Suministros - 352887-2018

11/08/2018    S154    - - Suministros - Anuncio de licitación - Procedimiento abierto 

Polonia-Tarnów: Sistema de localización de vehículos

2018/S 154-352887

Anuncio de licitación

Suministros

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Gmina Miasta Tarnowa - Zarząd Dróg i Komunikacji w Tarnowie
122680121
ul. Bernardyńska 24
Tarnów
33-100
Polonia
Persona de contacto: Monika Piwowarczyk, Dział Zamówień Publicznych i Środków Pomocowych w ZDiK
Teléfono: +48 146883109
Correo electrónico: m.piwowarczyk@zdik.tarnow.pl
Fax: +48 146883115
Código NUTS: PL217

Direcciones de internet:

Dirección principal: www.zdik.tarnow.pl

I.2)Información sobre contratación conjunta
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: http://bip.malopolska.pl/zdik
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse a la dirección mencionada arriba
I.4)Tipo de poder adjudicador
Otro tipo: jednostka organizacyjna administracji samorządowej
I.5)Principal actividad
Servicios públicos generales

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Dostawa i uruchomienie Inteligentnego Systemu Transportowego Miasta Tarnowa.

Número de referencia: ZDiK.DZ.271.62.2018
II.1.2)Código CPV principal
42961300
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

1. Przedmiotem Zamówienia jest dostawa i uruchomienie Inteligentnego Systemu Transportowego Miasta Tarnowa (w skrócie System ITS).

2. Szczegółowy zakres zamówienia określa załącznik nr 1 do SIWZ.

3. Niniejsze zamówienie, jest jednym z zadań szerszego projektu realizowanego przez Gminę Miasta Tarnowa pod nazwą „Integracja transportu publicznego w Tarnowie”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Jednym z celów tego projektu jest podniesienie wykorzystania oraz jakości funkcjonowania transportu publicznego w Tarnowie oraz zwiększenie płynności ruchu na głównych arteriach komunikacyjnych miasta.

4. Obowiązek zatrudnienia na podstawie umowy o pracę został określony w SIWZ oraz umowie.

II.1.5)Valor total estimado
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
34996000
34996300
35120000
48821000
48151000
48210000
48211000
48900000
72268000
51610000
45300000
45311000
45314300
72240000
71320000
71247000
31321700
34942000
34942100
34942200
34970000
34996100
35262000
45316210
45316200
45233294
50232200
34972000
48813100
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL
Código NUTS: PL2
Código NUTS: PL21
Código NUTS: PL217
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Tarnów

II.2.4)Descripción del contrato:

1. Przedmiotem Zamówienia jest dostawa i uruchomienie Inteligentnego Systemu Transportowego Miasta Tarnowa (w skrócie System ITS), w skład którego wchodzą:

1) Rozbudowa serwerowni;

2) Wyposażenie Centrum Sterowania Ruchem (CSR);

3) Budowa łączy telekomunikacyjnych;

4) Modernizacja skrzyżowań;

5) Dostawa, uruchomienie i konfiguracja Systemu Sterowania Ruchem;

6) Podsystem Pomiaru Natężenia i Klasyfikacji Ruchu;

7) Uruchomienie systemu priorytetu przejazdu;

8) Tablice zmiennej treści VMS;

9) System monitoringu wizyjnego - CCTV;

10) Dostawa, instalacja i uruchomienie stacji meteo;

11) System informacji parkingowej;

12) Dostawa, uruchomienie i konfiguracja platformy APD – aplikacji integrującej systemy.

2. Niniejsze zamówienie, jest jednym z zadań szerszego projektu realizowanego przez Gminę Miasta Tarnowa pod nazwą „Integracja transportu publicznego w Tarnowie”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Jednym z celów tego projektu jest podniesienie wykorzystania oraz jakości funkcjonowania transportu publicznego w Tarnowie oraz zwiększenie płynności ruchu na głównych arteriach komunikacyjnych miasta.

3. Celami szczegółowymi niniejszego zamówienia są m.in.:

1) Poprawa komunikacji publicznej i indywidualnej, w tym:

a) Kontrolowanie ruchu samochodowego w sieci drogowej oraz zmniejszenie stanu jej zatłoczenia,

b) Efektywne wykorzystanie istniejącej infrastruktury drogowej i transportowej,

c) Poprawa warunków podróżowania,

d) Udostępnienie bieżącej, dynamicznej informacji o dostępności miejsc parkingowych,

e) Zwiększenie popytu na podróżowanie transportem publicznym, dzięki usprawnieniu przejazdu przez miasto z wykorzystaniem podsystemu priorytetu dla pojazdów komunikacji miejskiej.

2) Zwiększenie bezpieczeństwa publicznego, m.in. poprzez rozbudowę systemu monitoringu wizyjnego Tarnowa,

3) Ochrona środowiska.

4. W ramach niniejszego zamówienia Zamawiający zamierza zakupić kompletną infrastrukturę informatyczną i techniczną wraz z niezbędnym oprogramowaniem i niezbędnymi usługami, umożliwiającą uruchomienie Inteligentnego Systemu Transportowego Miasta Tarnowa.

5. Zamówienie obejmuje w szczególności:

1) Rozbudowę serwerowni o urządzenia informatyczne i oprogramowanie niezbędne do prawidłowej obsługi Systemu ITS.

2) Wyposażenie Centrum Sterowania Ruchem (CSR) w niezbędny sprzęt informatyczny i oprogramowanie, a także wyposażenie i sprzęt biurowy oraz aranżację pomieszczeń

3) Budowę ok. 22 km światłowodowych łączy telekomunikacyjnych;

4) Modernizację 27 skrzyżowań (bez zmiany ich geometrii) i 2 przejść dla pieszych w zakresie:

— dostawy i uruchomienia nowych sterowników sygnalizacji świetlnej (17 szt.),

— wymiany części masztów sygnalizacyjnych i sygnalizatorów,

— doposażenia detekcji pojazdów w pętle indukcyjne,

— wymiany części okablowania do sygnalizacji świetlnej,

— dostawy i uruchomienia niezbędnej infrastruktury sprzętowej.

5) Dostawę, uruchomienie i konfigurację systemu obszarowego sterowania ruchem;

6) Dostawę i uruchomienie podsystemu pomiaru natężenia i klasyfikacji ruchu, w oparciu o kamery ANPR (ARCP);

7) Dostawę i wdrożenie systemu priorytetu przejazdu dla komunikacji publicznej;

8) Dostawę, montaż i uruchomienie 3 szt. tablic zmiennej treści (VMS);

9) Dostawę i uruchomienie podsystemu monitoringu wizyjnego (CCTV);

10) Dostawę, montaż i uruchomienie 3 szt. stacji meteorologicznych wraz podsystemem monitorowania zanieczyszczenia środowiska i pomiaru hałasu;

11) Dostawę i uruchomienie podsystemu informacji parkingowej dla ok. 600 miejsc parkingowych oraz dostawę, montaż i uruchomienie tablic informacji parkingowych w 5-ciu lokalizacjach;

12) Dostawę, uruchomienie i konfigurację platformy APD – aplikacji integrującej podsystemy;

13) Dostawę innych materiałów i wykonanie innych prac niezbędnych do kompleksowego uruchomienia Systemu ITS, w zakresie opisanym w opisie przedmiotu zamówienia.

II.2.5)Criterios de adjudicación
El precio no es el único criterio de adjudicación, y todos los criterios figuran únicamente en los pliegos de la contratación
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Fin: 31/05/2020
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

RPMP.04.05.02-12-0387/17

II.2.14)Información adicional

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

a) nie podlegają wykluczeniu,

b) spełniają warunki udziału w postępowaniu,

c) oferują dostawy lub usługi spełniające wymagania określone przez zamawiającego.

Podstawy wykluczenia z postępowania zostały określone w SIWZ. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu zamawiający żąda m.in. elektroniczny JEDZ.

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.1)Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un registro profesional o mercantil
Lista y breve descripción de las condiciones:

1. W celu wykazania potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu określonych w art. 24 ust. 1 Pzp zamawiający żąda:

a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

b) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

c) oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne;

d) oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (według załącznika do SIWZ) w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca złoży wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu (wykonawca przekazuje te dokumenty w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp).

2. W celu wykazania potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Pzp zamawiający żąda odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

3. W celu wykazania potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 8 Pzp zamawiający żąda:

a) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

b) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS lub KRUS albo innego dokumentu, potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

c) oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12.1.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 716).

III.1.2)Situación económica y financiera
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące sytuacji ekonomicznej lub finansowej.

Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse:

Za minimalny poziom zdolności uznane zostanie wykazanie przez wykonawcę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną co najmniej 5 000 000,00 PLN (słownie: pięć milionów złotych 00/100). W celu wykazania potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, zamawiający żąda dokumentów potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną co najmniej 5 000 000,00 PLN (słownie: pięć milionów złotych 00/100) – jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć dokumentów dotyczących sytuacji finansowej lub ekonomicznej wymaganych przez zamawiającego, może złożyć inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku udziału w postępowaniu.

III.1.3)Capacidad técnica y profesional
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Za minimalny poziom zdolności uznane zostanie wykazanie przez wykonawcę, że:

a) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali co najmniej jedno zamówienie polegające na dostawie i wdrożeniu Systemu Sterowania lub Zarządzania Ruchem Drogowym, w mieście o liczbie co najmniej 80 000 mieszkańców, który obejmował i integrował łącznie elementy wyszczególnione w ust. 5 pkt 3 lit. a SIWZ oraz

b) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali co najmniej jedno zamówienie polegające na wykonaniu sieci światłowodowej, o długości minimum 10 km (liczonej jako długość wykonanej kanalizacji teletechnicznej), zapewniającej łączność dla potrzeb Systemu Sterowania/Zarządzania Ruchem Drogowym, obejmującego minimum 10 skrzyżowań

oraz

c) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali co najmniej jedno zamówienie polegające na dostawie i uruchomieniu minimum 1 stacji pogodowej, umożliwiającej pomiar temperatury powietrza, temperatury drogi i prędkości wiatru wraz z zapisem wyników do centralnej bazy danych.

d) dysponują lub będą dysponować:

— Kierownikiem Projektu, który spełnia wymagania określone w ust. 5 pkt 4 lit. a SIWZ.

oraz

— Głównym analitykiem architektury IT, który spełnia wymagania określone w ust. 5 pkt 4 lit. b SIWZ.

oraz

— Inżynierem ruchu, który spełnia wymagania określone w ust. 5 pkt 4 lit. c SIWZ

oraz

— Specjalistą ds. integracji oprogramowania, który spełnia wymagania określone w ust. 5 pkt 4 lit. d SIWZ

oraz

— Specjalistą ds. projektowania sieci telekomunikacyjnej, który spełnia wymagania określone w ust. 5 pkt 4 lit. e SIWZ

oraz

— Specjalistą ds. infrastruktury sieciowej – serwery, który posiada certyfikat potwierdzający umiejętności techniczne w zakresie konfiguracji serwerów, wydany przez producenta zaoferowanych przez wykonawcę serwerów kasetowych (blade)

oraz

— Specjalistą ds. infrastruktury sieciowej – wirtualizacja, który posiada certyfikat potwierdzający umiejętności techniczne w zakresie wirtualizacji serwerów, wydany przez producenta zaoferowanego przez wykonawcę rozwiązania do wirtualizacji

oraz

— Specjalistą ds. infrastruktury sieciowej – sieci komputerowe, który posiada certyfikat potwierdzający umiejętności techniczne w zakresie konfiguracji urządzeń sieci komputerowych, wydany przez producenta zaoferowanych przez wykonawcę przełączników szkieletowych

oraz

— Specjalistą ds. infrastruktury sieciowej – zabezpieczenia sieci komputerowych, który posiada certyfikat potwierdzający umiejętności techniczne w zakresie zabezpieczeń sieci komputerowych, wydany przez producenta zaoferowanych przez wykonawcę urządzeń klasy UTM (firewall/IPS)

oraz

— Specjalistą ds. telekomunikacji oraz sieci komputerowych, który spełnia poniższe wymagania: pełnił funkcję specjalisty ds. sieci komputerowych lub inspektora nadzoru ds. telekomunikacji lub równoważną przy realizacji jednego zamówienia polegającego na budowie systemu ITS, obejmującego wytyczne określone w ust. 5 pkt 4 lit. j SIWZ

oraz

— Specjalistą ds. automatyki, który spełnia wymagania określone w ust. 5 pkt 4 lit. k SIWZ

oraz

— Projektantem ds. systemu nadzoru wizyjnego, który spełnia wymagania określone w ust. 5 pkt 4 lit. l SIWZ

Zamawiający dopuszcza możliwość łączenia funkcji przez osoby przewidziane do realizacji zamówienia, jednakże jedna osoba może pełnić maksymalnie dwie wyżej wymienione funkcje.

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia w oparciu o złożone dokumenty. Za spełnienie warunku posiadania zdolności technicznej lub zawodowej zamawiający uzna posiadanie doświadczenia według wymagań określonych jak wyżej oraz dysponowania osobami spełniającymi wymagania określone wyżej.

Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse:

Zamawiający oceni zdolność techniczną i kwalifikacje zawodowe wykonawcy na podstawie:

— wykazu dostaw, wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie (spełniających warunek zgodny z SIWZ), wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy te zostały wykonane wg załącznika do SIWZ, z załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy, w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

— wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego (spełniających warunek zgodny z SIWZ) wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania osobami.

Wykonawca może w celu potwierdzenia warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolności technicznej lub zawodowej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączącego go z nim stosunków prawnych.

Zgodnie z art. 24aa ust. 1 Pzp, zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu – w związku z tym powyższe dokumenty złoży wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza na wezwanie zamawiającego.

Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając w oryginale zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Ze zobowiązania lub innych dokumentów potwierdzających udostępnienie zasobów przez inne podmioty musi bezspornie i jedno znacznie wynikać w szczególności:

— zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu,

— sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia,

— zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego,

— czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty/usługi.

Zamawiający będzie oceniał, czy udostępnianie wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22, ust. 5 pkt 1 i 8 Pzp.

Jeżeli zdolność techniczna lub zawodowa lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa innego podmiotu nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego:

a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami;

b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe.

Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, składa JEDZ dotyczący tych podmiotów.

Wykaz dokumentów - w SIWZ.

III.1.5)Información sobre contratos reservados
III.2)Condiciones relativas al contrato
III.2.2)Condiciones de ejecución del contrato:

Wymagania zamawiającego dotyczące przedmiotu zamówienia zostały określone w ust. 5 pkt 26 SIWZ.

Warunki realizacji umowy zostały określone w załączniku do SIWZ.

Stosownie do zapisów art. 144 ust. 1 Pzp, zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w zakresie określonym w SIWZ.

III.2.3)Información sobre el personal encargado de la ejecución del contrato
Obligación de indicar los nombres y cualificaciones profesionales del personal asignado a la ejecución del contrato

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.4)Información sobre la reducción del número de soluciones u ofertas durante la negociación o el diálogo
IV.1.6)Información sobre la subasta electrónica
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: sí
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 21/09/2018
Hora local: 12:00
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Polaco
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
Duración en meses: 2 (a partir de la fecha declarada de recepción de ofertas)
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 21/09/2018
Hora local: 12:05
Lugar:

Siedziba zamawiającego, 33-100 Tarnów, ul. Bernardyńska 24, pokój nr 201 (II piętro)

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no
VI.2)Información sobre flujos de trabajo electrónicos
VI.3)Información adicional:

1. Zawartość oferty stanowi:

a) wypełniony formularz ofertowy – załącznik do SIWZ;

b) Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ) o treści zgodnej ze wzorem standardowego formularza określonego w załączniku do SIWZ, wypełnionego zgodnie ze wskazówkami określonymi w SIWZ (wersja elektroniczna);

c) pełnomocnictwa do reprezentowania wykonawcy – jeżeli zostało ustanowione bądź do reprezentowania wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie przedłożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej przez notariusza (dotyczy również spółki cywilnej);

d) oryginał zobowiązania podmiotu trzeciego do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów (zgodnie z ust. 5 pkt 7SIWZ);

e) dokumenty, o których mowa w ust. 5 pkt 18 SIWZ (jeżeli dotyczy);

f) dokumenty, o których mowa w ust. 14 pkt 3 i 4 SIWZ (jeżeli dotyczy);

g) dowód wniesienia wadium;

h) oświadczenie wykonawcy (jeżeli dotyczy) dotyczące wskazania, które z informacji zawartych w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i jako takie nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania – w przypadku zastrzeżenia informacji przez wykonawcę zobowiązany jest on wykazać, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa (brak powyższego oświadczenia oznaczał będzie, że dokumenty składające się na ofertę nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa), wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 Pzp.

2. Sposób i termin przekazywania oświadczeń i dokumentów określony w SIWZ. Zamawiający przewiduje zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 Pzp, dlatego zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

3. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 lub ust. 5 pkt 1 i 8 Pzp może przedstawić dowody, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności zgodnie z zapisami art. 24 ust. 8 Pzp.

4. Wytyczne dotyczące wykonawców występujących wspólnie i podwykonawców określone w SIWZ.

5. Przed upływem terminu składania ofert wykonawca obowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 350 000 PLN(słownie: trzysta pięćdziesiąt tysięcy złotych).

6. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę firm podwykonawców. Szczegóły zostały opisane w SIWZ.

7. Zamawiający przewiduje obowiązek wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5 % maks. wartości nominalnej zobowiązania wynikającego z umowy.

8. Adres strony internetowej, na której zamieszczono SIWZ: http://bip.malopolska.pl/zdik, www.zdik.tarnow.pl.

9. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.

10. Każdy wykonawca może złożyć w niniejszym przetargu tylko jedną ofertę (zgodnie z art. 82 ust. 1 Pzp).

11. Oferta musi być złożona, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej.

12. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczki na poczet wykonania zamówienia, o której mowa w art. 151a Pzp.

13. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów ani zawarcia umowy ramowej.

14. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt 7Pzp.

15. Zastosowano dialog techniczny.

16. Ilekroć w ogłoszeniu użyto skrótu „SIWZ”, należy przez to rozumieć Specyfikację Istotnych Warunków

Zamówienia.

17. Ilekroć w ogłoszeniu użyto skrótu „Pzp”, należy przez to rozumieć ustawę Prawo zamówień publicznych.

18. Rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą będą się odbywały w PLN.

19. Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi wykonawca, z zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 Pzp.

20. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te realizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polonia
Teléfono: +48 224587801
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Dirección de internet: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
VI.4.3)Procedimiento de recurso
VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polonia
Teléfono: +48 224587801
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Dirección de internet: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
10/08/2018