Suministros - 352785-2018

11/08/2018    S154    - - Suministros - Anuncio de licitación - Procedimiento abierto 

Polonia-Skalmierzyce: Instalación solar

2018/S 154-352785

Anuncio de licitación

Suministros

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce
ul. Ostrowska 8
Skalmierzyce
63-460
Polonia
Persona de contacto: Daniel Grzesiak
Teléfono: +48 627629700
Correo electrónico: przetargi@nowesklamierzyce.pl
Fax: +48 627621593
Código NUTS: PL416

Direcciones de internet:

Dirección principal: http://www.noweskalmierzyce.pl/

I.2)Información sobre contratación conjunta
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: http://www.noweskalmierzyce.pl/
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse a la dirección mencionada arriba
I.4)Tipo de poder adjudicador
Autoridad regional o local
I.5)Principal actividad
Servicios públicos generales

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce – przetarg II

Número de referencia: RTI.271.12.2018
II.1.2)Código CPV principal
09332000
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Przedmiot został podzielony na 2 Części. Zamówienie obejmuje kompleksowe zaprojektowanie i montaż:

a) instalacji fotowoltaicznych wytwarzające energię elektryczną w 296 indywidualnych gospodarstwach domowych,

b) instalacji kolektorów słonecznych wytwarzające energię cieplną na potrzeby przygotowania ciepłej wody użytkowej w 187 indywidualnych gospodarstwach domowych,

Łącznie planowane jest wybudowanie 483 instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii (energię słoneczną) w 362 lokalizacjach (dopuszcza się możliwość montażu instalacji fotowoltaicznej i solarnej na jednej nieruchomości mieszkańca) o łącznej mocy 1,99476 MW (1 994,76 kW). Łączna moc instalacji nie może przekroczyć 2 MW, zatem moc instalacji fotowoltaicznych łącznie nie może przekroczyć 1,14264 MWp, natomiast moc kolektorów słonecznych nie może przekroczyć 0,85736 MW.

II.1.5)Valor total estimado
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: sí
Pueden presentarse ofertas para todos los lotes
Número máximo de lotes que pueden adjudicarse a un único licitador: 2
El poder adjudicador se reserva el derecho de adjudicar contratos que combinen los lotes o grupos de lotes siguientes:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia zamówienia wyłącznie w przypadku gdy będzie możliwość zawarcia umowy na obie części zamówienia.

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

Lote nº: 1
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
09331200
45400000
44112410
45300000
45231000
45261215
45315700
71200000
71320000
71321000
71314100
71323100
71300000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL416
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Nieruchomości leżące na terenie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

II.2.4)Descripción del contrato:

Część 1:

Zaprojektowanie (dla każdego obiektu osobny projekt), dostawa, montaż, uruchomienie i przeprowadzenie procedury włączenia do sieci OSD mikroinstalacji fotowoltaicznych wraz z przeprowadzeniem instruktażu dla użytkowników obiektów w zakresie obsługi instalacji oraz serwisowanie instalacji w okresie gwarancji i rękojmi.

Instalacje fotowoltaiczne wytwarzające energię elektryczną będą zamontowane i wykorzystywane na potrzebysocjalno-bytowe w 296 indywidualnych gospodarstwach domowych.

Instalacje o łącznej mocy minimalnej 1142,64 kWp (1,14264 MWe) zostaną zlokalizowane na nieruchomościach prywatnych, należących do mieszkańców Gminy – łącznie 296 obiektów:

a) o mocy 2,16 kWp, 8 szt. modułów – 27 szt. instalacji,

b) o mocy 3,24 kWp, 12 szt. modułów – 107 szt. instalacji,

c) o mocy 4,32 kWp, 16 szt. modułów – 92 szt. instalacji,

d) o mocy 4,86 kWp, 18 szt. modułów – 70 szt. instalacji.

W zależności od uwarunkowań technicznych przewiduje się montaż instalacji na dachach budynków mieszkalnych (241 szt. instalacji), elewacjach budynków mieszkalnych (1 szt. instalacji), dachach garaży/budynków gospodarczych przylegających (11 szt. instalacji), dachach garaży/budynków gospodarczych wolnostojących (35 szt. instalacji), bądź na gruncie (8 szt. instalacji) – wówczas inwestycja zostanie zlokalizowana na gruncie przekształconym, na działce przy budynku mieszkalnym.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: Termin wykonania / Ponderación: 20
Criterio de calidad - Nombre: Okres rękojmi na wykonane prace montażowe / Ponderación: 20
Precio - Ponderación: 60
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Fin: 20/12/2018
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

RPWP.03.01.01-30-0095/17-00

II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

Lote nº: 2
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
09332000
44112410
45231000
45261215
45315700
45400000
71200000
71300000
71320000
71314100
71323100
45300000
71321000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL416
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Nieruchomości leżące na terenie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

II.2.4)Descripción del contrato:

Część 2:

Zaprojektowanie (dla każdego obiektu osobny projekt), dostawa, montaż, uruchomienie instalacji kolektorów słonecznych wraz z przeprowadzeniem instruktażu dla użytkowników obiektów w zakresie obsługi instalacji oraz serwisowanie instalacji w okresie gwarancji i rękojmi. Instalacje kolektorów słonecznych wytwarzające energię cieplną będą zamontowane i wykorzystywane na potrzeby socjalno-bytowe w 187 indywidualnych gospodarstwach domowych.

Instalacje o łącznej mocy minimalnej 826,2 kW (0,8262 MWe) zostaną zlokalizowane na nieruchomościach prywatnych, należących do mieszkańców Gminy – łącznie 187 obiektów:

a) ilość płyt kolektorów – 2 szt.; pojemność zbiornika – 250 L – 69 szt. instalacji

b) ilość płyt kolektorów – 3 szt.; pojemność zbiornika – 300 L – 100 szt. instalacji

c) ilość płyt kolektorów – 4 szt.; pojemność zbiornika – 400 L – 18 szt. instalacji

W zależności od uwarunkowań technicznych przewiduje się montaż instalacji na dachach budynków mieszkalnych (168 szt. instalacji), elewacjach budynków mieszkalnych (4 szt. instalacji), dachach garaży/budynków gospodarczych przylegających (6 szt. instalacji), dachach garaży/budynków gospodarczych wolnostojących (5 szt. instalacji), bądź na gruncie (4 szt. instalacji) – wówczas inwestycja zostanie zlokalizowana na gruncie przekształconym, na działce przy budynku mieszkalnym.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: Termin wykonania / Ponderación: 10
Criterio de calidad - Nombre: Grubość dolnej izolacji kolektora słonecznego (w mm) / Ponderación: 10
Criterio de calidad - Nombre: Okres rękojmi na wykonane prace montażowe / Ponderación: 20
Precio - Ponderación: 60
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Fin: 20/12/2018
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

RPWP.03.01.01-30-0095/17-00

II.2.14)Información adicional

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.1)Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un registro profesional o mercantil
Lista y breve descripción de las condiciones:

Zamawiający nie opisuje, nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

III.1.2)Situación económica y financiera
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Zamawiający nie opisuje, nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

III.1.3)Capacidad técnica y profesional
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Dla Części 1:

1) o udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał dokumentacje projektowe instalacji fotowoltaicznych w ilości co najmniej 50 szt. na łączną wartość co najmniej 7 500,00 PLN;

2) o udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który wykaże, że:

a) należycie wykonał w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 3 roboty budowlane polegające na wykonaniu robót budowlano-montażowych instalacji fotowoltaicznych o wartości co najmniej 100 000,00 PLN brutto każda

i/lub

b) należycie wykonał w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej:

3 dostawy z montażem polegające na dostarczeniu i zamontowaniu instalacji fotowoltaicznych o wartości łącznej co najmniej 100 000,00 PLN brutto każda;

3) o udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który wykaże, iż dysponuje lub będzie dysponował osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia, posiadającymi prawo wykonywania zawodu oraz wymagane uprawnienia budowlane tj.:

a) projektantem – 1 osobą posiadającą uprawnienia do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, posiadającą doświadczenie w postaci zaprojektowanych minimum 25 instalacji fotowoltaicznych,

b) kierownikiem budowy – 1 osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, która pełniła funkcję kierownika budowy, robót lub koordynatora całości zadania w odniesieniu do wykonania minimum 25 instalacji fotowoltaicznych.

Dla Części 2

1) o udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał dokumentacje projektowe instalacji kolektorów słonecznych w ilości co najmniej 25 szt. na łączną wartość co najmniej 3 750,00 PLN;

2) o udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który wykaże, że:

a) należycie wykonał w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 3 roboty budowlane polegające na wykonaniu robót budowlano-montażowych instalacji kolektorów słonecznych o wartości co najmniej 50 000,00 PLN brutto każda

I/lub

b) należycie wykonał w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej:

3 dostawy z montażem polegające na dostarczeniu i zamontowaniu instalacji kolektorów słonecznych o wartości łącznej co najmniej 50 000,00 PLN brutto każda.

3) O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który wykaże, iż dysponuje lub będzie dysponował osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia, posiadającymi prawo wykonywania zawodu oraz wymagane uprawnienia budowlane tj.:

a) projektantem – 1 osobą posiadającą uprawnienia do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych w postaci zaprojektowanych minimum 15 instalacji kolektorów słonecznych,

b) kierownikiem budowy – 1 osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, która pełniła funkcję kierownika budowy, robót lub koordynatora całości zadania w odniesieniu do wykonania minimum 15 instalacji kolektorów słonecznych

Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse:

Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, lub w przypadkach o których mowa w art. 24aa ust.2 lub art. 26 ust. 2f, zostanie wezwany do złożenia aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w pkt III SIWZ:

a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13,14 i 21 ustawy Pzp,wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

b) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

c) oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;

d) odpisu z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp;

e) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu (w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp);

f) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu (w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp);

g) oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłaceniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12.1.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 716) – (w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp).

Na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu:

a) wykaz usług – dokumentacji projektowej wykonanej/wykonywanej nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert,

b) wykaz robót budowlanych wykonanych, nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert,

i/lub

c) wykaz dostaw wykonanych lub w przypadku dostaw okresowych lub ciągłych wykonywanych, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert,

d) wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia – wzór wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia stanowi załącznik nr 1G do SIWZ.

Na potwierdzenie, iż oferowane dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego:

Karty katalogowe i inne dokumenty wymienione w „Wytycznych dla Wykonawcy” odpowiednio w tabelach dla Części 1 oraz dla Części 2.

III.1.5)Información sobre contratos reservados
III.2)Condiciones relativas al contrato
III.2.2)Condiciones de ejecución del contrato:

Zamawiający przewiduje możliwość istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia okoliczności wymienionych w art.144 ust. 1 pkt. 5) do 6) ustawy Pzp albo okoliczności przewidzianych zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 1) ustawy Pzp oraz paragrafu 18 wzoru umowy.

III.2.3)Información sobre el personal encargado de la ejecución del contrato

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.4)Información sobre la reducción del número de soluciones u ofertas durante la negociación o el diálogo
IV.1.6)Información sobre la subasta electrónica
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 19/09/2018
Hora local: 10:00
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Polaco
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
La oferta debe ser válida hasta: 17/11/2018
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 19/09/2018
Hora local: 10:30
Lugar:

Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce, Skalmierzyce, ul. Ostrowska 8, 63-460 Nowe Skalmierzyce, pokój nr 10, POLSKA.

Información sobre las personas autorizadas y el procedimiento de apertura:

Zamawiający wyznacza następujące osoby do porozumiewania się z wykonawcami w sprawach dotyczących niniejszego postępowania:

Pan/Pani Daniel Grzesiak, tel. +48 627629700, fax. +48 627621593, e-mail przetargi@nowesklamierzyce.pl

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no
VI.2)Información sobre flujos de trabajo electrónicos
VI.3)Información adicional:

A. Podstawy wykluczenia z postępowania

1) Obligatoryjne podstawy wykluczenia. O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który nie podlega wykluczeniu z postępowania z uwagi na okoliczności wymienione w art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 ustawy Pzp .

2) Fakultatywne podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 5 pkt. 1 i 8 ustawy Pzp

Zamawiający wykluczy również z postępowania Wykonawcę:

a) w stosunku do którego otwarto likwidację, a w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15.5.2015 r. –Prawo restrukturyzacyjne (t.j. Dz.U. z 2017 poz. 1508 z późn. zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28.2.2003 r. – Prawo upadłościowe (t. j. Dz. U. z2017 r. poz.2344 z późn. zm.)

b) który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt. 15 ustawy Pzp, chyba że Wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.

B. Wykaz oświadczeń składanych w celu wstępnego potwierdzenia, że Wykonawca niepodległa wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu

1) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (dalej: JEDZ) sporządzonego elektronicznie opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, zgodnie ze wzorem standardowego formularza, określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej, wydanym na podstawie art. 59 ust. 2dyrektywy2014/24/UE. Informacje zawarte w JEDZ będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

2) zobowiązanie podmiotu trzeciego (w formie oryginału) do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1C do SIWZ – jeżeli Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polega na zasobach(zdolnościach technicznych lub zawodowych) innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp.

3) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu:

a) oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej z innymi Wykonawcami, którzy złożyli oferty w niniejszym postępowaniu, w rozumieniu ustawy z dnia 26.1.2017 r.o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2017, poz. 229 z późn. zm)

b) dokumenty lub informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu (w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej).

Wykonawca, pod rygorem odrzucenia oferty, zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości:

– dla Części 1: 50 000,00 PLN (słownie złotych: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100),

– dla Części 2: 30 000,00 PLN (słownie złotych: trzydzieści tysięcy złotych 00/100).

Wadium powinno być wniesione na podstawie art. 45 ustawy PZP przed upływem terminu składania ofert, tj.: do dnia 19.9.2018 r. do godz. 10:00.

4) Wadium wnoszone przelewem na rachunek Zamawiającego o numerze: 34 8431 0008 0000 0693 2000 0008 lub w pieniądzu w kasie Urzędu II piętro pok. nr 23.

Wzór załącznika stanowi Załącznik nr 1H do SWIZ.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Warszawa
02-676
Polonia
Teléfono: +48 224587801
Fax: +48 224587800
VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

W toku postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego

Przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy Pzp. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zmówieniu oraz treści SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp. Środek ochrony prawnej, o którym mowa w art. 198a ustawy Pzp przysługuje również Zamawiającemu.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Warszawa
02-676
Polonia
Teléfono: +48 224587801
Fax: +48 224587800
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
08/08/2018