Suministros - 352825-2018

11/08/2018    S154    - - Suministros - Anuncio de licitación - Procedimiento abierto 

Rumanía-Bucarest: Paquetes de software y sistemas de información

2018/S 154-352825

Anuncio de licitación

Suministros

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Serviciul de Telecomunicații Speciale
Romania
Splaiul Independenței nr. 323A
Bucureşti
060044
Rumania
Persona de contacto: Bărănescu Mihail
Teléfono: +40 212022305
Correo electrónico: achizitii.publice@sts.ro
Fax: +40 212222134
Código NUTS: RO321

Direcciones de internet:

Dirección principal: www.stsnet.ro

Dirección del perfil de comprador: www.e-licitatie.ro

I.2)Información sobre contratación conjunta
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: www.e-licitatie.ro
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse a la dirección mencionada arriba
I.4)Tipo de poder adjudicador
Ministerio o cualquier otra autoridad nacional o federal, incluidas sus delegaciones regionales o locales
I.5)Principal actividad
Orden público y seguridad

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Contract de furnizare echipamente și aplicații informatice pentru modernizarea infrastructurii hardware și software a Sistemului Național Unic pentru Apeluri de Urgență

Número de referencia: 4267230_2018_PAAPD1025164
II.1.2)Código CPV principal
48000000
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Scopul achiziţiei este modernizarea infrastructurii hardware şi software a Sistemului Naţional Unic pentru Apeluri de Urgenţă, la nivel naţional, prin:

— realizarea unui sistem informatic centralizat de preluare şi dispecerizare a apelurilor de urgenţă,

— modernizarea punctelor de preluare şi dispecerizare a apelurilor de urgenţă,

— realizarea componentei de rezervare comunicaţii date WAN/MAN.

Autoritatea contractantă va răspunde în mod clar și complet tuturor solicitărilor de clarificări/informații suplimentare, astfel:

— în a 12-a zi înainte de data limită de depunere a ofertelor, pentru clarificările solicitate cu 21 zile înaintea termenului limită de depunere a ofertelor.

II.1.5)Valor total estimado
Valor IVA excluido: 184 705 560.00 RON
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
30213000
30231100
32413100
32570000
48821000
51300000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: RO
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

La sediul central al autorității contractante, la centrele 112, dispeceratele și substațiile de intervenție situate în toate municipiile.

II.2.4)Descripción del contrato:

Contractul are ca obiect furnizarea de echipamente și aplicații informatice pentru modernizarea infrastructurii hardware şi software a Sistemului Naţional Unic pentru Apeluri de Urgenţă, grupate pe următoarele sisteme/subsisteme/componente:

(a) Sistem informatic centralizat de preluare şi dispecerizare a apelurilor de urgenţă — 1 cpl., compus din:

1) Subsistem procesare apeluri de urgenţă şi administrare aplicaţii şi date specifice SNUAU — 1 cpl.;

2) Subsistem backup comunicaţii voce — 1 cpl.;

3) Subsistem GIS — 1 cpl.;

4) Subsistem ARLS — 1 cpl.;

5) Subsistem localizare apeluri din reţelele publice mobile — 1 cpl.;

6) Componentă interconectare operatori pentru preluarea apelurilor — 1 cpl.;

7) Componentă reţea — 1 cpl.;

8) Componentă electroalimentare — 1 cpl.;

9) Componentă interfaţare cu infrastructura radio TETRA — 1 cpl.,

(b) Componentă de rezervare comunicaţii date WAN/MAN — 1 cpl.,

(c) Componentă de modernizare a punctelor de preluare şi dispecerizare a apelurilor de urgenţă — 1 cpl.

Livrarea echipamentelor și a aplicațiilor informatice va include și prestarea serviciilor aferente de instalare, configurare, punere în funcţiune, integrare și operaționalizare a acestora. Informații detaliate se regăsesc în caietul de sarcini.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: Componenta tehnica / Ponderación: 10
Criterio de calidad - Nombre: Componenta tehnica / Ponderación: 10
Criterio de calidad - Nombre: Componenta tehnica / Ponderación: 20
Criterio de calidad - Nombre: Componenta tehnica / Ponderación: 5
Precio - Ponderación: 55
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 24
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

Denumirea proiectului: ”Modernizarea infrastructurii hardware și software a Sistemului Național Unic pentru Apeluri de Urgență”, finanțat din Fondul de Coeziune (FC), ... detalii pe www.e-licitatie.ro

II.2.14)Información adicional

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.1)Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un registro profesional o mercantil
Lista y breve descripción de las condiciones:

Operatorul economic participant la procedură, indiferent de calitatea acestuia (ofertant cu ofertă individuală, ofertant asociat, subcontractant, terţ susţinător), nu trebuie să se afle sub incidenţa prevederilor 164, 165 şi 167 din Legea nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare, care determină excluderea din procedura de atribuire.

Modalitatea de îndeplinire: Conform art. 193 din Legea nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare, se va completa şi prezenta DUAE (Documentul Unic de Achiziţie European) pentru fiecare operator economic participant la procedură (nominalizat la nivelul unei oferte). Se va completa şi prezenta obligatoriu un DUAE separat inclusiv pentru asociaţi, subcontractanţi sau terţi susţinători, dacă aceştia există.

În cazul în care ofertantul demonstrează îndeplinirea criteriilor referitoare la situaţia economică şi financiară ori privind capacitatea tehnică şi profesională bazându-se pe capacităţile altor entităţi, invocând, după caz, susţinerea unui terţ, DUAE, împreună cu angajamentul de susţinere, trebuie să fie completat separat şi de către terţul/terţii susţinător(i) pe a căror capacitate se bazează ofertantul. DUAE prezentat de terţul/terţii susţinător(i) va include toate informaţiile menţionate la art. 193 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare, precum şi informaţiile de la alin. (1) lit. b) şi c) ale aceluiaşi articol, care prezintă relevanţă pentru susţinerea acordată în cadrul procedurii de atribuire respective.

În cazul în care ofertantul intenţionează să subcontracteze o parte/părţi din contract, DUAE include şi informaţii privind partea din contract care urmează a fi eventual subcontractată şi va avea anexat acordul de subcontractare. Subcontractanţii pe ale căror capacităţi se bazează ofertantul trebuie să completeze, la rândul lor, DUAE separat, incluzând toate informaţiile menţionate la art. 193 alin. (1) lit. a), din Legea nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare, precum şi cele de la alin. (1) lit. b) şi c), ale aceluiași articol, care prezintă relevanţă din perspectiva capacităţilor subcontractanţilor pe care se bazează ofertantul în cadrul procedurii de atribuire. În cazul subcontractanţilor pe ale căror capacităţi ofertantul nu se bazează, DUAE va conţine numai informaţiile menţionate la art. 193 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare.

Înainte de atribuirea contractului, AC va solicita ofertantului clasat pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire, să prezinte documente justificative actualizate prin care să demonstreze îndeplinirea criteriilor de calificare, în conformitate cu informaţiile cuprinse în DUAE.

Se vor solicita/prezenta următoarele documente justificative, valabile (actuale/reale) la momentul prezentării acestora:

1) certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor şi a contribuţiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.), la momentul prezentării;

2) cazierul judiciar al operatorului economic, respectiv cazierul judiciar pentru fiecare dintre persoanele membre ale organului de administrare, de conducere sau supraveghere al respectivului operator economic, respectiv persoane care au puterea de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, aşa cum rezultă din certificatul constatator emis de Ministerul Justiţiei — Oficiul Registrului Comerţului/actul constitutiv al operatorului economic;

3) după caz, alte documente prin care operatorul economic demonstrează că se încadrează în situaţiile de excepţie care nu determină excluderea din procedură, prevăzute la art. 165 alin. (3), art. 166, art. 167 alin.(2), respectiv art. 171 din Legea 98/2016, cu modificările și completările ulterioare;

4) după caz, orice alte documente echivalente edificatoare, conform prevederilor art. 168 alin. (1) din Legea nr. 98/2016, cu [...] detalii pe www.e-licitatie.ro.

III.1.2)Situación económica y financiera
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Media cifrei de afaceri anuale a ofertantului pe ultimele trei exerciții financiare (2015, 2016 şi 2017) trebuie să fie cel puţin egală cu 20 000 000 RON.

Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse:

Conform art. 193 din Legea nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare, operatorul economic participant la procedură va completa şi prezenta DUAE. Înainte de atribuirea contractului, AC va solicita ofertantului clasat pe primul loc, după aplicarea criteriului de atribuire, să prezinte documente justificative actualizate prin care să demonstreze îndeplinirea criteriului de calificare, în conformitate cu informaţiile cuprinse în DUAE. Se vor solicita următoarele documente justificative din care să reiasă capacitatea economică și financiară a operatorului economic, respectiv media cifrei de afaceri anuale pe ultimele trei exerciții financiare (2015, 2016 şi 2017): Bilanţurile contabile sau extrase din bilanţurile contabile aferente exerciţiilor financiare 2015, 2016 şi 2017, vizate şi înregistrate la organele competente, care să susţină fără echivoc informaţiile din DUAE. Echivalentul în RON al cifrelor de afaceri anuale exprimate în euro va fi determinat pe baza următoarelor cursuri medii anuale comunicate de Banca Națională a României (BNR) pentru anii 2015, 2016 şi 2017:

— 4,4450 RON/euro pentru anul 2015,

— 4,4908 RON/euro pentru anul 2016 și

— 4,5681 RON/euro pentru anul 2017.

Pentru conversia altor monede naţionale în RON, se vor utiliza cursurile de schimb medii anuale stabilite de către BNR pentru RON/moneda naţională respectivă, pentru anii de referinţă 2015, 2016 şi 2017 (se va consulta site-ul www.bnr.ro). În situaţia în care publicarea bilanţurilor nu este prevăzută de legislaţia ţării în care este stabilit operatorul economic sau bilanţul aferent anului 2017 nu a fost încă întocmit, vizat şi înregistrat la organele competente, se pot prezenta orice alte documente echivalente, considerate edificatoare în ţara de rezidenţă a operatorului economic prin care se pot susţine informaţiile prezentate în DUAE (de exemplu, raportul anual al cenzorilor, raportul de audit financiar şi contabil, scrisoare de bonitate din partea unei bănci etc.). Documentele emise într-o altă limbă vor fi prezentate însoţite de traducerile autorizate în limba română. În cazul în care ofertantul demonstrează îndeplinirea cerinţei minime privind situaţia economică şi financiară invocând susţinerea acordată de către o altă persoană, conform prevederilor art. 182 din Legea nr. 98/2016, cu modificările şi completările ulterioare, acesta se consideră a fi calificat dacă terţul susţinător demonstrează îndeplinirea cerinţei minime solicitate prin prezentarea documentelor relevante. Totodată, în acest caz, este obligatorie prezentarea angajamentului ferm al persoanei susţinătoare, precum și documentele transmise ofertantului de către terţul susţinător, din care să rezulte modul efectiv prin care acesta va asigura îndeplinirea angajamentului, documente care se vor constitui anexe la respectivul angajament.

Atentie: În cazul invocării susţinerii unui terţ, neprezentarea odată cu oferta a DUAE completat de către respectivul terţ susţinător sau a angajamentului ferm al acestuia, din care să rezulte modul efectiv in care se va materializa susţinerea acordată, va avea drept consecinţă respingerea ofertei in cauză, ca fiind inacceptabilă. În cazul în care ofertantul este un grup de operatori economici, cerinţa minimă privind situaţia economică şi financiară poate fi îndeplinită prin cumul. Dacă grupul de operatori economici demonstrează îndeplinirea cerinţei minime privind situaţia economică şi financiară invocând susţinerea acordată de către un terţ, modalitatea de îndeplinire a cerinţei este similară celei aferente ofertei individuale menţionată mai sus, cu precizarea că susţinerea va fi acordată asocierii şi nu unuia dintre asociaţi.

III.1.3)Capacidad técnica y profesional
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Ofertantul trebuie să fi livrat în ultimii trei ani, calculaţi până la data limită de depunere a ofertelor, produse similare în valoare cumulată de minim 10.000.000 RON fără TVA Prin sintagma „livrarea de produse similare” se înţelege:

— furnizarea de echipamente și dezvoltarea şi implementarea de aplicaţii (soluţii) software în domeniul sistemelor informatice integrate de tip call center,

— furnizarea de echipamente și dezvoltarea şi implementarea de aplicaţii (soluţii) software în domeniul urgenţelor şi/sau situaţiilor de urgenţă (software de preluare și gestionare a apelurilor de urgență),

— furnizarea, configurarea și instalarea de echipamente de infrastructură TETRA.

Ofertantul trebuie să facă dovada experienţei similare, cumulat, dar în mod obligatoriu, în fiecare dintre activităţile de mai sus care fac obiectul contractului de achiziţie publică ce urmează a fi atribuit. În cazul celor două activităţi de furnizare de echipamente și dezvoltare şi implementare de aplicaţii/soluţii software în domeniul sistemelor informatice integrate de tip call center, respectiv în domeniul urgenţelor şi/sau situaţiilor de urgenţă (software de preluare și gestionare a apelurilor de urgență), ofertantul trebuie să facă în mod clar dovada faptului că a dezvoltat şi implementat respectivele aplicaţii (soluţii) software, nu doar a furnizat aplicaţii COTS.

Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse:

Conform art. 193 din Legea nr. 98/2016, se va completa si prezenta DUAE pentru fiecare operator economic (OE) participant la procedură a cărui experienţă similară se doreşte a fi luată în calcul la analiza experienţei similare a ofertantului. Înainte de atribuirea contractului, AC va solicita ofertantului clasat pe primul loc, după aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile, să prezinte documentele justificative actualizate prin care să demonstreze îndeplinirea cerinţei minimale de calificare, în conformitate cu informaţiile curprinse în DUAE. Se vor solicita ca şi documente justificative documente suport relevante: Certificate/documente emise sau contrasemnate de autorităţile contractante sau clienţii privaţi, beneficiari ai livrărilor, cum ar fi procese-verbale de recepţie cantitativă şi calitativă, recomandări sau orice alte documente edificatoare echivalente care să ateste livrarea/prestarea efectivă a produselor/serviciilor din DUAE. Pentru a-şi demonstra capacitatea de a furniza aplicaţii software, ofertantul trebuie să facă dovada faptului că aplicaţiile dezvoltate şi implementate au fost recepţionate, respectiv au fost/sunt funcţionale. Documentele prezentate trebuie să fie valabile (actuale/reale) la data prezentării. Documentele emise într-o altă limbă decât limba română vor fi însoţite de traduceri autorizate în limba română. În cazul în care ofertantul demonstrează îndeplinirea cerinţei minime privind experienţa similară invocând susţinerea acordată de către o altă persoană, conform prevederilor art. 182 din Legea nr. 98/2016, cu modificările şi completările ulterioare, acesta se consideră a fi calificat dacă terţul susţinător demonstrează îndeplinirea cerinţei minime solicitate prin prezentarea documentelor relevante. Totodată, în acest caz, este obligatorie prezentarea angajamentului ferm al persoanei susţinătoare respective, precum și documentele transmise ofertantului de către terţul susţinător, din care să rezulte modul efectiv prin care terţul susţinător va asigura îndeplinirea propriului angajament de susţinere, documente care se vor constitui anexe la respectivul angajament. În cazul în care ofertantul este un grup de operatori economici, cerinţa minimă privind experienţa similară poate fi îndeplinită prin cumul. Dacă grupul de operatori economici demonstrează îndeplinirea cerinţei minime privind experienţa similară invocând susţinerea acordată de către un terţ, modalitatea de îndeplinire a cerinţei este similară celei aferente ofertei individuale menţionată mai sus, cu precizarea că susţinerea va fi acordată asocierii şi nu unuia dintre asociaţi.

Atenție:

1) Neprezentarea odată cu oferta a DUAE completat de către terţul susţinător sau a angajamentului ferm al acestuia va avea drept consecinţă respingerea ofertei in cauză, ca fiind inacceptabilă; 2) Numărul contractelor prin care se demonstrează experienţa similară nu este limitat. Nu se impune niciun prag valoric minim, distinct, pentru vreuna dintre activităţile pentru care este obligatorie demonstrarea experienței similare.

III.1.5)Información sobre contratos reservados
III.2)Condiciones relativas al contrato
III.2.2)Condiciones de ejecución del contrato:
III.2.3)Información sobre el personal encargado de la ejecución del contrato

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.4)Información sobre la reducción del número de soluciones u ofertas durante la negociación o el diálogo
IV.1.6)Información sobre la subasta electrónica
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 12/10/2018
Hora local: 15:00
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Rumano
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
La oferta debe ser válida hasta: 12/01/2019
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 12/10/2018
Hora local: 15:00
Lugar:

In SEAP.

Información sobre las personas autorizadas y el procedimiento de apertura:

-

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no
VI.2)Información sobre flujos de trabajo electrónicos
VI.3)Información adicional:

1) Departajarea ofertelor cu punctaje egale: Dacă în urma aplicării criteriului de atribuire, doi sau mai mulţi operatori economici (OE) sunt clasaţi pe primul loc, având acelaşi punctaj total, oferta declarată câştigătoare va fi cea care a obţinut cel mai bun punctaj pentru factorul „Preţul ofertei”. Dacă printre OE clasaţi pe primul loc, cu acelaşi punctaj total, doi sau mai mulţi OE au acelaşi punctaj pentru factorul „Preţul ofertei”, oferta declarată câștigătoare va fi cea a OE care a obținut cel mai bun punctaj pentru factorul „Durata perioadei suplimentare de garanție și suport tehnic”. Dacă și pentru acest factor punctajul este egal, oferta declarată câștigătoare va fi cea care a obținut cel mai bun punctaj pentru factorul „Sistem informatic de procesare a apelurilor de urgență proiectat și implementat în acord cu documentul EENA Next Generation 112 Long Term Definition”. Dacă și pentru acest factor punctajul este egal, oferta declarată câștigătoare va fi cea care a obținut cel mai bun punctaj pentru factorul „Furnizare soluție de tip SDN, SDS pentru Centrele Naționale”. Dacă și pentru acest factor punctajul este egal, implicit și pentru ultimul factor, AC va solicita, numai OE aflați în această situație, depunerea de noi propuneri financiare, în SEAP. OE în cauză nu au decât dreptul de a îmbunătăţi propunerea financiară depusă anterior, urmând ca oferta declarată câştigătoare să fie cea al cărei nou preţ, reofertat, este cel mai scăzut.

Dacă şi în urma reofertării în SEAP, OE nu vor putea fi departajaţi, vor deveni incidente prevederile art. 212 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 98/2016, iar procedura de atribuire va fi anulată;

2) Confidenţialitate: OE va elabora oferta în conformitate cu prevederile documentaţiei de atribuire şi va indica, motivat, în cuprinsul acesteia, care informaţii din propunerea tehnică şi/sau propunerea financiară sunt confidenţiale, clasificate sau sunt protejate de un drept de proprietate intelectuală conform legislaţiei aplicabile;

3) AC are dreptul să solicite în original orice document cu regim special a cărui valabilitate este condiţionată de prezentarea în această formă;

4) Conform prevederilor art. 196 alin. (1) din Legea nr. 98/2016, AC poate solicita OE să depună toate sau o parte dintre documentele justificative ca dovadă a informaţiilor cuprinse în DUAE, în orice moment pe durata desfăşurării procedurii, dacă acest lucru este necesar pt a asigura desfăşurarea corespunzătoare a procedurii;

5) OE interesaţi să participe la procedură pot accesa DUAE la adresa https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter;

6) Documentelor care se transmit prin mijloace electronice le sunt aplicabile prevederile legale referitoare la semnătura electronică (Legea nr. 455/2001). Astfel, documentele ofertei, DUAE, documentele de calificare, orice alte documente justificative, precum şi, după caz, răspunsurile la solicitările de clarificări, se transmit conform solicitării AC, prin intermediul SEAP, în mod obligatoriu semnate cu semnătura electronică extinsă, bazată pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat, fiind considerate documente originale. Documentele emise de instituţii/organisme oficiale abilitate trebuie să fie semnate şi parafate conform prevederilor legale, urmând ca semnătura electronică extinsă, bazată pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat, aparţinând OE să fie aplicată de acesta asupra copiei respectivului document;

7) Datele cu caracter personal solicitate in prezenta procedură de achiziție publică, sunt prelucrate în conformitate cu prevederile Regulamentul nr. 679/2016. Scopul prelucrării datelor cu caracter personal este cel stabilit de îndeplinirea obligațiilor instituite de legislatia privind achizițiile publice, iar durata de prelucrare a acestora este perioada derularii procedurii de achiziție, cât si cea ulterioară acesteia, în conformitate cu actele normative in vigoare.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor
Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
București
030084
Rumania
Teléfono: +40 213104641
Correo electrónico: office@cnsc.ro
Fax: +40 213104642 / +40 218900745

Dirección de internet: http://www.cnsc.ro

VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

Termenul de exercitare a căilor de atac este cel prevăzut la art. 8 din Legea 101/2016, cu modificările și completările ulterioare.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Serviciul de Telecomunicații Speciale — Direcția Achiziții Publice
Splaiul Independenţei nr. 323A
Bucureşti
060044
Rumania
Teléfono: +40 212022305
Correo electrónico: achizitii.publice@sts.ro
Fax: +40 212222134

Dirección de internet: www.sts.ro

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
08/08/2018