Suministros - 352851-2018

11/08/2018    S154    - - Suministros - Anuncio de licitación - Procedimiento abierto 

Polonia-Bielsk Podlaski: Combustibles

2018/S 154-352851

Anuncio de licitación

Suministros

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.
ul. Studziwodzka 37
Bielsk Podlaski
17-100
Polonia
Persona de contacto: Anna Bazyluk
Teléfono: +48 857302923
Correo electrónico: pk@pkbielsk.pl
Fax: +48 857318210
Código NUTS: PL84

Direcciones de internet:

Dirección principal: http://www.pkbielsk.pl

Dirección del perfil de comprador: www.pkbielsk.pl

I.2)Información sobre contratación conjunta
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: www.pkbielsk.pl
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse a la dirección mencionada arriba
I.4)Tipo de poder adjudicador
Organismo de Derecho público
I.5)Principal actividad
Servicios públicos generales

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Sukcesywne dostawy paliw cekłych - ON, Pb95 w okresie od 1.1.2019 r. do 31.12.2019 r.

II.1.2)Código CPV principal
09100000
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa w okresie 12 miesięcy (od 1.1.2019 r. do 31.12.2019 r.) paliw ciekłych w ilości minimalnej:

Olej napędowy (ON) - 450 000 litrów

Benzyna bezołowiowa (Pb95) - 140 000 litrów

2. Wskazana w pkt 1 ilość paliw jest ilością minimalną. Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania z prawa opcji, tj. zakupu większych ilości paliw (do 40 % wartości zamówienia podstawowego) w zależności od zapotrzebowania wynikającego z trudnych do przewidzenia warunków rynkowych. Maksymalna ilość paliw z uwzględnieniem prawa opcji określona zostaje na:

Olej napędowy - 630 000 litrów

Benzyna bezołowiowa - 196 000 litrów.

II.1.5)Valor total estimado
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
09134000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL84
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Stacja paliw zamawiającego zlokalizowana w Bielsku Podlaskim przy ul. Studziwodzkiej 37

II.2.4)Descripción del contrato:

1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa w okresie 12 miesięcy (od 1.1.2019 r. do 31.12.2019 r.) paliw ciekłych w ilości minimalnej:

Olej napędowy (ON) - 450 000 litrów

Benzyna bezołowiowa (Pb95) - 140 000 litrów

2. Wskazana w pkt 1 ilość paliw jest ilością minimalną. Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania z prawa opcji, tj. zakupu większych ilości paliw (do 40 % wartości zamówienia podstawowego) w zależności od zapotrzebowania wynikającego z trudnych do przewidzenia warunków rynkowych. Maksymalna ilość paliw z uwzględnieniem prawa opcji określona zostaje na:

Olej napędowy - 630 000 litrów

Benzyna bezołowiowa - 196 000 litrów.

3. Zamawiający będzie składał zamówienia w miarę potrzeb. Przewiduje się wielkości jednorazowych dostaw paliw w przedziale:

Olej napędowy - od 10 tys. do 30 tys. litrów

Benzyna bezołowiowa - od 3 tys. do 10 tys. litrów.

4. Paliwa winny spełniać wymagania jakościowe właściwe dla danego paliwa, określone

W rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9.10.2015 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz.U. z 2015 r. poz.1680)

5. Wykonawca będzie dostarczał paliwa przez cały okres obowiązywania umowy partiami w następnym dniu roboczym od momentu otrzymania zapotrzebowania faksem, do stacji paliw należącej do

PK Sp. z o.o. zlokalizowanej w Bielsku Podlaskim przy ul. Studziwodzkiej 37.

6. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia własnymi środkami transportu (autocysternami).

7. Autocysterny winny spełniać wymagania określone w ustawie z dnia 19.8.2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz.U.2018.169 t.j.)

8. Rozładunek paliw u Zamawiającego będzie realizowany przez Wykonawcę na jego koszt.

9. Wykonawca winien jest dołączyć do każdej dostawy przed jej rozładunkiem aktualne świadectwo jakości lub orzeczenie laboratoryjne dla danej partii paliwa wydane przez upoważnione laboratorium specjalistyczne wraz z dowodem wydania (dokumentem przewozowym) zawierającym nazwę produktu oraz jego producenta.

10. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego, iż jakość dostarczonego paliwa jest niezgodna

Z przedstawionym świadectwem jakości, Wykonawca dokona niezwłocznie, na własny koszt jego wymiany oraz pokryje wszystkie koszty naprawy szkód powstałych z tego tytułu.

11. Do wyliczenia ceny oferty przyjmuje się ilości maksymalne paliw określone w pkt 2, natomiast ostateczna ilość dostarczonego paliwa wynikać będzie z faktycznie wykonanych dostaw.

12. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym Załącznik Nr 3 do SIWZ.

13. Paliwa objęte przedmiotem zamówienia Zamawiający będzie wykorzystywał do celów własnych, jak również będzie ono odsprzedawane. Zamawiający posiada stosowną koncesję na obrót paliwami, których dotyczy przedmiotowe postępowanie. Zamawiający nie prowadzi obrotu paliwami ciekłymi z zagranicą.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Comienzo: 01/01/2019
Fin: 31/12/2019
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: sí
Descripción de las opciones:

1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa w okresie 12 miesięcy (od 1.1.2019 r. do 31.12.2019 r.) paliw ciekłych w ilości minimalnej:

Olej napędowy (ON) - 450 000 litrów

Benzyna bezołowiowa (Pb95) - 140 000 litrów

2. Wskazana w pkt 1 ilość paliw jest ilością minimalną. Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania z prawa opcji, tj. zakupu większych ilości paliw (do 40 % wartości zamówienia podstawowego) w zależności od zapotrzebowania wynikającego z trudnych do przewidzenia warunków rynkowych. Maksymalna ilość paliw z uwzględnieniem prawa opcji określona zostaje na:

Olej napędowy - 630 000 litrów

Benzyna bezołowiowa - 196 000 litrów.

II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.1)Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un registro profesional o mercantil
Lista y breve descripción de las condiciones:

Wykonawca spełni warunek jeśli wykaże, że posiada aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami ciekłymi (objętych przedmiotem zamówienia), o której mowa w ustawie z dnia 10.4.1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U.2018.755 t.j.)

III.1.2)Situación económica y financiera
III.1.3)Capacidad técnica y profesional
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Zamawiający nie stawia warunku w przedmiotowym zakresie

III.1.5)Información sobre contratos reservados
III.2)Condiciones relativas al contrato
III.2.2)Condiciones de ejecución del contrato:
III.2.3)Información sobre el personal encargado de la ejecución del contrato

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.4)Información sobre la reducción del número de soluciones u ofertas durante la negociación o el diálogo
IV.1.6)Información sobre la subasta electrónica
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 20/09/2018
Hora local: 10:00
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Polaco
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
Duración en meses: 2 (a partir de la fecha declarada de recepción de ofertas)
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 20/09/2018
Hora local: 10:10
Lugar:

Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o., ul. Studziwodzka 37, 17-100 Bielsk Podlaski, pokój nr 12

Información sobre las personas autorizadas y el procedimiento de apertura:

1. w zakresie opisu przedmiotu zamówienia - Kierownik ZZM Piotr Batura

2. w zakresie przepisów ustawy Pzp - Anna Bazyluk

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: sí
Calendario estimado para la publicación de futuros anuncios:

Sierpień / wrzesień 2019 r.

VI.2)Información sobre flujos de trabajo electrónicos
VI.3)Información adicional:

1. Wykonawca przystępując do przetargu obowiązany jest wnieść wadium w wysokości 50 000,00 PLN

2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych

3. Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert wariantowych

4. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt 7

5. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę prac związanych z rozmieszczeniem i instalacją przedmiotu dostawy

6. Zamawiający nie wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia

7. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej

8. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim

9. Zamawiający przewiduje stosowanie procedury „odwróconej” (art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp)

10. Z postępowania wyklucza się Wykonawców w przypadkach określonych w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 Pzp

11 Zamawiający przewiduje wykluczenie Wykonawcy z art. 24 ust. 5 pkt 1) i 8) ustawy Pzp

12 Dokumenty i oświadczenia, które należy złożyć wraz z ofertą:

a. Formularz oferty - wg Załącznika Nr 1 do SIWZ

b. Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ) jako własne oświadczenie Wykonawcy, złożony w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, na adres e-mail: pk@pkbielsk.pl, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do SIWZ

c. stosowne Pełnomocnictwo – w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio z właściwego rejestru albo centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarcze

d. w przypadku powoływania się przez Wykonawcę na zasoby innych podmiotów:

— Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ) każdego z podmiotów na zasobach których Wykonawca polega, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do SIWZ,

— zobowiązanie tych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

e. w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie:

— Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ) dla każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do SIWZ

— dokument ustanawiający Pełnomocnika, o którym mowa w Rozdziale 7 pkt 11.3 SIW

f. w przypadku, gdy wadium jest wnoszone w formie innej niż pieniądz - dokument wadium.

13. Oświadczenia, które ma złożyć każdy wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej zamawiającego informacji z otwarcia ofert

a. Oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej

14. Dokumenty i oświadczenia, które ma złożyć wykonawca na wezwanie zamawiającego:

a. aktualna koncesja na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

b. Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14, 21 ustawy Pzp,

c. Oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne

d. Oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne

e. Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków

f. Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS lub KRUS o albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne

g. Oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych

h. Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej

Dokumenty ww. należy złożyć zgodnie z zapisami Rozdziału X SIWZ

15. Termin z sekcji IV.2.6) liczy się zgodnie z art.114 Kc - miesiąc liczy się za 30 dni

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polonia
Teléfono: +48 224587701
Correo electrónico: uzp@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587700

Dirección de internet: http://uzp.gov.pl

VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innym podmiotom, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu niniejszego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp. Przysługującymi środkami ochrony prawnej są:

1) Odwołanie

Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu, na zasadach określonych w art. 180-198 ustawy Pzp,:

a) w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

b) Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień SIWZ wnosi się w terminie 10 dni od daty publikacji ogłoszenia w DzUUE lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej.

c) odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 2) lit. a) i b) wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

d) jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie 30 dni od dnia publikacji w DzUUE zawiadomienia o udzieleniu zamówienia albo 6 miesięcy jeżeli Zamawiający nie opublikował w DzUUE ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

Szczegółowo kwestie dotyczące odwołań regulują przepisy art. 180-198 ustawy Pzp.

2) Skarga do sądu

Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby zamawiającego. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.

Szczegółowo kwestie dotyczące skargi do sądu uregulowane zostały w art. 198a-198g ustawy Pzp.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują także organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt. 5 ustawy Pzp.

3. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy Pzp.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Departament Odwołań Urzędu Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polonia
Teléfono: +48 224587701
Correo electrónico: odwolanie@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587700

Dirección de internet: http://uzp.gov.pl

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
09/08/2018