Suministros - 352845-2018

11/08/2018    S154    - - Suministros - Anuncio de licitación - Procedimiento abierto 

Polonia-Opole: Neumáticos para automóviles

2018/S 154-352845

Anuncio de licitación

Suministros

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Komenda Wojewódzka Policji w Opolu
ul. Korfantego 2
Opole
45-077
Polonia
Teléfono: +48 774222673
Correo electrónico: zamowienia@op.policja.gov.pl
Fax: +48 774222114
Código NUTS: PL524

Direcciones de internet:

Dirección principal: http://www.opolska.policja.gov.pl

Dirección del perfil de comprador: http://zamowienia.opolska.policja.gov.pl

I.2)Información sobre contratación conjunta
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: http://zamowienia.opolska.policja.gov.pl
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse a la siguiente dirección:
Komenda Wojewódzka Policji w Opolu, Sekretariat Wydziału Prezydialnego i Komunikacji Społecznej z dopiskiem Zespół ds. Zamówień Publicznych – oferta
ul. Korfantego 2
Opole
45-077
Polonia
Correo electrónico: zamowienia@op.policja.gov.pl
Código NUTS: PL524

Direcciones de internet:

Dirección principal: http://www.opolska.policja.gov.pl

Dirección del perfil de comprador: http://zamowienia.opolska.policja.gov.pl

I.4)Tipo de poder adjudicador
Organismo/oficina regional o local
I.5)Principal actividad
Orden público y seguridad

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Dostawy opon do pojazdów służbowych KWP w Opolu - zad nr 3 opony zimowe

Número de referencia: WS-Z.2380.52.2018
II.1.2)Código CPV principal
34351100
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa opon zimowych do pojazdów służbowych KWP w Opolu

II.1.5)Valor total estimado
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL524
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Wydział Transportu Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu; ul. Oleska 95, 45-232 Opole, POLSKA.

II.2.4)Descripción del contrato:

Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) zawarty jest w załączniku do SIWZ.

Podane ilości asortymentu określone w OPZ, należy traktować jako wielkość przybliżoną. Ilość zamawianego asortymentu może ulec zmianie w trakcie trwania umowy, w zależności od rzeczywistych potrzeb Zamawiającego, bez prawa do roszczeń po stronie Wykonawcy.

Wymieniony asortyment, w czasie obowiązywania umowy, będzie zamawiany partiami nazywanymi "jednorazowe zamówienie". Odbiór partii w ramach jednorazowego zamówienia będzie następował transportem własnym zamawiającego ze wskazanego przez Wykonawcę punktu znajdującego się w granicach administracyjnych miasta Opola lub Wykonawca dostarczy zamówione opony w terminie do trzech dni od zgłoszenia przesłanego telefaksem na numer Wykonawcy przez Zamawiającego na adres Wydziału Transportu Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu; ul. Oleska 95, 45-232 Opole, POLSKA.

Opony w dniu odbioru nie mogą być starsze niż 12 m-cy licząc od dnia ich produkcji.

Wykonawca gwarantuje, że opony są dopuszczone do sprzedaży na terenie Unii Europejskiej.

Opony muszą być objęte gwarancją min. 24 m-cy liczoną od daty pozytywnego odbioru jednorazowego zamówienia przez Zamawiającego.

Podany indeks prędkości oraz nośność podane w OPZ są wartościami minimalnymi jakie musi spełniać opona, Zamawiający dopuszcza dostawy opon o podwyższonych parametrach niż podane minimalne.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: Gwarancja na opony / Ponderación: 40
Precio - Ponderación: 60
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Fin: 31/12/2018
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Warunkiem udziału w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jest wniesienie wadium w wysokości 7 600,00 PLN.

Termin ważności wadium musi obejmować pełny okres związania ofertą

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.1)Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un registro profesional o mercantil
III.1.2)Situación económica y financiera
III.1.3)Capacidad técnica y profesional
III.1.5)Información sobre contratos reservados
III.2)Condiciones relativas al contrato
III.2.2)Condiciones de ejecución del contrato:
III.2.3)Información sobre el personal encargado de la ejecución del contrato

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.4)Información sobre la reducción del número de soluciones u ofertas durante la negociación o el diálogo
IV.1.6)Información sobre la subasta electrónica
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 20/09/2018
Hora local: 11:00
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Polaco
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
Duración en meses: 2 (a partir de la fecha declarada de recepción de ofertas)
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 20/09/2018
Hora local: 11:15
Lugar:

Komenda Wojewódzka Policji w Opolu ul. Korfantego 2, pok 168 I piętro

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no
VI.2)Información sobre flujos de trabajo electrónicos
VI.3)Información adicional:

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 Pzp.

Dodatkowo Zamawiający przewiduje wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1Pzp.

Do terminu składania ofert, wykonawca musi przesłać oświadczenie na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ)

Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, na wezwanie składa dokumenty, z rozdz. VI pkt 5 SIWZ, tj.:

— Informacje z Krajowego Rejestru Karnego

— odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,

— oświadczenie o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat

— oświadczenie o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozp. Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.Urz. UE L 119 z 4.5.2016), dalej RODO, informuję, że:

— administratorem Pani/Pana danych osob. jest Komendant Wojewódzki Policji z siedzibą w Opolu, ul. Korfantego 2, 45-077 Opole, POLSKA.

— inspektorem ochrony danych osob. w KWP w Opolu jest inspektor ochrony danych; kontakt: ul. Korfantego 2, 45-077 Opole, POLSKA, e-mail: iod.kwp@op.policja.gov.pl. Dane ww. inspektora znajdują się na str. BIP KWP w Opolu w zakładce „Ochrona danych osob.”

— Pani/Pana dane osob. przetwarzane będą na podst. art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publ.,

— odbiorcami Pani/Pana danych osob. będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy Pzp,

— Pani/Pana dane osob. będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, jednak nie krócej niż przez okres wskazany w przepisach ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz Zarządz. MSWiA w spr. jednolitego rzeczowego wykazu akt Policji,

— obowiązek podania przez Panią/Pana danych osob. bezpośrednio Pani/Pana dot. jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, zw. z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp,

— w odniesieniu do Pani/Pana danych osob. decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO,

— posiada Pani/Pan:

* na podst. art.15 RODO prawo dostępu do danych osob. Pani/Pana dotyczących;

* na podst. art.16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osob.;

* na podst. art.18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osob. z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;

* prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osob., gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osob. Pani/Pana dot. narusza przepisy RODO;

— nie przysługuje Pani/Panu:

* w związku z art.17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osob.;

* prawo do przenoszenia danych osob., o którym mowa w art. 20 RODO;

* na podst. art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osob., gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osob. jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polonia
Teléfono: +48 224587801 / 4587840
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587700
VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polonia
Teléfono: +48 224587801 / 4587840
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587700
VI.4.3)Procedimiento de recurso
VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polonia
Teléfono: +48 224587801 / 4587840
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587700
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
10/08/2018