Suministros - 352784-2018

11/08/2018    S154    - - Suministros - Anuncio de licitación - Procedimiento abierto 

Bulgaria-Radnevo: Electricidad

2018/S 154-352784

Anuncio de licitación

Suministros

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Obshtina Radnevo
000817956
Obshtina Radnevo, ul. „Mitjo Stanev“ No. 1
Radnevo
6260
Bulgaria
Persona de contacto: Dimitar Dimitrov
Teléfono: +359 41781235
Correo electrónico: obshtina@obshtina.radnevo.net
Fax: +359 41782280
Código NUTS: BG344

Direcciones de internet:

Dirección principal: http://radnevo.acstre.com

Dirección del perfil de comprador: http://46.40.124.24:81/ZOP/PublicRegisterList?UnitID=1

I.2)Información sobre contratación conjunta
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: http://46.40.124.24:81/ZopView.aspx?DosieID=252
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse a la dirección mencionada arriba
I.4)Tipo de poder adjudicador
Autoridad regional o local
I.5)Principal actividad
Servicios públicos generales

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Доставка на електрическа енергия за нуждите на община Раднево по обособени позиции

II.1.2)Código CPV principal
09310000
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Обект на настоящата обществена поръчка съгласно чл. 3, ал. 1, т. 2 от ЗОП е доставка.

Предмет на обществената поръчка е доставка на нетна активна електрическа енергия от изпълнител, координатор на стандартна балансираща група, за ниско напрежение с пълно администриране на информационния поток с ЕСО и поемане на разходите за небаланси за нуждите на община Раднево.

Обществената поръчка е обособена в две отделни позиции съобразно потреблението на електрическата енергия, като всяка от тях е предмет на договор.

II.1.5)Valor total estimado
Valor IVA excluido: 679 166.67 BGN
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: sí
Pueden presentarse ofertas para todos los lotes
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Доставка на електрическа енергия за улично осветление на територията на община Раднево

Lote nº: 1
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
09310000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: BG344
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Мястото на изпълнение на поръчката са обекти общинска собственост, като се изпълнява в съществуващите точки на доставка на електрическа енергия на територията на община Раднево.

II.2.4)Descripción del contrato:

В обхвата на поръчката се включва доставката на нетна активна електрическа енергия от изпълнител, координатор на стандартна балансираща група, за ниско напрежение с пълно администриране на информационния поток с ЕСО и поемане на разходите за небаланси за нуждите на улично осветление на територията на община Раднево.

Прогнозните MWh потребление по обособената позиция са 1974 MWh за период от 12 месеца, като общият брой на точките за доставка на ел. енергия е 115 бр.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 384 166.67 BGN
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 12
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

„Най-ниска цена“ се определя с компл. оценка (К) на офертата съгласно следните показатели:

1. Показател „Предлагана цена на дневна тарифа” – „Ц“ с относителна тежест в комплексната оценка 35 %.

2. Показател „Предлагана цена на нощна тарифа” – „C” с относителна тежест в комплексната оценка 65 %.

К = Ц х 0,35 + С х 0,65. Оценяването на офертите е съгласно приложената към документацията методика.

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Доставка на електрическа енергия за обекти общинска собственост

Lote nº: 2
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
09310000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: BG344
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Мястото на изпълнение на поръчката са обекти общинска собственост, като се изпълнява в съществуващите точки на доставка на електрическа енергия на територията на община Раднево.

II.2.4)Descripción del contrato:

В обхвата на поръчката се включва доставката на нетна активна електрическа енергия от изпълнител, координатор на стандартна балансираща група, за ниско напрежение с пълно администриране на информационния поток с ЕСО и поемане на разходите за небаланси за нуждите на обекти, собственост на община Раднево.

Прогнозните MWh потребление по обособената позиция са 1426 MWh за период от 12 месеца, като общият брой на точките за доставка на ел. енергия е 123 бр.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 295 000.00 BGN
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 12
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

„Най-ниска цена“ се определя за база предложена от участника най-ниска цена за 1 MWh нетна ел. енергия в лева без включен ДДС.

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.1)Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un registro profesional o mercantil
Lista y breve descripción de las condiciones:

Изискванията се отнасят и за двете обособени позиции.

1. Участниците следва да са лицензирани като търговци на електрическа енергия съгласно чл. 39 от Закона за енергетиката (ЗЕ) и координатор на балансираща група, издаден КЕВР, а за чуждестранни участници – да са вписани в аналогични регистри съгласно законодателството на държавата членка, в която са установени.

— При подаване на офертата съответствието с изискването участникът декларира в ЕЕДОП, част IV „Критерии за подбор”, раздел А „Годност“.

— В случаите по чл. 67, ал. 5 и ал. 6 от ЗОП обстоятелството се доказва със заверено копие от валиден лиценз, издаден от КЕВР, за „Търговия с електрическа енергия” съгласно чл. 39, ал. 1, т. 5 от Закона за енергетиката (ЗЕ), включващ права и задължения, свързани с дейността „Координатор на балансираща група”, съгласно чл. 39, ал. 5 от ЗЕ, или негов еквивалент съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен.

2. Участникът следва да има сключен рамков договор по чл. 11, т. 13 и във връзка с чл. 23 от Правилата за търговия с електрическа енергия с „Електроразпределение Юг“ в качеството му на оператор на разпределителната мрежа.

— При подаване на офертата съответствието с изискването участникът декларира в ЕЕДОП, част IV „Критерии за подбор”, раздел А „Годност“.

— В случаите по чл. 67, ал. 5 и ал. 6 от ЗОП обстоятелството се доказва с удостоверение от „Електроразпределение Юг“ ЕАД, че между същия, в качеството му на оператор на разпределителната мрежа, и участника има сключен рамков договор по чл. 11, т. 13 и във връзка с чл. 23 от Правилата за търговия с електрическа енергия.

III.1.2)Situación económica y financiera
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Изискванията се отнасят и за двете обособени позиции.

Възложителят не поставя изисквания към икономическо и финансово състояние на участниците

Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse:

Изискванията се отнасят и за двете обособени позиции.

Възложителят не поставя изисквания към икономическо и финансово състояние на участниците.

III.1.3)Capacidad técnica y profesional
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Изискването се отнася за Обособена позиция № 1:

Участникът следва да е изпълнил дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези на обособената позиция, през последните 3 години, считано от датата на подаване на офертата.

Под „дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези на обособената позиция“ се разбират дейности по доставка на електрическа енергия в общ обем не по-малко от 1500 MWh електрическа енергия.

— При подаване на офертата, съответствието с изискването участникът декларира в ЕЕДОП, като посочва в част IV „Критерии за подбор”, раздел В „Технически и професионални способности“.

— В случаите по чл. 67, ал. 5 и ал. 6 от ЗОП обстоятелството се доказва с представяне на документи съгласно чл. 64, ал. 1, т. 2 от ЗОП: списък на доставките, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършената доставка.

Изискванието се отнася за Обособена позиция № 2:

Участникът следва да е изпълнил дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези на обособената позиция, през последните 3 години, считано от датата на подаване на офертата.

Под „дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези на обособената позиция“ се разбират дейности по доставка на електрическа енергия в общ обем не по-малко от 1000 MWh електрическа енергия.

— При подаване на офертата съответствието с изискването участникът декларира в ЕЕДОП, като посочва в част IV „Критерии за подбор”, раздел В, „Технически и професионални способности“.

— В случаите по чл. 67, ал. 5 и ал. 6 от ЗОП обстоятелството се доказва с представяне на документи съгласно чл. 64, ал. 1, т. 2 от ЗОП: Списък на доставките, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършената доставка.

Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse:

За Обособена позиция № 1:

Участникът следва да е изпълнил дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези на обособената позиция, през последните 3 години, считано от датата на подаване на офертата.

Под „дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези на обособената позиция“ се разбират дейности по доставка на електрическа енергия в общ обем не по-малко от 1500 MWh електрическа енергия.

За Обособена позиция № 2:

Участникът следва да е изпълнил дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези на обособената позиция, през последните 3 години, считано от датата на подаване на офертата.

Под „дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези на обособената позиция“ се разбират дейности по доставка на електрическа енергия в общ обем не по-малко от 1000 MWh електрическа енергия.

III.1.5)Información sobre contratos reservados
III.2)Condiciones relativas al contrato
III.2.2)Condiciones de ejecución del contrato:

Преди подписване на договора участникът, определен за изпълнител по съответната обособена позиция, представя гаранция за изпълнение в размер на 5 % от стойността на договора (без ДДС). Гаранцията се предоставя в една от следните форми: парична сума, банкова гаранция или застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя. Условията за задържане и освобождаване на гаранцията за изпълнение са посочени в проекта на договор.

III.2.3)Información sobre el personal encargado de la ejecución del contrato

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.4)Información sobre la reducción del número de soluciones u ofertas durante la negociación o el diálogo
IV.1.6)Información sobre la subasta electrónica
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 13/09/2018
Hora local: 17:00
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Búlgaro
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
Duración en meses: 6 (a partir de la fecha declarada de recepción de ofertas)
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 14/09/2018
Hora local: 13:30
Lugar:

Гр. Раднево, ул. „Митьо Станев“ № 1, сградата на Общинска администрация, ет. 3, зала 315.

Información sobre las personas autorizadas y el procedimiento de apertura:

Получените оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no
VI.2)Información sobre flujos de trabajo electrónicos
VI.3)Información adicional:

Документите, свързани с участието в процедурата, се представят от участника или чрез упълномощен от него представител – лично или чрез пощенска или друга куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна разписка на адрес: гр. Раднево, община Раднево, област Стара Загора, п.к. 6260, ул. „Митьо Станев“ № 1, стая 204, деловодство. Документите се представят в запечатана непрозрачна опаковка, върху която се посочват: наименованието на участника, включително участниците в обединението, когато е приложимо; адрес за кореспонденция, телефон и по възможност – факс и електронен адрес; наименованието на поръчката и обособената/ите позиция/и, за която/ито се подава офертата.

Съдържание на офертата:

Документите, свързани с участието в процедурата, се представят в запечатана, непрозрачна опаковка. Опаковката по предходното изречение трябва да съдържа:

1. Опис на представените документи, съдържащи се в опаковката, подписан от участника (в оригинал) или от изрично упълномощен негов представител – Образец № 1;

2. Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) – Образец № 2;

3. Документи за доказване на предприетите мерки за надеждност, когато е приложимо;

4. Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, се представя копие от документ (учредителния акт, споразумение и/или друг приложим документ);

5. Документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е законният представител на участника – оригинал или нотариално заверено копие;

6. Техническо предложение – Образец № 3;

7. Отделен запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри“, в който се поставя ценово предложение — Образец № 4/Образец № 5, в зависимост от обособената позиция, за която се подава офертата.

Когато участник подава оферта за повече от една обособена позиция, горепосочените документите по т. 2–т. 7 се представят поотделно за всяка от обособените позиции, за които се подава офертата.

Съгласно чл. 67, ал. 4 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с § 29, т. 5, б. „а” от Преходните и заключителни разпоредби на ЗОП, в сила от 1.4.2018 г. Единният европейски документ за обществени поръчки се представя задължително в електронен вид. Същият следва да бъде цифрово подписан от всички задължени лица и приложен на подходящ оптичен носител към пакета документи за участие в процедурата. Форматът, в който се предоставя документът, не следва да позволява редактиране на неговото съдържание. За нуждите на настоящата обществена поръчка община Раднево е създала образец на ЕЕДОП чрез използване на безплатна услуга чрез информационната система еЕЕДОП. Системата е достъпна директно на следния адрес: https://ec.europa.eu/tools/espd?lang=en.

Комисията предлага за отстраняване:

1. участник по отношение, на когото са налице обстоятелствата по чл. 54, ал. 1 от ЗОП, участник, за който важат забраните по чл. 3, т. 8 от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС, освен ако не са приложими изключенията по чл. 4 от същия закон, участници, които са свързани лица, освен ако не участват по различни обособени позиции, както и участници, за които важи забраната по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество;

2. участник, който не отговаря на поставените критерии за подбор или не изпълни друго условие, посочено в обявлението за обществената поръчка или в документацията за участие;

3. участник, който е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката;

4. участник, който е представил оферта, която не отговаря на правила и изисквания, свързани с опазване на околната среда, социалното и трудово право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на международното екологично, социално и трудово право, които са изброени в приложение № 10 от ЗОП;

5. участник, който не е представил в срок обосновката по чл. 72 от ЗОП или чиято оферта не е приета съгласно чл. 72, ал. 3—5 от ЗОП.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Комисия за защита на конкуренцията
бул. „Витоша“ № 18
София
1000
Bulgaria
Teléfono: +359 29884070
Correo electrónico: cpcadmin@cpc.bg
Fax: +359 29807315

Dirección de internet: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
08/08/2018