. Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu niniejszego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy Pzp.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.

4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

6. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, w taki sposób, aby mógł się on zapoznać z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

7. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy Pzp zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

8. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.

9. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 7 i 8 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Departament Odwołań Urzędu Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polonia
Teléfono: +48 224587801
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Dirección de internet: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
09/08/2018