Suministros - 352854-2018

11/08/2018    S154    - - Suministros - Anuncio de licitación - Procedimiento abierto 

Polonia-Varsovia: Equipamiento médico

2018/S 154-352854

Anuncio de licitación

Suministros

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Szpital Kliniczny im. ks. Anny Mazowieckiej
ul. Karowa 2
Warszawa
00-315
Polonia
Persona de contacto: Anna Pietruszka - Kierownik Działu Zamówień Publicznych
Teléfono: +48 228279354
Correo electrónico: zam.pub@poczta.szpitalkarowa.pl
Fax: +48 228279354
Código NUTS: PL

Direcciones de internet:

Dirección principal: www.szpitalkarowa.pl

I.2)Información sobre contratación conjunta
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: www.szpitalkarowa.pl
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse a la dirección mencionada arriba
I.4)Tipo de poder adjudicador
Organismo de Derecho público
I.5)Principal actividad
Salud

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Zakup i dostawa lamp noworodkowych

Número de referencia: 07/08/18
II.1.2)Código CPV principal
33100000
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Przedmiotem zamówienia jest zakup lamp noworodkowych w podziale na części:

Pakiet 1 - lampa łóżeczkowa do fototerapii noworodka w ilości 10 szt.

Pakiet 2 - lampa kocykowa do fototerapii noworodka w ilości 2 szt.

Pakiet 3 – ogrzewacz noworodkowy ścienny w ilości 1 szt.

Do obowiązków Wykonawcy należy ponadto:

1) dostawa i oddanie do eksploatacji przedmiotu zamówienia (zapis dot. pakietu 1 i 2)

2) dostawa, instalacja i oddanie przedmiotu zamówienia (zapis dot. pakietu 3)

3) przeprowadzenie instruktażu wstępnego oraz przeszkolenie pracowników bezpośredniego użytkownika w zakresie prawidłowej eksploatacji i konserwacji przedmiotu umowy,

4) świadczenie usługi gwarancyjno-serwisowej w okresie udzielonej gwarancji jakości

Zamówienie realizowane jest w ramach projektu pn.: „Od zarodka do noworodka, czyli podniesienie jakości świadczeń zdrowotnych związanych z prokreacją i zdrowiem kobiety”, współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

II.1.5)Valor total estimado
Valor IVA excluido: 138 890.00 PLN
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: sí
Pueden presentarse ofertas para todos los lotes
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Pakiet 1

Lote nº: 1
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33100000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Siedziba Zamawiającego

II.2.4)Descripción del contrato:

Lampa łóżeczkowa do fototerapii noworodka w ilości 10 szt.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty w załączniku nr 1 do SIWZ – formularz cenowy z parametrami technicznymi.

Wykonawca może zaoferować wyłącznie wyroby ze znakiem CE zgodnie z dyrektywą 93/42/EEC, które zostały dopuszczone do obrotu i używania zgodnie z wymogami ustawy z dnia 20.5.2010 r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 211 ze zm.).

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: serwis gwarancyjny / Ponderación: 20
Criterio de calidad - Nombre: termin realizacji zamówienia / Ponderación: 20
Precio - Ponderación: 60
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 101 850.00 PLN
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en días: 42
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

POIS.09.02.00-00-0109

II.2.14)Información adicional

Przystępując do przetargu Wykonawca jest obowiązany wnieść wadium:

a) w wysokości:

Pakiet 1 – 1 018,00 PLN (słownie: jeden tysiąc osiemnaście złotych)

b) przed upływem terminu składania ofert.

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Pakiet 2

Lote nº: 2
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33100000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Siedziba Zamawiającego

II.2.4)Descripción del contrato:

Lampa kocykowa do fototerapii noworodka w ilości 2 szt.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty w załączniku nr 1 do SIWZ – formularz cenowy z parametrami technicznymi.

Wykonawca może zaoferować wyłącznie wyroby ze znakiem CE zgodnie z dyrektywą 93/42/EEC, które zostały dopuszczone do obrotu i używania zgodnie z wymogami ustawy z dnia 20.5.2010 r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 211 ze zm.).

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: serwis gwarancyjny / Ponderación: 20
Criterio de calidad - Nombre: termin realizacji zamówienia / Ponderación: 20
Precio - Ponderación: 60
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 30 540.00 PLN
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en días: 42
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

POIS.09.02.00-00-0109

II.2.14)Información adicional

Przystępując do przetargu Wykonawca jest obowiązany wnieść wadium:

a) w wysokości:

Pakiet 2 – 305,00 PLN (słownie: trzysta pięć złotych)

b) przed upływem terminu składania ofert.

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Pakiet 3

Lote nº: 3
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33100000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Siedziba Zamawiającego

II.2.4)Descripción del contrato:

Ogrzewacz noworodkowy ścienny w ilości 1 szt.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty w załączniku nr 1 do SIWZ – formularz cenowy z parametrami technicznymi.

Wykonawca może zaoferować wyłącznie wyroby ze znakiem CE zgodnie z dyrektywą 93/42/EEC, które zostały dopuszczone do obrotu i używania zgodnie z wymogami ustawy z dnia 20.5.2010 r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 211 ze zm.).

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: serwis gwarancyjny / Ponderación: 20
Criterio de calidad - Nombre: termin realizacji zamówienia / Ponderación: 20
Precio - Ponderación: 60
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 6 500.00 PLN
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en días: 42
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

POIS.09.02.00-00-0109

II.2.14)Información adicional

Przystępując do przetargu Wykonawca jest obowiązany wnieść wadium:

a) w wysokości:

Pakiet 3 – 65,00 PLN (słownie: sześćdziesiąt pięć złotych)

b) przed upływem terminu składania ofert.

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.1)Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un registro profesional o mercantil
III.1.2)Situación económica y financiera
III.1.3)Capacidad técnica y profesional
III.1.5)Información sobre contratos reservados
III.2)Condiciones relativas al contrato
III.2.2)Condiciones de ejecución del contrato:

Wykonanie umowy zostanie stwierdzone Protokołem Odbioru Sprzętu, odpowiednio podpisanym przez Wykonawcę lub jego uprawnionych przedstawicieli i przez przedstawicieli Zamawiającego

Płatność zostanie dokonana przelewem na konto Wykonawcy w terminie do 60 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT, chyba, że dostarczony towar posiada wady.

III.2.3)Información sobre el personal encargado de la ejecución del contrato

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.4)Información sobre la reducción del número de soluciones u ofertas durante la negociación o el diálogo
IV.1.6)Información sobre la subasta electrónica
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 20/09/2018
Hora local: 10:00
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Polaco
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
Duración en meses: 2 (a partir de la fecha declarada de recepción de ofertas)
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 20/09/2018
Hora local: 10:30
Lugar:

Szpital Kliniczny im. ks. Anny Mazowieckiej – Dział Zamówień Publicznych, Warszawa, ul. Karowa 2, POLSKA.

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no
VI.2)Información sobre flujos de trabajo electrónicos
VI.3)Información adicional:

Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podst. art. 24 ust. 1 oraz 5 pkt 1, 5, 6 i 8 uPzp. Do oferty każdy wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie JEDZ w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym zgodnie z zamieszczoną instrukcją wypełniania JEDZ zawartą w SIWZ. Zamawiający na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy Pzp przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, następujących oświadczeń i dokumentów z zastrzeżeniem art. 26 ust. 6 ustawy Pzp W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu:

a) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej. Uwaga! W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z Wykonawców;

b) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego Uwaga! W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z Wykonawców;

c) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, Uwaga! W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z Wykonawców;

d) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy oraz, odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert Uwaga! W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z Wykonawców

e) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności

f) oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne,

g) oświadczenia wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego za wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy Pzp

Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekaże zamawiającemu na podstawie art. 24 ust. 11 ustawy Pzp oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp.

Wymogi co do dokumentów dla podmiotów zagranicznych zawarte są w SIWZ. Wykaz wymaganych dokumentów na potwierdzenie, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego zostały zawarte w SIWZ. Obowiązki informacyjne, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO wypełnione są i opisane w załączniku nr 4 do SIWZ. W przypadku podpisywania oferty lub poświadczania za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osob(ę)y nie wymienion(ą)e w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo powinno być przedstawione w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W tym przypadku ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Krajowa Izba Odwołań
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polonia
Teléfono: +48 224587801
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Dirección de internet: www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

1. Wykonawca, który ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Prawie Zamówień Publicznych (dział VI Ustawy).

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodności z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.

3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej podpisanej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

5. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on się zapoznać z jego treścią przed upływem tego terminu.

6. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia.

7. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej.

8. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 6 i 7 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

9. Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

a. 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

b. 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

10. Szczegółowo kwestie odnoszące się odwołania przedstawione są w art. 180 - 197 Ustawy z dnia 29.1.2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm)

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Krajowa Izba Odwołań
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polonia
Teléfono: +48 224587801
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Dirección de internet: www.uzp.gov.pl

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
10/08/2018